ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция

25.11.2019 - (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Ева Каили

Процедура : 2019/2137(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0040/2019
Внесени текстове :
A9-0040/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция

(COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[1],

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[2], и по-специално член 10 от него,

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[3], и по-специално точка 11 от него,

 като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0040/2019),

1. приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на ЕС, засегнати от природни бедствия;

2. припомня, че Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз ((наричан по-долу „фондът“) има за цел да реагира бързо и ефикасно на извънредни ситуации като израз на солидарност; във връзка с това подчертава, че вътрешните процедури за окончателното отпускане на финансовата помощ по линия на фонда не следва да водят до каквито и да било закъснения, тъй като природните бедствия обикновено причиняват значителни щети, които засягат сериозно всекидневния живот на хората и местните икономики;

3. отбелязва, че според обяснителния меморандум на Комисията през 2018 г. са останали неусвоени средства в размер на 265 252 381 EUR, които са били пренесени към 2019 г. и че за текущата година остават 557 530 278 EUR;

4. подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фондa на всички региони, засегнати от природни бедствия в Съюза през 2019 г.;

5. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6. подчертава необходимостта от освобождаване на оставащата сума възможно най-скоро и в разумен срок, тъй като операциите по възстановяване в Крит следва да бъдат приключени незабавно поради тежките метеорологични условия, които се наблюдават все по-често в Крит и други региони на Гърция;

7. възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.


 

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[4], и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[5], и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1) Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации с цел да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от природни бедствия.

(2) Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013[6] на Съвета максималната годишна сума, която Фондът не трябва да надхвърля, е 500 000 000 EUR (по цени от 2011 г.).

(3) На 15 май 2019 г. Гърция подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след изключително проливни дъждове и силни бури, които удариха остров Крит между 23 и 26 февруари 2019 г. и предизвикаха наводнения и свлачища.

(4) Заявлението на Гърция отговаря на условията за отпускане на средства от Фонда, определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(5) Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от Фонда, за да се предостави финансова помощ на Гърция.

(6) С Решение (ЕС) 2019/277 на Европейския парламент и на Съвета[7] от Фонда бяха мобилизирани средства за предоставяне на сумата от 50 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, предназначени за извършване на авансови плащания за финансовата 2019 година. Тези бюджетни кредити са усвоени в много малка степен. Следователно съществува възможност цялата сума за настоящото мобилизиране на средства да бъде финансирана чрез преразпределяне на бюджетните кредити, налични за извършването на авансови плащания в общия бюджет на Съюза за финансовата 2019 година.

(7) За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Съюза за финансовата 2019 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за предоставянето на сумата от 4 552 517 EUR на Гърция под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

 

Сумата, посочена в първа алинея, се финансира от бюджетните кредити, мобилизирани за извършването на авансови плащания в бюджета на Съюза за финансовата 2019 година. Наличните бюджетни кредити за извършването на авансови плащания съответно се намаляват.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от … [датата на приемането му].

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент За Съвета


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-долу „Фонда“) за предоставяне на финансова помощ във връзка с тежки метеорологични явления, случили се в Гърция през 2019 г.

През февруари 2019 г. западната част на остров Крит беше сериозно засегнат от циклон, придружен от изключително проливни дъждове. Последвалите наводнения и свлачища доведоха трагично до човешки жертви, блокиране на села в районите на Ретимнон и Хания, както и значителни щети на инфраструктурата, по-специално на пътната мрежа, и разрушаване на икономически дейности, особено в селскостопанското производство. Освен това бяха нанесени значителни щети на диги, отводнителни системи, на електроенергийната мрежа и на частни домове, предимно собственост на домакинства в по-неблагоприятно финансово положение.

В своето заявление, получено от Комисията на 15 май 2019 г., Гърция оцени преките щети на общо 182,1 милиона евро или 2,1% от БВП на засегнатия регион Крити, т.е. над праговата стойност за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в регион на ниво 2 по NUTS (в размер на 1,5% от регионалния БВП). Следователно бедствието отговаря на определението за „регионално природно бедствие“ по смисъла на член 2, параграф 3 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

Засегнатият регион е „регион в преход“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) за финансовия период 2014 – 2020 г. Гръцките органи не са заявили намерението си да пренасочат средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерките за възстановяване.

Общите разходи за допустимите основни спешни и възстановителни действия, както е определено в член 3, параграф 2 от регламента, бяха оценени от Гърция на 173,9 милиона евро, като най-големите дялове се отнасят до разходите за възстановяване на транспортната инфраструктура и операции за почистване.

При прилагане на ставката от 2,5% от общите преки щети за случаите, обхванати от разпоредбата за „регионално бедствие“, Комисията изчисли, че следователно общата финансова вноска от фонда се равнява на 4 552 517 EUR.

Гръцките органи отправиха искане за авансово плащане съгласно предвиденото в член 4а от Регламента, което беше уважено. По този начин на 19 юли 2019 г. на Гърция бяха изплатени 455 252 EUR или 10% от очакваната финансова вноска от Фонда, т.е. само два месеца след подаването на заявлението.

Заключение

Общата налична сума в началото на 2019 г. беше 851 082 072 EUR, което представлява сбор от разпределените средства за 2019 г. в размер на 585 829 691 EUR и частта от разпределените средства за 2018 г. в размер на 265 252 381 EUR, които останаха неизразходени и бяха пренесени за 2019 г. След приспадане на сумата, използвана при предишното мобилизиране за Румъния, Италия и Австрия[8] (293 551 794 EUR), сумата, която остава на разположение през 2019 г., е 557 530 278 EUR.

Това мобилизиране на средства не изисква изменение на бюджета за 2019 г., а може да бъде финансирано изцяло, като се използват частично бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, които вече са вписани в бюджета за 2019 г. за покриване на авансови плащания, след приспадане на вече изплатения на Гърция аванс в размер на 455 252 EUR. Бюджетните кредити, налични в бюджета за 2019 г. за извършване на авансови плащания (обща сума от 50 000 000 EUR) са изразходвани само в много ограничена степен. Следователно, пълният размер на настоящото мобилизиране на средства може да бъде финансиран чрез преразпределянето на посочените бюджетни кредити за извършване на авансови плащания и не е необходим коригиращ бюджет. Ето защо общият размер, който остава в наличност от фонда до края на годината, възлиза на 557 530 278 EUR.

Докладчикът препоръчва бързо одобрение на предложението за решение на Комисията, приложено към настоящия доклад, което ще доведе до бързото мобилизиране на горепосочената сума, в знак на европейска солидарност със засегнатия регион.

 

 

 


 

 

 

ПИСМО НА комисията по регионално развитие

Йоан Ван Овертвелд

Председател

Комисия по бюджети

БРЮКСЕЛ

Относно: Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) с цел предоставяне на помощ на Гърция (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Уважаеми господин Председател,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD)). Доколкото разбирам, в комисията по бюджети скоро ще бъде приет доклад по този въпрос.

 

Предложението е за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в размер на 4 552 517 EUR за оказване на помощ на Гърция. Средствата са във връзка с щети, причинени от проливните дъждове и бурите в западната част на Крит между 23 и 26 февруари 2019 г. Най-силно засегнати са областите Ханя и Ретимно, като най-големи щети са нанесени на пътната мрежа и селското стопанство, както и на частни домове.

 

Правилата, приложими за финансовите вноски от ФСЕС, са определени в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

 

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви уведомя с писмо, че мнозинството от членовете на комисията нямат възражения срещу мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

 

С уважение,

Юнус Омаржи


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.11.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Valentino Grant

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 26 ноември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност