Menettely : 2018/0147(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0041/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0041/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2020 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0003

<Date>{04/12/2019}4.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0041/2019</NoDocSe>
PDF 161kWORD 56k

<TitreType>SUOSITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>esityksestä neuvoston päätökseksi tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta</Titre>

<DocRef>(11033/2019 – C9‑0049/2019 – 2018/0147(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Liikenne- ja matkailuvaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Tomasz Piotr Poręba</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(11033/2019 – C9‑0049/2019 – 2018/0147(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (11033/2019),

 ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen väliseksi sopimukseksi tietyistä lentoliikenteen näkökohdista (09685/2018),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9‑0049/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A9-0041/2019),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kiinan kansantasavallan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Tausta

Neuvosto antoi unionin tuomioistuimen ns. open skies -asioissa antamien tuomioiden jälkeen 5. kesäkuuta 2003 komissiolle valtuudet aloittaa kolmansien maiden kanssa neuvottelut voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta unionitason sopimuksella (”horisontaalinen valtuutus”).

Sopimusten tarkoituksena on antaa kaikille EU:n lentoliikenteen harjoittajille syrjimätön pääsy Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisille lentoreiteille ja saattaa näin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenväliset lentoliikennesopimukset unionin oikeuden mukaisiksi.

Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä kansainvälisiä ilmailusuhteita on yleensä säännelty jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisillä lentoliikennesopimuksilla, tällaisten sopimusten liitteillä ja muilla niihin liittyvillä kahdenvälisillä tai monenvälisillä järjestelyillä.

Jäsenvaltioiden tekemiin kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin sisältyvät perinteiset nimeämislausekkeet ovat kuitenkin unionin oikeuden vastaisia.

Ne antavat kolmannelle maalle mahdollisuuden evätä tai peruuttaa kokonaan tai tilapäisesti liikennöintiluvat tai muut luvat sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta, jonka jokin jäsenvaltio on nimennyt mutta joka ei ole kyseisen jäsenvaltion tai sen kansalaisten omistuksessa ja tosiasiallisessa määräysvallassa. Tämän on katsottu syrjivän sellaisia EU:n lentoliikenteen harjoittajia, jotka ovat sijoittautuneet jonkin jäsenvaltion alueelle mutta jotka ovat jonkin toisen jäsenvaltion kansalaisten omistuksessa tai määräysvallassa.

Tämä on vastoin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artiklaa, jossa sijoittautumisvapauttaan käyttäneille jäsenvaltioiden kansalaisille taataan sijoittautumisvaltiossa sama kohtelu kuin kyseisen jäsenvaltion kansalaisille.

Myös esimerkiksi lentoyhtiöiden väliset pakolliset kaupalliset sopimukset ovat kysymyksiä, joissa unionin oikeuden noudattaminen olisi varmistettava tarkistamalla tai täydentämällä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten voimassa olevia määräyksiä.

Sopimuksen keskeiset määräykset

Unionin tuomioistuimen antaman tuomion noudattamiseksi ja horisontaalisen valtuutuksen liitteessä olevien menettelyjen ja ohjeiden mukaisesti komissio on neuvotellut Kiinan kansantasavallan (jäljempänä ”Kiina”) kanssa sopimuksen (jäljempänä ”sopimus”), jolla korvataan jäsenvaltioiden ja Kiinan voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten tietyt määräykset.

Sopimuksen 2 artiklalla korvataan perinteiset nimeämislausekkeet EU:n nimeämislausekkeella, minkä ansiosta kaikki EU:n lentoliikenteen harjoittajat voivat hyödyntää sijoittautumisoikeutta. Sopimuksen 4 artikla tarjoaa ratkaisun mahdollisiin ristiriitoihin unionin kilpailusääntöjen kanssa.

Sopimuksella muutetaan tai täydennetään kahdenvälisten lentoliikennesopimusten määräyksiä ainoastaan siltä osin kuin on tarpeen unionin oikeuden noudattamiseksi. Sen määräykset korvaavat jäsenvaltioiden ja Kiinan 27 kahdenväliseen lentoliikennesopimukseen sisältyvät voimassa olevat määräykset tai täydentävät niitä.

Sopimuksella edistetään unionin ulkoisen ilmailupolitiikan perustavoitetta saattamalla voimassa olevat kahdenväliset lentoliikennesopimukset unionin oikeuden mukaisiksi.

Menettely

Neuvottelut perustuvat neuvoston myöntämään ”horisontaaliseen valtuutukseen”, ja unionin oikeuden ja kahdenvälisten lentoliikennesopimusten soveltamisalaan kuuluvat asiat on otettu huomioon.

Komissio on SEUT-sopimuksen 218 artiklan 4 kohdan mukaisesti kuullut erityiskomiteaa neuvottelujen kuluessa. Neuvottelujen aikana on kuultu myös toimialan edustajia. Tämän prosessin aikana esitetyt huomautukset on otettu huomioon. Kyseessä olevat jäsenvaltiot ovat tarkistaneet kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin tehtyjen viittausten oikeellisuuden. Toimialan edustajat korostivat vankan oikeusperustan tärkeyttä alan kaupallisen lentotoiminnan kannalta.

Neuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen joulukuussa 2017, ja sopimus allekirjoitettiin[1] 20. toukokuuta 2019 Brysselissä.

Voidakseen tehdä unionin puolesta Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen neuvosto tarvitsee Euroopan parlamentin hyväksynnän, jota edellytetään SEUT-sopimuksen 218 artiklassa.

Parlamentin työjärjestyksen 105 artiklan ja 114 artiklan 5, 7 ja 8 kohdan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta antaa suosituksen ehdotetun säädöksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Parlamentti ilmaisee kantansa yhdessä äänestyksessä; tarkistuksia itse sopimukseen ei voida jättää käsiteltäväksi. Valiokunnassa esitetyt tarkistukset voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos niissä esitetään päinvastaista kantaa kuin esittelijän ehdottamassa suosituksessa.

Esittelijän kanta

Sopimus on suora seuraus Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Se edistää unionin ulkoisen ilmailupolitiikan perustavoitetta saattamalla Euroopan unionin avainkumppanin kanssa tehdyt voimassa olevat kahdenväliset lentoliikennesopimukset unionin oikeuden mukaisiksi.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa, että TRAN-valiokunta suosittaa tämän sopimuksen tekemistä.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

Viiteasiakirjat

11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

18.7.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

16.9.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Tomasz Piotr Poręba

3.9.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elena Kountoura, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Cristian Terheş, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Carlo Fidanza, Michael Gahler, Ondřej Kovařík, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Catherine Griset, Agnes Jongerius

 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ECR

Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Roberts Zīle

GUE/NLE

Elena Kountoura, Anne‑Sophie Pelletier, João Ferreira

ID

Paolo Borchia, Massimo Casanova, Catherine Griset, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Jens Gieseke, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Agnes Jongerius, Bogusław Liberadzki, Cristian Terheş, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] Neuvoston päätös (EU) 2018/1152, tehty 26.6.2018 (EUVL L 210, 21.9.2018, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö