ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα

25.11.2019 - (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγήτρια: Εύα Καϊλή

Διαδικασία : 2019/2137(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0040/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0040/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα

(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0496 – C9-0144/2019),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[2], και ιδίως το άρθρο 10,

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3], και ιδίως το σημείο 11,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0040/2019),

1. χαιρετίζει την απόφαση, η οποία σηματοδοτεί την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τους πολίτες της Ένωσης και τις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές·

2. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Ταμείο») έχει στόχο την ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ως έκφραση αλληλεγγύης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι εσωτερικές διαδικασίες για την τελική αποδέσμευση της χρηματοδοτικής συνδρομής μέσω του Ταμείου δεν θα πρέπει να οδηγούν σε κανενός είδους καθυστερήσεις, δεδομένου ότι οι φυσικές καταστροφές συνήθως προκαλούν εκτεταμένες ζημίες, οι οποίες πλήττουν σοβαρά την καθημερινότητα των ανθρώπων και τις τοπικές οικονομίες·

3. λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής, πιστώσεις 265 252 381 EUR από το κονδύλι παρέμειναν αχρησιμοποίητες το 2018 και μεταφέρθηκαν στο 2019 και ότι για το τρέχον έτος παραμένουν διαθέσιμες πιστώσεις ύψους 557 530 278 EUR·

4. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη αποδέσμευσης χρηματοδοτικής συνδρομής μέσω του Ταμείου προς όλες τις περιφέρειες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στην Ένωση το 2019·

5. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

6. τονίζει την ανάγκη να αποδεσμευθεί το υπόλοιπο ποσό το συντομότερο δυνατόν και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δεδομένου ότι οι εργασίες αποκατάστασης στην Κρήτη θα πρέπει να ολοκληρωθούν αμέσως, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που τείνουν να εμφανίζονται διαρκώς συχνότερα στην Κρήτη και σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης[4], και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[5], και ιδίως το σημείο 11,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ταμείο») έχει στόχο να επιτρέψει στην Ένωση να αντιδρά γρήγορα, αποτελεσματικά και ευέλικτα σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, ώστε να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

(2) Το Ταμείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 000 000 EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου[6].

(3) Στις 15 Μαΐου 2019 η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, μετά από ιδιαίτερα σφοδρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που έπληξαν την Κρήτη μεταξύ 23ης και 26ης Φεβρουαρίου 2019 και προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

(4) Η αίτηση της Ελλάδας πληροί τις προϋποθέσεις για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002.

(5) Επομένως, το Ταμείο θα πρέπει να κινητοποιηθεί για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στην Ελλάδα.

(6) Με την απόφαση (ΕΕ) 2019/277 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7] το Ταμείο κινητοποιήθηκε για να χορηγηθεί ποσό ύψους 50 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών για την πληρωμή προκαταβολών για το οικονομικό έτος 2019. Οι εν λόγω πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Κατά συνέπεια, υπάρχουν περιθώρια να καταβληθεί το συνολικό ποσό για την παρούσα κινητοποίηση μέσω της ανακατανομής των διαθέσιμων πιστώσεων για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019.

(7) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του Ταμείου, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χορήγηση ποσού ύψους 4 552 517 EUR στην Ελλάδα, σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

 

Το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις που κινητοποιήθηκαν για την πληρωμή προκαταβολών στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019. Οι πιστώσεις που είναι διαθέσιμες για την πληρωμή προκαταβολών μειώνονται αναλόγως.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από [τις/την] … [ημερομηνία έκδοσής της].

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «Ταμείο») για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής σχετικά με δυσμενή καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν το 2019 στην Ελλάδα.

Τον Φεβρουάριο του 2019 η δυτική Κρήτη επλήγη σοβαρά από κυκλώνα και ισχυρότατες βροχοπτώσεις. Οι παρεπόμενες πλημμύρες και κατολισθήσεις οδήγησαν στον τραγικό θάνατο ανθρώπων, τον αποκλεισμό χωριών στις περιοχές Ρεθύμνου και Χανίων, καθώς και στην πρόκληση σημαντικών ζημιών στις υποδομές, ιδίως στο οδικό δίκτυο, και στην καταστροφή οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδίως στη γεωργική παραγωγή. Υπήρξαν επίσης σημαντικές ζημίες σε αναχώματα, συστήματα αποστράγγισης, στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και σε ιδιωτικές κατοικίες, που ανήκουν κυρίως σε οικονομικώς μειονεκτούντα νοικοκυριά.

Στην αίτησή της, η οποία ελήφθη από την Επιτροπή στις 15 Μαΐου 2019, οι ελληνικές αρχές εκτίμησαν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 182,1 εκατ. EUR ή 2,1% του ΑΕγχΠ της περιφέρειας Κρήτης, δηλαδή πάνω από την οριακή τιμή (1,5% επί του περιφερειακού ΑΕγχΠ) για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ σε περιφέρεια επιπέδου NUTS 2. Ως εκ τούτου η καταστροφή χαρακτηρίζεται «περιφερειακή φυσική καταστροφή» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού για το ΤΑΕΕ.

Η πληγείσα περιφέρεια εντάσσεται στην κατηγορία των «περιφερειών μετάβασης» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020. Οι ελληνικές αρχές δεν δήλωσαν την πρόθεσή τους να διαθέσουν τη χρηματοδότηση από τα προγράμματα των ΕΔΕΤ σε μέτρα αποκατάστασης.

Οι συνολικές δαπάνες των επιλέξιμων ουσιωδών ενεργειών έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού, εκτιμήθηκαν από την Ελλάδα σε 173,9 εκατ. EUR, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά τις δαπάνες αποκατάστασης των μεταφορικών υποδομών και τις επιχειρήσεις καθαρισμού.

Με βάση το ποσοστό του 2,5% επί του συνόλου άμεσων ζημιών για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην «περιφερειακή καταστροφή», η Επιτροπή υπολόγισε επομένως τη συνολική χρηματοδοτική ενίσχυση από το Ταμείο σε 4 552 517 EUR.

Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν την πληρωμή προκαταβολής, όπως ορίζεται στο άρθρο 4α του κανονισμού, αίτημα που έγινε δεκτό. Κατόπιν τούτου, 455 252 EUR, ήτοι το 10% της αναμενόμενης χρηματοδοτικής ενίσχυσης από το Ταμείο, καταβλήθηκαν στην Ελλάδα στις 19 Ιουλίου 2019, δηλαδή μόλις δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης.

Συμπέρασμα

Το συνολικό ποσό που ήταν διαθέσιμο στις αρχές του 2019 ανερχόταν σε 851 082 072 EUR, πρόκειται δηλαδή για το άθροισμα των κονδυλίων του 2019 ύψους 585 829 691 EUR και μέρους των κονδυλίων του έτους 2018 ύψους 265 252 381 EUR που παρέμεινε αδιάθετο και μεταφέρθηκε στο 2019. Μετά την αφαίρεση του ποσού της προηγούμενης κινητοποίησης για τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία[8] (293 551 794 EUR), το ποσό που παραμένει διαθέσιμο το 2019 ανέρχεται σε 557 530 278 EUR.

Η εν λόγω κινητοποίηση δεν απαιτεί τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2019 αλλά μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο σύνολό της με τη μερική χρήση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών που έχουν ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2019 για την κάλυψη των προκαταβολών, μετά την αφαίρεση της προκαταβολής ύψους 455 252 EUR που έχει ήδη καταβληθεί στην Ελλάδα. Οι διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2019 για την πληρωμή προκαταβολών (συνολικού ποσού 50 000 000 EUR) χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Συνεπώς, το πλήρες ποσό για την παρούσα κινητοποίηση μπορεί να προκύψει από την ανακατανομή των πιστώσεων για την πληρωμή προκαταβολών και δεν απαιτείται διορθωτικός προϋπολογισμός. Συνεπώς, το συνολικό ποσό που παραμένει διαθέσιμο στο πλαίσιο του Ταμείου έως το τέλος του έτους ανέρχεται σε 557 530 278 EUR.

Η εισηγήτρια συνιστά την ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση, πράγμα που συνεπάγεται την ταχεία κινητοποίηση του προαναφερθέντος ποσού, σε ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς την πληγείσα περιοχή.

 

 

 

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Κύριε Πρόεδρε,

Παραπέμφθηκε, για γνωμοδότηση, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD)). Όπως αντιλαμβάνομαι, σύντομα πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή.

 

Η συγκεκριμένη πρόταση στοχεύει στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να παράσχει το ποσό των 4 552 517 EUR στην Ελλάδα. Η πληρωμή αυτή αφορά τη ζημία που προκάλεσαν οι εξαιρετικά ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Δυτική Κρήτη από τις 23 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2019. Σοβαρές ζημίες προκλήθηκαν κυρίως στις περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου, οι οποίες αφορούσαν κυρίως το οδικό δίκτυο και τη γεωργία, αλλά και ιδιωτικές κατοικίες.

 

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΤΑΕΕ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της εν λόγω επιτροπής δεν έχει αντίρρηση για αυτή την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Younous Omarjee


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.11.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Valentino Grant

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 26 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου