Postopek : 2019/2026(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0039/2019

Predložena besedila :

A9-0039/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2019 - 6.3

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0069

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0039/2019</NoDocSe>
PDF 163kWORD 48k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračun</Commission>

Poročevalka: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj

(COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0251 – C9-0007/2019),

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[1] (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru), zlasti člena 11,

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[2], zlasti točke 12,

 ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki ga je Komisija sprejela 5. julija 2019 (COM(2019)0400) in kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2020 (COM(2019)0487),

 ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki ga je Svet sprejel 3. septembra 2019 in ga 13. septembra 2019 posredoval Evropskemu parlamentu (11734/2019 – C9-0119/2019),

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2019 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020[3],

 ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je spravni odbor potrdil 18. novembra 2019 (A9-0035/2019),

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0039/2019),

A. ker je instrument prilagodljivosti namenjen financiranju jasno opredeljenih odhodkov v danem proračunskem letu, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih meja enega ali več razdelkov;

B. ker je Komisija predlagala uporabo instrumenta prilagodljivosti, da bi dopolnila financiranje iz splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2020, ki presega zgornjo mejo razdelka 3 v znesku 778.074.489 EUR za financiranje ukrepov na področjih migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj;

C. ker se je spravni odbor, ki se je sestal v zvezi s proračunom za leto 2020, strinjal z uporabo, ki jo je predlagala Komisija;

1. soglaša, da se iz instrumenta prilagodljivosti zagotovijo odobritve za prevzem obveznosti v višini 778.074.489 EUR;

2. poudarja, da je uporaba tega instrumenta, kot je določena v členu 11 uredbe o večletnem finančnem okviru, znova pokazala, da bi moral biti proračun Unije bolj prilagodljiv;

3. znova izraža svoje dolgoletno stališče, da se plačila, ki izhajajo iz obveznosti, prevzetih v sklopu instrumenta prilagodljivosti, ne smejo upoštevati pri zgornji meji večletnega finančnega okvira;

4. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

5. naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

6. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

 


 

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

 o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[4], zlasti točke 12,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Instrument prilagodljivosti je namenjen financiranju jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče kriti v okviru zgornjih meja enega ali več razdelkov.

(2) Letna zgornja meja, ki je na razpolago za instrument prilagodljivosti in znaša 600.000.000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 11 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[5], se po potrebi poveča za zapadle zneske, ki so na voljo v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1 navedenega člena.

(3) Da bi lahko obvladali trenutne izzive migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj, je nujno treba uporabiti znatne dodatne zneske za financiranje takšnih ukrepov.

(4) Po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev odobritev v okviru zgornje meje za odhodke v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo) kaže, da je za financiranje ukrepov na področju migracij, beguncev in varnosti treba sredstva, ki so na voljo v splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2020, dopolniti s sredstvi instrumenta prilagodljivosti nad zgornjo mejo razdelka 3, in sicer v znesku 778.074.489 EUR.

(5) V skladu s pričakovano razdelitvijo plačil bodo odobritve plačil, ki ustrezajo uporabi instrumenta prilagodljivosti, porazdeljene na več proračunskih let.

(6) Da bi lahko začeli čim prej koristiti sredstva, bi se moral ta sklep uporabljati od začetka proračunskega leta 2020 –


SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1. V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2020 se instrument prilagodljivosti uporabi za zagotovitev 778.074.489 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo).

Znesek iz prvega pododstavka se uporabi za financiranje ukrepov, namenjenih obravnavi trenutnih izzivov migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj.

2. Na podlagi pričakovane razdelitve plačil je porazdelitev odobritev plačil, ki ustreza uporabi instrumenta prilagodljivosti, ocenjena kot sledi:

(a) 407.402.108 EUR v letu 2020,

(b) 312.205.134 EUR v letu 2021,

(c) 42.336.587 EUR v letu 2022,

(d) 16.130.660 EUR v letu 2023.

Zneski odobritev plačil, določeni za posamezna proračunska leta, se odobrijo v skladu z letnim proračunskim postopkom.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020.

 

V […],

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

 

 


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

25.11.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

2

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

27

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Hélène Laporte

 

3

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

[2] UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

[3] Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0038.

[4] UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

[5] Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

Zadnja posodobitev: 26. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov