Διαδικασία : 2019/0192(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0045/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0045/2019

Συζήτηση :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2019 - 4.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0085

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0045/2019</NoDocSe>
PDF 215kWORD 83k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Luisa Regimenti</Depute>

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0411),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0116/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0045/2019),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τα τελευταία έτη, η Ιορδανία έχει πληγεί σημαντικά από την περιφερειακή αναταραχή, κυρίως στις γειτονικές χώρες Ιράκ και Συρία. Η εν λόγω περιφερειακή αναταραχή είχε σοβαρές επιπτώσεις στην εσωτερική σταθερότητα της χώρας.

Η συριακή σύγκρουση επηρεάζει την Ιορδανία όχι μόνο διότι έχει διαταράξει τις εμπορικές συναλλαγές με τη Συρία και διαμέσου αυτής, αλλά και διότι προκάλεσε την εισροή περίπου 1,3 εκατομμυρίου Σύρων προσφύγων (σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών της Ιορδανίας), εκ των οποίων οι 660.330 είναι καταχωρισμένοι στα μητρώα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) (στοιχεία της 4ης Αυγούστου 2019), η δε Ιορδανία έχει δεχθεί περισσότερους από κάθε άλλη αραβική χώρα. Η μεγάλη αυτή εισροή Σύρων προσφύγων στην Ιορδανία έχει εντείνει την πίεση που ασκείται στα δημόσια οικονομικά, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις υποδομές της χώρας, ενώ επιδρά στη διατήρηση ιδιαίτερα υψηλής δημογραφικής αύξησης.

Ειδικότερα, η Ιορδανία τηρεί τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του συμφώνου ΕΕ-Ιορδανίας σχετικά με την πρόσβαση των Σύρων προσφύγων σε οικονομικά προσιτή δημόσια υγειονομική περίθαλψη και στην αγορά εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωσή τους, παρά τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ως εκ τούτου, η σταθερότητα της Ιορδανίας είναι ουσιαστικής σημασίας για να αποφευχθεί η κατάρρευση του status quo στη Μέση Ανατολή ως αποτέλεσμα της δραματικής προσφυγικής κρίσης.

Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί η συνεχής δέσμευση της Ιορδανίας στην καταπολέμηση της ισλαμικής τρομοκρατίας, η οποία αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τους διεθνείς της εταίρους, μέσω συστηματικών δραστηριοτήτων και αυστηροποίησης της νομοθεσίας κατά της τρομοκρατίας.

Η δέουσα, σε γενικές γραμμές, πολιτική αντίδραση και η μεγάλης κλίμακας διεθνής στήριξη βοήθησαν τη χώρα να διαφυλάξει ως έναν βαθμό τη σταθερότητά της και να συνεχίσει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού. Ωστόσο, η οικονομία της Ιορδανίας παραμένει ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η πραγματική ανάπτυξη μειώθηκε στο 1,9% το 2018, το χαμηλότερο ποσοστό της από το 1996, ενώ η ανεργία αυξήθηκε στο 19% στις αρχές του 2019, ενώ οι ξένες επενδύσεις σημείωσαν κατακόρυφη πτώση.

Υπήρξαμε επίσης μάρτυρες των προσπαθειών που κατέβαλε η Ιορδανία για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, σε βαθμό τέτοιο ώστε να μπορεί πλέον να θεωρηθεί μια από τις πιο δημοκρατικές χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ιορδανία είναι από τους πιο εκτεταμένους και δομημένους στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση αυτή, η οποία εξελίσσεται διαρκώς, οφείλεται επίσης στην αποτελεσματική χρήση των δύο προηγούμενων προγραμμάτων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προγράμματα αυτά όχι μόνο συνέβαλαν στη σταθεροποίηση της οικονομικής θέσης της χώρας, αλλά συνέτειναν επίσης στην επίτευξη κοινωνικής και ανθρώπινης προόδου στην Ιορδανία, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, όπως καταδείχθηκε, μεταξύ άλλων, με τη μεταρρύθμιση του εσωτερικού ποινικού κώδικα, ο οποίος έχει εκχωρήσει μεγαλύτερη προστασία για τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας.

Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι ότι, χάρη στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στο αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών, η ύπαρξη ενός οικονομικά σταθερού ξένου εταίρου αποτελεί μία επιπλέον εγγύηση για τις εταιρείες της ΕΕ για τις οποίες, χάρη στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί τα τελευταία χρόνια, ενδέχεται να υπάρχουν καλύτερες ευκαιρίες για εμπόριο, επιχειρηματικότητα και επενδύσεις στην Ιορδανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι η Ιορδανία έχει αποδείξει ότι είναι μια χώρα που αξίζει να συνεχίσει να δέχεται χρηματοδοτική συνδρομής από την ΕΕ.

Στις 11 Ιουλίου 2019 η Ιορδανία υπέβαλε επίσημο αίτημα για χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας ύψους 500 εκατομμυρίων EUR από την ΕΕ, όπως προβλέφθηκε κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 26 Ιουνίου 2019.

Με βάση το αίτημα αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση για την παροχή της ζητούμενης ΜΧΣ με τη μορφή δανείων σε τρεις δόσεις.

Η προτεινόμενη ΜΧΣ θα είναι η τρίτη ΜΧΣ που χορηγείται στην Ιορδανία. Ακολουθεί τη ΜΧΣ-I, για ποσό ύψους 180 εκατομμυρίων EUR υπό τη μορφή δανείων, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015, και τη ΜΧΣ-II, για ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων EUR υπό τη μορφή δανείων, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019.

Το τρίτο πρόγραμμα ΜΧΣ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της ΕΕ και άλλων διεθνών δωρητών, η οποία συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης «Πρωτοβουλία του Λονδίνου» τον Φεβρουάριο του 2019, με σκοπό να επιβεβαιωθεί εκ νέου η πρόθεση να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της Ιορδανίας για τη διατήρηση της εσωτερικής σταθερότητας και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών.

Το Μνημόνιο Συνεννόησης που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών της Ιορδανίας πρέπει να αναφέρει ότι η χορηγούμενη ενίσχυση, η οποία είναι μεγαλύτερη από τις δύο προηγούμενες, θα πρέπει επίσης να στοχεύει αποτελεσματικά στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικών επενδύσεων και έργων της χώρας, καθώς και στην περιοδική παρακολούθηση της πραγματικής χρήσης των πόρων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η αιτηθείσα ΜΧΣ αποτελεί ενδεδειγμένη παρέμβαση.

 


 

3.12.2019

 

 

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 του Κανονισμού

Jérémy Decerle, Kathleen Van Brempt, Heidi Hautala, Helmut Scholz

 

 

 

Ως φιλοευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες, πεπεισμένες για το ενδιαφέρον και τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, η Renew Europe, η Ομάδα S&D, η Verts/ALE και η GUE/NGL υποστηρίζουν πλήρως την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στην Ιορδανία, η οικονομία της οποίας πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από τις περιφερειακές αναταραχές, ιδίως στο Ιράκ και τη Συρία. Υπό την έννοια αυτή, οι πολιτικές μας ομάδες θα στηρίξουν τη νομοθετική έκθεση της Luisa Regiowi με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση στην εν λόγω χώρα τρίτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους 500 εκατομμυρίων EUR, για να βοηθηθεί αυτή η χώρα να αποκαταστήσει την οικονομία της και να πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις της. Ωστόσο, οι ομάδες μας θα ήθελαν να δηλώσουν ότι η στήριξή μας στην παρούσα έκθεση, ο εισηγητής της οποίας προέρχεται από την Ομάδα ID, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μας συνδέσει με αυτήν την πολιτική ομάδα και τις ευρωσκεπτικιστικές θέσεις που εκφράζει και στις οποίες είμαστε όλοι κατηγορηματικά αντίθετοι.

 


 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Κύριο Bernd Lange, Πρόεδρο

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: <Titre>Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας</Titre> <DocRef>(COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))</DocRef>

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου εκπονεί έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας [2019/0192 (COD)], ποσού 500 εκατομμυρίων EUR.

Οι συντονιστές της Επιτροπής Προϋπολογισμών αποφάσισαν να υποβάλουν γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής:

Α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία και η κοινωνία της Ιορδανίας δέχονται πιέσεις λόγω της ταραχώδους κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή, κυρίως στο Ιράκ και τη Συρία, της εισροής Σύρων προσφύγων αλλά και των ευρύτερων οικονομικών και χρηματοοικονομικών επιπτώσεων της συριακής κρίσης και της περιφερειακής αστάθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να επαινεθεί η φιλοξενία που παρέχει η Ιορδανία σε περίπου 1,3 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη της συριακής κρίσης το 2011, η Ένωση έχει διαθέσει στην Ιορδανία περισσότερα από 2,1 δισεκατομμύρια EUR στο πλαίσιο διαφόρων μέσων (συμπεριλαμβανομένων 380 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο των προγραμμάτων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής του 2013 και του 2016), από τα οποία σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια EUR για να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της συριακής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το 2019, δεσμεύθηκαν 125 εκατομμύρια EUR για δράσεις στην ίδια την Ιορδανία, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (99 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων), αλλά και μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας (20 εκατομμύρια EUR) και του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (6 εκατομμύρια EUR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καταπιστευματικό Ταμείο Madad για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης, το οποίο χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας, έχει επίσης χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στην Ιορδανία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής του 2013 και του 2016, ύψους 180 εκατομμυρίων EUR και 200 εκατομμύρια EUR σε δάνεια αντίστοιχα, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της ΕΕ και άλλων διεθνών δωρητών, η οποία συμφωνήθηκε στη διάσκεψη με θέμα «Στήριξη της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στις 4 Φεβρουαρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά τη μακροοικονομική σταθερότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ιορδανίας επιβεβαιώνεται σταθερά έκτοτε, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των διασκέψεων των Βρυξελλών, το 2017 και το 2018, με θέμα «Στήριξη του μέλλοντος της Συρίας», της διάσκεψης για την πρωτοβουλία του Λονδίνου, τον Φεβρουάριο του 2019, και της τρίτης διάσκεψης των Βρυξελλών, τον Μάρτιο του 2019·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιορδανία διαδραματίζει πάντα κεντρικό ρόλο στην υποδοχή Παλαιστινίων προσφύγων, με τη στήριξη του Γραφείου Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), που δραστηριοποιείται στη χώρα αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμβάλλει κάθε χρόνο στη χρηματοδότηση αυτού του γραφείου του ΟΗΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη ΜΧΣ ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια EUR και πρόκειται να χορηγηθεί υπό μορφή δανείων σε τρεις δόσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν οι δύο πρώτες εκταμιεύσεις πραγματοποιηθούν το 2020 για συνολικό ποσό 300 εκατομμυρίων EUR και η τρίτη το 2021 για ποσό 200 εκατομμύρια EUR, τα αντίστοιχα ποσά τροφοδότησης θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης με δύο χρόνια καθυστέρηση, δηλαδή 27 εκατομμύρια EUR το 2022 και 18 εκατομμύρια EUR το 2023·

ως εκ τούτου, επιθυμώντας μια αυστηρή αξιολόγηση των αναγκών, η Επιτροπή Προϋπολογισμών:

1. είναι της γνώμης ότι η παρούσα δέσμη ΜΧΣ ΙΙΙ πρέπει να εγκριθεί γρήγορα, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ένωση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ιορδανίας και των κοινοτήτων υποδοχής·

2. επιμένει ότι η Ένωση θα πρέπει, παράλληλα, να μεριμνήσει ώστε η Ιορδανία αφενός να επιδείξει αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή αποτελεσματικών δημοκρατικών μηχανισμών και την τήρηση του κράτους δικαίου, αφετέρου να εγγυηθεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει επίσης να ενισχύει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των συστημάτων διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών στην Ιορδανία και να προωθεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση, ιδίως με την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ζημιών των κρατικών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού και ύδρευσης· η Επιτροπή Προϋπολογισμών σημειώνει επίσης τις αδυναμίες της ιορδανικής κοινωνίας, και συγκεκριμένα την ανεργία (19% το πρώτο τρίμηνο του 2019), ειδικότερα δε την ανεργία των νέων (38,5%)·

3. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει αναλυτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εξέλιξη των εκταμιεύσεων του δανείου και τις αντίστοιχες ανάγκες τροφοδότησης του Ταμείου Εγγυήσεων για εξωτερικές δράσεις της ΕΕ·

4. υπενθυμίζει ότι τα δάνεια στο πλαίσιο της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής είναι μόνο ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία για τη στήριξη της Ιορδανίας και ότι θα μπορούσε να έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής·

5. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει τη στήριξη που παρέχει η Ένωση στην Ιορδανία, προκειμένου η χώρα να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, και είναι έτοιμη να εξετάσει κάθε κατάλληλη δημοσιονομική πρόταση στο πλαίσιο των σχετικών μέσων για τον σκοπό αυτόν·

6. έχοντας πλήρη επίγνωση της έλλειψης διαθέσιμων πόρων στον τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), η Επιτροπή Προϋπολογισμών επιμένει ότι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει στην ΕΕ να ανταποκρίνεται με βιώσιμο, στιβαρό αλλά και ευέλικτο τρόπο στις ανάγκες των εταίρων της, ιδίως σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Θέμα: D(2019) 44467

 

Κύριο Bernd Lange

Πρόεδρο

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

 

Θέμα:  Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου εκπονεί έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας (2019/0192(COD)COM(2019)0411), με ποσό 500 εκατομμυρίων EUR.

Οι συντονιστές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων μού ζήτησαν να διαβιβάσω με την παρούσα επιστολή τις κύριες παρατηρήσεις της επιτροπής μου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής και το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι:

i) επισημαίνει τα θετικά αποτελέσματα της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει παράσχει μέχρι σήμερα η ΕΕ στην Ιορδανία·

ii) αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η παροχή κινήτρων για την ενίσχυση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της Ιορδανίας· και

iii) εξαρτά τη μακροοικονομική συνδρομή προς την Ιορδανία από αποτελεσματικούς δημοκρατικούς μηχανισμούς και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η παρατεταμένη σύγκρουση στη Συρία, η εύθραυστη κατάσταση του Ιράκ και η απειλή του ISIS κατά μήκος των συνόρων Ιορδανίας-Ιράκ, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια επισφαλή πολιτική και οικονομική σταθερότητα του Λιβάνου έχουν μειώσει σημαντικά τις δυνατότητες εξαγωγών της Ιορδανίας στην περιοχή και έχουν επηρεάσει αρνητικά την οικονομική κατάσταση στην Ιορδανία, πράγμα που συνδέεται ιδιαίτερα με την ανεργία των νέων και τις προοπτικές κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Επιπλέον, η Ιορδανία έχει παράσχει καταφύγιο σε 1,3 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, καθώς και κοινότητες προσφύγων από το Ιράκ.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ιορδανία εξακολουθεί να προωθεί τη διαδικασία δημοκρατικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Πολλά έχουν γίνει και πολλά μπορούν να γίνουν ακόμη, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει, μέσω της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, την κοινωνικοοικονομική σταθερότητα που θα επιτρέψει στην Ιορδανία να συνεχίσει, με τη σειρά της, να επενδύει στη διαδικασία μεταρρυθμίσεών της.

Η Ιορδανία παραμένει σημαντικός περιφερειακός εταίρος της ΕΕ, αν λάβει κανείς υπόψη:

i) τη δέσμευση της Ιορδανίας στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και τη σταθερή της δέσμευση υπέρ της λύσης των δύο κρατών·

ii) τον ρόλο της Ιορδανίας ως θεματοφύλακα των Αγίων Τόπων στην Ιερουσαλήμ, καθώς και ως σημαντικού παράγοντα στην προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου και της θρησκευτικής ανοχής·

iii) τη δέσμευση της Ιορδανίας για συστηματικό διάλογο και συνεργασία με την ΕΕ για τη διαδικασία πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων και για τις περιφερειακές προκλήσεις·

iv) τη δέσμευση της Ιορδανίας για μια ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη Ένωση για τη Μεσόγειο.

Έχοντας αυτά υπόψη, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θεωρεί ότι:

α) Πρέπει να υπενθυμιστεί ο ρόλος της Ιορδανίας ως συντελεστή της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και της δυνατότητας να προωθηθεί η λύση των δύο κρατών. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η Ιορδανία στην προσπάθειά της να διατηρήσει την κοινωνικοοικονομική σταθερότητα –επομένως και την πολιτική σταθερότητα– και τις αναγκαίες συνθήκες για τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Μια πολιτικά και κοινωνικά σταθερή Ιορδανία θα συνεχίσει ευκολότερα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο υπέρ της ειρήνης στην περιοχή και των διαπραγματεύσεων για μια λύση δύο κρατών. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο βασιλιάς Αμπντουλάχ Β΄, η απασχόληση των νέων θα είναι καίριας σημασίας για τη σταθερότητα της χώρας και της περιοχής.

β) Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η Ιορδανία αποφάσισε να προβεί σε σημαντικά πρώτα βήματα προς την κοινωνικοοικονομική ένταξη της μεγάλης κοινότητας Σύρων προσφύγων της. Σε ένα πλαίσιο όπου οι πρόσφυγες από τη Συρία ενδέχεται να μην είναι σε θέση για πολύ ακόμη να επιστρέψουν οικειοθελώς στη Συρία, πρόκειται για σημαντική πρωτοβουλία προς τη δημιουργία συνθηκών που θα τους εξασφαλίζουν ενσωμάτωση μεγαλύτερης διάρκειας, οικονομική ανεξαρτησία αλλά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της Ιορδανίας. Η Ιορδανία έχει επίσης δεσμευθεί να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση για κάθε παιδί στην επικράτειά της και, για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους.

γ) Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα στην Ιορδανία, η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει την Ιορδανία στην εξασφάλιση σταθερής πρόσβασης σε πηγές ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους διαθέσιμους πόρους φυσικού αερίου στην περιοχή, καθώς και τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου σταθερού εφοδιασμού με φυσικό αέριο από την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ιορδανίας έως το τέλος του 2020 και μετέπειτα θα μπορούσαν να ενοποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν την αξία που έχει η βοήθεια της ΕΕ προς την Ιορδανία και στον τομέα της ενέργειας.

Είμαι πεπεισμένος ότι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα λάβει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές κατά την έγκριση της θέσης της.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

 

 

 

 

David McAllister


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

6.9.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

16.9.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

AFET

30.9.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Luisa Regimenti

23.9.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Ημερομηνία κατάθεσης

6.12.2019

 


 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti, André Rougé

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 415.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου