ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

  5.12.2019 - (08732/2019 – C9‑0019/2019 – 2019/0012(NLE)) - ***

  Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  Докладчик: Роберта Мецола

  Процедура : 2019/0012(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A9-0044/2019
  Внесени текстове :
  A9-0044/2019
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проекта за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

  (08732/2019 – C9‑0019/2019 – 2019/0012(NLE))

  (Одобрение)

  Европейският парламент,

   като взе предвид проекта на решение на Съвета (08732/2019),

   като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (08750/2019 и 10513/2019),

   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 82, параграф 1, втора алинея, буква г), член 87, параграф 2, буква а), заедно с член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0019/2019),

   като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

   като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0044/2019),

  1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

  2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Княжество Лихтенщайн.


   

   

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

  Позовавания

  08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE)

  Дата на консултацията / искането за одобрение

  1.7.2019

   

   

   

  Водеща комисия

   Дата на обявяване в заседание

  LIBE

  15.7.2019

   

   

   

  Докладчици

   Дата на назначаване

  Roberta Metsola

  4.9.2019

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  12.11.2019

  2.12.2019

   

   

  Дата на приемане

  2.12.2019

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  45

  2

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Malik Azmani, Pietro Bartolo, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Peter Kofod, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Romeo Franz, Anne-Sophie Pelletier, Sabrina Pignedoli, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský

  Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

  Franc Bogovič, Jens Gieseke, Aušra Maldeikienė, Edina Tóth

  Дата на внасяне

  5.12.2019

   


   

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  45

  +

  PPE

  Franc Bogovič, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Jens Gieseke, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

  RENEW

  Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

  VERTS/ALE

  Patrick Breyer, Damien Carême, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

  ID

  Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

  NI

  Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

   

  2

  -

  GUE/NGL

  Malin Björk, Clare Daly

   

  2

  0

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

   

  Легенда на използваните знаци:

  + : „за“

  - : „против“

  0 : „въздържал се“

   

   

  Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.
  Правна информация - Политика за поверителност