SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist, sõlmimise kohta

5.12.2019 - (08730/2019 – C9‑0018/2019 – 2019/0013(NLE)) - ***

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Roberta Metsola

Menetlus : 2019/0013(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0043/2019
Esitatud tekstid :
A9-0043/2019
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist, sõlmimise kohta

(08730/2019 – C9‑0018/2019 – 2019/0013(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (08730/2019),

 võttes arvesse Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu eelnõu, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist (08744/2019 ja 10510/2019),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 1 teise lõigu punktile d ja artikli 87 lõike 2 punktile a koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktiga a (C9‑0018/2019),

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A9‑0043/2019),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist

Viited

08730/2019 – C9-0018/2019 – 2019/0013(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

1.7.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Roberta Metsola

4.9.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

12.11.2019

2.12.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.12.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

2

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Malik Azmani, Pietro Bartolo, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Peter Kofod, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Romeo Franz, Anne-Sophie Pelletier, Sabrina Pignedoli, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Franc Bogovič, Jens Gieseke, Aušra Maldeikienė, Edina Tóth

Esitamise kuupäev

5.12.2019

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

45

+

PPE

Franc Bogovič, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Jens Gieseke, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Damien Carême, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

ID

Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

 

2

GUE/NGL

Malin Björk, Clare Daly

 

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 13. detsember 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika