Tuarascáil - A9-0040/2019Tuarascáil
A9-0040/2019

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig

25.11.2019 - (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD))

An Coiste um Buiséid
Rapóirtéir: Eva Kaili

Nós Imeachta : 2019/2137(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0040/2019
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0040/2019
Díospóireachtaí :
Téacsanna arna nglacadh :

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig

(COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019),

 ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh[1],

 ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020[2], agus go háirithe Airteagal 10 de,

 ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais[3], agus go háirithe pointe 11 de,

 ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0040/2019),

1. ag cur iúl gur díol sásaimh di an cinneadh mar chomhartha dhlúthpháirtíocht an Aontais le saoránaigh an Aontais agus leis na réigiúin atá buailte ag na tubaistí nádúrtha;

2. ag meabhrú go bhfuil sé d’aidhm ag Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (‘an Ciste’) freagairt thapa agus éifeachtúil a thabhairt ar staideanna éigeandála chun dlúthpháirtíocht a léiriú; ag cur i bhfáth maidir leis sin nár cheart go dtiocfadh aon mhoill as nósanna imeachta inmheánacha um shaoradh deireanach de chúnamh airgeadais tríd an gCiste, ós rud é go bhfuil tubaistí nádúrtha ina gcúis le damáiste fairsing a chuireann isteach go mór ar shaol laethúil na ndaoine agus ar gheilleagair áitiúla;

3. ag tabhairt dá haire, de réir mheabhrán míniúcháin an Choimisiúin, nár baineadh leas as EUR 265 252 381 de leithdháileadh in 2018 agus gur tugadh ar aghaidh chuig 2019 é agus go bhfuil EUR 557 530 278 fós ar fáil sa bhliain reatha;

4. ag cur i bhfáth a dheargriachtanaí is atá sé cúnamh airgeadais a chur ar fáil tríd an gCiste do na réigiúin san Aontas ar bhuail tubaistí nádúrtha iad in 2019;

5. ag formheas an chinnidh atá i gceangal leis an rún seo;

6. ag cur i bhfáth go bhfuil gá leis an bhfuílleach a shaoradh a luaithe is féidir agus laistigh de thréimhse ama réasúnta, os rud é gur cheart oibríochtaí téarnaimh sa Chréit a chur chun lánchríche láithreach de bharr eachtraí adhaimsire ar minice a tharlaíonn siad sa Chréit agus i réigiúin eile sa Ghréig;

7. á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh i leith a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

8. á threorú dá hUachtarán an rún seo, lena n-áirítear an iarscríbhinn a ghabhann leis, a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.


 

IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a fhorscaoileadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh[4], agus go háirithe Airteagal 4(3) de,

ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais[5], agus go háirithe pointe 11 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Tá sé d’aidhm ag Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (‘an Ciste’) a chur ar chumas an Aontais freagairt thapa, éifeachtúil agus sholúbtha a thabhairt ar staideanna éigeandála chun dlúthpháirtíocht a léiriú le muintir na réigiún a bheadh thíos le tubaistí nádúrtha iad a léiriú.

(2) Níl an Ciste le dul thar shuim uasta bhliantúil EUR 500 000 000 (praghsanna 2011), mar a leagtar síos in Airteagal 10 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle[6].

(3) An 15 Bealtaine 2019 chuir an Ghréig iarratas isteach chun an Ciste a fhorscaoileadh, tar éis an anfa mhóir gaoithe agus báistí a bhuail an Chréit idir an 23 agus an 26 Feabhra 2019 arbh iad tuilte agus sciorrthaí talún an toradh a bhí air.

(4) Tá an t-iarratas ón nGréig i gcomhréir leis na coinníollacha i dtaca le ranníocaíocht airgeadais a thabhairt ón gCiste, mar a leagtar síos in Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002.

(5) Dá bhrí sin, ba cheart an Ciste a fhorscaoileadh chun ranníocaíocht airgeadais a sholáthar don Ghréig.

(6) Le Cinneadh (AE) 2019/277 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle[7], rinneadh an Ciste a fhorscaoileadh chun suim EUR 50 000 000, agus é sin ina leithreasuithe faoi chomhair gealltanais agus íocaíochtaí, a chur ar fáil chun airleacain a íoc sa bhliain airgeadais 2019. Ní dhearnadh na leithreasuithe sin a úsáid ach go pointe an-teoranta. Dá bhrí sin, tá an deis ann suim iomlán an fhorscaoilte seo a mhaoiniú trí ath-leithdháileadh a dhéanamh ar na leithreasuithe a fhorscaoileadh faoi chomhair airleacain a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais don bhliain airgeadais 2019.

(7) Chun an Ciste a shlógadh a thapúla is féidir, ba cheart feidhm a bheith ag an gCinneadh seo ó dháta a ghlactha,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Le haghaidh bhuiséad ginearálta an Aontais don bhliain airgeadais 2019, bainfear úsáid as Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun méid EUR 4 552 517 a sholáthar don Ghréig, agus é sin ina leithreasuithe faoi chomhair gealltanais agus íocaíochtaí.

 

Déanfar suim an fhorscaoilte dá dtagraítear sa chéad mhír a mhaoiniú as na leithreasuithe arna bhforscaoileadh chun airleacain a íoc i mbuiséad an Aontais don bhliain airgeadais 2019. Fágann sin go laghdófar na leithreasuithe a chuirfear ar fáil faoi chomhair airleacain a íoc.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón … [dáta ar a nglacfar an cinneadh]..

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle


 

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (an ‘Ciste’ feasta) a fhorscaoileadh chun cúnamh airgeadais a dheonú i ndáil le heachtraí adhaimsire a tharla sa Rómáin, san Iodáil agus san Ostair le linn 2019.

I mí Feabhra 2019, bhí an Chréit thiar buailte go dona ag cioclón chomh maith le báisteach ríthrom. Is iad na tuilte agus na sciorrthaí talún ina dhiaidh sin ba chúis le taismigh dhaonna, bacanna sráidbhailte i limistéir Rethymno agus Chania, chomh maith le damáiste suntasach don bhonneagar, go háirithe do ghréasán na mbóithre, agus díothú gníomhaíochtaí eacnamaíocha, go háirithe i dtáirgeadh talmhaíochta. Rinneadh damáiste mór freisin do chlaífoirt, do chórais draenála, don ghréasán leictreachais agus do thithe príobháideacha, ar le teaghlaigh atá faoi mhíbhuntáiste airgeadais den chuid is mó iad.

San iarratas uathu, a fuair an Coimisiún an 15 Bealtaine 2019, mheas an Ghréig costas na ndamáistí díreacha a bheith cothrom le EUR 182,1 milliún nó 2,1 % de OTI Réigiúin na Créite (Kriti), i.e. os cionn an luacha tairsí le haghaidh CDAE a fhorscaoileadh i réigiún atá ar leibhéal NUTS 2 (1,5% de OTI réigiúnach). Dá bhrí sin, tá an tubaiste cáilithe mar ‘thubaiste nádúrtha réigiúnach’ de réir bhrí Airteagal 2(3) de Rialachán CDAE.

An réigiún a buaileadh, áirítear é mar ‘réigiún trasdula’ faoi Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIE) don tréimhse airgeadais 2014-2020 é. Níor thug údaráis na Gréige le fios go raibh sé de rún acu cistiú ó chláir CSIE a ath-leithdháileadh ionsar bhearta téarnaimh.

Maidir le costas iomlán na n-oibríochtaí bunriachtanacha incháilithe éigeandála agus téarnaimh, mar a shainmhínítear faoi Airteagal 3(2) den Rialachán, mheas údaráis na Gréige é a bheith cothrom le EUR 173,9 milliún, agus ghabh na sciartha is mó leis na costais a bhain le bonneagar iompar cosanta agus le hoibríochtaí glantacháin a athchóiriú.

Dá bhrí sin, ríomh an Coimisiún gurb é EUR 4 552 517 an ranníocaíocht airgeadais iomlán as an gCiste ná ráta 2.5 % den damáiste díreach iomlán a chur i bhfeidhm i gcásanna faoin bhforáil maidir le ‘tubaiste réigiúnach’.

San iarratas a rinne sí, d’iarr údaráis na Gréige réamhíocaíocht mar a leagtar síos in Airteagal 4a den Rialachán. Dá bhrí sin, íocadh EUR 455 252 nó 10 % den ranníocaíocht airgeadais ón gCiste a rabhthas ag súil léi amach leis an nGréig an 19 Iúil 2019, i.e. díreach dhá mhí tar éis an t-iarratas a thíolacadh.

Conclúid

Ba é EUR 851 082 072 an tsuim iomlán a bhí ar fáil i dtús 2019, i.e. suim leithdháileadh na bliana 2019, eadhon EUR 585 829 691, agus an sciar de leithdháileadh na bliana 2018, i.e. EUR 265 252 381, nár caitheadh agus a tugadh anonn go 2019. Tar éis méid an fhorscaoilte roimhe sin a asbhaint don Rómáin, don Iodáil agus don Ostair[8] (EUR 293 551 794), is é EUR 557 530 278 an méid a bheidh fós ar fáil in 2019.

Leis an bhforscaoileadh sin, ní gá leasú a dhéanamh ar bhuiséad 2019 ach is féidir é a mhaoiniú ina iomláine trí pháirtúsáid a bhaint as leithreasuithe faoi chomhair oibleagáidí agus leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí a cuireadh isteach i mbuiséad 2019 cheana chun réamhíocaíochtaí a chumhdach, tar éis an réamhíocaíocht EUR 455 252 a íocadh leis an nGréig cheana a asbhaint. Níor úsáideadh ach go pointe an-teoranta na leithreasuithe a bhí ar fáil i mbuiséad 2019 chun réamhíocaíochtaí a íoc (méid iomlán EUR 50 000 000). Dá bhrí sin, is féidir an méid iomlán don fhorscaoileadh reatha a mhaoiniú trí ath-leithdháileadh na leithreasuithe sin chun réamhíocaíochtaí a íoc agus níl gá le buiséad leasaitheach. Dá bhrí sin, is é EUR 557 530 278 an méid iomlán atá fós ar fáil faoin gCiste go dtí deireadh na bliana.

Molann an Rapóirtéir go bhformheasfaí go gasta an togra ón gCoimisiún le haghaidh cinneadh atá i gceangal leis an tuarascáil seo, ar dá bharr a dhéanfaí an tsuim thuasluaite a fhorscaoileadh go mear, mar chomhartha ar dhlúthpháirtíocht Eorpach leis an réigiún lena mbaineann.

 

 

 


 

 

 

LITIR ÓN gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach

An tUas. Johan Van Overtveldt

Cathaoirleach

An Coiste um Buiséid

AN BHRUISÉIL

Ábhar: Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a fhorscaoileadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD))

A Cathaoirligh, a chara,

Tá togra ón gCoimisiún le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD)) tarchurtha chuig an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach chun tuairim a fháil uaidh ina leith. Tuigim go bhfuil sé beartaithe tuarascáil air sin a ghlacadh go luath sa Choiste um Buiséid.

 

D’úsáidfí Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh leis an togra seo chun EUR 4 552 517 a sholáthar don Ghréig. Baineann an íocaíocht seo leis an damáiste a tharla de bharr báisteach agus stoirmeacha thar a bheith trom sa Chréit thiar idir an 23 agus an 26 Feabhra 2019. Rinneadh damáiste tromchúiseach go mór mór i nDúichí Chania agus Rethymno, agus chuaigh sé i bhfeidhm go háirithe ar an ngréasán bóithre agus ar an talmhaíocht, ach rinne sé dochar freisin do thithe príobháideacha.

 

Leagtar síos na rialacha is infheidhme maidir le ranníocaíochtaí ó CDAE i Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh.

 

Rinne comhordaitheoirí an choiste measúnú ar an togra sin, agus d’iarr siad orm scríobh chugat lena chur in iúl duit nach bhfuil aon agóid ag tromlach an choiste sin in aghaidh Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun an tsuim thuasluaite a leithdháileadh mar a mhol an Coimisiún.

 

Le dea-mhéin,

Younous Omarjee


FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

Dáta an ghlactha

25.11.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

31

0

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

31

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Valentino Grant

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

An nuashonrú is déanaí: 26 Samhain 2019
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais