Ziņojums - A9-0041/2019Ziņojums
A9-0041/2019

IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

4.12.2019 - (11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE)) - ***

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Tomasz Piotr Poręba

Procedūra : 2018/0147(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0041/2019
Iesniegtie teksti :
A9-0041/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

(11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (11033/2019),

 ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu aspektiem (09685/2018),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C9-0049/2019),

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

 ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A9‑0041/2019),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Ķīnas Tautas Republikas valdībai un parlamentam.

PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija

Ievērojot Eiropas Savienības Tiesas spriedumus tā dēvētajās „atvērto debesu” lietās, Padome 2003. gada 5. jūnijā pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Savienības līmeņa nolīgumu aizstātu dažus noteikumus spēkā esošajos divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos („horizontālais pilnvarojums”).

Šādu nolīgumu mērķis ir visiem ES gaisa pārvadātājiem dot tiesības bez diskriminācijas piekļūt lidojumu maršrutiem starp Eiropas Savienību un trešām valstīm un tādējādi saskaņot dalībvalstu un trešo valstu divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumus ar Savienības tiesību aktiem.

Starptautiskās attiecības starp dalībvalstīm un trešām valstīm aviācijas jomā parasti reglamentē ar divpusējiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm, ar šādu nolīgumu pielikumiem, kā arī ar cita veida attiecīgu divpusēju vai daudzpusēju vienošanos.

Tomēr parastās pārvadātāja izraudzīšanas klauzulas dalībvalstu divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos ir pretrunā Savienības tiesību aktiem.

Tās ļauj trešai valstij noraidīt, atsaukt vai apturēt tāda gaisa pārvadātāja atļaujas vai pilnvaras, kuru kāda dalībvalsts izraudzījusi, bet kas faktiski nepieder šai dalībvalstij vai tās valstspiederīgajiem un neatrodas to faktiskā kontrolē. Tas atzīts par diskrimināciju pret tiem ES gaisa pārvadātājiem, kuri veic uzņēmējdarbību kādas dalībvalsts teritorijā, bet pieder citu dalībvalstu valstspiederīgajiem un atrodas to kontrolē.

Tādējādi tiek pārkāpts Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pants, ar ko dalībvalstu valstspiederīgajiem, kuri ir izmantojuši brīvību veikt uzņēmējdarbību, garantē tādu pašu uzņēmējas dalībvalsts attieksmi, kādu tā paredz saviem valstspiederīgajiem.

Ir vēl citi jautājumi, piemēram, obligātie komerclīgumi starp aviosabiedrībām, kuros būtu jānodrošina atbilstība Savienības tiesību aktiem, grozot vai papildinot spēkā esošos noteikumus divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp dalībvalstīm un trešām valstīm.

Nolīguma galvenie noteikumi

Lai nodrošinātu atbilstību Tiesas spriedumam un saskaņā ar „horizontālā pilnvarojuma” pielikumā minētajiem mehānismiem un norādēm Komisija sarunu ceļa ir panākusi  ar Ķīnas Tautas Republiku par nolīgumu (turpmāk „Nolīgums”), ar ko aizstāj dažus noteikumus spēkā esošajos divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp dalībvalstīm un Ķīnu.

Ar Nolīguma 2. pantu parastās pārvadātāja izraudzīšanas klauzulas aizstāj ar ES pārvadātāja izraudzīšanas klauzulu, tādējādi visiem ES pārvadātājiem ļaujot izmantot tiesības veikt uzņēmējdarbību. Ar nolīguma 4. pantu atrisinātas iespējamās pretrunas ar Savienības konkurences noteikumiem.

Ar Nolīgumu grozīs vai papildinās divpusējo gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumu noteikumus tikai tiktāl, ciktāl nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem. Ar tā noteikumiem aizstāj vai papildina spēkā esošos noteikumus 27 divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp dalībvalstīm un Ķīnu.

Saskaņojot spēkā esošos divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumus ar Savienības tiesību aktiem, Nolīgums veicinās Savienības aviācijas ārpolitikas pamatmērķa sasniegšanu.

Procedūra

Sarunas pilnībā pamatojas uz Padomes piešķirto „horizontālo pilnvarojumu”, ņemot vērā jautājumus, uz kuriem attiecas Savienības tiesību akti un divpusējie gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi.

Saskaņā ar LESD 218. panta 4. punktu Komisija risināja sarunas, apspriežoties ar īpašu komiteju. Tāpat sarunu laikā notika līdztiesīga apspriešanās ar nozari. Šā procesa gaitā paustie apsvērumi ir ņemti vērā. Attiecīgās dalībvalstis pārbaudīja, vai atsauces uz divpusējiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumiem ir precīzas. Nozare uzsvēra stabila juridiskā pamata nozīmīgumu tās komercdarbībā.

Sarunas tika sekmīgi pabeigtas 2017. gada decembrī, nolīgums tika parakstīts[1] 2019. gada 20. maijā Briselē.

Lai Savienības vārdā slēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem, Padomei ir vajadzīga Eiropas Parlamenta piekrišana, kā to prasa LESD 218. pants.

Saskaņā ar Parlamenta reglamenta 105. pantu un 114. panta 5., 7. un 8. punktu atbildīgā komiteja iesniedz ieteikumu pieņemt vai noraidīt ierosināto aktu. Parlaments lēmumu pieņem ar vienu balsojumu un nevar tikt iesniegti nekādi nolīguma grozījumi. Komitejā iesniegtie grozījumi ir pieņemami tikai tad, ja to mērķis ir pilnībā mainīt referenta ierosināto ieteikumu.

Referenta nostāja

Šis nolīgums tieši izriet no Eiropas Savienības Tiesas judikatūras. Tas veicinās Savienības aviācijas ārpolitikas pamatmērķa sasniegšanu, saskaņojot ar Savienības tiesību aktiem spēkā esošos divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumus ar nozīmīgu Eiropas Savienības partneri.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, referents Transporta un tūrisma komitejai iesaka sniegt labvēlīgu atzinumu par Nolīguma slēgšanu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

Atsauces

11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

18.7.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

16.9.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Tomasz Piotr Poręba

3.9.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elena Kountoura, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Cristian Terheş, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Carlo Fidanza, Michael Gahler, Ondřej Kovařík, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Catherine Griset, Agnes Jongerius

Iesniegšanas datums

5.12.2019

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43

+

ECR

Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Roberts Zīle

GUE/NLE

Elena Kountoura, Anne‑Sophie Pelletier, João Ferreira

ID

Paolo Borchia, Massimo Casanova, Catherine Griset, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Jens Gieseke, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Agnes Jongerius, Bogusław Liberadzki, Cristian Terheş, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. decembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika