Betänkande - A9-0040/2019Betänkande
A9-0040/2019

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

25.11.2019 - (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Eva Kaili

Förfarande : 2019/2137(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0040/2019
Ingivna texter :
A9-0040/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

(COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019),

 med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond[1],

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[2], särskilt artikel 10,

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], särskilt punkt 11,

 med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9‑0040/2019).

1. Europaparlamentet välkomnar beslutet som ett tecken på unionens solidaritet med de EU-medborgare och regioner som har drabbats av naturkatastrofer.

2. Europaparlamentet påminner om att syftet med Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) är att kunna reagera snabbt och effektivt på nödsituationer som ett uttryck för solidaritet. Parlamentet understryker i detta avseende att interna förfaranden för slutligt frigörande av finansiellt stöd genom fonden inte bör leda till förseningar, eftersom naturkatastrofer vanligen orsakar omfattande skador som allvarligt påverkar människors vardag och lokala ekonomier.

3. Europaparlamentet noterar att enligt kommissionens motivering förblev 265 252 381 EUR av anslagen outnyttjade under 2018 och fördes över till 2019, och att 557 530 278 EUR för det innevarande året fortfarande står till förfogande.

4. Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att frigöra finansiellt stöd via fonden till alla regioner som drabbats av naturkatastrofer i unionen under 2019.

5. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

6. Europaparlamentet betonar behovet av att frigöra det återstående beloppet så snart som möjligt och inom en rimlig tidsram, eftersom återställningsinsatserna på Kreta bör slutföras omgående på grund av de svåra väderförhållanden som allt oftare förekommer på Kreta och i andra regioner i Grekland.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.


 

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond[4], särskilt artikel 4.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[5], särskilt punkt 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att på ett snabbt, effektivt och flexibelt sätt vidta åtgärder i nödsituationer för att visa solidaritet med befolkningen i regioner som drabbats av naturkatastrofer.

(2) I enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013[6] får det högsta årliga beloppet för fonden inte överskrida 500 000 000 euro per år (i 2011 års priser).

(3) Den 15 maj 2019 lämnade Grekland in en ansökan om ianspråktagande av fonden efter det att de exceptionellt kraftiga regn och stormar som drabbade Kreta mellan den 23 och 26 februari 2019 lett till översvämningar och jordskred.

(4) Greklands ansökan uppfyller villkoren för finansiellt stöd från fonden i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2012/2002.

(5) Fonden bör därför utnyttjas för att ge ett finansiellt stöd till Grekland.

(6) Genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/277[7] togs Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att tillhandahålla 50 000 000 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden för utbetalning av förskott för budgetåret 2019. Dessa anslag har använts i mycket liten utsträckning. Det finns alltså utrymme för finansiering av det fulla beloppet för detta utnyttjande genom omfördelning av tillgängliga anslag för utbetalning av förskott i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019.

(7) För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för unionens allmänna budget för budgetåret 2019 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk för att förse Grekland med 4 552 517 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Det belopp som avses i första stycket ska finansieras via de anslag som får tas i anspråk för utbetalning av förskott i unionens allmänna budget för 2019. De anslag som finns tillgängliga för förskottsutbetalningar ska minskas med motsvarande belopp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med … [dagen för antagandet] .

Utfärdat i Bryssel den

 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar


 

MOTIVERING

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska utnyttjas för att bevilja finansiellt stöd till följd av allvarliga väderfenomen under 2019 i Grekland.

I februari 2019 drabbades västra Kreta hårt av en cyklon, som åtföljdes av exceptionellt kraftiga regn. De efterföljande översvämningarna och jordskreden orsakade på ett tragiskt sätt dödsoffer och personskador, ledde till att byar i områdena Rethimnon och Chania isolerades och orsakade även betydande skador på infrastrukturen, särskilt på vägnätet, och förstörelse av ekonomisk verksamhet, särskilt inom jordbruksproduktionen. Det förekom även stora skador på vallar och vägbankar, avloppssystem, elnät och privata bostäder, som till största delen ägdes av ekonomiskt svaga hushåll.

I sin ansökan, som kommissionen mottog den 15 maj 2019, uppskattade Grekland totalvärdet på de direkta skadorna till 182,1 miljoner EUR eller 2,1 % av Kritiregionens BNP, dvs. över tröskelvärdet för att utnyttja solidaritetsfonden i en Nuts 2-region (1,5 % av regionens BNP). Katastrofen klassificeras därmed som en ”regional naturkatastrof” i den mening som avses i artikel 2.3 i förordningen om solidaritetsfonden.

Den drabbade regionen är en ”övergångsregion” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna för finansieringsperioden 2014–2020. De grekiska myndigheterna meddelade inte kommissionen sin avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återuppbyggnadsåtgärder.

De grekiska myndigheterna uppskattade den totala kostnaden för nödvändiga nöd- och återställningsinsatser som är bidragsberättigande i enlighet med artikel 3.2 i förordningen till 173,9 miljoner EUR, varav den största delen avser kostnader för återställande av transportinfrastruktur och uppröjningsarbeten.

Genom att tillämpa en procentsats på 2,5 % av de totala direkta skadorna enligt bestämmelserna om ”regionala katastrofer” har kommissionen sålunda beräknat det totala ekonomiska bidraget från fonden till 4 552 517 EUR.

De grekiska myndigheterna begärde att ett förskott skulle betalas ut i enlighet med artikel 4a i förordningen, vilket beviljades. Därför betalades 455 252 EUR eller 10 % av det förväntade finansiella bidraget från fonden ut till Grekland den 19 juli 2019, dvs. endast två månader efter det att ansökan hade lämnats in.

Slutsats

Det totala tillgängliga beloppet i början av 2019 uppgick till 851 082 072 EUR, dvs. 2019 års anslag på 585 829 691 EUR och den del av 2018 års anslag på 265 252 381 EUR som inte utnyttjats och som förts över till 2019. Efter avdrag av det tidigare utnyttjandet för Rumänien, Italien och Österrike[8] (293 551 794 EUR) uppgår det belopp som fortfarande är tillgängligt under 2019 till 557 530 278 EUR.

Detta utnyttjande kräver ingen ändring av 2019 års budget, utan kan finansieras helt genom en partiell användning av de åtagande- och betalningsbemyndiganden som redan förts in i 2019 års budget för att täcka förskott, efter avdrag för det förskott på 455 252 EUR som redan betalats ut till Grekland. De anslag som finns tillgängliga i 2019 års budget för förskottsutbetalningar (totalt belopp på 50 000 000 EUR) har endast använts i mycket begränsad omfattning. Det totala beloppet för detta utnyttjande kan därför finansieras genom en omfördelning av dessa anslag för utbetalning av förskott, och det krävs ingen ändringsbudget. Det totala belopp som finns tillgängligt inom ramen för solidaritetsfonden fram till budgetårets slut uppgår således till 557 530 278 EUR.

Föredraganden rekommenderar ett snabbt godkännande av kommissionens förslag till beslut, som bifogas detta betänkande, vilket skulle leda till ett snabbt utnyttjande av de ovan nämnda beloppen, som ett tecken på Europas solidaritet med den drabbade regionen.


 

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

BRYSSEL

Ärende: Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD))

 

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD)) har vidarebefordrats till utskottet för regional utveckling för yttrande. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande om detta förslag inom kort ska antas av budgetutskottet.

 

Enligt förslaget ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk för att ge Grekland ett belopp av 4 552 517 EUR. Denna utbetalning avser de skador som uppstod till följd av ovanligt kraftigt regn och stormväder på västra Kreta den 23–26 februari 2019. Distrikten Chania och Rethymnon drabbades hårdast, med allvarliga skador främst på vägnätet och jordbruket, men även på privatbostäder.

 

Reglerna för ekonomiskt stöd från solidaritetsfonden fastställs i rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond.

 

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag, och de har gett mig i uppdrag att skriva till dig och meddela att en majoritet av utskottet ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska unionens solidaritetsfond utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

 

Med vänlig hälsning

Younous Omarjee


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

25.11.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

31

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Valentino Grant

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 26 november 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy