Ziņojums - A9-0040/2019Ziņojums
A9-0040/2019

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai

25.11.2019 - (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Budžeta komiteja
Referente: Eva Kaili

Procedūra : 2019/2137(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0040/2019
Iesniegtie teksti :
A9-0040/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai

(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0496 – C9-0144/2019),

 ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu[1],

 ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2], un jo īpaši tās 10. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] un jo īpaši tā 11. punktu,

 ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

 ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu(A9-0040/2019),

1. atzinīgi vērtē lēmumu, kas apliecina Savienības solidaritāti ar ES iedzīvotājiem un reģioniem, kurus piemeklējušas dabas katastrofas;

2. atgādina, ka Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (“Fonds”) mērķis ir ātri un efektīvi reaģēt uz ārkārtas situācijām, tādējādi apliecinot solidaritāti; šajā sakarībā uzsver, ka iekšējām procedūrām, kas paredzētas galīgai finanšu palīdzības piešķiršanai no Fonda, nevajadzētu izraisīt kavēšanos, jo dabas katastrofas parasti rada plašus postījumus, kuri nopietni ietekmē iedzīvotāju ikdienas dzīvi un vietējo ekonomiku;

3. pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Komisijas paskaidrojuma rakstu 265 252 381 EUR no piešķīruma 2018. gadā palika neizmantots un tika pārnests uz 2019. gadu un ka tekošajā gadā joprojām ir pieejami 557 530 278 EUR;

4. uzsver, ka ir steidzami jāpiešķir finansiāls atbalsts no Fonda visiem reģioniem, kurus 2019. gadā Savienībā ir piemeklējušas dabas katastrofas;

5. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

6. uzsver, ka atlikusī summa ir jādara pieejama pēc iespējas ātrāk un saprātīgā termiņā, jo atjaunošanas darbi Krētā būtu jāpabeidz nekavējoties, ņemot vērā to, ka bargi laikapstākļi Krētā un citos Grieķijas reģionos mēdz iestāties aizvien biežāk;

7. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

 


 

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 (2002. gada 11. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu[4], un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[5] un jo īpaši tā 11. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (“Fonds”) mērķis ir ļaut Savienībai ātri, efektīvi un elastīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām, lai demonstrētu solidaritāti ar to reģionu iedzīvotājiem, kurus ir piemeklējušas dabas katastrofas.

(2) Fondam pieejamo līdzekļu apjoms nepārsniedz 500 000 000 EUR gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 10. pantā[6].

(3) Grieķija 2019. gada 15. maijā iesniedza pieteikumu Fonda izmantošanai pēc īpaši spēcīgām lietusgāzēm un vētras, kas skāra Krētu laikā no 2019. gada 23. līdz 26. februārim un izraisīja plūdus un zemes nogruvumus.

(4) Grieķijas pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4. pantā izklāstītajiem nosacījumiem finansiālā ieguldījuma sniegšanai no Fonda.

(5) Tāpēc Fonds būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu atbalstu Grieķijai.

(6) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2019/277[7] Fonds tika izmantots, lai piešķirtu summu 50 000 000 EUR apmērā saistību un maksājumu apropriācijās avansa maksājumu nodrošināšanai 2019. finanšu gadā. Minētās apropriācijas ir izmantotas tikai ļoti nelielā apmērā. Tādējādi pastāv iespēja finansēt pilnu šo izmantojamo līdzekļu summu, pārdalot apropriācijas, kas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžetā ir pieejamas avansa maksājumiem.

(7) Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs Fonda izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai piešķirtu Grieķijai 4 552 517 EUR saistību un maksājumu apropriācijās.

 

Panta pirmajā daļā minēto summu finansē no apropriācijām, kas Savienības 2019. finanšu gada budžetā paredzētas avansa maksājumiem. Avansa maksājumiem pieejamās apropriācijas attiecīgi samazina.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no ... [pieņemšanas datums].

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

 

 


 

PASKAIDROJUMS

Komisija ierosina izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (“Fondu”), lai sniegtu finansiālu atbalstu saistībā ar ļoti nelabvēlīgajiem laikapstākļiem 2019. gadā Grieķijā.

2019. gada februārī Krētas rietumdaļu smagi skāra ciklons un īpaši spēcīgas lietusgāzes. Traģiskā kārtā tam sekojošie plūdi un zemes nogruvumi izraisīja cilvēku bojāeju, izolēja ciematus Retimno un Hanjas apgabalā, kā arī nodarīja ievērojamus postījumus infrastruktūrai, jo īpaši autoceļu tīklam, un iznīcināja saimniecisko darbību, jo īpaši lauksaimnieciskās ražošanas jomā. Lieli postījumi tika nodarīti arī dambjiem, drenāžas sistēmām, elektroenerģijas tīklam un privātajiem mājokļiem, kas galvenokārt pieder finansiāli nelabvēlīgā situācijā esošām mājsaimniecībām.

Pieteikumā, kuru Komisija saņēma 2019. gada 15. maijā, Grieķijas iestādes lēsa, ka kopējie tiešie zaudējumi ir 182,1 miljons EUR, kas atbilst 2,1 % no Krētas reģiona IKP un līdz ar to pārsniedz robežvērtību (1,5 % no reģionālā IKP), kas nepieciešama ESSF izmantošanai NUTS 2 līmeņa reģionā. Līdz ar to katastrofa ir kvalificējama kā reģionāla dabas katastrofa ESSF regulas 2. panta 3. punkta nozīmē.

Saskaņā ar klasifikāciju, kas izmantota Eiropas strukturālajos un investīciju (ESI) fondos 2014.–2020. gada finansēšanas periodam, skartais reģions ir pārejas reģions. Grieķijas iestādes nav paziņojušas par nodomu pārvietot līdzekļus no ESI fondu programmām, lai izmantotu tos atjaunošanas darbiem.

Grieķijas iestādes ir aplēsušas, ka regulas 3. panta 2. punktā paredzēto attiecināmo būtisko avārijas un atjaunošanas darbu izmaksas ir 173,9 miljoni EUR, no kuriem lielākā daļa attiecas uz transporta infrastruktūras atjaunošanas izmaksām un tīrīšanas darbu izmaksām.

Izmantojot likmi, kas atbilst 2,5 % no kopējiem tiešajiem zaudējumiem un ko piemēro gadījumos, uz kuriem attiecas “reģionālās katastrofas” noteikums, Komisija ir aprēķinājusi, ka kopējais finansiālais ieguldījums no Fonda ir 4 552 517 EUR.

Grieķijas iestādes lūdza izmaksāt avansu, kā noteikts regulas 4.a pantā, un tas tika atļauts. Tādējādi 2019. gada 19. jūlijā, t. i., tikai divus mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas, Grieķijai tika izmaksāti 455 252 EUR jeb 10 % no paredzamā finansiālā ieguldījuma no Fonda.

Secinājums

2019. gada sākumā pieejamā kopējā summa bija 851 082 072 EUR, proti, summa, ko veido 2019. gada piešķīrums 585 829 691 EUR apmērā un atlikušais 2018. gada piešķīrums 265 252 381 EUR apmērā, kas bija palicis neizlietots un tika pārnests uz 2019. gadu. Atskaitot iepriekš izmantotos līdzekļus, kas piešķirti Rumānijai, Itālijai un Austrijai[8] (293 551 794 EUR), 2019. gadā joprojām pieejamā summa ir 557 530 278 EUR.

Šai līdzekļu izmantošanai nav nepieciešami 2019. gada budžeta grozījumi, jo to var pilnībā finansēt, daļēji izmantojot saistību un maksājumu apropriācijas, kas jau ir iekļautas 2019. gada budžetā avansa maksājumu segšanai, atskaitot no tām Grieķijai jau izmaksāto avansu 455 252 EUR apmērā. Apropriācijas, kas 2019. gada budžetā ir pieejamas avansa maksājumiem (kopējā summa 50 000 000 EUR), ir izmantotas tikai ļoti nelielā apmērā. Tādēļ visu nepieciešamo summu var finansēt, pārdalot minētās avansa maksājumiem paredzētās apropriācijas, un budžeta grozījumi nav vajadzīgi. Tādējādi kopējā summa, kas līdz gada beigām vēl ir pieejama no Fonda, ir 557 530 278 EUR.

Referente iesaka ātri apstiprināt šim ziņojumam pievienoto Komisijas izstrādāto lēmuma priekšlikumu, lai tādējādi ātri izmantotu iepriekš minēto summu, apliecinot Eiropas solidaritāti ar skarto reģionu.

 

 

 


 

PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Johan Van Overtveldt

BRISELĒ

Temats: Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Godātais priekšsēdētāj!

Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Grieķijai (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD)), ir nodots Reģionālās attīstības komitejai atzinuma sniegšanai. Esmu informēts par to, ka ziņojumu par minēto priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt drīz.

 

Šajā priekšlikumā ir paredzēts izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai piešķirtu Grieķijai 4 552 517 EUR. Šis maksājums ir saistīts ar postījumiem, ko Krētas rietumdaļā 2019. gadā no 23. februāra līdz 26. februārim radījušas īpaši spēcīgas lietusgāzes un vētras. Nopietni postījumi tika nodarīti galvenokārt Hanjas un Retimnas rajonā, un tie jo īpaši skāra autoceļu tīklu un lauksaimniecību, kā arī privātmājas.

 

ESSF finansiālajam ieguldījumam piemērojamie noteikumi ir paredzēti Padomes 2002. gada 11. novembra Regulā (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu.

 

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Younous Omarjee


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

25.11.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Valentino Grant

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika