Ziņojums - A9-0044/2019Ziņojums
A9-0044/2019

  IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši -– apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

  5.12.2019 - (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE)) - ***

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  Referents: Roberta Metsola

  Procedūra : 2019/0012(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A9-0044/2019
  Iesniegtie teksti :
  A9-0044/2019
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši -– apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

  (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))

  (Piekrišana)

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (08732/2019),

   ņemot vērā projektu Nolīgumam starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši -– apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības (08750/2019 un 10513/2019),

   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. panta 1. punkta otrās daļas d) punktu saistībā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punktu (C9-0019/2019),

   ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A9-0044/2019),

  1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

  2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Lihtenšteinas Firstistes valdībai un parlamentam.


  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Nolīgums starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

  Atsauces

  08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE)

  Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

  1.7.2019

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  15.7.2019

   

   

   

  Referenti

   Iecelšanas datums

  Roberta Metsola

  4.9.2019

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  12.11.2019

  2.12.2019

   

   

  Pieņemšanas datums

  2.12.2019

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  45

  2

  2

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Malik Azmani, Pietro Bartolo, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Peter Kofod, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Romeo Franz, Anne-Sophie Pelletier, Sabrina Pignedoli, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský

  Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Franc Bogovič, Jens Gieseke, Aušra Maldeikienė, Edina Tóth

  Iesniegšanas datums

  5.12.2019

   


   

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  45

  +

  PPE

  Franc Bogovič, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Jens Gieseke, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

  RENEW

  Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

  VERTS/ALE

  Patrick Breyer, Damien Carême, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

  ID

  Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

  NI

  Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

   

  2

  -

  GUE/NGL

  Malin Björk, Clare Daly

   

  2

  0

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  + : par

  - : pret

  0 : atturas

   

   

  Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. decembris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika