SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji

25.11.2019 - (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawczyni: Eva Kaili

Procedura : 2019/2137(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0040/2019
Teksty złożone :
A9-0040/2019
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji

(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0496 – C9-0144/2019),

 uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej[1],

 uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020[2], w szczególności jego art. 10,

 uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3], w szczególności jego pkt 11,

 uwzględniając pismo przesłane przez Komisję Rozwoju Regionalnego,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0040/2019),

1. z zadowoleniem przyjmuje przedmiotową decyzję jako znak solidarności Unii z obywatelami i regionami UE dotkniętymi klęskami żywiołowymi;

2. przypomina, że celem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej („funduszu”) jest szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje nadzwyczajne jako wyraz solidarności; podkreśla w związku z tym, że wewnętrzne procedury dotyczące ostatecznego uwolnienia pomocy finansowej z funduszu nie powinny powodować żadnych opóźnień, ponieważ klęski żywiołowe zazwyczaj powodują znaczne szkody, które poważnie zakłócają codzienne życie ludzi i lokalną gospodarkę;

3. zauważa, że według uzasadnienia Komisji w 2018 r. nie wykorzystano kwoty przydziału w wysokości 265 252 381 EUR, którą przeniesiono na 2019 r., oraz że w bieżącym roku dostępna jest kwota w wysokości 557 530 278 EUR;

4. podkreśla pilną potrzebę udostępnienia pomocy finansowej za pośrednictwem funduszu wszystkim regionom Unii dotkniętym klęskami żywiołowymi w 2019 r.;

5. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

6. podkreśla, że należy jak najszybciej i w rozsądnym terminie uwolnić pozostałą kwotę, ponieważ trzeba natychmiast zakończyć działania związane z odbudową ze względu na trudne warunki pogodowe, które coraz częściej występują na Krecie i w innych regionach Grecji;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.


 

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej[4], w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[5], w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2) Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 500 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013[6].

(3) W dniu 15 maja 2019 r. Grecja złożyła wniosek o uruchomienie środków z funduszu w związku z wyjątkowo obfitymi opadami deszczu i burzami, które nawiedziły Kretę w dniach od 23 do 26 lutego 2019 r., doprowadzając do powodzi i osuwisk.

(4) Wniosek Grecji spełnia warunki przyznania wkładu finansowego z funduszu zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(5) W związku z tym należy uruchomić fundusz, aby zapewnić wkład finansowy dla Grecji.

(6) Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/277[7] na rok budżetowy 2019 uruchomiono środki z funduszu w celu udostępnienia kwoty w wysokości 50 mln EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności na wypłatę zaliczek. Środki te wykorzystano jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. W związku z tym istnieją możliwości sfinansowania pełnej kwoty środków uruchamianych na mocy niniejszej decyzji poprzez realokację środków dostępnych na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r.

(7) Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie środków z funduszu, niniejsza decyzja powinna zacząć być stosowana z dniem jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 uruchamia się środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 4 552 517 EUR dla Grecji w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

 

Kwotę, o której mowa w pierwszym akapicie, finansuje się ze środków uruchomionych na wypłatę zaliczek w budżecie Unii na rok budżetowy 2019. Obniża się odpowiednio środki dostępne na wypłatę zaliczek.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się ją od dnia ... [data przyjęcia niniejszej decyzji].

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady


 

UZASADNIENIE

Komisja proponuje uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (zwanego dalej „funduszem”) w celu udzielenia pomocy finansowej w związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, do których doszło w 2019 r. w Grecji.

W lutym 2019 r. w zachodnią Kretę uderzył cyklon, któremu towarzyszyły wyjątkowo obfite opady deszczu. Będące ich następstwem powodzie i osunięcia ziemi spowodowały ofiary śmiertelne, odcięły od świata wsie w regionie Retimno i Chanii, a także doprowadziły do poważnych zniszczeń infrastruktury, w szczególności sieci drogowej, oraz miały katastrofalne skutki dla działalności gospodarczej, zwłaszcza produkcji rolnej. Poważnie uszkodzone zostały również wały, systemy odwadniania, sieci elektryczne i domy prywatne, należące głównie do gospodarstw domowych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

W swoim wniosku, który wpłynął do Komisji dnia 15 maja 2019 r., władze Grecji oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód na 182,1 mln EUR lub 2,1 % PKB regionu Krety, tj. powyżej wartości progowej uruchomienia środków z FSUE w regionie na poziomie NUTS 2 (1,5 % regionalnego PKB). W związku z tym katastrofę można uznać za „regionalną klęskę żywiołową” w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FSUE.

Region dotknięty klęską zalicza się do „regionów w okresie przejściowym” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na okres finansowania 2014–2020. Władze greckie nie wyraziły zamiaru przeniesienia środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Władze greckie oszacowały całkowity koszt kwalifikowalnych zasadniczych działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie – zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia – na kwotę 173,9 mln EUR, której największa część przypada na koszty odbudowy infrastruktury transportowej i działań porządkowych.

Stosując stawkę 2,5 % łącznej wartości bezpośrednich szkód w przypadkach związanych z „regionalną klęską żywiołową”, Komisja obliczyła, że całkowity wkład finansowy z funduszu wyniesie 4 552 517 EUR.

Władze greckie zwróciły się o wypłatę zaliczki zgodnie z art. 4a rozporządzenia, która została zatwierdzona. W związku z tym w dniu 19 lipca 2019 r., tj. zaledwie dwa miesiące po złożeniu wniosku, wypłacono Grecji 455 252 EUR lub 10 % przewidywanego wkładu finansowego z funduszu.

Podsumowanie

Łączna kwota dostępna na początku 2019 r. wynosiła 851 082 072 EUR i stanowiła sumę przydziału na 2019 r. w wysokości 585 829 691 EUR oraz części przydziału na 2018 r. w wysokości 265 252 381 EUR, której nie wykorzystano i którą przeniesiono na 2019 r. Po odjęciu kwoty wynikającej z poprzedniego uruchomienia funduszu na rzecz Rumunii, Włoch i Austrii[8] (293 551 794 EUR) pozostała kwota dostępna w 2019 r. wynosi 557 530 278 EUR.

Uruchomienie środków nie wymaga zmiany budżetu na 2019 r., ale może być w pełni sfinansowane poprzez częściowe wykorzystanie środków na zobowiązania i środków na płatności zapisanych w budżecie na 2019 r. na pokrycie zaliczek, po odliczeniu zaliczki już wypłaconej Grecji w wysokości 455 252 EUR. Środki dostępne w budżecie na 2019 r. na wypłatę zaliczek (łączna kwota w wysokości 50 mln EUR) wykorzystano jedynie w bardzo ograniczonym stopniu. W związku z tym pełną kwotę potrzebną na obecne uruchomienie środków można sfinansować poprzez przesunięcie tych środków na wypłatę zaliczek, a budżet korygujący nie jest wymagany. Zatem łączna pozostała kwota dostępna w ramach funduszu do końca roku wynosi 557 530 278 EUR.

Sprawozdawczyni zaleca szybkie zatwierdzenie wniosku dotyczącego decyzji Komisji dołączonego do niniejszego sprawozdania, co doprowadzi do szybkiego uruchomienia powyższej kwoty i będzie wyrazem europejskiej solidarności z regionem dotkniętym klęską żywiołową.

 

 

 


 

 

 

PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Johan Van Overtveldt

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

BRUKSELA

Przedmiot: Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w celu udzielenia pomocy Grecji (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD)). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje wkrótce przyjęcie sprawozdania w tej sprawie.

 

Przedmiotowy wniosek przewiduje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu przekazania Grecji kwoty w wysokości 4 552 517 EUR. Środki te są przeznaczone na likwidację szkód spowodowanych wyjątkowo intensywnymi opadami deszczu i burzami w zachodniej części Krety w dniach 23–26 lutego 2019 r. Do poważnych szkód doszło głównie w rejonie miast Chania i Retimno, przy czym w szczególny sposób ucierpiała cieć drogowa i rolnictwo, a także domostwa prywatne.

 

Zasady dotyczące wkładów finansowych z FSUE określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002 z 11 listopada 2002 r. ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

 

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

 

Z poważaniem

Younous Omarjee


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

25.11.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

31

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Valentino Grant

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności