RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1306/2013 seoses 2021. eelarveaastast kohaldatava finantsdistsipliiniga ja määrust (EL) nr 1307/2013 seoses sammastevahelise paindlikkusega 2020. kalendriaastal

5.12.2019 - (COM(2019)0580 – C9‑0163/2019 – 2019/0253(COD)) - ***I

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Norbert Lins
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 1)


Menetlus : 2019/0253(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0042/2019
Esitatud tekstid :
A9-0042/2019
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1306/2013 seoses 2021. eelarveaastast kohaldatava finantsdistsipliiniga ja määrust (EL) nr 1307/2013 seoses sammastevahelise paindlikkusega 2020. kalendriaastal

(COM(2019)0580 – C9‑0163/2019 – 2019/0253(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0580),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0163/2019),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

 võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 25. novembri 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni kirja,

 võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A9-0042/2019),

A. arvestades, et olukorra pakilisuse tõttu on põhjendatud hääletada eelnõu üle enne kaheksanädalase tähtaja möödumist, mis on ette nähtud protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) artiklis 6;

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


 

 

EELARVEKOMISJONI KIRI

Norbert Lins

Esimees

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2021. eelarveaastast kohaldatava finantsdistsipliini kohta ja määruse (EL) nr 1307/2013 kohta seoses sammastevahelise paindlikkusega 2020. kalendriaastal (COM(2019)0580 – C9‑0163/2019 – 2019/0253(COD))

Austatud esimees

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon koostab raportit Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1306/2013 seoses 2021. eelarveaastast kohaldatava finantsdistsipliiniga ja määrust (EL) nr 1307/2013 seoses sammastevahelise paindlikkusega 2020. kalendriaastal.

Eelarvekomisjon otsustas esitada oma arvamuse kirja vormis:

A. arvestades, et Euroopa Komisjon esitas 2018. aasta mais ja juunis järgmist mitmeaastast finantsraamistikku (2021–2027) silmas pidades rea eelarvealaseid ja valdkondlikke seadusandlikke ettepanekuid, sealhulgas uued määrused Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) reformimise kohta;

B. arvestades, et edukas üleminek järgmise põlvkonna kuluprogrammidele ja toetuskavadele finantsplaneerimise perioodil 2021–2027 sõltub mitmeaastase finantsraamistiku üldiste õigusaktide ja reformitud rahastamisvahendite alusaktide õigeaegsest vastuvõtmisest;

C. arvestades, et nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahelistel seadusandlikel läbirääkimistel on tehtud märkimisväärseid edusamme enamike valdkondlike õigusaktide alal; arvestades, et reformitud ühise põllumajanduspoliitika üle peetavatel läbirääkimistel on siiski esinenud tuntavaid menetluslikke viivitusi;

D. arvestades, et nõukogu näib järgmise mitmeaastase finantsraamistiku finantspaketi suhtes kokkuleppele jõudvat väga aeglaselt;

E. arvestades, et õiguslikel viivitustel ja ebakindlusel ei tohiks lasta kahjustada ELi raha saajaid ja lõplikke toetusesaajaid, kes reaalselt rakendavad poliitikameetmeid ja nende aluseks olevaid programme;

F. arvestades, et uute poliitikameetmete käikulaskmiseks tuleb juba enne 1. jaanuari 2021 lisaks kehtivale õiguslikule alusele ette valmistada mitu tegevus- ja strateegilist kava;

G. arvestades, et selles kontekstis võttis Euroopa Parlament 10. oktoobril 2019 vastu resolutsiooni „Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: aeg täita kodanike ootused“, milles nõutakse ELi rahastamisprogrammide toetusesaajate kaitsemeedet ja nõutakse tungivalt, et komisjon hakkaks koostama finantsraamistiku jaoks hädaolukorra kava, et tagada järjepidev rahastamine, kui praegust finantsraamistikku on vaja pikendada;

I. arvestades, et liikmesriigid, kes soovivad kasutada ühise põllumajanduspoliitika sammaste vahelist paindlikkust, sõltuvad EAFRD eraldiste kättesaadavusest 2021. aastal, et teatada 2019. aasta detsembri lõpuks, kui suur protsendimäär otsetoetuste vahenditest paigutatakse ümber maaelu arengu vahenditesse ja vastupidi;

J. arvestades, et EAGFi raames konkreetsel eelarveaastal tehtavad kulud ei tohi ületada turuga seotud kulude ja otsetoetuste vaheülemmäära, mis on kindlaks määratud mitmeaastases finantsraamistikus; arvestades, et viidet mitmeaastase finantsraamistiku määrusele, mis on oluline finantsdistsipliini mehhanismist tuleneva kohandamise määra seisukohast, tuleb muuta, et see kehtiks ka pärast 2020. aastat;

 

tunnistades viivituste esinemist õiguslikes menetlustes ja püüdes tagada toimivat üleminekut ühelt finantsraamistiku perioodilt järgmisele ning olles teadlik riskidest, mida õiguslik ebakindlus võib põhjustada liikmesriikidele ja lõplikele toetusesaajatele, eelarvekomisjon

 

1. toetab paindlikkusmääruse eesmärke ja nõuab selle kiiret vastuvõtmist, et muuta kehtivate õigusaktide vajalikke sätteid;

2. soovib saada läbipaistvat ja õigeaegset teavet, kui eeltoodust tulenevalt ÜPP õiguslikke aluseid niimoodi muudetakse, et see mõjutab 2020. aasta ja hilisemaid eelarvemenetlusi;

3. eeldab, et need paindlikkusmeetmed ei piira ühise põllumajanduspoliitika reformile suunatud valdkondlikku õigusloomeprotsessi ega põhjusta selles täiendavaid viivitusi.

 

 

Lugupidamisega

Johan Van Overtveldt

 


 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Alates 2021. eelarveaastast kohaldatav finantsdistsipliin ja määrus (EL) nr 1307/2013 seoses sammastevahelise paindlikkusega 2020. kalendriaastal

Viited

COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.10.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

AGRI

13.11.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

13.11.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Norbert Lins

5.11.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

5.11.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.12.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.12.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

5.12.2019

 

 

Viimane päevakajastamine: 13. detsember 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika