Nós Imeachta : 2019/0013(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0043/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0043/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 17/12/2019 - 4.3

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0086

<Date>{05/12/2019}5.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0043/2019</NoDocSe>
PDF 159kWORD 54k

<TitreType>MOLADH</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise ar chur i bhfeidhm forálacha áirithe de Chinneadh 2008/615/JHA ón gComhairle  maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe i ndáil leis an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac, de Chinneadh 2008/615/JHA ón gComhairle maidir le cur chun feidhme Chinneadh 2008/615/JHA  maidir leis an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac, agus den Iarscríbhinn a ghabhann leis, agus de Chinneadh Réime 2009/905/JHA ón gComhairle maidir le creidiúnú soláthróirí seirbhísí fóiréinseacha, agus iad ag comhlíonadh gníomhaíochtaí saotharlainne. </Titre>

<DocRef>(08730/2019 – C9‑0018/2019 – 2019/0013(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le cur i bhfeidhm forálacha áirithe de Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe i ndáil leis an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac, de Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle maidir le cur chun feidhme Chinneadh 2008/615/CGB maidir leis an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac, agus den Iarscríbhinn a ghabhann leis, agus de Chinneadh Réime 2009/905/CGB ón gComhairle maidir le creidiúnú soláthróirí seirbhísí fóiréinseacha a dhéanann gníomhaíochtaí saotharlainne

(08730/2019 – C9‑0018/2019 – 2019/0013(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (08730/2019),

 ag féachaint don dréacht-chomhaontú ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an dréacht-chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le cur i bhfeidhm forálacha áirithe de Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe i ndáil leis an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac, de Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle maidir le cur chun feidhme Chinneadh 2008/615/CGB maidir leis an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac, agus an Iarscríbhinn a ghabhann leis, agus de Chinneadh Réime 2009/905/CGB ón gComhairle maidir le creidiúnú soláthróirí seirbhísí fóiréinseacha a dhéanann gníomhaíochtaí saotharlainne (08744/2019 agus 10510/2019),

 ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 82(1), an dara fomhír, pointe (d) agus Airteagal 87(2) pointe (a), i gcomhar le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9‑0018/2019),

 ag féachaint do Riail 105(1) agus do Riail (4) agus do Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A9-0043/2019),

1. ag tabhairt a toilithe an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Chónaidhm na hEilvéise.

 

AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

An Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le cur i bhfeidhm forálacha áirithe de Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe i ndáil leis an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac, de Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle maidir le cur chun feidhme Chinneadh 2008/615/CGB maidir leis an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac, agus an Iarscríbhinn a ghabhann leis, agus de Chinneadh Réime 2009/905/CGB ón gComhairle maidir le creidiúnú soláthróirí seirbhísí fóiréinseacha a dhéanann gníomhaíochtaí saotharlainne

Tagairtí

08730/2019 – C9-0018/2019 – 2019/0013(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

1.7.2019

 

 

 

An Coiste freagrach

 Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Roberta Metsola

4.9.2019

 

 

 

Arna phlé i gcoiste

12.11.2019

2.12.2019

 

 

Dáta a ghlactha

2.12.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

45

2

2

Comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Malik Azmani, Pietro Bartolo, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Peter Kofod, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Romeo Franz, Anne-Sophie Pelletier, Sabrina Pignedoli, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Franc Bogovič, Jens Gieseke, Aušra Maldeikienė, Edina Tóth

Dáta don chur síos

5.12.2019

 


 

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

45

+

PPE

Franc Bogovič, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Jens Gieseke, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Damien Carême, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

ID

Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

 

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Clare Daly

 

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

 

Eochair do na siombailí a úsáidtear:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

An nuashonrú is déanaí: 13 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais