Procedură : 2019/2026(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0039/2019

Texte depuse :

A9-0039/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/11/2019 - 6.3

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0069

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0039/2019</NoDocSe>
PDF 165kWORD 51k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Comisia pentru bugete</Commission>

Raportoare: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității

(COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0251 – C9-0007/2019),

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[1] (Regulamentul privind CFM), în special articolul 11,

 având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[2], în special punctul 12,

 având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, pe care Comisia l-a adoptat la 5 iulie 2019 (COM(2019)0400), astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020 (COM(2019)0487),

 având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 adoptată de Consiliu la 3 septembrie 2019 și transmisă Parlamentului European la 13 septembrie 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

 având în vedere rezoluția sa din 23 octombrie 2019 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020[3],

 având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 18 noiembrie 2019 (A9-0035/2019),

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0039/2019),

A. întrucât Instrumentul de flexibilitate este destinat să permită finanțarea, pentru un exercițiu financiar dat, a unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe rubrici;

B. întrucât Comisia a propus mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru a suplimenta cu suma de 778 074 489 EUR peste plafonul de la rubrica 3 finanțarea alocată în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020 unor măsuri în domeniul migrației, al fluxurilor de refugiați și al amenințărilor la adresa securității;

C. întrucât Comitetul de conciliere convocat pentru bugetul 2020 a fost de acord cu mobilizarea propusă de Comisie,

1.   este de acord cu mobilizarea din Instrumentul de flexibilitate a sumei de 778 074 489 EUR în credite de angajamente;

2. reafirmă că mobilizarea acestui instrument, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din Regulamentul privind CFM, evidențiază, o dată în plus, necesitatea stringentă ca bugetul Uniunii să fie mai flexibil;

3. își reafirmă poziția de lungă durată potrivit căreia înregistrarea plăților efectuate pe baza angajamentelor mobilizate anterior prin intermediul Instrumentului de flexibilitate trebuie să se facă peste plafoanele CFM;

4. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

5. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

 


 

ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[4], în special punctul 12,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Instrumentul de flexibilitate este destinat să permită finanțarea unor cheltuieli identificate precis, care nu au putut fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici.

(2) Plafonul pentru cuantumul anual disponibil pentru Instrumentul de flexibilitate este de 600 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013[5] al Consiliului, majorat, dacă este cazul, cu cuantumurile anulate puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf de la articolul respectiv.

(3) Pentru a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității, este necesar să se mobilizeze urgent sume suplimentare importante în vederea finanțării acestor măsuri.

(4) După examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 3 (Securitate și cetățenie), reiese că este necesar să se mobilizeze Instrumentul de flexibilitate pentru a suplimenta finanțarea disponibilă din bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020 peste plafonul de la rubrica 3 cu suma de 778 074 489 EUR pentru a finanța măsuri în domeniul migrației, al refugiaților și al securității.

(5) Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate ar trebui să fie distribuite pe mai multe exerciții financiare.

(6) Pentru a permite utilizarea rapidă a fondurilor, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la începutul exercițiului financiar 2020,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

1. În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020, se mobilizează Instrumentul de flexibilitate pentru a se aloca suma de 778 074 489 EUR în credite de angajament la rubrica 3 (Securitate și cetățenie).

Suma menționată la primul paragraf este utilizată pentru a finanța măsuri menite să abordeze provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității.

2. Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate sunt estimate după cum urmează:

(a) 407 402 108 EUR în 2020;

(b) 312 205 134 EUR în 2021;

(c) 42 336 587 EUR în 2022;

(d) 16 130 660 EUR în 2023;

Cuantumurile specifice ale creditelor de plată pentru fiecare exercițiu financiar se autorizează în conformitate cu procedura bugetară anuală.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2020.

 

Adoptată la […],

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

25.11.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

2

3

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Membri supleanți prezenți la votul final

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

27

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Hélène Laporte

 

3

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- :  împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

[2] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[3] Texte adoptate, P9_TA(2019)0038.

[4] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[5] Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Ultima actualizare: 26 noiembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate