Menettely : 2019/0192(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0045/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0045/2019

Keskustelut :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Äänestykset :

PV 17/12/2019 - 4.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0085

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0045/2019</NoDocSe>
PDF 180kWORD 77k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0411 – C9‑0116/2019 – 2019/0192(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Kansainvälisen kaupan valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Luisa Regimenti</Depute> 

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE
 BUDJETTIVALIOKUNNAN KIRJE
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE
 ASIAN KÄSITTELY  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle

(COM(2019)0411 – C9‑0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0411),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 212 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0116/2019),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen julistuksen, joka on annettu yhdessä makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle 12. elokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 778/2013/EU[1] kanssa,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kirjeet,

 ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A9-0045/2019),

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 


PERUSTELUT

Jordania on kärsinyt viime vuosina suuresti varsinkin naapurimaissa Irakissa ja Syyriassa vallitsevasta alueellisesta epävakaudesta. Alueelliset levottomuudet ovat horjuttaneet voimakkaasti maan sisäistä vakautta.

 

Syyrian konflikti on vaikuttanut Jordaniaan aiheuttamalla häiriöitä Syyrian kanssa ja sen kautta tapahtuvassa kaupassa. Lisäksi maahan on virrannut (Jordanian viranomaisten arvioiden mukaan) noin 1,3 miljoonaa syyrialaispakolaista, joista YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) on rekisteröinyt 660 330 (4.8.2019 päivätyt tiedot) ja joita Jordania on ottanut vastaan enemmän kuin mikään muu arabimaa. Tämä suuri pakolaisvirta Jordaniaan on lisännyt maan julkisen talouden rahoitusasemaan, julkisiin palveluihin ja infrastruktuuriin kohdistuvaa painetta, ja kuten oli odotettavissa, se on osaltaan ylläpitänyt melko korkeana pysyvää väestökasvua.

Jordania noudattaa ratkaisematta olevista haasteista huolimatta EU:n ja Jordanian kokonaissuunnitelman mukaisia sitoumuksiaan, jotka koskevat kohtuuhintaisen julkisen terveydenhuollon saatavuutta ja syyrialaispakolaisten työllistämistä, jotta pakolaisille varmistetaan ihmisarvoinen elämä.

 

Jordanian vakaus on siis olennaisen tärkeä dramaattiseen pakolaiskriisiin liittyvän Lähi-idän tilanteen pahenemisen estämiseksi.

 

On myös tärkeää korostaa, että Jordania on edelleen sitoutunut torjumaan islamilaista terrorismia järjestelmällisillä toimilla ja tiukennetuilla terrorismin vastaisilla laeilla, mikä on ehdoton prioriteetti EU:lle, sen jäsenvaltioille ja sen kansainvälisille kumppaneille.

 

Pitkälti tarkoituksenmukaiset politiikkatoimet ja kansainvälinen tuki ovat auttaneet maata säilyttämään tietynlaisen vakauden ja jatkamaan demokratisointiprosessia. Jordanian talous on kuitenkin edelleen altis ulkoisille häiriöille, kuten käy ilmi siitä, että reaalikasvu laski 1,9 prosenttiin vuonna 2018 eli se oli alhaisimmillaan sitten vuoden 1996, kun taas työttömyys nousi vuoden 2019 alussa 19 prosenttiin ja ulkomaiset investoinnit romahtivat.

On myös voitu todeta, että Jordania on toteuttanut siinä määrin toimia perusoikeuksien ja ‑vapauksien suojelemiseksi, että Jordaniaa voidaan nyt pitää yhtenä Lähi-idän demokraattisimmista valtioista.

 

Ihmisoikeuksia kunnioitetaan Jordaniassa laajemmin ja jäsennellymmin kuin muualla Lähi-idässä. Tilanne muuttuu jatkuvasti, mikä johtuu myös siitä, että Jordanian viranomaiset ovat hyödyntäneet tehokkaasti EU:n kahta edellistä makrotaloudellista rahoitusapuohjelmaa. Ne eivät ole pelkästään auttaneet vakauttamaan maan taloudellista tilannetta vaan myös edistäneet Jordanian sosiaalista ja inhimillistä kehitystä erityisesti naisten oikeuksien osalta, mistä on osoituksena myös sisäisen rikoslain uudistus, jolla parannettiin väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten suojelua.

 

Lopuksi voidaan todeta se tärkeä seikka, että markkinoiden vastavuoroisessa avaamisessa tapahtuneen edistyksen ansiosta taloudellisesti vakaan ulkomaisen kumppanin olemassaolo takaa myös EU:n yrityksille sen, että niillä saattaa viime vuosina tehtyjen sopimusten turvin olla aiempaa paremmat kaupankäynti-, yrittäjyys- ja investointimahdollisuudet Jordaniassa.

 

Tässä yhteydessä katsomme, että Jordania on osoittautunut maaksi, joka ansaitsee saada jatkossakin tällaista rahoitusapua EU:lta.

 

Jordania esitti 11. heinäkuuta 2019 virallisen pyynnön saada EU:lta makrotaloudellista rahoitusapua yhteensä 500 miljoonaa euroa, kuten 26. kesäkuuta 2019 pidetyssä EU:n ja Jordanian assosiaationeuvostossa ennakoitiin.

 

Komissio on toimittanut parlamentille ja neuvostolle tämän pyynnön perusteella ehdotuksen, jonka mukaan pyydetty makrotaloudellinen rahoitusapu annettaisiin lainoina kolmessa erässä.

 

Ehdotettu makrotaloudellinen rahoitusapu olisi kolmas laatuaan Jordanialle. Ensimmäisen makrotaloudellisen rahoitusavun suuruus oli 180 miljoonaa euroa lainoina. Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät sen joulukuussa 2013, ja se päättyi lokakuussa 2015. Toisen makrotaloudellisen rahoitusavun suuruus oli 200 miljoonaa euroa lainoina. Apu hyväksyttiin joulukuussa 2016, ja se päättyi heinäkuussa 2019.

 

Kolmas makrotaloudellinen rahoitusapuohjelma on osa EU:n ja muiden kansainvälisten avunantajien laajempaa avustustoimintaa, josta sovittiin helmikuussa 2019 järjestetyssä London Initiative -konferenssissa, jossa vahvistettiin jälleen aikomukset tukea Jordanian pyrkimyksiä säilyttää sisäinen vakaus ja parantaa kasvunäkymiä.

On olennaisen tärkeää, että komission ja Jordanian viranomaisten välillä neuvoteltavassa yhteisymmärryspöytäkirjassa todetaan, että myönnetyllä tuella, joka on suurempi kuin kaksi muuta jo aiemmin myönnettyä tukea, olisi myös tehokkaasti kannustettava maan yritysinvestointien ja -hankkeiden kehittämistä sekä huolehdittava tosiasiallisen varainkäytön säännöllisestä seurannasta.

 

Edellä esitetyistä syistä esittelijä pitää esitettyä makrotaloudellista rahoitusapua tarkoituksenmukaisena toimenpiteenä.

 


 

3.12.2019

 

 

VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE

työjärjestyksen 55 artiklan 4 kohdan mukaisesti

Jérémy Decerle, Kathleen Van Brempt, Heidi Hautala, Helmut Scholz

 

 

 

Renew Europe, S&D-ryhmä, Verts/ALE ja GUE/NGL ovat Eurooppa-myönteisiä poliittisia ryhmiä, jotka ovat vakuuttuneita Euroopan naapuruuspolitiikan eduista ja merkityksestä. Ne antavat täyden tukensa Euroopan komission lähestymistavalle antaa rahoitustukea Jordanialle, jonka talouteen alueelliset levottomuudet erityisesti Irakissa ja Syyriassa vaikuttavat voimakkaasti. Tässä mielessä meidän poliittiset ryhmämme tukevat Luisa Regimentin lainsäädäntömietintöä, jossa kannatetaan kolmannen, 500 miljoonan euron makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä kyseiselle maalle maan talouden elvyttämiseksi ja uudistusten toteuttamiseksi. Ryhmämme haluaisivat kuitenkin todeta, että vaikka tuemme mietintöä, jonka esittelijä on ID-ryhmästä, tämä ei kuitenkaan missään nimessä tarkoita sitä, että meidät voisi yhdistää tähän poliittiseen ryhmään ja sen välittämiin euroskeptisiin kantoihin, joita vastustamme jyrkästi.

 


 

 

BUDJETTIVALIOKUNNAN KIRJE

Bernd Lange, puheenjohtaja

Kansainvälisen kaupan valiokunta

BRYSSEL

Asia: <Titre>Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle</Titre> <DocRef>(COM(2019)0411 – C9‑0000/2019 – 2019/0192(COD))</DocRef>

Arvoisa puheenjohtaja

Kansainvälisen kaupan valiokunta laatii mietintöä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (2019/0192 (COD)). Lisärahoitusavun määrä olisi 500 miljoonaa euroa.

Budjettivaliokunnan koordinaattorit ovat päättäneet antaa seuraavan lausunnon kirjeen muodossa:

A. ottaa huomioon, että Jordanian talous ja yhteiskunta kärsivät erityisesti Irakin ja Syyrian alueellisista levottomuuksista, Syyrian pakolaisvirrasta mutta myös Syyrian kriisin ja alueellisen epävakauden laajemmista taloudellisista ja rahoituksellisista seurauksista; katsoo, että Jordanian noin 1,3 miljoonalle syyrialaiselle pakolaiselle tarjoamaa vieraanvaraisuutta olisi arvostettava;

B. ottaa huomioon, että Syyrian kriisin puhjettua vuonna 2011 unioni on myöntänyt Jordanialle yli 2,1 miljardia euroa eri välineiden kautta (mukaan luettuna 380 miljoonaa euroa vuoden 2013 ja 2016 makrotaloudellisen avun ohjelman puitteissa) ja että tästä määrästä lähes 1,3 miljardilla eurolla maata autetaan selviytymään Syyrian kriisin seurauksista; ottaa huomioon, että vuonna 2019 Jordaniassa toteutettaviin toimiin on sidottu 125 miljoonaa euroa pääasiassa Euroopan naapuruusvälineestä (99 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina) mutta myös humanitaarisesta avusta (20 miljoonaa euroa) ja vakautta ja rauhaa edistävästä välineestä (6 miljoonaa euroa); ottaa huomioon, että myös Jordaniassa on käytetty laajalti Syyrian kriisin vuoksi perustettua Madad-erityisrahastoa, jota rahoitetaan suurelta osin Euroopan naapuruusvälineestä;

C. ottaa huomioon, että EU:n tuki, joka käsittää myös lainoina myönnetyt makrotaloudelliset rahoitusapupaketit (180 miljoonaa vuonna 2013 ja 200 miljoonaa vuonna 2016), on osa EU:n ja muiden kansainvälisten avunantajien laajempaa toimintaa, josta sovittiin Lontoossa 4. helmikuuta 2016 järjestetyssä konferenssissa, jonka aiheena oli Syyrian ja sen lähialueiden tukeminen; ottaa huomioon, että kansainvälisen yhteisön sitoutuminen Jordanian makrotaloudelliseen vakauteen ja kasvunäkymiin on sittemmin vahvistettu kerta toisensa jälkeen, muun muassa Syyrian tulevaisuuden tukemiseksi pidetyissä Brysselin konferensseissa vuosina 2017 ja 2018, London Initiative -konferenssissa helmikuussa 2019 ja kolmannessa Brysselin konferenssissa maaliskuussa 2019;

D. ottaa huomioon, että Jordanialla on aina ollut keskeinen rooli palestiinalaispakolaisten vastaanottamisessa maassa aktiivisesti toimivan YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tuella; ottaa huomioon, että EU osallistuu kyseisen YK:n järjestön rahoittamiseen vuosittain;

E. ottaa huomioon, että ehdotettu makrotaloudellinen rahoitusapu on 500 miljoonaa euroa ja että se myönnettäisiin lainoina kolmessa erässä; ottaa huomioon, että jos ensimmäiset kaksi erää eli yhteensä 300 miljoonaa euroa maksetaan vuonna 2020 ja kolmas erä eli 200 miljoonaa euroa vuonna 2021, eriä vastaavat määrärahat otettaisiin unionin talousarvioon kahden vuoden viiveellä eli 27 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 18 miljoonaa euroa vuonna 2023;

budjettivaliokunta on kiinnostunut tarpeiden perusteellisesta arvioinnista, ja siksi se

1. katsoo, että nykyinen kolmas makrotaloudellinen rahoitusapupaketti olisi hyväksyttävä nopeasti osana unionin tekemiä sitoumuksia Jordanian ja vastaanottavien yhteisöjen selviytymiskyvyn vahvistamiseksi;

2. vaatii, että samanaikaisesti unionin olisi varmistettava, että Jordania soveltaa tehokkaita demokraattisia mekanismeja ja oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen; katsoo, että lisäksi unionin makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi myös lisättävä julkisten varainhoitojärjestelmien tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta Jordaniassa ja edistettävä sellaisia rakenneuudistuksia, joilla pyritään tukemaan kestävää ja osallistavaa kasvua, työpaikkojen luomista ja julkisen talouden vakauttamista puuttumalla erityisesti valtion sähkö- ja vesilaitosten rakenteellisiin tappioihin; panee myös merkille Jordanian yhteiskunnan heikkoudet, erityisesti työttömyyden (19 prosenttia vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä) ja varsinkin nuorisotyöttömyyden (38,5 prosenttia);

3. pyytää komissiota raportoimaan parlamentille kattavasti lainojen maksun kehityksestä ja vastaavista EU:n ulkosuhteiden alan takuurahaston rahoitustarpeista;

4. palauttaa mieliin, että makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ovat vain yksi Jordanian tukemiseen käytettävissä olevista välineistä ja että olisi voitu myös harkita makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä avustuksina;

5. kehottaa komissiota pysymään Jordanian kohtaamien haasteiden tasolla ja lisäämään edelleen unionin tukea Jordanialle ja on valmis harkitsemaan asianmukaisia talousarvioehdotuksia, joiden myötä tukea annetaan asiaankuuluvien välineiden kautta;

6. on täysin tietoinen otsakkeessa 4 (Globaali Eurooppa) käytettävissä olevien varojen puutteesta ja korostaa, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen on mahdollistettava, että EU reagoi kumppaneidensa tarpeisiin kestävällä, perusteellisella ja myös joustavalla tavalla erityisesti nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

 

Kunnioittavasti

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt


 

ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE

Viite: D(2019) 44467

 

Bernd Lange

Puheenjohtaja

Kansainvälisen kaupan valiokunta

 

Asia:  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle

Arvoisa puheenjohtaja

Kansainvälisen kaupan valiokunta laatii mietintöä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (2019/0192(COD)COM(2019)0411). Lisärahoitusavun määrä olisi 500 miljoonaa euroa.

Ulkoasiainvaliokunnan koordinaattorit pyysivät minua toimittamaan tällä kirjeellä valiokuntani tärkeimmät huomiot ja huomautukset komission ehdotuksesta ja neuvoston päätösehdotuksesta.

Ulkoasiainvaliokunta tukee komission ehdotusta kaikilta osin sillä perusteella, että

i) siinä viitataan EU:n Jordanialle tähän mennessä myöntämän makrotaloudellisen rahoitusavun myönteisiin tuloksiin,

ii) siinä todetaan, että on tärkeää jatkaa kannustimien tarjoamista Jordanian uudistuspyrkimysten vauhdittamiseksi, ja

iii) siinä luodaan tiivis yhteys Jordanialle myönnettävän makrotaloudellisen rahoitusavun sekä tehokkaiden demokraattisten mekanismien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen välille.

Syyrian pitkittynyt konflikti, Irakin hauraus ja Isisin uhka Jordanian ja Irakin välisellä rajalla sekä Libanonin pitkään jatkunut poliittinen ja taloudellinen epävakaus ovat kaikki vähentäneet huomattavasti Jordanian vientimahdollisuuksia alueelle ja vaikuttaneet kielteisesti Jordanian taloudelliseen tilanteeseen, erityisesti nuorisotyöttömyyteen sekä sosioekonomisen ja poliittisen vakauden näkymiin. Lisäksi Jordania on tarjonnut suojaa 1,3 miljoonalle syyrialaispakolaiselle ja Irakista tuleville pakolaisyhteisöille.

Tässä yhteydessä olisi huomattava, että Jordania on jatkanut demokraattisten ja taloudellisten uudistusten edistämistä. Paljon on tehty ja paljon voidaan tehdä, ja Euroopan unionin olisi edelleen tuettava makrotaloudellisen rahoitusavun avulla sosioekonomisen vakauden edellytyksiä, joiden ansiosta Jordania puolestaan voi jatkaa investoimista uudistusprosessiinsa.

Jordania on edelleen EU:lle tärkeä alueellinen kumppani, kun otetaan huomioon

i) Jordanian sitoutuminen Lähi-idän rauhanprosessin edistämiseen ja sen vakaa sitoutuminen kahden valtion ratkaisuun,

ii) Jordanian rooli Jerusalemin pyhien paikkojen suojelijana ja uskontojen välisen vuoropuhelun ja uskonnollisen suvaitsevaisuuden tärkeänä edistäjänä,

iii) Jordanian sitoutuminen poliittiseen ja taloudelliseen uudistusprosessiin ja alueellisiin haasteisiin liittyvään tiiviiseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön EU:n kanssa,

iv) Jordanian sitoutuminen vahvempaan ja tehokkaampaan Välimeren unioniin.

Tätä silmällä pitäen ulkoasiainvaliokunta katsoo, että

a) on tärkeää palauttaa mieliin Jordanian rooli yhtenä Lähi-idän rauhanprosessin kulmakivistä ja mahdollisuus edistää kahden valtion ratkaisua. Tästä syystä on tärkeää tukea Jordaniaa sen pyrkimyksissä säilyttää sosioekonominen vakaus – ja siten myös poliittinen vakaus – ja uudistusprosessin edellytykset. Poliittisesti ja sosiaalisesti vakaa Jordania voi jatkossakin edistää merkittävällä tavalla rauhaa alueella ja neuvotteluja kahden valtion ratkaisusta. Kuten kuningas Abdullah II äskettäin totesi, nuorisotyöllisyys on maan ja alueen vakauden kannalta avainasemassa.

b) On tärkeää korostaa, että Jordania on päättänyt ryhtyä edistämään suuren syyrialaispakolaisyhteisönsä sosioekonomista integraatiota. Syyrialaispakolaiset eivät kenties voi palata Syyriaan vapaaehtoisesti vielä pitkään aikaan, joten kyseessä on tärkeä aloite, jolla luodaan edellytykset pidemmän aikavälin integraatiolle ja taloudelliselle riippumattomuudelle sekä Jordanian talouskasvun edistämiselle. Jordania on myös sitoutunut varmistamaan, että kaikilla sen alueella asuvilla lapsilla on mahdollisuus koulutukseen, ja sen on voitava edelleen saada rahoitusta tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

c) EU:n olisi osana Jordanian pitkän aikavälin taloudellista vakautta koskevia pyrkimyksiään tuettava Jordaniaa energialähteiden vakaan saatavuuden varmistamisessa kiinnittäen erityistä huomiota alueella saatavilla oleviin uusiutuviin energialähteisiin ja maakaasuvaroihin tehtäviin investointeihin sekä mahdollisuuteen varmistaa pidemmän aikavälin vakaat maakaasutoimitukset Egyptistä ja Israelista. EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteet yhteistyötä varten vuoden 2020 loppuun saakka ja sen jälkeen voitaisiin yhdistää niin, että voidaan ottaa huomioon EU:n Jordanialle antaman avun arvo myös energia-alalla.

Luotan siihen, että kansainvälisen kaupan valiokunta ottaa nämä huomautukset asianmukaisesti huomioon hyväksyessään kantansa.

Kunnioittavasti

 

 

 

 

David McAllister

 


 

 

ASIAN KÄSITTELY  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle myönnettävä makrotaloudellinen rahoitusapu

Viiteasiakirjat

COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.9.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

16.9.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

AFET

30.9.2019

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Luisa Regimenti

23.9.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.12.2019

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

36

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti, André Rougé

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : vastaan

 

 

[1] EUVL L 218, 14.8.2013, s. 15.

Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö