SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä

  5.12.2019 - (08732/2019 – C9‑0019/2019 – 2019/0012(NLE)) - ***

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Esittelijä: Roberta Metsola

  Menettely : 2019/0012(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A9-0044/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A9-0044/2019
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  esityksestä neuvoston päätökseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä

  (08732/2019 – C9‑0019/2019 – 2019/0012(NLE))

  (Hyväksyntä)

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08732/2019),

   ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan väliseksi sopimukseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta (08750/2019 ja 10513/2019),

   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9‑0019/2019),

   ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A9-0044/2019),

  1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

  2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


   

   

  ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta

  Viiteasiakirjat

  08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE)

  Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

  1.7.2019

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

   Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  15.7.2019

   

   

   

  Esittelijä(t)

   Nimitetty (pvä)

  Roberta Metsola

  4.9.2019

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  12.11.2019

  2.12.2019

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  2.12.2019

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  45

  2

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Malik Azmani, Pietro Bartolo, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Peter Kofod, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Romeo Franz, Anne-Sophie Pelletier, Sabrina Pignedoli, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

  Franc Bogovič, Jens Gieseke, Aušra Maldeikienė, Edina Tóth

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  5.12.2019

   


   

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  45

  +

  PPE

  Franc Bogovič, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Jens Gieseke, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

  RENEW

  Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

  VERTS/ALE

  Patrick Breyer, Damien Carême, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

  ID

  Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

  NI

  Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

   

  2

  -

  GUE/NGL

  Malin Björk, Clare Daly

   

  2

  0

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

   

  Symbolien selitys:

  + : puolesta

  - : vastaan

  0 : tyhjää

   

   

  Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö