Postup : 2018/0147(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0041/2019

Predkladané texty :

A9-0041/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2020 - 10.3

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0003

<Date>{04/12/2019}4.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0041/2019</NoDocSe>
PDF 179kWORD 56k

<TitreType>ODPORÚČANIE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie</Titre>

<DocRef>(11033/2019 – C9‑0049/2019 – 2018/0147(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Výbor pre dopravu a cestovný ruch</Commission>

Spravodajca: <Depute>Tomasz Piotr Poręba</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie

(11033/2019 – C9‑0049/2019 – 2018/0147(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11033/2019),

 so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb (09685/2018),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9‑0049/2019),

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0041/2019),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Čínskej ľudovej republiky.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Na základe rozhodnutí Súdneho dvora v prípadoch tzv. otvoreného neba Rada 5. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich dvojstranných dohodách o leteckých službách dohodou na úrovni Únie (tzv. horizontálne poverenie).

Cieľom takýchto dohôd je umožniť všetkým leteckým dopravcom EÚ prístup k letovým trasám medzi Európskou úniou a tretími krajinami bez diskriminácie a zosúladiť tak dvojstranné dohody o leteckých službách uzavreté medzi členskými štátmi a tretími krajinami s právnymi predpismi Únie.

Medzinárodné vzťahy v oblasti leteckej dopravy medzi členskými štátmi a tretími krajinami sa zvyčajne riadia dvojstrannými dohodami o leteckých službách uzavretými medzi členskými štátmi a tretími krajinami, prílohami k takýmto dohodám a inými súvisiacimi dvojstrannými alebo mnohostrannými dohovormi.

Zvyčajné ustanovenia o určení uvedené v dvojstranných dohodách členských štátov o leteckých službách však porušujú právne predpisy Únie.

Umožňujú tretej krajine zamietnuť, odňať alebo pozastaviť povolenia alebo oprávnenia leteckého dopravcu, ktorý bol určený členským štátom, ale ktorý nie je z väčšej časti vo vlastníctve tohto členského štátu alebo jeho štátnych príslušníkov a nepodlieha účinnej kontrole tohto členského štátu alebo jeho štátnych príslušníkov. To sa považuje za diskrimináciu voči leteckým dopravcom EÚ, ktorí majú sídlo na území členského štátu, ale sú vo vlastníctve a pod kontrolou štátnych príslušníkov iných členských štátov.

Je to v rozpore s článkom 49 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa štátnym príslušníkom členských štátov využívajúcim slobodu usadiť sa zaručuje rovnaké zaobchádzanie v hostiteľskom členskom štáte, aké sa poskytuje štátnym príslušníkom tohto členského štátu.

Zároveň vyvstávajú ďalšie otázky, ako napríklad povinné obchodné dohody medzi leteckými spoločnosťami, pri ktorých by mal byť zabezpečený súlad s právnymi predpismi Únie prostredníctvom zmeny alebo doplnenia súčasných ustanovení v dvojstranných dohodách o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi a tretími krajinami.

Hlavné ustanovenia dohody

S cieľom postupovať v súlade s rozsudkom Súdneho dvora a s mechanizmami a smernicami uvedenými v prílohe k tzv. horizontálnemu povereniu Komisia vyrokovala s Čínskou ľudovou republikou (ďalej len „Čína“) dohodu (ďalej len „dohoda“), ktorou sa nahrádzajú určité ustanovenia v existujúcich dvojstranných dohodách o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi a Čínou.

Článkom 2 dohody sa zvyčajné ustanovenia o určení nahrádzajú ustanovením EÚ o určení, ktorým sa všetkým dopravcom EÚ povoľuje využívať právo usadiť sa. Článkom 4 sa riešia prípadné konflikty s pravidlami Únie v oblasti hospodárskej súťaže.

Dohodou sa zmenia alebo doplnia ustanovenia uvedené v dvojstranných dohodách o leteckých službách iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi Únie. Ustanoveniami dohody sa nahrádzajú alebo dopĺňajú existujúce ustanovenia 27 dvojstranných dohôd o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi a Čínou.

Zosúladením existujúcich dvojstranných dohôd o leteckých službách s právnymi predpismi Únie dohoda podporí základný cieľ vonkajšej politiky Únie v oblasti letectva.

Postup

Rokovania vychádzajú z tzv. horizontálneho poverenia udeleného Radou a zohľadňujú otázky súvisiace s právnymi predpismi Únie, ako aj s dvojstrannými dohodami o leteckých službách.

V súlade s článkom 218 ods. 4 ZFEÚ Komisia viedla rokovania po porade s osobitným výborom. Počas rokovaní sa rovnako konzultovalo aj so zástupcami odvetvia. Pripomienky v rámci tohto procesu sa zohľadnili. Príslušné členské štáty potvrdili správnosť odkazov na dvojstranné dohody o leteckých službách. Zástupcovia odvetvia zdôraznili dôležitosť pevného právneho základu pre svoje obchodné operácie.

Rokovania boli úspešne ukončené v decembri 2017 a dohoda bola podpísaná[1] 20. mája 2019 v Bruseli.

Na uzavretie Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie je potrebné, aby Rada získala súhlas Európskeho parlamentu, ako sa požaduje v článku 218 ZFEÚ.

V súlade s článkom 105 a článkom 114 ods. 5, 7 a 8 rokovacieho poriadku Parlamentu predkladá gestorský výbor odporúčanie na schválenie alebo zamietnutie navrhnutého aktu. Parlament rozhodne jediným hlasovaním, pričom k dohode nie je možné predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrhy vo výbore sú prípustné iba vtedy, keď je ich cieľom zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom.

Stanovisko spravodajcu

Dohoda je priamym dôsledkom judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Uvedením jestvujúcich dvojstranných dohôd o leteckých službách uzavretých s kľúčovým partnerom Európskej únie do súladu s právnymi predpismi Únie dohoda podporí základný cieľ vonkajšej politiky Únie v oblasti letectva.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca navrhuje, aby Výbor pre dopravu a cestovný ruch vydal kladné odporúčanie k uzavretiu tejto dohody.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb

Referenčné čísla

11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

18.7.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

16.9.2019

 

 

 

Spravodajcovia:

 dátum vymenovania

Tomasz Piotr Poręba

3.9.2019

 

 

 

Dátum prijatia

3.12.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elena Kountoura, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Cristian Terheş, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Carlo Fidanza, Michael Gahler, Ondřej Kovařík, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Griset, Agnes Jongerius

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

43

+

ECR

Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Roberts Zīle

GUE/NLE

Elena Kountoura, Anne‑Sophie Pelletier, João Ferreira

ID

Paolo Borchia, Massimo Casanova, Catherine Griset, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Jens Gieseke, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Agnes Jongerius, Bogusław Liberadzki, Cristian Terheş, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1152 z 26. júna 2018 (Ú. v. EÚ L 210, 21.8.2018, s. 1).

Posledná úprava: 13. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia