ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti

5.12.2019 - (08732/2019 – C9‑0019/2019 – 2019/0012(NLE)) - ***

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Roberta Metsola

Postup : 2019/0012(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0044/2019
Predkladané texty :
A9-0044/2019
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti

(08732/2019 – C9‑0019/2019 – 2019/0012(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08732/2019),

 so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti (08750/2019 and 10513/2019),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 82 ods. 2 písm. a), článkom 87 ods. 2 prvým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9‑0019/2019),

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a ods. 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0044/2019),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Lichtenštajnského kniežatstva.


 

 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti

Referenčné čísla

08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

1.7.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Spravodajcovia:

 dátum vymenovania

Roberta Metsola

4.9.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.11.2019

2.12.2019

 

 

Dátum prijatia

2.12.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Malik Azmani, Pietro Bartolo, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Peter Kofod, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Romeo Franz, Anne-Sophie Pelletier, Sabrina Pignedoli, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Jens Gieseke, Aušra Maldeikienė, Edina Tóth

Dátum predloženia

5.12.2019

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

PPE

Franc Bogovič, Lena Düpont, Karoline Edtstadler, Jens Gieseke, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Damien Carême, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

ID

Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

 

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Clare Daly

 

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 13. decembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia