Betänkande - A9-0039/2019Betänkande
A9-0039/2019

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

25.11.2019 - (COM(2019)0251 – C9‑0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Monika Hohlmeier

Förfarande : 2019/2026(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0039/2019
Ingivna texter :
A9-0039/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

(COM(2019)0251 – C9‑0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0251 – C9‑0007/2019),

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[1], särskilt artikel 11,

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[2], särskilt punkt 12,

 med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 som kommissionen antog den 5 juli 2019 (COM(2019)0400), ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2020 (COM(2019)0487),

 med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 som rådet antog den 3 september 2019 och översände till Europaparlamentet den 13 september 2019 (11734/2019 – C9‑0119/2019),

 med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2019 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020[3],

 med beaktande av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 18 november 2019 (A9‑0035/2019),

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0039/2019), och av följande skäl:

A. Flexibilitetsmekanismen ska göra det möjligt att, för ett visst budgetår, finansiera klart angivna utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera rubriker.

B. Kommissionen hade föreslagit att flexibilitetsmekanismen skulle utnyttjas för att komplettera finansieringen i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, utöver taket för rubrik 3, med ett belopp på 778 074 489 EUR för att finansiera åtgärder på området migration, flyktingströmmar och säkerhetshot.

C. Förlikningskommittén som sammankallats för 2020 års budget har enats om det utnyttjande som kommissionen föreslagit.

1. Europaparlamentet samtycker till att flexibilitetsmekanismen utnyttjas till ett belopp på 778 074 489 EUR i åtagandebemyndiganden.

2. Europaparlamentet påminner om att utnyttjandet av detta instrument, enligt punkt 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen, på nytt visar på att unionens budget måste vara mer flexibel.

3. Europaparlamentet upprepar sin åsikt sedan länge att betalningar som härrör från åtagandebemyndiganden som tidigare tagits i anspråk via flexibilitetsmekanismen endast kan beaktas utöver betalningstaken i den fleråriga budgetramen.

4. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

 


 

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[4], särskilt punkt 12,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Flexibilitetsmekanismen ska göra det möjligt att finansiera klart fastställda utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker.

(2) Det årliga taket för flexibilitetsmekanismen är 600 000 000 EUR (i 2011 års priser) i enlighet med artikel 11 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013[5], vilket i förekommande fall ska ökas med belopp som åter ställs till förfogande i enlighet med artikel 11.1 andra stycket.

(3) För att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär måste ytterligare betydande belopp så snart som möjligt tas i anspråk för att finansiera åtgärder.

(4) Efter att ha undersökt alla möjligheter till omfördelning av anslag under utgiftstaket för rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap) är det nödvändigt att ta flexibilitetsmekanismen i anspråk, för att komplettera den finansiering som finns tillgänglig i unionens allmänna budget för budgetår 2020, med 778 074 489 EUR utöver taket för rubrik 3 för att finansiera åtgärder på området migration, flyktingar och säkerhet.

(5) På grundval av den förväntade betalningsprofilen bör de betalningsbemyndiganden som motsvarar ianspråktagandet av flexibilitetsmekanismen fördelas över flera budgetår.

(6) För att möjliggöra ett snabbt utnyttjande av medlen bör detta beslut tillämpas från och med början av budgetåret 2020.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. För unionens allmänna budget för budgetåret 2020 ska flexibilitetsmekanismen tas i anspråk för att tillhandahålla ett belopp på 778 074 489 EUR i åtagandebemyndiganden under rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap).

Det belopp som avses i första stycket ska användas till att finansiera åtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär.

2. På grundval av den förväntade betalningsprofilen ska de betalningsbemyndiganden som motsvarar ianspråktagandet av flexibilitetsmekanismen uppskattas på följande sätt:

 a)  407 402 108 EUR år 2020,

 b) 312 205 134 EUR år 2021,

 c) 42 336 587 EUR år 2022,

 d) 16 130 660 EUR år 2023.

De specifika beloppen för betalningsbemyndigandena för varje budgetår ska godkännas i enlighet med det årliga budgetförfarandet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

 

Utfärdat i […],

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

25.11.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

27

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Hélène Laporte

 

3

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 26 november 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy