Procedure : 2018/0147(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0041/2019

Indgivne tekster :

A9-0041/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2020 - 10.3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0003

<Date>{04/12/2019}4.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0041/2019</NoDocSe>
PDF 166kWORD 55k

<TitreType>HENSTILLING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne
af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering
om visse aspekter af lufttrafik</Titre>

<DocRef>(11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transport- og Turismeudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Tomasz Piotr Poręba</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne
af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering
om visse aspekter af lufttrafik

(11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forslag til Rådets afgørelse (11033/2019),

 der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om visse aspekter af lufttrafik (09685/2018),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0049/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

 der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A9-0041/2019),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Folkerepublikken Kina regering og parlament.

BEGRUNDELSE

Baggrund

Efter Domstolens domme i de såkaldte "Open Skies"-sager bemyndigede Rådet den 5. juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en EU-aftale, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler (den "horisontale bemyndigelse").

Formålet med sådanne aftaler er at give alle EU-luftfartsselskaber adgang til luftruter mellem EU og tredjelande uden forskelsbehandling og dermed bringe de bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande i overensstemmelse med EU-retten.

De internationale luftfartsforbindelser mellem medlemsstaterne og tredjelande har traditionelt været reguleret ved bilaterale lufttrafikaftaler mellem de pågældende medlemsstater og tredjelande, de dertil knyttede bilag og andre relevante bilaterale eller multilaterale ordninger.

De traditionelle udpegningsbestemmelser i medlemsstaternes bilaterale lufttrafikaftaler strider imidlertid mod EU-retten.

De giver nemlig tredjelande ret til at afslå, tilbagekalde eller suspendere tilladelser eller godkendelser til et luftfartsselskab, som en medlemsstat har udpeget, men som ikke hovedsagelig ejes og reelt kontrolleres af den pågældende medlemsstat eller statsborgere i denne. Det blev konkluderet, at dette var diskriminerende over for EU-luftfartsselskaber, der er etableret på en medlemsstats område, men ejes og kontrolleres af statsborgere i andre medlemsstater.

Dette er i strid med artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som sikrer statsborgere i en medlemsstat, der har benyttet sig af deres ret til frit at etablere sig, samme behandling i værtsmedlemsstaten som den, denne medlemsstats egne statsborgere får.

Der er andre områder, f.eks. obligatoriske handelsaftaler mellem luftfartsselskaber, hvor der må sikres overensstemmelse med EU-retten ved at ændre eller supplere eksisterende bestemmelser i bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstater og tredjelande.

Aftalens vigtigste bestemmelser

For at efterleve Domstolens afgørelse og i overensstemmelse med mekanismerne og direktiverne i bilaget til den "horisontale bemyndigelse" har Kommissionen forhandlet en aftale (i det følgende benævnt "aftalen") på plads med Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt "Kina"), som træder i stedet for visse bestemmelser i de eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstaterne og Kina.

Artikel 2 i aftalen erstatter de traditionelle udpegningsbestemmelser med en bestemmelse om EU-udpegning, således at alle EU-luftfartsselskaber kan udnytte deres frie etableringsret. I artikel 4 løses potentielle konflikter med EU’s konkurrenceregler.

Aftalen vil kun ændre eller supplere visse bestemmelser i bilaterale lufttrafikaftaler i den udstrækning, det er nødvendigt for at sikre overensstemmelse med EU-retten. Dens bestemmelser går forud for eller supplerer de eksisterende bestemmelser i de 27 bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstaterne og Kina.

Aftalen opfylder et grundlæggende mål for EU’s luftfartspolitik over for tredjelande, i og med at den bringer eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler i overensstemmelse med EU-retten.

Procedure

Forhandlingerne er baseret på den "horisontale bemyndigelse", som Rådet har afgivet, og som tager hensyn til de emner, der er omfattet af EU-retten og bilaterale lufttrafikaftaler.

I overensstemmelse med artikel 218, stk. 4, i TEUF har Kommissionen ført forhandlingerne i samråd med et særligt udvalg. Branchen er ligeledes blevet hørt under forhandlingerne. De bemærkninger, som er afgivet i denne proces, er taget i betragtning. De berørte medlemsstater har kontrolleret, at henvisningerne til de bilaterale lufttrafikaftaler er korrekte. Branchen understregede betydningen af et solidt retsgrundlag for deres kommercielle aktiviteter.

Forhandlingerne blev afsluttet med positivt resultat i december 2017, og aftalen blev undertegnet[1] den 20. maj 2019 i Bruxelles.

For på Unionens vegne at kunne indgå aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om visse aspekter af lufttrafik skal Rådet indhente Europa-Parlamentets godkendelse som fastsat i artikel 218 i TEUF.

I henhold til forretningsordenens artikel 105 og artikel 114, stk. 5, 7 og 8, forelægger det kompetente udvalg en henstilling om at godkende eller forkaste forslaget til retsakt. Parlamentet træffer derefter afgørelse ved en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles ændringsforslag til aftalen. Ændringsforslag kan kun behandles i udvalget, hvis de har til formål at ændre den af ordføreren foreslåede henstilling.

Ordførerens holdning

Aftalen er en direkte følge af EU-Domstolens retspraksis. Den vil tjene et grundlæggende mål i Unionens luftfartspolitik over for tredjelande ved at bringe eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler med en af Unionens vigtige partnere i overensstemmelse med EU-retten.

I lyset af ovenstående foreslår ordføreren, at TRAN-udvalget afgiver en positiv henstilling om indgåelse af aftalen.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om visse aspekter af lufttrafik

Referencer

11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

18.7.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

16.9.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Tomasz Piotr Poręba

3.9.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elena Kountoura, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Cristian Terheş, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Carlo Fidanza, Michael Gahler, Ondřej Kovařík, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Catherine Griset, Agnes Jongerius

Dato for indgivelse

5.12.2019

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

43

+

ECR

Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Roberts Zīle

GUE/NLE

Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier, João Ferreira

ID

Paolo Borchia, Massimo Casanova, Catherine Griset, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Jens Gieseke, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Agnes Jongerius, Bogusław Liberadzki, Cristian Terheş, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] Rådets afgørelse (EU) 2018/1152 af 26.6.2018 (EUT L 210 af 21.8.2018, s. 1).

Seneste opdatering: 12. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik