ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά την ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020

5.12.2019 - (COM(2019)0580 – C9‑0163/2019 – 2019/0253(COD)) - ***I

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Norbert Lins
(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2019/0253(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0042/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0042/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά την ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020

(COM(2019)0580 – C9‑0163/2019 – 2019/0253(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0580),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0163/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

 έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 2ας Οκτωβρίου 2019 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α9-0042/2019),

A. εκτιμώντας ότι για λόγους επείγουσας ανάγκης δικαιολογείται να προχωρήσει στην ψηφοφορία πριν από τη λήξη της προθεσμίας οκτώ εβδομάδων που θεσπίζεται στο άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Κύριο Norbert Lins

Πρόεδρο

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά την ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020 (COM(2019)0580 – C9‑0163/2019 – 2019/0253(COD))

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) συντάσσει έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά την ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να υποβάλει γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής:

Α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 η Επιτροπή υπέβαλε, τον Μάιο/Ιούνιο του 2018, σειρά νομοθετικών προτάσεων, τομεακών και δημοσιονομικών, συμπεριλαμβανομένων νέων κανονισμών για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής μετάβαση στην επόμενη γενιά προγραμμάτων δαπανών και καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού 2021-2027 θα εξαρτηθεί από την έγκαιρη θέσπιση της γενικής νομοθεσίας για το ΠΔΠ, καθώς και των βασικών πράξεων για τα αναδιαμορφωμένα χρηματοδοτικά μέσα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις νομοθετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μεγαλύτερο μέρος της τομεακής νομοθεσίας· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι στις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής έχουν σημειωθεί σοβαρές διαδικαστικές καθυστερήσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο φαίνεται να σημειώνει πολύ αργή πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το χρηματοδοτικό πακέτο για το επόμενο ΠΔΠ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποδέκτες και οι τελικοί δικαιούχοι των κονδυλίων της ΕΕ που εφαρμόζουν πραγματικά τις πολιτικές και τα υποκείμενα προγράμματα δεν θα πρέπει να ζημιώνονται από νομοθετικές καθυστερήσεις και νομικές αβεβαιότητες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από μια έγκυρη νομική βάση, πρέπει να καταρτιστεί μια σειρά επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων  πριν από την πρώτη Ιανουαρίου 2021 προκειμένου να δρομολογηθούν οι νέες πολιτικές·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 10 Οκτωβρίου 2019, ψήφισμα με τίτλο «Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών», με το οποίο ζητείται ένα δίχτυ ασφαλείας υπέρ των δικαιούχων των προγραμμάτων της ΕΕ και καλείται μετ’επιτάσεως η Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ με στόχο να εξασφαλιστεί η συνέχεια της χρηματοδότησης σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητη η παράταση του υφιστάμενου ΠΔΠ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη τα κράτη μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση της ευελιξίας μεταξύ των πυλώνων της κοινής γεωργικής πολιτικής εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ για το 2021, προκειμένου να κοινοποιήσουν έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2019 ένα ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης που πρόκειται να μεταφερθούν·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου οικονομικού έτους πρέπει να τηρούν το επιμέρους ανώτατο όριο για τις δαπάνες που συνδέονται με την αγορά και τις άμεσες ενισχύσεις όπως καθορίζονται στο πλαίσιο του ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναφορά στον κανονισμό για το ΠΔΠ, που είναι σημαντική για το ποσοστό αναπροσαρμογής για τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας, πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου να ισχύει πέραν του έτους 2020·

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών αναγνωρίζοντας τις καθυστερήσεις στις νομικές διαδικασίες και επιδιώκοντας μία βιώσιμη μετάβαση από τη μια περίοδο δημοσιονομικού πλαισίου στην επόμενη, και έχοντας επίγνωση των κινδύνων για τα κράτη μέλη και τους τελικούς δικαιούχους που θα μπορούσαν να προκύψουν από νομικές αβεβαιότητες:

1. υποστηρίζει τους στόχους του κανονισμού για τους μηχανισμούς ευελιξίας και ζητεί την ταχεία έγκρισή του προκειμένου να τροποποιηθούν οι απαραίτητες διατάξεις στην ισχύουσα νομοθεσία· 

2. ζητεί να υπάρξει διαφανής και έγκαιρη ενημέρωση για κάθε αλλαγή που θα επέλθει στις νομικές βάσεις της ΚΓΠ οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στις ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού για το 2020 και πέραν αυτού·

3. αναμένει ότι τα εν λόγω μέτρα ευελιξίας δεν θα θίγουν και δεν θα οδηγούν σε πρόσθετες καθυστερήσεις στην τομεακή νομοθετική διαδικασία, εν όψει της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Johan Van Overtveldt

 


 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά την ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.10.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

13.11.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

13.11.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Norbert Lins

5.11.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

5.11.2019

Εξέταση στην επιτροπή

4.12.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.12.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

5.12.2019

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου