Procedūra : 2018/0147(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0041/2019

Pateikti tekstai :

A9-0041/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2020 - 10.3

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0003

<Date>{04/12/2019}4.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0041/2019</NoDocSe>
PDF 164kWORD 56k

<TitreType>REKOMENDACIJA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto</Titre>

<DocRef>(11033/2019 – C9‑0049/2019 – 2018/0147(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transporto ir turizmo komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Tomasz Piotr Poręba</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto

(11033/2019 – C9‑0049/2019 – 2018/0147(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11033/2019),

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų projektą (09685/2018),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C90049‑0049/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1, 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A9-0041/2019),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Atsižvelgdama į Teisingumo Teismo sprendimus atvirosios oro erdvės bylose, 2003 m. birželio 5 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis valstybėmis dėl galiojančių dvišalių oro susisiekimo paslaugų susitarimų tam tikrų nuostatų pakeitimo Sąjungos lygmens susitarimu (toliau – horizontalieji įgaliojimai).

Tokiais susitarimais siekiama visiems ES oro vežėjams suteikti lygias galimybes vykdyti skrydžius maršrutais, jungiančiais Europos Sąjungą su trečiosiomis valstybėmis, ir taip užtikrinti, kad dvišaliai valstybių narių ir trečiųjų valstybių oro susisiekimo paslaugų susitarimai atitiktų Sąjungos teisę.

Valstybių narių ir trečiųjų valstybių tarptautiniai santykiai aviacijos srityje tradiciškai reglamentuojami dvišaliais valstybių narių ir trečiųjų valstybių oro susisiekimo paslaugų susitarimais, tokių susitarimų priedais ir kitomis su jais susijusiomis dvišalėmis ar daugiašalėmis priemonėmis.

Tačiau į dvišalius valstybių narių oro susisiekimo paslaugų susitarimus įtraukti įprastiniai oro vežėjų paskyrimo straipsniai prieštarauja Sąjungos teisei.

Remdamasi tais straipsniais trečioji valstybė gali atsisakyti valstybės narės paskirtam, tačiau tai valstybei narei ar jos piliečiams nuosavybės teise iš esmės nepriklausančiam ir jų faktiškai nekontroliuojamam oro vežėjui išduoti leidimus ar suteikti įgaliojimus, juos atšaukti arba sustabdyti jų galiojimą. Pripažinta, kad taip diskriminuojami vienos valstybės narės teritorijoje įsisteigę, bet kitų valstybių narių piliečiams nuosavybės teise priklausantys ir jų kontroliuojami ES oro vežėjai.

Tai prieštarauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsniui, kuriuo garantuojama, kad valstybių narių piliečiai, pasinaudoję įsisteigimo teise, valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigę, gali naudotis tokiomis pačiomis teisėmis, kaip ir tos valstybės narės piliečiai.

Esama ir kitų klausimų, pavyzdžiui, susijusių su privalomais komerciniais oro transporto bendrovių susitarimais; šiais atvejais atitiktis Sąjungos teisei turėtų būti užtikrinta iš dalies keičiant ar papildant galiojančias dvišalių valstybių narių ir trečiųjų valstybių oro susisiekimo paslaugų susitarimų nuostatas.

Pagrindinės susitarimo nuostatos

Siekdama atitikti Teisingumo Teismo sprendimus ir laikydamasi horizontaliųjų įgaliojimų priede nustatytos tvarkos ir nurodymų, Komisija susitarė su Kinijos Liaudies Respublika (toliau – Kinija) dėl susitarimo (toliau – Susitarimas), kuriuo pakeičiamos tam tikros galiojančių dvišalių valstybių narių ir Kinijos oro susisiekimo paslaugų susitarimų nuostatos.

Susitarimo 2 straipsniu įprastiniai oro vežėjų paskyrimo valstybių narių mastu straipsniai pakeičiami straipsniu dėl oro vežėjų paskyrimo ES mastu – taip visiems ES vežėjams sudaromos sąlygos naudotis įsisteigimo teise. 4 straipsniu panaikinamos Sąjungos konkurencijos taisyklėms galinčios prieštarauti nuostatos.

Susitarimu dvišalių oro susisiekimo paslaugų susitarimų nuostatos bus iš dalies pakeistos ar papildytos tik tiek, kiek būtina, kad jos atitiktų Sąjungos teisę. Susitarimo nuostatos pakeičia arba papildo galiojančias 27 dvišalių valstybių narių ir Kinijos oro susisiekimo paslaugų susitarimų nuostatas.

Šiuo susitarimu galiojantys dvišaliai oro susisiekimo paslaugų susitarimai bus suderinti su Sąjungos teise – tai padės siekti vieno iš pagrindinių su aviacija susijusios Sąjungos išorės politikos tikslų.

Procedūra

Derybos pagrįstos Tarybos suteiktais horizontaliaisiais įgaliojimais, atsižvelgiant į klausimus, kuriems taikoma Sąjungos teisė ir dvišaliai oro susisiekimo paslaugų susitarimai.

Vadovaudamasi SESV 218 straipsnio 4 dalimi, Komisija vedė derybas konsultuodamasi su specialiu komitetu. Derybų metu taip pat buvo konsultuojamasi su sektoriaus atstovais. Į proceso metu pateiktas pastabas atsižvelgta. Suinteresuotosios valstybės narės patikrino, ar nuorodos į dvišalius oro susisiekimo paslaugų susitarimus yra tikslios. Sektoriaus atstovai pabrėžė, jog svarbu, kad jų komercinės veiklos teisinis pagrindas būtų tvirtas.

Derybos sėkmingai užbaigtos 2017 m. gruodžio mėn., o Susitarimas[1] pasirašytas 2019 m. gegužės 20 d. Briuselyje.

Siekiant Sąjungos vardu sudaryti Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl oro susisiekimo tam tikrų paslaugų aspektų, Tarybai reikalingas Europos Parlamento pritarimas, kaip reikalaujama pagal SESV 218 straipsnį.

Vadovaudamasis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 105 straipsniu ir 114 straipsnio 5, 7 ir 8 dalimis, atsakingas komitetas pateikia Parlamentui rekomendaciją, kurioje siūloma pritarti siūlomam aktui arba jį atmesti. Tada Parlamentas priima sprendimą vieną kartą balsuodamas be galimybės teikti susitarimo pakeitimų. Pakeitimai komitete gali būti priimami tik jeigu jais siekiama iš esmės pakeisti pranešėjo siūlomą rekomendaciją.

Pranešėjo pozicija

Šis susitarimas yra tiesioginė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos pasekmė. Galiojantys dvišaliai oro susisiekimo paslaugų susitarimai su pagrindine Europos Sąjungos partnere šiuo Susitarimu bus suderinti su Sąjungos teise – tai padės siekti vieno iš pagrindinių su aviacija susijusios Sąjungos išorės politikos tikslų.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, pranešėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pateikti teigiamą rekomendaciją dėl Susitarimo sudarymo.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų

Nuorodos

11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

18.7.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

16.9.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Tomasz Piotr Poręba

3.9.2019

 

 

 

Priėmimo data

3.12.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elena Kountoura, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Cristian Terheş, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Carlo Fidanza, Michael Gahler, Ondřej Kovařík, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Catherine Griset, Agnes Jongerius

 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

43

+

ECR

Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Roberts Zīle

GUE/NLE

Elena Kountoura, Anne‑Sophie Pelletier, João Ferreira

ID

Paolo Borchia, Massimo Casanova, Catherine Griset, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Jens Gieseke, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Agnes Jongerius, Bogusław Liberadzki, Cristian Terheş, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : balsavo „už“

- : „prieš“

0 : susilaikė

 

 

[1] 2018 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1152 (OL L 210, 2018 8 21, p. 1).

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika