Procedure : 2019/0192(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0045/2019

Indgivne tekster :

A9-0045/2019

Forhandlinger :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Afstemninger :

PV 17/12/2019 - 4.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0085

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0045/2019</NoDocSe>
PDF 188kWORD 76k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Udvalget om International Handel</Commission>

Ordfører: <Depute>Luisa Regimenti</Depute>

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 MINDRETALSHOLDNING
 SKRIVELSE FRA Budgetudvalget
 SKRIVELSE FRA UDENRIGSUDVALGET
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0411),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0116/2019),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, som blev vedtaget samtidig med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien[1],

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til skrivelserne fra Budgetudvalget og Udenrigsudvalget,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A9-0045/2019),

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 

 


BEGRUNDELSE

I de seneste år er Jordan blevet hårdt ramt af den regionale uro, navnlig i nabolandene Irak og Syrien. Den regionale uro har i betydelig grad påvirket landets interne stabilitet.

 

Den syriske konflikt har påvirket Jordan ved ikke blot at forstyrre handelen med og gennem Syrien, men også ved at forårsage en tilstrømning af ca. 1,3 millioner syriske flygtninge (ifølge de jordanske myndigheders skøn), hvoraf 660 330 er registreret hos De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge – UNHCR (oplysninger af 4. august 2019). Jordan tog imod flere flygtninge end noget andet arabisk land. Denne store tilstrømning af syriske flygtninge til Jordan har øget presset på Jordans budgetstilling, de offentlige tjenester og infrastrukturen og har haft en forudsigelig indflydelse på den relativt høje demografiske vækst.

 

Jordan stræber navnlig mod at overholde sine forpligtelser i henhold til pagten mellem EU og Jordan om syriske flygtninges adgang til offentlig sundhedspleje til en overkommelig pris og til arbejdsmarkedet for at sikre dem en værdig eksistens på trods af de udfordringer, der stadig skal løses.

 

Jordans stabilitet er derfor afgørende for at forhindre et sammenbrud i Mellemøsten i forbindelse med den dramatiske flygtningekrise.

 

Det er også vigtigt at understrege Jordans fortsatte engagement i kampen mod islamisk terrorisme, som er en absolut prioritet for EU, dets medlemsstater og dets internationale partnere gennem systematiske operationer og en stramning af antiterrorlovene.

 

En generelt hensigtsmæssig politisk reaktion og den internationale bistand, der er modtaget, har gjort det muligt for landet fastholde en vis makroøkonomisk stabilitet og fortsætte den demokratiske proces. Jordans økonomi er dog fortsat sårbar over for udefra kommende chok, som det fremgår af, at realvæksten faldt til 1,9 % i 2018, den laveste sats siden 1996, mens arbejdsløsheden steg til 19 % i begyndelsen af 2019, mens udenlandske investeringer styrtdykkede. 

Vi har også været vidne til, at Jordan har gjort en indsats for at beskytte de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i en sådan grad, at Jordan nu kan betragtes som en af de mest demokratiske stater i Mellemøsten.

 

Respekten for menneskerettighederne i Jordan er en af de mest omfattende og velstrukturerede i Mellemøsten. Denne situation, der er i konstant udvikling, skyldes også, at de jordanske myndigheder effektivt har anvendt de to foregående makroøkonomiske bistandsprogrammer, som Den Europæiske Union har ydet. Disse bidrog ikke alene til at stabilisere landets økonomiske situation, men også til at gøre sociale og menneskelige fremskridt i Jordan, navnlig hvad angår kvinders rettigheder, som det sidst, men ikke mindst blev demonstreret gennem reformen af den interne straffelov, som har anerkendt en bedre beskyttelse af kvinder, der er ofre for vold.

 

Endnu vigtigere er det, at eksistensen af en finansielt stabil udenlandsk partner takket være de fremskridt, der er gjort med hensyn til gensidig markedsåbning, også er en garanti for EU-virksomheder, som takket være de aftaler, der er indgået i de senere år, kan have bedre muligheder for handel, iværksætteri og investeringer i Jordan.

 

Vi mener i den forbindelse, at Jordan har vist sig at være et land, der fortjener supplerende økonomisk bistand fra EU.

 

Den 11. juli 2019 rettede Jordan en officiel anmodning om makroøkonomisk bistand fra EU på 500 mio. EUR, således som det blev forventet på mødet i Associeringsrådet EU-Jordan den 26. juni 2019.

 

På baggrund af denne anmodning har Kommissionen forelagt Parlamentet og Rådet et forslag om makroøkonomisk bistand i form af lån i tre rater. 

 

Den foreslåede makroøkonomiske bistand bliver den tredje makroøkonomiske bistand, der tildeles Jordan. Den vil efterfølge den makroøkonomiske bistand I, der beløb sig til 180 mio. EUR i lån, som blev vedtaget af Parlamentet og Rådet i december 2013 og afsluttet i oktober 2015, og den makroøkonomiske bistand II, der beløb sig til 200 mio. EUR i lån, som blev vedtaget i december 2016 og afsluttet i juli 2019.

 

Det tredje makroøkonomiske bistandsprogram er en del af en bredere indsats fra EU og andre internationale donorer, som blev vedtaget på konferencen "London Initiative", der fandt sted i februar 2019 med henblik på igen at bekræfte intentionerne om at støtte Jordans bestræbelser på at bevare den interne stabilitet og forbedre vækstudsigterne.

Det er af afgørende betydning, at det i det aftalememorandum, der skal forhandles mellem Kommissionen og de jordanske myndigheder, fastslås, at den ydede bistand, som er større end de to foregående, også bør have til formål at fremme udviklingen af iværksætterinvesteringer og -projekter i landet, samt at en regelmæssig overvågning af den faktiske anvendelse af midlerne vil finde sted.

 

På baggrund af ovenstående mener ordføreren, at den makroøkonomiske bistand, der anmodes om, udgør et passende tiltag.


3.12.2019

 

 

MINDRETALSHOLDNING

jf. forretningsordenens artikel 55, stk. 4

Jérémy Decerle, Kathleen Van Brempt, Heidi Hautala, Helmut Scholz

 

 

 

Renew Europe, S&D-Gruppen, Verts/ALE og GUE/NGL støtter til fulde som proeuropæiske politiske grupper, der er overbeviste om interessen for og vigtigheden af EU's naboskabspolitik, Kommissionens tilgang til at yde økonomisk støtte til Jordan, hvis økonomi er kraftigt påvirket af uro i regionen, navnlig i Irak og Syrien. Vores politiske grupper vil i den forbindelse støtte Luisa Regimentis lovgivningsmæssige betænkning, der godkender tildelingen af en tredje makroøkonomisk bistandspakke på 500 mio. EUR til dette land for at hjælpe det med at genoprette dets økonomi og gennemføre dets reformer. Vores grupper vil dog gerne gøre opmærksom på, at vores støtte til denne betænkning, hvis ordfører er fra ID-Gruppen, ikke på nogen måde kan opfattes som en tilknytning til denne politiske gruppe og de EU-skeptiske holdninger, som den giver udtryk for, og som vi er stærkt imod.

 


 

 

SKRIVELSE FRA Budgetudvalget

Bernd Lange, formand

Udvalget om International Handel

BRUXELLES

Om: <Titre>Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan</Titre> <DocRef>(COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))</DocRef>

 

Kære formand

 

Udvalget om International Handel er ved at udarbejde en betænkning om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan 2019/0192 (COD) til et beløb på 500 mio. EUR.

Budgetudvalgets koordinatorer har besluttet at afgive en udtalelse i form af en skrivelse:

A. der henviser til, at den jordanske økonomi og det jordanske samfund er under pres som følge af de regionale uroligheder, navnlig i Irak og Syrien, tilstrømningen af syriske flygtninge, men også de bredere økonomiske og finansielle konsekvenser af den syriske krise og den regionale ustabilitet; der henviser til, at den gæstfrihed, som Jordan har udvist over for omkring 1,3 millioner syriske flygtninge, bør hyldes;

B. der henviser til, at Unionen siden den syriske krises begyndelse i 2011 har stillet mere end 2,1 mia. EUR til rådighed for Jordan under forskellige instrumenter (herunder 380 mio. EUR under programmer for makroøkonomisk bistand i 2013 og 2016), heraf næsten 1,3 mia. EUR for at hjælpe landet med at håndtere konsekvenserne af den syriske krise; der henviser til, at der for 2019 er blevet afsat 125 mio. EUR til foranstaltninger i selve Jordan, hovedsagelig via det europæiske naboskabsinstrument (99 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger), men også humanitær bistand (20 mio. EUR) og instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (6 mio. EUR); der henviser til, at Madadtrustfonden, som er oprettet som reaktion på den syriske krise, og som hovedsagelig finansieres via det europæiske naboskabsinstrument, også i udstrakt grad er blevet anvendt i Jordan;

C. der henviser til, at EU's støtte, herunder de makroøkonomiske bistandspakker for 2013 og 2016 på henholdsvis 180 mio. EUR og 200 mio. EUR i lån, er en del af en bredere indsats fra EU's og andre internationale donorers side, som blev vedtaget på konferencen om støtte til Syrien og regionen, der blev afholdt i London den 4. februar 2016; der henviser til, at det internationale samfunds tilsagn til Jordans makroøkonomiske stabilitet og vækstudsigter siden da kontinuerligt er blevet bekræftet, bl.a. i forbindelse med konferencerne i Bruxelles i 2017 og 2018 om støtte til Syriens fremtid, konferencen i London i februar 2019 og Bruxelles-III-konferencen i marts 2019;

D. der henviser til, at Jordan altid har spillet en afgørende rolle med hensyn til at huse palæstinensiske flygtninge med støtte fra De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA), som er aktiv i dette land; der henviser til, at EU hvert år bidrager til finansieringen af dette FN-agentur;

E. der henviser til, at den foreslåede makroøkonomiske bistand beløber sig til 500 mio. EUR og vil blive ydet i form af lån i tre rater; der henviser til – ud fra den antagelse, at de første to udbetalinger vil blive foretaget i 2020 for et samlet beløb på 300 mio. EUR og den tredje i 2021 for et beløb på 200 mio. EUR – at de tilsvarende tilførselsbeløb vil blive opført på Unionens budget med to års forsinkelse, nemlig 27 mio. EUR i 2022 og 18 mio. EUR i 2023;

Budgetudvalget er meget interesseret i at foretage en grundig vurdering af behovene, hvorfor det:

1. mener, at den nuværende tredje makroøkonomiske bistandspakke hurtigt bør vedtages som en del af de forpligtelser, Unionen har indgået med henblik på at styrke modstandsdygtigheden i Jordan og værtssamfundene;

2. insisterer på, at Unionen parallelt hermed bør sikre, at Jordan leverer resultater, der respekterer effektive demokratiske mekanismer og retsstatsprincippet og sikrer respekt for menneskerettighederne; Unionens makroøkonomiske bistand bør også styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af de offentlige finansforvaltningssystemer i Jordan og fremme strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse og finanspolitisk konsolidering, navnlig ved at håndtere statsejede elektricitets- og vandværkers strukturelle tab; Budgetudvalget noterer sig også det jordanske samfunds skrøbelighed, navnlig når det gælder arbejdsløsheden (19 % i første kvartal 1 2019), navnlig blandt unge (38,5 %);

3. anmoder Kommissionen om at aflægge udførlig rapport til Parlamentet om udviklingen i låneudbetalingerne og de tilsvarende behov for tilførsel af midler til EU's garantifond for Aktioner i forhold til tredjelande;

4. minder om, at makroøkonomisk bistand i form af lån blot er et af de redskaber, der er til rådighed til støtte for Jordan, og at man også kunne have overvejet muligheden for at yde tilskud inden for rammerne af den makroøkonomiske bistand;

5. opfordrer Kommissionen til fortsat at øge EU's støtte til Jordan for at tackle de udfordringer, som Jordan står over for, og er rede til at overveje ethvert passende budgetforslag under de relevante instrumenter til dette formål;

6. Budgetudvalget er til fulde klar over manglen på disponible midler under udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) og insisterer på, at den næste flerårige finansielle ramme skal give mulighed for en vedvarende, solid, men også fleksibel reaktion fra EU's side på partnernes behov, navnlig i et miljø i hastig forandring.

Med venlig hilsen

 

Johan Van Overtveldt


 

SKRIVELSE FRA UDENRIGSUDVALGET

Ref: D(2019) 44467

 

Bernd Lange

Formand

Udvalget om International Handel

 

Om:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Kære formand

Udvalget om International Handel er ved at udarbejde en betænkning om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (2019/0192 (COD)COM(2019)0411) til et beløb på 500 mio. EUR.

Koordinatorerne i Udenrigsudvalget har bedt mig om ved hjælp af denne skrivelse at fremføre mit udvalgs vigtigste iagttagelser og bemærkninger om Kommissionens forslag og udkastet til Rådets afgørelse.

Udenrigsudvalget støtter fuldt ud Kommissionens forslag med den begrundelse, at:

i) det henviser til de positive resultater af den makroøkonomiske bistand, som EU hidtil har ydet til Jordan

ii) det anerkender vigtigheden af fortsat at skabe incitamenter til at styrke Jordans reformbestræbelser, og

iii) det forankrer makroøkonomisk bistand til Jordan i effektive demokratiske mekanismer og respekt for menneskerettighederne.

Den langvarige konflikt i Syrien, Iraks skrøbelighed og truslen fra ISIS ved grænsen mellem Jordan og Irak samt den længe skrøbelige politiske og økonomiske stabilitet i Libanon har alle væsentligt mindsket Jordans muligheder for eksport til regionen og har haft en negativ indvirkning på den økonomiske situation i Jordan, navnlig for så vidt angår ungdomsarbejdsløshed og udsigterne til socioøkonomisk og politisk stabilitet. Jordan har derudover givet husly til 1,3 millioner syriske flygtninge og flygtningesamfund fra Irak.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Jordan har gjort nye fremskridt i sin demokratiske og økonomiske reformproces. Der er blevet gjort meget, der kan gøres meget mere, og Den Europæiske Union bør fortsat gennem makroøkonomisk bistand støtte de betingelser for socioøkonomisk stabilitet, som til gengæld vil gøre det muligt for Jordan fortsat at investere i sin reformproces.

Jordan er stadig en vigtig regional partner for EU i betragtning af:

i) Jordans tilsagn om at fremme fredsprocessen i Mellemøsten og dets klare tilslutning til tostatsløsningen

ii) Jordans rolle som vogter af de hellige steder i Jerusalem og som en vigtig fortaler for tværreligiøs dialog og religiøs tolerance

iii) Jordans engagement for tæt dialog og samarbejde med EU om den politiske og økonomiske reformproces og regionale udfordringer

iv) Jordans engagement for en stærkere og mere effektiv Middelhavsunion. 

Udenrigsudvalget mener på denne baggrund, at:

a) det er vigtigt at minde om Jordans rolle som en af hjørnestenene i fredsprocessen i Mellemøsten og for muligheden for at fremme tostatsløsningen. Det er derfor vigtigt at støtte Jordan i landets bestræbelser på at bevare den socioøkonomiske stabilitet – og dermed den politiske stabilitet – og betingelserne for reformprocessen. Et politisk og socialt stabilt Jordan vil fortsat kunne spille en vigtig rolle som fortaler for fred i regionen og forhandlinger om en tostatsløsning. Ungdomsbeskæftigelsen vil være af afgørende betydning for stabiliteten i landet og regionen, hvilket også for nylig blev anført af kong Abdullah II.

b) det er vigtigt at understrege, at Jordan har besluttet at tage de relevante første skridt hen imod socioøkonomisk integration af dets store syriske flygtningesamfund. Dette er et vigtigt initiativ i en situation, hvor syriske flygtninge muligvis ikke er i stand til frivilligt at vende tilbage til Syrien meget længere, med det formål at skabe betingelserne for langsigtet integration, økonomisk uafhængighed og bidrag til Jordans økonomiske vækst. Jordan har ligeledes forpligtet sig til at sikre, at alle børn i landet har adgang til uddannelse, og skal kunne bibeholde adgang til finansielle ressourcer for at nå dette mål.

c) EU bør som led i sin indsats for langsigtet økonomisk stabilitet i Jordan støtte landet i bestræbelserne på at sikre stabil adgang til energikilder, navnlig med hensyn til investeringer i vedvarende energikilder og naturressourcer i regionen og muligheden for en mere langsigtet, stabil naturgasforsyning fra Egypten og Israel. Partnerskabsprioriteterne for samarbejde mellem EU og Jordan indtil udgangen af 2020 og derefter kunne integreres for at afspejle værdien af EU's bistand til Jordan, herunder i energisektoren.

Jeg er overbevist om, at Udvalget om International Handel vil tage behørigt hensyn til disse bemærkninger, når det vedtager sin holdning.

Med venlig hilsen

 

 

 

 

David McAllister

 

 

 


 

 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Referencer

COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD)

Dato for høring af EP

6.9.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

16.9.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

AFET

30.9.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Luisa Regimenti

23.9.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Dato for indgivelse

6.12.2019

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

36

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti, André Rougé

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15.

Seneste opdatering: 13. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik