Процедура : 2018/0147(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0041/2019

Внесени текстове :

A9-0041/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2020 - 10.3

Приети текстове :

P9_TA(2020)0003

<Date>{04/12/2019}4.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0041/2019</NoDocSe>
PDF 192kWORD 57k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги</Titre>

<DocRef>(11033/2019 – C9‑0049/2019 – 2018/0147(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Комисия по транспорт и туризъм</Commission>

Докладчик: <Depute>Томаш Пьотър Поремба</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

(11033/2019 – C9‑0049/2019 – 2018/0147(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (11033/2019),

 като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз (09685/2018),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0049/2019),

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A9-0041/2019),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Китайската народна република.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

След като бяха взети решенията на Съда на ЕС по така наречените дела „Открито небе“, на 5 юни 2003 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с трети държави за замяната на някои разпоредби на съществуващите двустранни спогодби за въздухоплавателни услуги със споразумение на равнището на Съюза („хоризонтално упълномощаване“).

Целите на такива споразумения са да се предостави на всички въздушни превозвачи от ЕС недискриминационен достъп до маршрути между Европейския съюз и трети държави, така че по този начин двустранните спогодби за въздухоплавателни услуги между държавите членки и трети държави да бъдат приведени в съответствие с правото на Съюза.

Традиционна практика е международните отношения в областта на въздушния транспорт между държавите членки и трети държави да се уреждат чрез двустранни спогодби за въздухоплавателни услуги между държави членки и трети държави, приложенията към тях и други съответни двустранни или многостранни договорености.

От друга страна обаче традиционните клаузи за определяне на въздушен превозвач в сключваните от държавите членки двустранни спогодби за въздухоплавателни услуги противоречат на правото на Съюза.

Те дават възможност на трета държава да отхвърли, оттегли или суспендира разрешенията или лицензите на въздушен превозвач, определен от държава членка, който обаче не е притежаван в значителната си част и не е действително контролиран от тази държава членка или нейни граждани. Смята се, че това представлява дискриминация спрямо въздушните превозвачи от ЕС, установени на територията на дадена държава членка, но притежавани и контролирани от граждани на други държави членки.

Това противоречи на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, гарантиращ на гражданите на държавите членки, които са упражнили свободата си на установяване, същото отношение в приемащата държава членка като това, което се полага на нейните граждани.

Налице са допълнителни въпроси — например задължителните търговски споразумения между въздушните превозвачи, в случаите, при които спазването на правото на Съюза следва да бъде осигурено посредством изменение или допълване на съществуващи разпоредби в двустранните спогодби за въздухоплавателни услуги между държави членки и трети държави.

Основни разпоредби на споразумението

За да се гарантира спазването на решението на Съда на ЕС, и в съответствие с механизмите и указанията в приложението към „хоризонталното упълномощаване“, Комисията договори споразумение (наричано по-долу „Споразумението“) с Китайската народна република (наричана по-долу „Китай“), което заменя някои разпоредби в съществуващите двустранни спогодби за въздухоплавателни услуги между държави членки и Китай.

Съгласно член 2 от него се заменят традиционните клаузи за определяне на въздушен превозвач с европейска клауза за определяне, позволяваща на всички превозвачи от ЕС да се възползват от правото на установяване. С член 4 се решават потенциални конфликти с разпоредбите на Съюза относно конкуренцията.

Споразумението изменя или допълва разпоредби в двустранните спогодби за въздухоплавателни услуги само дотолкова, доколкото това е необходимо за да се гарантира спазването на правото на Съюза. Разпоредбите на Споразумението заменят или допълват съществуващите разпоредби в 27 двустранни спогодби за въздухоплавателни услуги между държави членки и Китай.

Споразумението ще обслужва основна цел на външната политика на Съюза в областта на въздухоплаването, като привежда действащите двустранни спогодби за въздухоплавателни услуги в съответствие с правото на Съюза.

Процедура

Преговорите се основават на предоставеното от Съвета „хоризонтално упълномощаване“, като се вземат предвид въпросите, обхванати от правото на Съюза, и двустранните спогодби за въздухоплавателни услуги.

В съответствие с член 218, параграф 4 от ДФЕС Комисията проведе преговорите в консултация със специален комитет. В процеса на преговори беше потърсено и становището на представители на сектора. Направените коментари бяха взети предвид. Съответните държави членки провериха точността на позоваванията на двустранните спогодби за въздухоплавателни услуги. Представителите на сектора изтъкнаха значението на наличието на стабилна правна основа за извършваните от тях търговски операции.

Преговорите приключиха успешно през декември 2017 г., Споразумението беше подписано[1] на 20 май 2019 г. в Брюксел.

За да бъде сключено, от името на Съюза, Споразумението между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги, Съветът се нуждае от одобрението на Европейския парламент съгласно член 218 от ДФЕС.

В съответствие с член 105 и член 114, параграф 5, 7 и 8 от Правилника за дейността на Парламента компетентната комисия представя препоръка за одобрение или отхвърляне на предложения акт. Парламентът взема решение с единно гласуване, като не могат да се внасят никакви изменения в споразумението. Измененията в комисия се допускат единствено ако целта им е да бъде приета препоръка, обратна на предложената от докладчика.

Позицията на докладчика

Споразумението е пряко следствие от съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Споразумението ще обслужва основна цел на външната политика на Съюза в областта на въздухоплаването, като привежда действащите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги с ключов партньор на Европейския съюз в съответствие с правото на Съюза.

С оглед на гореизложеното, докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм (TRAN) да даде положително становище относно сключването на Споразумението.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Позовавания

11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

18.7.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

TRAN

16.9.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Tomasz Piotr Poręba

3.9.2019

 

 

 

Дата на приемане

3.12.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elena Kountoura, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Cristian Terheş, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Carlo Fidanza, Michael Gahler, Ondřej Kovařík, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Catherine Griset, Agnes Jongerius

 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ECR

Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Roberts Zīle

GUE/NLE

Elena Kountoura, Anne‑Sophie Pelletier, João Ferreira

ID

Paolo Borchia, Massimo Casanova, Catherine Griset, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Jens Gieseke, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Agnes Jongerius, Bogusław Liberadzki, Cristian Terheş, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] Решение (ЕС) 2018/1152 на Съвета от 26 юни 2018 г. (ОВ L 210, 21.8.2018 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 11 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност