Procedure : 2019/2026(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0039/2019

Indgivne tekster :

A9-0039/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/11/2019 - 6.3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0069

<Date>{26/11/2019}26.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0039/2019</NoDocSe>
PDF 162kWORD 48k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler </Titre>

<DocRef>(COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler

(COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0251 – C9-0007/2019),

 der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[1], særlig artikel 11,

 der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[2], særlig punkt 12,

 der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, som Kommissionen vedtog den 5. juli 2019 (COM(2019)0400) som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020 (COM(2019)0487),

 der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, vedtaget af Rådet den 3. september 2019 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 13. september 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

 der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2019 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020[3],

 der henviser til det fælles udkast, der blev godkendt af Forligsudvalget den 18. november 2019 (A9-0035/2019),

 der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0039/2019),

A. der henviser til, at formålet med fleksibilitetsinstrumentet er for et givet regnskabsår og inden for det angivne beløb at gøre det muligt at finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for de lofter, der var til rådighed for ét eller flere udgiftsområder;

B. der henviser til, at Kommissionen havde foreslået at mobilisere fleksibilitetsinstrumentet til at supplere finansieringen fra Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2020 ud over loftet for udgiftsområde 3 med et beløb på 778 074 489 EUR til at finansiere foranstaltninger vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler;

C. der henviser til, at Forligsudvalget, der er nedsat for 2020-budgettet, enedes om den mobilisering, som Kommissionen har foreslået,

1.  er enig i anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 778 074 489 EUR i forpligtelsesbevillinger;

2. gentager, at anvendelsen af dette instrument, som er fastsat i artikel 11 i forordningen om fastlæggelsen af den flerårige finansielle ramme, endnu en gang viser, hvor afgørende nødvendigt det er, at Unionens budget er mere fleksibelt;

3. gentager sit mangeårige synspunkt om, at betalinger, der følger af forpligtelser, som tidligere er tilvejebragt gennem fleksibilitetsinstrumentet, kun kan medregnes ud over lofterne i den flerårige finansielle ramme;

4. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

5. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

 


 

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[4], særlig punkt 12,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Fleksibilitetsinstrumentet skal gøre det muligt at finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for rammerne af lofterne for et eller flere udgiftsområder.

(2) Loftet for det årlige beløb, der er til rådighed under fleksibilitetsinstrumentet, er på 600 000 000 EUR (i 2011-priser), jf. artikel 11 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013[5], i givet fald forhøjet med de bortfaldne beløb, der stilles til rådighed i henhold til stk. 1, andet afsnit, i samme artikel.

(3) For at afhjælpe de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler er det nødvendigt hurtigst muligt at tilvejebringe betydelige supplerende beløb til finansiering af sådanne foranstaltninger.

(4) Efter at alle muligheder for omfordeling af bevillingerne under loftet for udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab) er blevet undersøgt, har det vist sig nødvendigt at anvende fleksibilitetsinstrumentet til at supplere den finansiering, der er til rådighed på Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2020 ud over loftet for udgiftsområde 3, med et beløb på 778 074 489 EUR med henblik på at finansiere foranstaltninger på migrations-, flygtninge- og sikkerhedsområdet.

(5) På grundlag af den forventede betalingsprofil bør de betalingsbevillinger, der svarer til det beløb, der anvendes via fleksibilitetsinstrumentet, fordeles over flere regnskabsår.

(6) For at disse midler kan anvendes hurtigst muligt, bør denne afgørelse anvendes fra starten af regnskabsåret 2020 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. Fleksibilitetsinstrumentet anvendes til at tilvejebringe et beløb på 778 074 489 EUR i forpligtelsesbevillinger til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 under udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsborgerskab).

Det beløb, der er omhandlet i første afsnit, anvendes til at finansiere foranstaltninger til at afhjælpe de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler.

2. På grundlag af den forventede betalingsprofil fastlægges fordelingen af betalingsbevillingerne svarende til anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet således:

a) 407 402 108 EUR i 2020

b) 312 205 134 EUR i 2021

c) 42 336 587 EUR i 2022

d) 16 130 660 EUR i 2023.

De specifikke beløb for betalingsbevillingerne for hvert regnskabsår godkendes i overensstemmelse med den årlige budgetprocedure.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2020.

 

Udfærdiget i [...],

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

25.11.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

2

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 

 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

27

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Hélène Laporte

 

3

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

[1] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

[2] EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

[3] Vedtagne tekster, P9_TA-PROV(2019)0038.

[4] EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

[5] Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

Seneste opdatering: 26. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik