Förfarande : 2019/0142(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0038/2019

Ingivna texter :

A9-0038/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/11/2019 - 8.4

Antagna texter :

P9_TA(2019)0075

<Date>{26/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0038/2019</NoDocSe>
PDF 175kWORD 60k

<TitreType>REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014)</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Utskottet för internationell handel</Commission>

Föredragande: <Depute>Bernd Lange</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014)

(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (10681/2019),

 med beaktande av utkastet till avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014) (10678/2019),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0107/2019),

 med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den ...[1] om utkastet till beslut,

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A9‑0038/2019).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.


 

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (6.11.2019)

<CommissionInt>till utskottet för internationell handel</CommissionInt>


<Titre>över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Herbert Dorfmann</Depute>

 

KORTFATTAD MOTIVERING

Sedan 1989 har Förenta staterna och Europeiska unionen varit engagerade i en långvarig handelstvist om unionens beslut att förbjuda hormonbehandlat kött. Genom den första amerikanska åtgärden år 1989 infördes strafftullar i form av en värdetull på 100 % på utvalda livsmedelsprodukter. Värdetullen var i kraft fram till 1996. Genom den andra amerikanska åtgärden år 1999 infördes ånyo en värdetull på 100 % på utvalda livsmedel från unionen. Unionen fortsätter tills vidare med att förbjuda import av hormonbehandlat kött och begränsar största delen av köttexporten till unionen till en begränsad mängd av nötköttsimport som är certifierad som producerad utan användning av hormoner.

Under årens lopp har USA och unionen försökt lösa tvisten (DS 26 – ”EC-Hormones”) genom en rad tvistlösningssamråd inom ramen för WTO, tvistlösningspaneler, skiljemannaförfaranden och formella överklaganden. Det sista i en rad beslut fattades i oktober 2008, då WTO utfärdade ett blandat beslut som gjorde det möjligt för USA att fortsätta sina handelssanktioner, men som också gav EU möjlighet att upprätthålla sitt förbud.

I januari 2009 tillkännagav USA sin avsikt att höja tullarna på vissa produkter i förbindelse med tvisten. Unionen såg denna åtgärd som en upptrappning av tvisten. Efter en rad förhandlingar undertecknade USA och unionen i maj 2009 ett samförståndsavtal, som gradvis har infört vissa ändringar under de kommande åren. Inom ramen för detta samförståndsavtal beviljade unionen nytt marknadstillträde för amerikansk export av nötkött från djur som inte behandlats med tillväxtbefrämjande medel, och USA drog in sina strafftullar på vissa produkter från unionen.

Tillträdet beviljades genom införandet av en tullkvot för nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 617/2009). I ett första steg beviljades marknadstillträde genom en årlig tullkvot på 20 000 ton med nolltull för nötkött som producerats utan tillväxtbefrämjande hormoner (nötkött av hög kvalitet) enligt överenskommelsen i samförståndsavtalet, vilket ökades till 45 000 ton 2013. För att respektera WTO:s regler öppnades denna kvot även för andra berättigade länder.

I december 2016 vidtog USA åtgärder, på begäran av den amerikanska nötköttsindustrin som uttryckte oro över tillämpningen av tullkvoten, för att återinföra strafftullar på de produkter från unionen som fanns med på förteckningen över unionsprodukter som är föremål för tvisten. För att undvika ett återinförande av höjda avgifter på vissa unionsprodukter genomförde USA och unionen samråd om tillämpningen av det ändrade samförståndsavtalet, och i samband med detta begärde USA att bli tilldelat en andel av den tullkvoten.

Den lösning man enades om innebär en gradvis tilldelning på 16 500 ton från den tullkvot som öppnats, i enlighet med förordning (EG) nr 617/2009, från andra berättigade leverantörer (Australien, Uruguay och Argentina) till USA. Den därav följande fördelningen efter en sjuårig genomförandeperiod kommer att vara följande: 35 000 ton av de 45 000 ton inom denna tullkvot tilldelas USA och återstående 10 000 ton tilldelas andra berättigade leverantörer. Inom ramen för förhandlingarna och för att respektera WTO:s krav försökte kommissionen nå en överenskommelse med de betydande leverantörsländerna och mottog den 10, 20 respektive 31 maj 2019 deras skriftliga samtycke till tilldelningen av en andel av tullkvoten till USA.

Föredraganden föreslår att utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling rekommenderar att detta avtal godkänns. Det kommer inte att ske någon ökning av den totala volymen nötkött som kommer till unionen. USA får en större andel av den befintliga årliga kvoten. Avtalet med USA kommer att skydda unionens aktörer mot hotet om ökade tullar på vissa av unionens produkter. Föredraganden betonar att USA fullt ut kan utnyttja denna omfördelning, men att den befintliga totala kvoten på 45 000 ton och produktspecifikationerna inte ändras, och att det därför inte påverkar nötköttförsörjningen till unionen. Enligt detta avtal ska WTO-tvisten avslutas så snart avtalet har genomförts fullt ut.

******

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott rekommendera parlamentet att godkänna utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen.


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Rubrik

Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet

Referensnummer

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

AGRI

16.9.2019

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Herbert Dorfmann

18.9.2019

Behandling i utskott

7.10.2019

 

 

 

Antagande

5.11.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

7

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, Peter Jahr, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

33

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Sheila Ritchie

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

 

7

-

GUE/NGL

Lucke Ming Flanagan

ID

Ivan David, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

3

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D

Maria Noichl

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

 


 

 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet

Referensnummer

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

28.8.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

INTA

16.9.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

AGRI

16.9.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Behandling i utskott

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Antagande

25.11.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

7

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Lucy Elizabeth Harris, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Tanja Fajon

Ingivande

25.11.2019

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

26

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

RENEW

Jérémy Decerle

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] Antagna texter, P9_TA(0000)0000.

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy