Menettely : 2019/0012(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0044/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0044/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2019 - 4.4

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0087

<Date>{05/12/2019}5.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0044/2019</NoDocSe>
PDF 157kWORD 56k

<TitreType>SUOSITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>esityksestä neuvoston päätökseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä </Titre>

<DocRef>(08732/2019 – C9‑0019/2019 – 2019/0012(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä

(08732/2019 – C9‑0019/2019 – 2019/0012(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08732/2019),

 ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan väliseksi sopimukseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta (08750/2019 ja 10513/2019),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9‑0019/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A9-0044/2019),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


 

 

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta

Viiteasiakirjat

08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

1.7.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Roberta Metsola

4.9.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

12.11.2019

2.12.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.12.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Malik Azmani, Pietro Bartolo, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Peter Kofod, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Romeo Franz, Anne-Sophie Pelletier, Sabrina Pignedoli, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Franc Bogovič, Jens Gieseke, Aušra Maldeikienė, Edina Tóth

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.12.2019

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

PPE

Franc Bogovič, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Jens Gieseke, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Damien Carême, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

ID

Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

 

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Clare Daly

 

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö