Förfarande : 2018/0147(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0041/2019

Ingivna texter :

A9-0041/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2020 - 10.3

Antagna texter :

P9_TA(2020)0003

<Date>{04/12/2019}4.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0041/2019</NoDocSe>
PDF 165kWORD 56k

<TitreType>REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om vissa luftfartsaspekter</Titre>

<DocRef>(11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Utskottet för transport och turism</Commission>

Föredragande: <Depute>Tomasz Piotr Poręba</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om vissa luftfartsaspekter (11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (11033/2019),

 med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om vissa luftfartsaspekter (09685/2018),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0049/2019),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A9‑0041/2019).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Folkrepubliken Kina.

MOTIVERING

Bakgrund

Efter domstolens domar i de s.k. ”Open skies-målen” bemyndigade rådet den 5 juni 2003 kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala luftfartsavtal med ett avtal på unionsnivå (nedan kallat det övergripande mandatet).

Syftet med dessa avtal är att ge alla EU-lufttrafikföretag icke-diskriminerande tillgång till flyglinjer mellan Europeiska unionen och tredjeländer samt bringa bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer i överensstämmelse med unionsrätten.

Internationella luftfartsförbindelser mellan medlemsstater och tredjeländer har traditionellt sett reglerats genom bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer, genom bilagorna till sådana avtal och genom andra liknande bilaterala eller multilaterala överenskommelser.

Traditionella klausuler i medlemsstaternas bilaterala luftfartsavtal som rör utnämnande av lufttrafikföretag strider dock mot unionsrätten.

De innebär att tredjeländer har rätt att avslå, återkalla eller tillfälligt upphäva godkännanden och tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat, men som inte till väsentlig del ägs och i praktiken kontrolleras av den medlemsstaten eller dess medborgare. Det har fastställts att detta utgör en diskriminering mot de EU-lufttrafikföretag som är etablerade på en medlemsstats territorium, men som ägs eller kontrolleras av medborgare i andra medlemsstater.

Detta strider mot artikel 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som garanterar att medborgare i andra medlemsstater som utnyttjar sin etableringsfrihet behandlas på samma sätt som värdmedlemsstatens egna medborgare.

Det finns ytterligare aspekter, som t.ex. obligatoriska kommersiella avtal mellan lufttrafikföretag, där det krävs en ändring eller komplettering av gällande bestämmelser i bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer för att dessa ska bli förenliga med unionsrätten.

De viktigaste delarna i avtalet

För att följa domen från domstolen, och i enlighet med mekanismerna och förhandlingsdirektiven i bilagan till det övergripande mandatet, har kommissionen förhandlat fram ett avtal (nedan kallat avtalet) med Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina) som ersätter vissa bestämmelser i gällande bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater och Kina.

Artikel 2 i avtalet ersätter de traditionella klausulerna om utseende av lufttrafikföretag med en EU-klausul som innebär att alla lufttrafikföretag från Europeiska unionen får utnyttja etableringsrätten. Genom artikel 4 löses potentiella konflikter med unionens konkurrensregler.

Bestämmelser i bilaterala luftfartsavtal kommer enligt detta avtal att ändras eller kompletteras endast om det är nödvändigt för att de ska vara förenliga med unionsrätten. Bestämmelserna i avtalet ersätter eller kompletterar gällande bestämmelser i de 27 bilaterala luftfartsavtalen mellan medlemsstater och Kina.

Avtalet kommer att tjäna ett av de grundläggande målen för unionens externa luftfartspolitik genom att bringa gällande bilaterala luftfartsavtal i överensstämmelse med unionsrätten.

Förfarande

Förhandlingarna grundar sig på det övergripande mandat som beviljats av rådet med beaktande av de aspekter som omfattas av unionsrätten samt bilaterala luftfartsavtal.

I enlighet med artikel 218.4 i EUF-fördraget har kommissionen fört förhandlingarna i samråd med en särskild kommitté. Även branschen har rådfrågats under förhandlingarna. De kommentarer som lämnats under processen har beaktats. De berörda medlemsstaterna har kontrollerat att hänvisningarna till de bilaterala luftfartsavtalen är riktiga. Branschen betonade vikten av en stabil rättslig grund för dess kommersiella verksamhet.

Förhandlingarna slutfördes framgångsrikt i december 2017 och avtalet undertecknades[1] den 20 maj 2019 i Bryssel.

För att på unionens vägnar ingå avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om vissa luftfartsaspekter behöver rådet Europaparlamentets godkännande, i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget.

I enlighet med artiklarna 105, 114.5, 114.7 och 114.8 i Europaparlamentets arbetsordning ska det ansvariga utskottet lägga fram en rekommendation om att godkänna eller förkasta den föreslagna akten. Parlamentet ska sedan fatta beslut genom en enda omröstning, och inga ändringsförslag får läggas fram. Ändringsförslag som ingetts till utskottet ska vara tillåtliga endast om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

Föredragandens ståndpunkt

Avtalet är en direkt följd av Europeiska unionens domstols rättspraxis. Det kommer att tjäna ett av de grundläggande målen för unionens externa luftfartspolitik genom att bringa gällande bilaterala luftfartsavtal med en av EU:s viktiga partner i överensstämmelse med unionsrätten.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår föredraganden att utskottet för transport och turism rekommenderar att avtalet ingås.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om vissa luftfartsaspekter

Referensnummer

11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

18.7.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

TRAN

16.9.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Tomasz Piotr Poręba

3.9.2019

 

 

 

Antagande

3.12.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elena Kountoura, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Cristian Terheş, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Carlo Fidanza, Michael Gahler, Ondřej Kovařík, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Catherine Griset, Agnes Jongerius

Ingivande

5.12.2019

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

43

+

ECR

Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Roberts Zīle

GUE/NLE

Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier, João Ferreira

ID

Paolo Borchia, Massimo Casanova, Catherine Griset, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Jens Gieseke, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Agnes Jongerius, Bogusław Liberadzki, Cristian Terheş, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

1 Rådets beslut (EU) 2018/1152 av den 26 juni 2018 (EUT L 210, 21.8.2018, s. 1).

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy