Postup : 2018/0147(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0041/2019

Předložené texty :

A9-0041/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2020 - 10.3

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0003

<Date>{04/12/2019}4.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0041/2019</NoDocSe>
PDF 174kWORD 56k

<TitreType>DOPORUČENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie</Titre>

<DocRef>(11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Výbor pro dopravu a cestovní ruch</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Tomasz Piotr Poręba</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie

(11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11033/2019),

 s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb (09685/2018),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0049/2019),

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9‑0041/2019),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Čínské lidové republiky.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Na základě rozsudků Soudního dvora ve věcech tzv. „otevřeného nebe“ pověřila Rada dne 5. června 2003 Komisi, aby zahájila jednání s třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách dohodou na úrovni Unie (dále jen „horizontální pověření“).

Cílem těchto dohod je umožnit všem leteckým dopravcům Evropské unie nediskriminační přístup na tratě mezi Evropskou unií a třetími zeměmi, a uvést tak dvoustranné dohody o leteckých službách uzavřené mezi členskými státy a třetími zeměmi do souladu s právem Unie.

Mezinárodní vztahy mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti letectví jsou obvykle upraveny dvoustrannými dohodami mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách, jejich přílohami a jinými souvisejícími dvoustrannými či vícestrannými ujednáními.

Tradičními doložkami o určení ve dvoustranných dohodách členských států o leteckých službách se však porušuje právo Unie.

Tyto doložky umožňují třetí zemi zamítnout, zrušit nebo pozastavit povolení nebo oprávnění leteckého dopravce, který byl určen členským státem, není však významným dílem ve vlastnictví tohoto členského státu či jeho státních příslušníků a ani nepodléhá jejich faktické kontrole. Bylo shledáno, že tato situace diskriminuje letecké dopravce EU, kteří jsou usazeni na území některého členského státu, přitom je však vlastní a kontrolují státní příslušníci jiných členských států.

To odporuje článku 49 Smlouvy o fungování Evropské unie, jež státním příslušníkům členských států, kteří uplatnili svou svobodu usazování, zaručuje, že s nimi bude v jiném členském státě zacházeno stejným způsobem jako se státními příslušníky tohoto členského státu.

Existují i další otázky, jako jsou závazné obchodní dohody mezi leteckými společnostmi, u kterých by změny či doplnění stávajících ustanovení dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách měly zajistit soulad s právem Unie.

Hlavní ustanovení dohody

S cílem vyhovět rozsudku Soudního dvora a jednat v souladu s postupy a směrnicemi v příloze „horizontálního povolení“ vyjednala Komise s Čínskou lidovou republikou dohodu (dále jen „dohoda“), která nahrazuje některá ustanovení stávajících dvoustranných dohod mezi členskými státy a Čínskou lidovou republikou (dále jen „Čína“) o leteckých službách.

Článek 2 dohody nahrazuje tradiční doložky o určení doložkou Evropské unie o určení, která všem dopravcům Evropské unie umožňuje užívat výhod plynoucích z práva usazování. Článek 4 řeší možné rozpory s předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže.

Dohoda změní či doplní ustanovení dvoustranných dohod o leteckých službách pouze v rozsahu nezbytném k zajištění souladu s právem Unie. Ustanovení dohody nahrazují nebo doplňují stávající ustanovení 27 dvoustranných dohod mezi členskými státy a Čínou o leteckých službách.

Dohoda podpoří základní cíl vnější politiky Unie v oblasti letectví uvedením stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách do souladu s právem Unie.

Postup

Jednání jsou založena výhradně na „horizontálním pověření“ uděleném Radou s ohledem na problematiku obsaženou v právu Unie a dvoustranných dohodách o leteckých službách.

V souladu s čl. 218 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie vedla Komise jednání po konzultaci se zvláštním výborem. Během jednání bylo rovněž konzultováno dané odvětví. Byly vzaty v úvahu připomínky vznesené v průběhu tohoto procesu. Dotčené členské státy ověřily přesnost odkazů na dvoustranné dohody o leteckých službách. Odvětví zdůraznilo význam řádného právního základu pro své obchodní činnosti.

Jednání byla úspěšně uzavřena v prosinci 2017 a dohoda byla podepsána[1] dne 20. května 2019 v Bruselu.

Aby mohla jménem Unie uzavřít Dohodu mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb, musí Rada získat souhlas Evropského parlamentu v souladu s článkem 218 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Podle článku 105 a čl. 114 odst. 5, 7 a 8 jednacího řádu Parlamentu předloží příslušný výbor doporučení ke schválení či zamítnutí navrženého aktu. Parlament své rozhodnutí přijme jediným hlasováním, přičemž k textu dohody nelze předkládat pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy lze ve výboru předkládat pouze tehdy, je-li jejich cílem zvrátit doporučení navržené zpravodajem.

Postoj zpravodaje

Tato dohoda je přímým důsledkem judikatury Evropského soudního dvora. Dohoda podpoří základní cíl vnější politiky Unie v oblasti letectví tím, že stávající dvoustranné dohody o leteckých službách s jedním z klíčových partnerů Evropské unie uvede do souladu s právními předpisy Unie.

Vzhledem k výše popsané situaci zpravodaj navrhuje, aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch vydal k uzavření této dohody kladné stanovisko.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb

Referenční údaje

11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

18.7.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

TRAN

16.9.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Tomasz Piotr Poręba

3.9.2019

 

 

 

Datum přijetí

3.12.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elena Kountoura, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Cristian Terheş, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Carlo Fidanza, Michael Gahler, Ondřej Kovařík, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Catherine Griset, Agnes Jongerius

Datum předložení

5.12.2019

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

43

+

ECR

Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Roberts Zīle

GUE/NLE

Elena Kountoura, Anne‑Sophie Pelletier, João Ferreira

ID

Paolo Borchia, Massimo Casanova, Catherine Griset, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Jens Gieseke, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Agnes Jongerius, Bogusław Liberadzki, Cristian Terheş, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1152 ze dne 26. června 2018 (Úř. věst. L 210, 21.8.2018, s. 1).

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí