ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών

4.12.2019*** - (11033/2019 – C9-0049/2019 – Α9-0041/2019(NLE)) - 4.12.2019***

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Tomasz Piotr Poręba

Διαδικασία : 2018/0147(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0041/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0041/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών

(11033/2019 – C9-0049/2019 – Α9-0041/2019(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11033/2019),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (09685/2018),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0049/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0041/2019),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Στις 5 Ιουνίου 2003, μετά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υποθέσεις που είναι γνωστές με την ονομασία «Ανοικτοί ουρανοί», το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων σε υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών από μια συμφωνία σε επίπεδο Ένωσης («οριζόντια εντολή»).

Στόχος των εν λόγω συμφωνιών είναι να παρασχεθεί σε όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ ισότιμη πρόσβαση στα δρομολόγια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, και έτσι να εναρμονιστούν με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Οι διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών διέπονται κατά κανόνα από διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, από τα παραρτήματα των εν λόγω συμφωνιών και από άλλες συναφείς διμερείς ή πολυμερείς ρυθμίσεις.

Παρά ταύτα, οι συνήθεις ρήτρες περί καθορισμού αερομεταφορέα που περιέχονται στις διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών των κρατών μελών παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης.

Επιτρέπουν σε τρίτη χώρα να απορρίψει, να ανακαλέσει ή να αναστείλει τις άδειες εκμετάλλευσης ή τις άδειες τεχνικής φύσεως αερομεταφορέα που έχει καθοριστεί από κράτος μέλος, αλλά δεν ανήκει κατ’ ουσία ούτε βρίσκεται υπό τον πραγματικό έλεγχο του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή υπηκόων του. Αυτό κρίθηκε ότι αποτελεί διάκριση εις βάρος των αερομεταφορέων της ΕΕ που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος κράτους μέλους αλλά ανήκουν σε υπηκόους άλλων κρατών μελών και ελέγχονται από αυτούς.

Αντιβαίνει στο άρθρο 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εγγυάται στους υπηκόους των κρατών μελών που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης, ίδια μεταχείριση στο κράτος μέλος υποδοχής με εκείνη της οποίας απολαύουν οι υπήκοοι του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι υποχρεωτικές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ αεροπορικών εταιρειών στις οποίες πρέπει να εξασφαλισθεί συμμόρφωση προς το δίκαιο της Ένωσης με την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των υφιστάμενων διατάξεων των διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Κυριότερες διατάξεις της συμφωνίας

Συμμορφούμενη με την απόφαση του Δικαστηρίου, και σύμφωνα με τους μηχανισμούς και τις οδηγίες του παραρτήματος της «οριζόντιας εντολής», η Επιτροπή έχει διαπραγματευθεί με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (στο εξής: «Κίνα») συμφωνία (στο εξής: «η συμφωνία») η οποία αντικαθιστά ορισμένες διατάξεις των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών αερομεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και της Κίνας.

Το άρθρο 2 της συμφωνίας αντικαθιστά τις συνήθεις ρήτρες περί καθορισμού αερομεταφορέα, με ρήτρα καθορισμού αερομεταφορέα της ΕΕ που επιτρέπει σε όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ να απολαύουν του δικαιώματος εγκατάστασης. Το άρθρο 4 επιλύει ενδεχόμενες συγκρούσεις με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης.

Η συμφωνία θα τροποποιήσει ή θα συμπληρώσει διατάξεις των διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της εναρμόνισης με το ενωσιακό δίκαιο. Οι διατάξεις της αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν τις υφιστάμενες διατάξεις 27 διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και της Κίνας.

Η συμφωνία θα εξυπηρετεί έναν θεμελιώδη στόχο της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Ένωσης, καθώς εναρμονίζει υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με το δίκαιο της Ένωσης.

Διαδικασία

Οι διαπραγματεύσεις βασίζονται εξ ολοκλήρου στην «οριζόντια εντολή» που έδωσε το Συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των θεμάτων που καλύπτονται από το δίκαιο της Ένωσης και τις διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών.

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις σε διαβούλευση με ειδική επιτροπή. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τη γνώμη του έχει επίσης εκφράσει ο κλάδος. Οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας ελήφθησαν υπόψη. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έλεγξαν την ακρίβεια των παραπομπών στις διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών. Ο κλάδος υπογράμμισε τη σημασία μιας σταθερής νομικής βάσης για τις οικείες εμπορικές δραστηριότητες.

Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Δεκέμβριο του 2017, η δε συμφωνία υπεγράφη[1] στις 20 Μαΐου 2019 στις Βρυξέλλες.

Για να συνάψει, εξ ονόματος της Ένωσης, τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών, το Συμβούλιο χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 218 της ΣΛΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 105 και το άρθρο 114 παράγραφοι 5, 7 και 8 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή υποβάλλει σύσταση, η οποία αποβλέπει στην έγκριση ή στην απόρριψη της προτεινόμενης πράξης. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με την προτεινόμενη πράξη σε μία μοναδική ψηφοφορία και χωρίς να επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες στη συμφωνία. Τροπολογίες σε επίπεδο επιτροπής είναι παραδεκτές μόνον εάν έχουν ως στόχο να αναιρέσουν τη σύσταση, όπως αυτή προτείνεται από τον εισηγητή.

Η θέση του εισηγητή

Η συμφωνία αποτελεί άμεση απόρροια της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξυπηρετεί θεμελιώδη στόχο της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Ένωσης, διότι εναρμονίζει με το δίκαιο της Ένωσης τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με έναν βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση τα ανωτέρω, ο εισηγητής προτείνει στην επιτροπή TRAN να εκδώσει θετική σύσταση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

18.7.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

16.9.2019

 

 

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Tomasz Piotr Poręba

3.9.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Έλενα Κουντουρά, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Cristian Terheş, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Substitutes present for the final vote

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Carlo Fidanza, Michael Gahler, Ondřej Kovařík, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier

Substitutes under Rule 209(7) present for the final vote

Catherine Griset, Agnes Jongerius

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ECR

Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Roberts Zīle

GUE/NLE

Έλενα Κουντουρά, Anne-Sophie Pelletier, João Ferreira

ID

Paolo Borchia, Massimo Casanova, Catherine Griset, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Jens Gieseke, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Agnes Jongerius, Bogusław Liberadzki, Cristian Terheş, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Σημασία συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου