Procedure : 2019/0012(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0044/2019

Indgivne tekster :

A9-0044/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2019 - 4.4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0087

<Date>{05/12/2019}5.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0044/2019</NoDocSe>
PDF 165kWORD 48k

<TitreType>HENSTILLING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af
terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil,
og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører
af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter</Titre>

<DocRef>(08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender</Commission>

Ordfører: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af
terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil,
og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører
af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter

(08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forslag til Rådets afgørelse (08732/2019),

 der henviser til udkast til aftale (08750/2019 og 10513/2019),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0019/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

 der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0044/2019),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Fyrstendømmet Lichtensteins regering og parlament.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter

Referencer

08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

1.7.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Roberta Metsola

4.9.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

12.11.2019

2.12.2019

 

 

Dato for vedtagelse

2.12.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

2

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Malik Azmani, Pietro Bartolo, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Peter Kofod, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Romeo Franz, Anne-Sophie Pelletier, Sabrina Pignedoli, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Franc Bogovič, Jens Gieseke, Aušra Maldeikienė, Edina Tóth

Dato for indgivelse

5.12.2019

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

45

+

PPE

Franc Bogovič, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Jens Gieseke, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Damien Carême, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

ID

Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

 

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Clare Daly

 

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 11. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik