Procedură : 2018/0147(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0041/2019

Texte depuse :

A9-0041/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2020 - 10.3

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0003

<Date>{04/12/2019}4.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0041/2019</NoDocSe>
PDF 173kWORD 57k

<TitreType>RECOMANDARE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene</Titre>

<DocRef>(11033/2019 – C9‑0049/2019 – 2018/0147(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Comisia pentru transport și turism</Commission>

Raportor: <Depute>Tomasz Piotr Poręba</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (11033/2019 – C9‑0049/2019 – 2018/0147(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11033/2019),

 având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (09685/2018),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9‑0049/2019),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A9‑0041/2019),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția sa Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Populare Chineze.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Ca urmare a hotărârilor Curții de Justiție în așa-numitele cauze „cer deschis”, la data de 5 iunie 2003 Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu țări terțe privind înlocuirea anumitor dispoziții din acordurile bilaterale existente privind serviciile aeriene cu un acord la nivelul Uniunii („autorizare orizontală”).

Obiectivele acestor acorduri sunt să acorde tuturor transportatorilor aerieni din UE acces nediscriminatoriu la rutele aeriene dintre Uniunea Europeană și țările terțe și, prin urmare, să alinieze acordurile bilaterale privind serviciile aeriene încheiate între statele membre și țări terțe la legislația Uniunii.

Relațiile internaționale în materie de aviație dintre statele membre și țările terțe au fost întotdeauna reglementate de acorduri bilaterale privind serviciile aeriene încheiate între statele membre și țări terțe, de anexele la acestea și de alte aranjamente bilaterale sau multilaterale conexe.

Totuși, clauzele de desemnare tradiționale din acordurile bilaterale încheiate de statele membre privind serviciile aeriene contravin legislației Uniunii.

Aceste clauze permit unei țări terțe să respingă, să retragă sau să suspende permisele sau autorizațiile unui transportator aerian desemnat de un stat membru, dar care nu este deținut majoritar și controlat efectiv de acel stat membru sau de resortisanți ai acestuia. S-a constatat că acest fapt reprezintă o discriminare față de transportatorii aerieni din UE stabiliți pe teritoriul unui stat membru, dar deținuți și controlați de resortisanți ai altor state membre.

Acest fapt contravine articolului 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care garantează, pentru resortisanții statelor membre care și-au exercitat dreptul de stabilire, aplicarea în statul membru gazdă a unui tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului membru respectiv.

În ceea ce privește alte aspecte, cum ar fi acordurile comerciale obligatorii dintre companiile aeriene, respectarea legislației Uniunii ar trebui asigurată prin modificarea sau completarea dispozițiilor existente din acordurile bilaterale privind serviciile aeriene încheiate între statele membre și țări terțe.

Principalele dispoziții ale acordului

Pentru a respecta hotărârea Curții de Justiție și în conformitate cu mecanismele și directivele din anexa la „autorizarea orizontală”, Comisia a negociat un acord (denumit în continuare „Acordul”) cu Republica Populară Chineză (denumită în continuare „China”) care înlocuiește anumite dispoziții din acordurile bilaterale existente privind serviciile aeriene încheiate între statele membre și China.

Articolul 2 din Acord înlocuiește clauzele de desemnare tradiționale cu o clauză de desemnare a UE care permite tuturor transportatorilor din UE să beneficieze de dreptul de stabilire. Articolul 4 soluționează potențialele conflicte cu normele în materie de concurență ale Uniunii.

Acordul va modifica sau va completa dispozițiile acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura conformitatea cu legislația Uniunii. Dispozițiile acestuia înlocuiesc sau completează dispozițiile existente în cele 27 de acorduri bilaterale privind serviciile aeriene dintre statele membre și China.

Acordul va răspunde unui obiectiv fundamental al politicii externe a Uniunii în domeniul aviației, prin alinierea acordurilor bilaterale existente privind serviciile aeriene la legislația Uniunii.

Procedură

Negocierile se bazează pe „autorizarea orizontală” acordată de Consiliu, ținând seama de aspectele reglementate de legislația Uniunii și de acordurile bilaterale privind serviciile aeriene.

În conformitate cu articolul 218 alineatul (4) din TFUE, Comisia a purtat negocierile în consultare cu un comitet special. Industria de profil a fost, de asemenea, consultată în timpul negocierilor. Observațiile formulate în acest proces au fost luate în considerare. Statele membre vizate au verificat exactitatea trimiterilor la acordurile bilaterale privind serviciile aeriene. Industria de profil a subliniat importanța unui temei juridic solid pentru operațiunile sale comerciale.

Negocierile s-au încheiat cu succes în decembrie 2017, Acordul fiind semnat[1] la 20 mai 2019 la Bruxelles.

Pentru a încheia, în numele Uniunii, Acordul între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European, în temeiul articolului 218 din TFUE.

În conformitate cu articolul 105 și cu articolul 114 alineatele (5), (7) și (8) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, comisia competentă prezintă o recomandare privind aprobarea sau respingerea actului propus. Parlamentul ia o decizie prin vot unic, fără posibilitatea depunerii vreunui amendament privind acordul în sine. Amendamentele în comisie sunt admisibile doar dacă vizează inversarea recomandării propuse de raportor.

Poziția raportorului

Acordul este o consecință directă a jurisprudenței Curții Europene de Justiție. Acesta va răspunde unui obiectiv fundamental al politicii externe a Uniunii în domeniul aviației, prin alinierea acordurilor bilaterale existente privind serviciile aeriene la legislația Uniunii, cu un partener-cheie al Uniunii Europene.

În lumina situației descrise mai sus, raportorul propune Comisiei TRAN să prezinte o recomandare favorabilă privind încheierea Acordului.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

Referințe

11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE)

Data sesizării

18.7.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

16.9.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Tomasz Piotr Poręba

3.9.2019

 

 

 

Data adoptării

3.12.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elena Kountoura, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Cristian Terheș, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Carlo Fidanza, Michael Gahler, Ondřej Kovařík, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Catherine Griset, Agnes Jongerius

Data depunerii

5.12.2019

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

43

+

ECR

Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Roberts Zīle

GUE/NLE

Elena Kountoura, Anne‑Sophie Pelletier, João Ferreira

ID

Paolo Borchia, Massimo Casanova, Catherine Griset, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Jens Gieseke, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Agnes Jongerius, Bogusław Liberadzki, Cristian Terheș, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] Decizia (UE) a Consiliului 2018/1152 din 26.6.2018 (JO L 210, 21.8.2018, p. 1)

Ultima actualizare: 10 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate