Procedură : 2019/2137(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0040/2019

Texte depuse :

A9-0040/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/11/2019 - 6.2

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0068

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0040/2019</NoDocSe>
PDF 198kWORD 51k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Comisia pentru bugete</Commission>

Raportoare: <Depute>Eva Kaili</Depute>

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 SCRISOAREA Comisiei pentru dezvoltare regională
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei

(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0496 – C9-0144/2019),

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene[1],

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[2], în special articolul 10,

 având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3], în special punctul 11,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0040/2019),

1. salută decizia, ca semn de solidaritate al Uniunii față de cetățenii săi și față de regiunile lovite de catastrofe naturale;

2. reamintește că Fondul de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) urmărește ca, în semn de solidaritate, să răspundă rapid și eficient în situații de urgență; subliniază, în acest sens, că procedurile interne pentru eliberarea finală a asistenței financiare prin intermediul fondului nu ar trebui să genereze niciun fel de întârzieri, deoarece dezastrele naturale cauzează, de obicei, daune considerabile care afectează grav viața de zi cu zi a cetățenilor și economiile locale;

3. ia la cunoștință că, potrivit informațiilor din expunerea de motive a Comisiei, în exercițiul 2018, din suma alocată au rămas neutilizați 265 252 381 EUR, care au fost reportați în 2019, și că pentru exercițiul în curs rămâne disponibilă suma de 557 530 278 EUR;

4. subliniază că este necesar să se acorde de urgență asistență financiară prin intermediul fondului tuturor regiunilor din Uniune afectate de catastrofe naturale în anul 2019;

5. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

6. subliniază că suma rămasă trebuie eliberată cât mai curând posibil și într-un termen rezonabil, întrucât operațiunile de reabilitare din Creta ar trebui finalizate imediat din cauza fenomenelor meteorologice grave care tind să se producă tot mai des în Creta și în alte regiuni din Grecia;

7. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.


 

ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene[4], în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[5], în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (denumit în continuare „fondul”) este de a permite Uniunii să răspundă în mod rapid, eficient și flexibil la situațiile de urgență, pentru a-și manifesta solidaritatea cu populația din regiunile afectate de dezastre naturale.

(2) Fondul nu depășește o valoare anuală maximă de 500 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului[6].

(3) La 15 mai 2019, Grecia a depus o cerere de mobilizare a fondului, ca urmare a ploilor extrem de abundente și a furtunilor care au lovit insula Creta în perioada 23-26 februarie 2019 și care au cauzat inundații și alunecări de teren.

(4) Cererea Greciei îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare din fond, astfel cum se prevede la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002.

(5) În consecință, fondul ar trebui să fie mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară Greciei.

(6) Prin Decizia (UE) 2019/277 a Parlamentului European și a Consiliului[7], din fond a fost mobilizată o sumă de 50 000 000 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată pentru efectuarea unor plăți în avans pentru exercițiul financiar 2019. Aceste credite au fost utilizate într-o foarte mică măsură. În consecință, se poate finanța suma totală aferentă prezentei cereri prin realocarea creditelor disponibile pentru plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019.

(7) Pentru a reduce la minimum perioada necesară pentru mobilizarea fondului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019, Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este mobilizat pentru a acorda Greciei suma de 4 552 517 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată.

 

Suma menționată la primul paragraf se finanțează din creditele mobilizate pentru efectuarea de plăți în avans în cadrul bugetului Uniunii pentru exercițiul financiar 2019. Creditele disponibile pentru plăți în avans se reduc în consecință.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la … [data adoptării].

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu


 

EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (denumit în continuare „fondul”) pentru a acorda asistență financiară legată de fenomenele meteorologice extreme care au avut loc în 2019 în Grecia.

În februarie 2019, partea de vest a insulei Creta a fost lovită puternic de un ciclon, însoțit de ploi extrem de abundente. Inundațiile și alunecările de teren care au urmat au provocat în mod tragic pierderea de vieți omenești, blocarea unor sate în zonele Rethimnon și Chania, deteriorarea semnificativă a infrastructurii, în special a rețelei rutiere, precum și distrugerea unor activități economice, în special legate de producția agricolă. Au fost cauzate, de asemenea, daune majore la diguri, la sistemele de canalizare, la rețeaua de energie electrică și la locuințele particulare, aflate în principal în proprietatea unor oameni defavorizați financiar.

În cererea sa, primită de Comisie la 15 mai 2019, Grecia a estimat valoarea totală a daunelor directe la 182,1 milioane EUR sau 2,1 % din PIB-ul regiunii Kriti, ceea de depășește valoarea limită pentru mobilizarea FSUE într-o regiune de nivel NUTS 2 (anume 1,5 % din PIB-ul regional). Prin urmare, catastrofa se califică drept „catastrofă naturală regională” în sensul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul privind FSUE.

Regiunea afectată este definită drept o „regiune de tranziție” în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) pentru perioada de finanțare 2014-2020. Autoritățile elene nu și-au declarat intenția de a realoca fonduri din programele aferente fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare.

Costul total al operațiunilor de urgență și de reabilitare esențiale eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) din regulament, a fost estimat de Grecia la 173,9 milioane EUR, cele mai mari costuri fiind legate de repararea infrastructurii de transport și de curățare.

Aplicând rata de 2,5 % din daunele directe totale pentru cazurile care intră sub incidența dispoziției privind „catastrofa regională”, Comisia a calculat contribuția financiară totală din fond la 4 552 517 EUR.

Autoritățile elene au solicitat plata unui avans, astfel cum se prevede la articolul 4a din regulament, avans care a fost acordat. Astfel, la 19 iulie 2019, deci la doar la două luni de la depunerea cererii, s-a plătit Greciei un avans de 455 252 EUR sau 10 % din contribuția financiară anticipată din fond.

Concluzie

Suma totală disponibilă la începutul exercițiului 2019 era de 851 082 072 EUR, reprezentând suma creditelor pentru 2019, în valoare de 585 829 691 EUR, plus suma de 265 252 381 EUR ce nu fusese cheltuită în 2018 și fusese reportată în 2019. După deducerea cuantumului mobilizării anterioare pentru România, Italia și Austria[8] (293 551 794 EUR), suma care rămâne disponibilă în 2019 este de 557 530 278 EUR.

Această mobilizare nu necesită o modificare a bugetului pe 2019, dar poate fi finanțată integral prin utilizarea parțială a creditelor de angajament și de plată înscrise deja în bugetul 2019 pentru acoperirea avansurilor, după deducerea avansului de 455 252 EUR plătit deja Greciei. Creditele disponibile în bugetul 2019 pentru plăți în avans (în sumă totală de 50 000 000 EUR) au fost utilizate doar într-o foarte mică măsură. Prin urmare, suma totală pentru această mobilizare a fondului poate fi finanțată prin realocarea acestor credite pentru efectuarea unor plăți în avans și nu este necesar un buget rectificativ. Astfel, suma totală rămasă disponibilă în cadrul fondului până la sfârșitul anului este de 557 530 278 EUR.

Raportoarea recomandă aprobarea rapidă a propunerii de decizie a Comisiei anexată la prezentul raport, pentru mobilizarea rapidă a sumei sus-menționate, în semn de solidaritate europeană cu regiunea afectată.

 

 

 


 

 

SCRISOAREA Comisiei pentru dezvoltare regională

Dlui Johan Van Overtveldt

Președinte

Comisia pentru bugete

BRUXELLES

Subiect: <Titre>Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei</Titre> <DocRef>(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))</DocRef>

Stimate domnule președinte,

Comisiei pentru dezvoltare regională i-a fost prezentată pentru aviz propunerea Comisiei de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în vederea furnizării de asistență Greciei (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD)). Înțeleg că în Comisia pentru bugete se are în vedere adoptarea în curând a unui raport referitor la această propunere.

 

Prin această propunere ar urma să se mobilizeze Fondul de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza Greciei suma de 4 552 517 EUR. Această plată se referă la daunele cauzate de ploi extrem de abundente și de furtuni în vestul insulei Creta între 23 și 26 februarie 2019. Au fost cauzate daune grave în special în districtele Chania și Rethymnon, fiind afectate mai ales rețeaua rutieră și agricultura, dar și locuințele particulare.

 

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din partea FSUE sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene.

 

Coordonatorii comisiei au analizat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu au obiecții față de mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se aloca sumele menționate mai sus, care au fost propuse de Comisie.

 

Cu deosebită stimă,

Younous Omarjee

 

 


 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

25.11.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Membri supleanți prezenți la votul final

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

31

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Valentino Grant

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

[1] JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

[2] JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

[3] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[4] JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

[5] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[6] Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

[7] Decizia (UE) 2019/277 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2018 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 (JO L 54, 22.2.2019, p. 5).

 Dată care va fi introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.

Ultima actualizare: 26 noiembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate