ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания

6.12.2019 - (COM(2019)0411 – C9‑0116/2019 – 2019/0192(COD)) - ***I

Комисия по международна търговия
Докладчик: Луиза Реджименти 


Процедура : 2019/0192(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0045/2019
Внесени текстове :
A9-0045/2019
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания

(COM(2019)0411 – C9‑0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2019)0411),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C9-0116/2019),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия[1],

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид писмата на комисията по бюджети и на комисията по външни работи,

 като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-0045/2019),

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През последните години Йордания беше засегната значително от регионални размирици, по-специално в съседните държави Ирак и Сирия. Тези регионални размирици сериозно повлияха на вътрешната стабилност на страната.

 

Конфликтът в Сирия засегна Йордания не само поради смущенията в търговията със и през Сирия, но също така поради притока от около 1,3 милиона сирийски бежанци (по оценки на йорданските органи на властта), от които 660 330 са регистрирани от Службата на върховния комисар на ООН за бежанците – ВКБООН (данни към 4 август 2019 г.), като Йордания прие повече бежанци, отколкото която и да е от другите арабски държави. Този голям приток сирийски бежанци в Йордания увеличи натиска върху фискалното състояние, обществените услуги и инфраструктурата на страната и също така, както можеше да се очаква, предизвиква проблеми във връзка с управлението на един доста висок процент на демографски растеж.

Следва да се посочи по-специално, че Йордания изпълнява ангажиментите си съгласно Пакта между ЕС и Йордания за достъпа до достъпни обществени здравни грижи и до пазара на труда за сирийските бежанци, за да гарантира тяхното достойно съществуване, въпреки предизвикателствата, които все още предстои да бъдат преодолени.

 

Ето защо стабилността на Йордания е от съществено значение, за да се предотврати сериозно влошаване на положението в Близкия изток във връзка с драматичната криза с бежанците.

 

Важно е също така да се подчертае трайният ангажимент на Йордания в борбата с ислямския тероризъм, която е абсолютен приоритет за ЕС, неговите държави членки и международни партньори, чрез провеждане на системни операции и прилагане на по-строги закони за борба с тероризма.

 

Като цяло подходящите политически мерки и получената международна подкрепа помогнаха на страната да поддържа определена стабилност и да продължи процеса на демократизация. Икономиката на Йордания обаче остава уязвима по отношение на външни сътресения, както е видно от факта, че реалният растеж спадна до 1,9% през 2018 г., което е най-ниското му равнище от 1996 г. насам, а безработицата нарасна на 19% в началото на 2019 г., докато чуждестранните инвестиции рязко намаляха. 

Свидетели сме и на усилията, положени от Йордания от гледна точка на защитата на основните права и свободи до такава степен, че понастоящем Йордания може да се счита за една от най-демократичните държави в Близкия изток.

 

Йордания е една от държавите в Близкия изток, в които зачитането на правата на човека е най-всеобхватно и структурирано. Това положение, което търпи постоянно развитие, се дължи също така на ефективното използване от страна на йорданските органи на властта на предходните две програми за макрофинансова помощ, предоставена от Европейския съюз. Те не само спомогнаха за стабилизиране на икономическото положение на страната, но също така дадоха възможност за социален и човешки напредък в Йордания, особено по отношение на правата на жените, което беше демонстрирано, не на последно място, чрез реформата на наказателния кодекс, който вече защитава в по-голяма степен жените – жертви на насилие.

 

И накрая е важно да се посочи, че благодарение на напредъка в усилията за взаимно отваряне на пазара наличието на финансово стабилен чуждестранен партньор също е гаранция за дружествата от ЕС, за които благодарение на споразуменията, сключени през последните години, може да има по-добри възможности за търговия, предприемачество и инвестиции в Йордания.

 

В този контекст считаме, че Йордания е доказала, че е държава, която заслужава такава допълнителна финансова помощ от ЕС.

 

В съответствие с очакванията, изразени по време на Съвета за асоцииране ЕС – Йордания, състоял се на 26 юни 2019 г., на 11 юли 2019 г. Йордания отправи официално искане за макрофинансова помощ от ЕС в размер на 500 милиона евро.

 

С оглед на това искане Комисията представи на Парламента и на Съвета предложение за предоставяне на поисканата макрофинансова помощ (МФП) под формата на заеми на три транша. 

 

Предложената МФП ще бъде третата МФП, предоставена на Йордания, след МФП-I в размер на 180 милиона евро под формата на заеми, която беше приета от Парламента и Съвета през декември 2013 г. и приключи през октомври 2015 г., и МФП-II в размер на 200 милиона евро под формата на заеми, която беше приета през декември 2016 г. и приключи през юли 2019 г.

 

Третата програма за МФП е част от по-широките мерки, предприети от ЕС и други международни донори и договорени по време на конференцията „Лондонска инициатива“, проведена през февруари 2019 г., като целта на тези мерки е потвърждаване на намеренията за подкрепа на усилията на Йордания за запазване на вътрешната стабилност и подобряване на перспективите за растеж.

От съществено значение е меморандумът за разбирателство, който предстои да бъде договорен между Комисията и йорданските органи на властта, да посочва, че предоставената помощ, която е по-голяма от предходните две, следва да бъде ефективно насочена и към насърчаване на развитието на предприемачески инвестиции и проекти в страната, както и към осигуряване на периодично наблюдение на действителното използване на средствата.

 

Поради всички горепосочени причини докладчикът счита, че отпускането на поисканата МФП е целесъобразно.

 


 

3.12.2019

 

 

ПОЗИЦИЯ НА МАЛЦИНСТВОТО

съгласно член 55, параграф 4 от Правилника за дейността

Жереми Десерл, Катлен Ван Бремпт, Хейди Хаутала, Хелмут Шолц

 

 

 

Като проевропейски политически групи, убедени в ползата и значението на европейската политика за съседство, групата „Renew Europe“, групата S&D, групата Verts/ALE и групата GUE/NGL подкрепят изцяло подхода на Европейската комисия за предоставяне на финансова подкрепа за Йордания, чиято икономика е силно засегната от регионални размирици, по-специално в Ирак и Сирия. В този смисъл нашите политически групи ще подкрепят законодателния доклад на г-жа Луиза Реджименти за одобряване на отпускането на трета макрофинансова помощ в размер на 500 милиона евро за тази страна за възстановяване на нейната икономика и провеждане на нейните реформи. Въпреки това нашите групи биха желали да заявят, че подкрепата ни за този доклад, чийто докладчик е от групата ID, не може по никакъв начин да ни свърже с тази политическа група и евроскептичните позиции, които поддържа тя и на които категорично се противопоставяме.

 


 

ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

Г-н Бернд Ланге, Председател 

Комисия по международна търговия

БРЮКСЕЛ

Относно: Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (COM(2019)0411 – C9‑0000/2019 – 2019/0192(COD))

Уважаеми г-н Председател,

Комисията по международна търговия подготвя доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (2019/0192(COD)) в размер на 500 милиона евро.

Координаторите на комисията по бюджети решиха да представят становище под формата на писмо:

А. като има предвид, че икономиката и обществото на Йордания са под напрежение поради регионалните размирици, по-специално в Ирак и Сирия, притока на сирийски бежанци, но и поради по-широките икономически и финансови последици от кризата в Сирия и от регионалната нестабилност; като има предвид, че следва да бъде приветствано гостоприемството на Йордания, която приема около 1,3 милиона сирийски бежанци;

Б. като има предвид, че от началото на кризата в Сирия през 2011 г. Съюзът е предоставил на Йордания по различни инструменти над 2,1 милиарда евро (включително 380 милиона евро по програмите за МФП за 2013 и 2016 г.), от които почти 1,3 милиарда евро с цел да помогне на страната да се справи с последиците от кризата в Сирия; като има предвид, че за 2019 г. са поети задължения за 125 милиона евро за действия в самата Йордания, основно чрез Европейския инструмент за съседство (99 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения), но също и чрез хуманитарна помощ (20 милиона евро) и Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (6 милиона евро);  като има предвид, че Доверителният фонд „Мадад“ в отговор на кризата в Сирия, финансиран до голяма степен от Европейския инструмент за съседство, също беше широко използван в Йордания;

В. като има предвид, че подкрепата от ЕС, включително пакетите за МФП от 2013 и 2016 г. съответно в размер на 180 милиона евро и 200 милиона евро под формата на заеми, е част от по-широките усилия на ЕС и други международни донори, договорени на конференцията „Подкрепа за Сирия и региона“, проведена в Лондон на 4 февруари 2016 г.; като има предвид, че ангажиментът на международната общност към макроикономическата стабилност и перспективите за растеж на Йордания е потвърждаван постоянно оттогава, включително по време на конференциите в Брюксел през 2017 и 2018 г. за „Подкрепа за бъдещето на Сирия“, конференцията на Лондонската инициатива от февруари 2019 г. и третата конференция в Брюксел от март 2019 г.;

Г. като има предвид, че Йордания винаги е играла ключова роля за приемането на палестински бежанци с подкрепата на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA), която развива дейност в тази страна; като има предвид, че всяка година ЕС допринася за финансирането на тази агенция на ООН;

Д. като има предвид, че предложената МФП възлиза на 500 милиона евро и ще бъде предоставена под формата на заеми на три транша; като има предвид, че ако се приеме, че първите две плащания ще бъдат направени през 2020 г. и ще бъдат на обща сума от 300 милиона евро, а третото през 2021 г. и ще бъде на сума 200 милиона евро, съответните суми за провизиране ще бъдат вписвани в бюджета на Съюза със забавяне от две години, а именно 27 милиона евро през 2022 г. и 18 милиона евро през 2023 г.;

като се стреми към стриктна оценка на потребностите, комисията по бюджети следователно:

1. счита, че настоящият пакет за МФП III следва да бъде приет бързо като част от ангажиментите, поети от Съюза за укрепване на устойчивостта на Йордания и приемащите общности;

2. настоява, че успоредно с това Съюзът следва да се увери, че Йордания постига резултати по зачитането на ефективни демократични механизми и на принципите на правовата държава и гарантира зачитането на правата на човека; освен това макрофинансовата помощ от страна на Съюза следва също да укрепва ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси в Йордания и да насърчава структурните реформи, насочени към подкрепа за устойчив и приобщаващ растеж, създаване на работни места и фискална консолидация, като по-специално решава проблема със структурните загуби на държавните дружества за електроенергия и водоснабдяване; комисията по бюджети отбелязва също така уязвимите аспекти на йорданското общество, а именно по отношение на безработицата (19% през първото тримесечие на 2019 г.), по-специално сред младите хора (38,5%);

3. изисква от Комисията да докладва изчерпателно пред Парламента относно развитието при отпускането на заемите и съответните нужди от провизиране на Гаранционния фонд за външни дейности на ЕС;

4. припомня, че МФП под формата на заеми е само един от наличните инструменти за подкрепа на Йордания и че е било възможно да се разгледа и възможността за предоставяне на МФП под формата на безвъзмездни средства в рамките на макрофинансовата помощ;

5. за да се отговори адекватно на предизвикателствата, пред които е изправена Йордания, призовава Комисията да продължи да увеличава подкрепата на Съюза за Йордания, и е в готовност да разгледа всякакво подходящо бюджетно предложение в този смисъл в рамките на съответните инструменти;

6. съзнавайки изцяло недостига на налични средства по функция 4 (Глобална Европа), комисията по бюджети настоява следващата многогодишна финансова рамка да дава възможност за устойчиво, стабилно, но и гъвкаво реагиране от страна на ЕС спрямо нуждите на партньорите, особено в една бързо променяща се среда.

 

С уважение,

 

 

Йоан Ван Овертвелд


 

ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ

Реф. №: D(2019) 44467

 

Г-н Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

 

Относно:  Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания

Уважаеми г-н Председател,

Комисията по международна търговия подготвя доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (2019/0192(COD)COM (2019)0411) в размер на 500 милиона евро.

Координаторите на комисията по външни работи ме помолиха да предам чрез настоящото писмо основните коментари и забележки на моята комисия по предложението на Комисията и проекта за решение на Съвета.

Комисията по външни работи напълно подкрепя предложението на Комисията на основание, че:

i) в него се изтъкват положителните резултати от макрофинансовата помощ, предоставена от ЕС на Йордания досега,

ii) признава се, че е важно да продължи предоставянето на стимули за засилване на усилията на Йордания за реформи, и

iii) макрофинансовата помощ за Йордания се обвързва с ефективни демократични механизми и зачитането на правата на човека.

Продължителният конфликт в Сирия, нестабилността на Ирак и заплахата от ИДИЛ по йорданско-иракската граница, както и трайната несигурна политическа и икономическа стабилност на Ливан значително намалиха възможностите на Йордания за износ към региона и оказаха отрицателно въздействие върху икономическото положение в Йордания, особено по отношение на младежката безработица и перспективите за социално-икономическа и политическа стабилност. Освен това Йордания предостави подслон на 1,3 милиона сирийски бежанци, както и на бежански общности от Ирак.

В този контекст следва да се отбележи, че Йордания продължи да провежда процеса на демократични и икономически реформи. Беше направено много и може да се направи много повече, като Европейският съюз следва да продължи да подкрепя, чрез макрофинансова помощ, условията за социално-икономическа стабилност, които от своя страна ще позволят на Йордания да продължи да инвестира в процеса на реформи.

Йордания продължава да бъде важен регионален партньор на ЕС, като се имат предвид:

i) ангажиментът на Йордания за постигане на напредък в мирния процес в Близкия изток и нейната решителна подкрепа за решението за две държави,

ii) ролята на Йордания като пазител на светите места в Йерусалим и като важен застъпник за междурелигиозния диалог и религиозна толерантност,

iii) ангажиментът на Йордания за тесен диалог и сътрудничество с ЕС във връзка с процеса на политически и икономически реформи и във връзка с регионалните предизвикателства,

iv) ангажиментът на Йордания за по-силен и по-ефективен Съюз за Средиземноморието. 

С оглед на това комисията по външни работи счита, че:

а) е важно да се припомни ролята на Йордания като един от стълбовете на мирния процес в Близкия изток и възможността за постигане на напредък по отношение на решението за две държави. Поради тази причина е важно да се подкрепи Йордания в нейния стремеж да поддържа социално-икономическата стабилност, а следователно и политическа стабилност, както и условията за провеждането на процеса на реформи. Ако е политически и социално стабилна, Йордания ще може да продължи да играе важна роля като застъпник за мира в региона и в преговорите за решение за две държави. Както неотдавна заяви и кралят на Йордания Абдула II, заетостта на младите хора ще бъде от основно значение за стабилността на страната и региона.

б) Важно е да се подчертае, че Йордания реши да предприеме съответните първи стъпки за социално-икономическата интеграция на голямата общност сирийски бежанци в страната. В контекст, в който сирийските бежанци може да не са в състояние доброволно да се завърнат в Сирия за много по-дълъг период, това е важна инициатива за създаване на условия за по-дългосрочна интеграция, икономическа независимост и принос за икономическия растеж на Йордания. Йордания пое също така ангажимент да осигури достъп до образование за всяко дете на своята територия и трябва да бъде в състояние да поддържа достъпа до финансови ресурси с оглед на постигането на тази цел.

в) В рамките на усилията си за по-дългосрочна икономическа стабилност в Йордания ЕС следва да подкрепя Йордания за осигуряването на устойчив достъп до енергийни източници, по-специално по отношение на инвестициите във възобновяеми източници на енергия и ресурси от природен газ в региона, както и възможността за дългосрочни стабилни доставки на природен газ от Египет и Израел. Приоритетите на партньорството за сътрудничество между ЕС и Йордания до края на 2020 г. и след това биха могли да бъдат интегрирани, за да отразяват стойността на помощта на ЕС за Йордания и за енергийния сектор.

Уверен съм, че комисията по международна търговия ще вземе надлежно предвид тези коментари при приемането на своята позиция.

С уважение,

 

 

 

 

Дейвид Макалистър

 


 

 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Макрофинансова помощ за Хашемитско кралство Йордания

Позовавания

COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD)

Дата на представяне на ЕП

6.9.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

INTA

16.9.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AFET

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Неизказано становище

 Дата на решението

AFET

30.9.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Luisa Regimenti

23.9.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Дата на приемане

3.12.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Дата на внасяне

6.12.2019

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti, André Rougé

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност