PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014)

  25.11.2019 - (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)) - ***

  Odbor za mednarodno trgovino
  Poročevalec: Bernd Lange

  Postopek : 2019/0142(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A9-0038/2019
  Predložena besedila :
  A9-0038/2019
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014)

  (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

  (Odobritev)

  Evropski parlament,

   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10681/2019),

   ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) (10678/2019),

   ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0107/2019),

   ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...[1] o osnutku sklepa,

   ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

   ob upoštevanju mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

   ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0038/2019),

  1. odobri sklenitev sporazuma;

  2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Združenih držav Amerike.


   

   

  MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (6.11.2019)

  za Odbor za mednarodno trgovino

  o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije

  (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

  Pripravljavec mnenja: Herbert Dorfmann

   

   

   

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Združene države Amerike in Evropska unija so od leta 1989 v dolgotrajnem trgovinskem sporu, ker se je Unija odločila prepovedati hormonsko obdelano meso. ZDA so leta 1989 kot prvi povračilni ukrep, ki je ostal v veljavi do leta 1996, uvedle dajatev ad valorem v višini 100 % na izbrane živilske proizvode. Leta 1999 so nato ponovno uvedle dajatev ad valorem v višini 100 % na izbrana živila iz Unije. Unija do danes prepoveduje uvoz hormonsko obdelanega mesa in izvoz mesa v Unijo še naprej večinoma omejuje na goveje meso, za katero je bilo potrjeno, da je bilo proizvedeno brez uporabe hormonov.

  V preteklih letih so ZDA in Unija ta spor (DS26: „ES– hormoni“) skušale rešiti prek vrste posvetov o sporu, poskusov poravnave, arbitražnih postopkov in uradnih pritožbenih postopkov v okviru STO. Zadnji v vrsti sklepov je bil sprejet oktobra 2008, ko je STO sprejela mešano stališče, v skladu s katerim so ZDA lahko nadaljevale svojo prakso trgovinskih sankcij, hkrati pa je Unija v skladu z njim lahko ohranila svojo prepoved.

  ZDA so januarja 2009 napovedale, da bodo zaradi spora zvišale carine za nekatere proizvode. Unija je v tem ukrepu videla zaostritev spora. ZDA in Unija so maja 2009 po vrsti pogajanj podpisale memorandum o soglasju, s katerim so bile v naslednjih nekaj letih postopoma uvedene nekatere spremembe. Unija je ZDA v skladu s tem memorandumom o soglasju dovolila dostop do trga tudi za izvoz mesa goveda, rejenega brez uporabe pospeševalcev rasti, ZDA pa so odpravile povračilne carine na nekatere proizvode Unije.

  Dostop je bil zagotovljen tako, da so bile uvedene tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso (Uredba (ES) št. 617/2009). Prvotno je bil dostop do trga zagotovljen v okviru letne tarifne kvote v višini 20.000 metričnih ton z dajatvijo nič za goveje meso, proizvedeno brez hormonov za pospeševanje rasti (visokokakovostno goveje meso), kot je bilo dogovorjeno v memorandumu o soglasju. Ta količina je bila leta 2013 povečana na 45.000 metričnih ton. Da bi se zagotovila skladnost s pravili STO, je bila ta kvota odprta tudi za druge države upravičenke.

  ZDA so decembra 2016 na zahtevo ameriške industrije govejega mesa, ki je izrazila pomisleke glede izvajanja tarifne kvote, sprejele ukrepe za ponovno uvedbo povračilnih carin na sporne proizvode Unije. Da bi preprečile ponovno uvedbo večjih dajatev na nekatere proizvode Unije, so ZDA in EU opravile posvete v zvezi z izvajanjem spremenjenega memoranduma o soglasju, v okviru katerih so ZDA zahtevale dodelitev deleža tarifne kvote.

  V skladu z dogovorjeno rešitvijo bo ZDA postopoma dodeljenih 16.500 metričnih ton tarifne kvote, odprte v skladu z Uredbo (ES) št. 617/2009 in dodeljene drugim upravičenim državam dobaviteljicam (Avstraliji, Urugvaju in Argentini). Po sedmih letih izvajanja bo tako 35.000 od 45.000 metričnih ton v okviru te tarifne kvote dodeljenih ZDA, preostalih 10.000 metričnih ton pa bo dodeljenih drugim upravičenim državam dobaviteljicam. Komisija je v okviru pogajanj in da bi zagotovila skladnost z zahtevami STO, pomembne države dobaviteljice ustrezno zaprosila za soglasje in pridobila njihovo pisno potrdilo, da se strinjajo s tem, da se delež tarifne kvote dodeli ZDA, in sicer v obliki izjav o soglasju, prejetih 10., 20. oziroma 31. maja 2019.

  Pripravljavec mnenja predlaga, da Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja priporoči odobritev tega sporazuma. Skupna količina govejega mesa, uvoženega v Unijo, se ne bo povečala. ZDA bodo imele večji delež obstoječe kvote, ki se določi na letni ravni. S sporazumom z ZDA bodo interesi deležnikov Unije zaščiteni pred grožnjo večjih dajatev na nekatere proizvode Unije. Pripravljavec mnenja poudarja, da lahko ZDA to prerazporeditev v celoti izkoristijo, da pa obstoječa skupna kvota 45.000 metričnih ton in specifikacije proizvoda ostajajo nespremenjene, zato to posledično ne bo vplivalo na uvoz govejega mesa v Unijo. V skladu s sporazumom naj bi se spor v okviru STO končal, ko bi se sporazum začel v celoti izvajati.

  ******

  Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije.


  POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  Naslov

  Sporazum EU/ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa

  Referenčni dokumenti

  10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

  Pristojni odbor

   

  INTA

   

   

   

   

  Mnenje pripravil

    Datum razglasitve na zasedanju

  AGRI

  16.9.2019

  Pripravljavec/-ka mnenja

    Datum imenovanja

  Herbert Dorfmann

  18.9.2019

  Obravnava v odboru

  7.10.2019

   

   

   

  Datum sprejetja

  5.11.2019

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  33

  7

  3

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, Peter Jahr, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik

   


   

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
  V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  33

  +

  ECR

  Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

  NI

  Dino Giarrusso

  PPE

  Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik

  RENEW

  Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Sheila Ritchie

  S&D

  Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

   

  7

  -

  GUE/NGL

  Lucke Ming Flanagan

  ID

  Ivan David, Gilles Lebreton

  VERTS/ALE

  Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

   

  3

  0

  GUE/NGL

  Anja Hazekamp, Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

  S&D

  Maria Noichl

   

  Uporabljeni znaki:

  + : za

  - : proti

  0 : vzdržani

   

   


   

   

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Sporazum EU/ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa

  Referenčni dokumenti

  10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

  Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

  28.8.2019

   

   

   

  Pristojni odbor

   Datum razglasitve na zasedanju

  INTA

  16.9.2019

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

   Datum razglasitve na zasedanju

  AGRI

  16.9.2019

   

   

   

  Poročevalec/-ka

   Datum imenovanja

  Bernd Lange

  23.9.2019

   

   

   

  Obravnava v odboru

  2.10.2019

  6.11.2019

   

   

  Datum sprejetja

  25.11.2019

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  26

  7

  4

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Lucy Elizabeth Harris, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

  Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

  Tanja Fajon

  Datum predložitve

  25.11.2019

   


   

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

  26

  +

  ECR

  Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

  NI

  Dino Giarrusso

  PPE

  Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

  RENEW

  Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

   

  7

  -

  GUE/NGL

  Emmanuel Maurel

  ID

  Markus Buchheit

  RENEW

  Jérémy Decerle

  VERTS/ALE

  Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

   

  4

  0

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  ID

  Roman Haider, Luisa Regimenti

  NI

  Lucy Elizabeth Harris

   

  Uporabljeni znaki:

  + : za

  - : proti

  0 : vzdržani

   

   

  Zadnja posodobitev: 26. november 2019
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov