Pranešimas - A9-0040/2019Pranešimas
A9-0040/2019

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti paramą Graikijai

25.11.2019 - (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėja: Eva Kaili

Procedūra : 2019/2137(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0040/2019
Pateikti tekstai :
A9-0040/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti paramą Graikijai

(COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019),

 atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą[1],

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[2], ypač į jo 10 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[3], ypač į jo 11 punktą,

 atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0040/2019),

1. palankiai vertina šį sprendimą, laikydamas jį Sąjungos solidarumo su nukentėjusiais nuo gaivalinių nelaimių ES piliečiais ir regionais ženklu;

2. primena, kad Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – greitai ir veiksmingai reaguoti ekstremalių situacijų atvejais, kad būtų parodytas solidarumas; šiuo požiūriu pabrėžia, kad neturėtų būti jokių vėlavimų dėl vidaus procedūrų, susijusių su galutiniu Fondo finansinės pagalbos išmokėjimu, nes gaivalinės nelaimės paprastai padaro didelę žalą, kuri labai trukdo žmonių kasdieniam gyvenimui ir vietos ekonomikai;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Komisijos aiškinamuoju memorandumu, 2018 m. liko nepanaudota 265 252 381 EUR asignavimų ir ši suma buvo perkelta į 2019 m. ir kad einamaisiais metais galima panaudoti 557 530 278 EUR;

4. pabrėžia, kad reikia nedelsiant leisti pasinaudoti iš Fondo teikiama finansine parama visiems regionams, 2019 m. Sąjungoje nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių;

5. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

6. pabrėžia, kad likusią sumą reikia leisti panaudoti kuo greičiau ir per pagrįstą laikotarpį, nes dėl atšiaurių oro sąlygų, kurios paprastai vis dažniau pasitaiko Kretoje ir kituose Graikijos regionuose, reikėtų nedelsiant užbaigti atkūrimo operacijas Kretoje;

7. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.


 

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą[4], ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[5], ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – suteikti Sąjungai galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais, kad būtų parodytas solidarumas su gaivalinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2) didžiausia Fondo metinė suma neturi viršyti 500 000 000 EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 10 straipsnyje[6];

(3) 2019 m. gegužės 15 d. Graikija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl 2019 m. vasario 23–26 d. Kretą nusiaubusių ir potvynius bei nuošliaužas sukėlusių itin smarkių liūčių ir audrų;

(4) Graikijos paraiška tenkina finansinės paramos teikimo iš Fondo lėšų sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4 straipsnyje;

(5) todėl Fondo lėšos turėtų būti mobilizuotos siekiant suteikti finansinę paramą Graikijai;

(6) Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2019/277[7] Fondo lėšos buvo mobilizuotos siekiant skirti 50 000 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą avansams už 2019 finansinius metus mokėti. Tų asignavimų panaudota tik labai nedaug. Todėl visą dabar mobilizuojamą sumą galima finansuoti perskirstant turimus 2019 finansinių metų Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimus, skirtus avansams mokėti;

(7) siekiant kuo greičiau mobilizuoti Fondo lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2019 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizuojama 4 552 517 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma Graikijai.

 

Pirmoje pastraipoje nurodyta mobilizuojama suma finansuojama 2019 finansinių metų Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimais, mobilizuotais avansams mokėti. Avansams mokėti numatyti asignavimai atitinkamai sumažinami.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo … [sprendimo priėmimo data].

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu


 

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija siūlo iš Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) suteikti finansinę paramą, susijusią su ekstremaliomis oro sąlygomis, 2019 m. pasireiškusiomis Graikijoje.

2019 m. vasario mėn. vakarinė Kretos dalis labai nukentėjo nuo ciklono ir itin smarkių liūčių. Dėl to kilę potvyniai ir nuošliaužos lėmė žmonių žūtis ir kaimų izoliaciją Retimno ir Chanijos regionuose, taip pat didelę žalą infrastruktūrai, ypač kelių tinklui, ir ekonominės veiklos, visų pirma žemės ūkio gamybos, sunaikinimą. Taip pat labai apgadinti pylimai, drenavimo sistemos, elektros energijos tinklas ir daugiausia finansiškai nepalankioje padėtyje esančių namų ūkių nuosavybėje esantys namai.

Savo prašyme, kurį Komisija gavo 2019 m. gegužės 15 d., Graikijos valdžios institucijos bendrą tiesioginę žalą įvertino 182,1 mln. EUR arba 2,1 % nukentėjusio Kretos regiono BVP, t. y. žala įvertinta kaip viršijanti ribą ESSF lėšoms mobilizuoti NUTS 2 lygio regione (1,5 % regiono BVP). Taigi ši nelaimė atitinka regioninės gaivalinės nelaimės kriterijų, nustatytą pagal Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) reglamento 3 straipsnio 2 dalį.

Nukentėjęs regionas pagal Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondai) 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio nuostatas priskiriamas pereinamojo laikotarpio regionų kategorijai. Graikijos institucijos nepranešė Komisijai apie ketinimą perskirti ESI fondų programų lėšas atkūrimo priemonėms.

Graikijos apskaičiavimais, visos pagal ESSF reglamento 3 straipsnio 2 dalį tinkamų finansuoti gelbėjimo ir atstatymo operacijų išlaidos sudaro 173,9 mln. EUR, didžiausia šių išlaidų dalis numatyta transporto infrastruktūrai atkurti ir valymo operacijoms.

Todėl Komisija, taikydama 2,5 % bendros tiesioginės žalos koeficientą atvejams, kuriems taikomos regioninės gaivalinės nelaimės nuostatos, apskaičiavo, kad visas finansinis įnašas iš Fondo lėšų turi būti 4 552 517 EUR.

Graikijos valdžios institucijos paprašė sumokėti avansą, kaip nustatyta minėto reglamento 4a straipsnyje, ir šis prašymas buvo patenkintas. Taigi, 455 252 EUR arba 10 % numatyto finansinio įnašo iš Fondo lėšų išmokėta Graikijai 2019 m. liepos 19 d., t. y. praėjus tik dviem mėnesiams nuo paraiškos pateikimo datos.

Išvados

Bendra mobilizuotina Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų suma 2019 m. pradžioje buvo 851 082 072 EUR – tai 585 829 691 EUR dydžio 2019 m. asignavimų suma ir 265 252 381 EUR dydžio 2018 m. asignavimų suma, kuri neišleista ir perkelta į 2019 m. Atskaičius anksčiau Rumunijai, Italijai ir Austrijai mobilizuotą sumą[8] (293 551 794 EUR), likusi suma, kurią galima panaudoti 2019 m., yra 557 530 278 EUR.

Dėl šio lėšų mobilizavimo nereikia keisti 2019 m. biudžeto, nes jis gali būti finansuojamas panaudojant dalį įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, jau įtrauktų į 2019 m. biudžetą avansams finansuoti, iš jų atėmus jau išmokėtą Graikijai 455 252 EUR avansą. Asignavimų, numatytų 2019 m. biudžete avansams finansuoti (bendra 50 000 000 EUR suma), panaudota tik labai nedaug. Todėl visą dabar mobilizuojamą sumą galima finansuoti perskirstant asignavimus, skirtus avansams mokėti, ir taisomasis biudžetas nereikalingas. Taigi, visa likusi Fondo suma, kuria galima pasinaudoti iki šių metų pabaigos, yra 557 530 278 EUR.

Pranešėja rekomenduoja skubiai patvirtinti prie šio pranešimo pridedamą Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo, kad būtų galima sparčiai mobilizuoti minėtą sumą, ir taip išreikšti solidarumą su nukentėjusiu regionu.

 

 

 


 

 

 

REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

pirmininkui

Johan Van Overtveldt

Biudžeto komitetas

BRIUSELIS

Tema: Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Gerb. Pirmininke,

Regioninės plėtros komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD)). Suprantu, kad Biudžeto komitetas netrukus ketina priimti pranešimą šiuo klausimu.

 

Pagal šį pasiūlymą būtų mobilizuojamos Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšos siekiant Graikijai suteikti 4 552 517 EUR sumą. Šis mokėjimas susijęs su žala, kurią 2019 m. vasario 23–26 d. vakarinėje Kretos dalyje padarė ypač smarkus lietus ir audros. Didelė žala padaryta daugiausia Chanijos ir Retimno rajonuose, ypač kelių tinklui ir žemės ūkiui, taip pat privatiems namams.

 

Europos Sąjungos solidarumo fondo finansinei paramai taikomos taisyklės nustatytos 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiančiame Europos Sąjungos solidarumo fondą.

 

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija.

 

Pagarbiai

Younous Omarjee


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

25.11.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Valentino Grant

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 26 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika