Postupak : 2019/2026(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0039/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0039/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2019 - 6.3

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0069

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0039/2019</NoDocSe>
PDF 167kWORD 51k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0251 – C9‑0007/2019 – 2019/2026(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračune</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji

(COM(2019)0251 – C9‑0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0251 – C9‑0007/2019),

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[1] („Uredba o VFO-u”) te posebno njezin članak 11.,

 uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[2], a posebno njegovu točku 12.,

 uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020. koji je Komisija usvojila 5. srpnja 2019. (COM(2019)0400), kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2020 (COM(2019)0487),

 uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020., koje je Vijeće usvojilo 3. rujna 2019. i proslijedilo Europskom parlamentu 13. rujna 2019. (11734/2019 – C9‑0119/2019),

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2019. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.[3],

 uzimajući u obzir zajednički tekst koji je Odbor za mirenje odobrio 18. studenog 2019. (A9‑0035/2019),

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0039/2019),

A. budući da je instrument fleksibilnosti namijenjen financiranju, u određenoj financijskoj godini, precizno određenog rashoda koji nije moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više naslova;

B. budući da je Komisija predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti kako bi se omogućila dodatna sredstva u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2020., iznad gornje granice za naslov 3. u iznosu od 778 074 489 EUR radi financiranja mjera u području migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji;

C. budući da je Odbor za mirenje, sazvan radi proračuna za 2020., pristao na mobilizaciju koju je predložila Komisija;

1.   slaže se da se instrument fleksibilnosti mobilizira u iznosu od 778 074 489 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza;

2. ponavlja da se mobilizacijom ovog instrumenta, kako je predviđeno u članku 11. Uredbe o VFO-u, još jednom potvrđuje koliko je presudno da proračun Unije bude fleksibilniji;

3. ponavlja svoj dugogodišnji stav da se plaćanja koja proizlaze iz preuzetih obveza prethodno mobiliziranih preko instrumenta fleksibilnosti mogu računati samo povrh gornjih granica VFO-a;

4. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

5. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

 


 

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[4], a posebno njegovu točku 12.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Instrument fleksibilnosti namijenjen je financiranju jasno određenog rashoda koji nije bilo moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova.

(2) Gornja granica godišnjeg iznosa dostupnog za instrument fleksibilnosti iznosi 600 000 000 EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 11. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013[5], prema potrebi uvećana za iznose koji su prestali vrijediti, a koji su stavljeni na raspolaganje u skladu sa stavkom 1. drugim podstavkom tog članka.

(3) Za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji potrebno je hitno mobilizirati znatne dodatne iznose kako bi se financirale te mjere.

(4) Nakon što su razmotrene sve mogućnosti preraspodjele odobrenih sredstava u okviru gornje granice rashoda naslova 3. (Sigurnost i građanstvo), potrebno je mobilizirati instrument fleksibilnosti kako bi se dopunilo financiranje dostupno u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2020. iznad gornje granice naslova 3. za iznos od 778 074 489 EUR kako bi se financirale mjere u području migracija, izbjeglica i sigurnosti.

(5) Na temelju očekivanog plana isplate odobrena sredstva za plaćanje mobilizirana iz instrumenta fleksibilnosti trebala bi biti raspodijeljena na više financijskih godina.

(6) Kako bi se omogućila brza uporaba sredstava, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od početka financijske godine 2020.

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

1. U općem proračunu Unije za financijsku godinu 2020. instrument fleksibilnosti mobilizira se u iznosu od 778 074 489 EUR za odobrena sredstva za preuzimanje obveza u naslovu 3. (Sigurnost i građanstvo).

Iznos iz prvog podstavka upotrebljava se kako bi se financirale mjere za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji.

2. Na temelju očekivanog plana isplate odobrena sredstva za plaćanje mobilizirana iz instrumenta fleksibilnosti procjenjuju se kako slijedi:

(a) 407 402 108 EUR u 2020.;

(b) 312 205 134 EUR u 2021.;

(c) 42 336 587 EUR u 2022.;

(d) 16 130 660 EUR u 2023.;

Pojedinačni iznosi odobrenih sredstava za plaćanje za svaku financijsku godinu odobravaju se u skladu s godišnjim proračunskim postupkom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

 

Sastavljeno u […],

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

25.11.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

2

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

27

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Hélène Laporte

 

3

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

[2] SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

[3] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0038.

[4]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

[5] Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

Posljednje ažuriranje: 26. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti