Procedūra : 2019/0192(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0045/2019

Pateikti tekstai :

A9-0045/2019

Debatai :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Balsavimas :

PV 17/12/2019 - 4.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0085

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0045/2019</NoDocSe>
PDF 198kWORD 79k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Tarptautinės prekybos komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Luisa Regimenti</Depute>

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 MAŽUMOS NUOMONĖ
 BIUDŽETO KOMITETO LAIŠKAS
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama

(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0411),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0116/2019),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos bendrą pareiškimą, priimą kartu su 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Užsienio reikalų komiteto nuomones,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0045/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pastaraisiais metais Jordanija smarkiai nukentėjo dėl neramumų regione, visų pirma kaimyninėse šalyse – Irake ir Sirijoje. Šie neramumai regione padarė didelę žalą šalies vidaus stabilumui.

 

Konfliktas Sirijoje paveikė Jordaniją ne tik dėl to, kad sutrikdė prekybą su Sirija ir per Siriją, bet ir dėl užplūdusių apie 1,3 mln. Sirijos pabėgėlių (remiantis Jordanijos valdžios institucijų skaičiavimais), iš jų 660 330 yra užregistruoti Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biure (UNHCR) (2019 m. rugpjūčio 4 d. duomenys), taigi Jordanija yra priėmusi daugiau pabėgėlių nei bet kuri kita arabų šalis. Dėl šio didelio Sirijos pabėgėlių srauto į Jordaniją padidėjo spaudimas šalies fiskalinei pozicijai, viešosioms paslaugoms ir infrastruktūrai, taip pat numanoma, kad demografinio augimo tempas bus didelis.

Visų pirma Jordanija siekia vykdyti savo įsipareigojimus pagal ES ir Jordanijos susitarimą dėl galimybės pabėgėliams iš Sirijos gauti prieinamas viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas ir patekti į Jordanijos darbo rinką, kad būtų užtikrintas jų orus gyvenimas, nepaisant problemų, kurias vis dar reikia spręsti.

 

Todėl Jordanijos stabilumas yra būtinas, siekiant užkirsti kelią tam, kad Artimuosiuose Rytuose neblogėtų su dramatiška pabėgėlių krize susijusi padėtis.

 

Taip pat svarbu pabrėžti nuolatinį Jordanijos įsipareigojimą kovoti su islamiškuoju terorizmu – ši kova yra svarbiausias ES, jos valstybių narių ir jos tarptautinių partnerių prioritetas – vykdant sistemingas operacijas ir griežtinant kovos su terorizmu įstatymus.

 

Iš esmės tinkamas politinis atsakas ir gauta tarptautinė parama sudarė galimybes šaliai išlaikyti tam tikrą stabilumą ir tęsti demokratizacijos procesą. Tačiau Jordanijos ekonomika ir toliau nėra apsaugota nuo išorės sukrėtimų. Tai matyti iš to, kad 2018 m. realusis ekonomikos augimas sumažėjo iki 1,9 %, ir tai yra žemiausias rodiklis nuo 1996 m. 2019 m. pradžioje nedarbas šoktelėjo iki 19 %, o užsienio investicijos sumažėjo.

Taip pat pažymėtinos Jordanijos pastangos pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos srityje ir šių pastangų mastas toks, kad dabar Jordaniją galima laikyti viena iš demokratiškiausių Artimųjų Rytų valstybių.

 

Pagarba žmogaus teisėms Jordanijoje yra plačiausio masto ir labiausiai struktūriškai įtvirtinta Artimuosiuose Rytuose. Šią nuolat gerėjančią padėtį lemia ir tai, kad Jordanijos valdžios institucijos veiksmingai naudojosi dviem ankstesnėmis Europos Sąjungos teiktos makrofinansinės paramos programomis. Ši parama ne tik padėjo stabilizuoti šalies ekonominę padėtį, bet ir sudarė socialinės ir žmogiškosios pažangos Jordanijoje galimybes, visų pirma moterų teisių srityje. Tai, be kita ko, matyti iš neseniai vykdytos svarbios vidaus baudžiamojo kodekso reformos, pagal kurią numatoma didesnė moterų, nukentėjusių nuo smurto, apsauga.

 

Taip pat itin svarbu yra tai, kad dėl pažangos abiem pusėms atveriant rinką, finansiškai stabilaus užsienio partnerio buvimas yra ir garantija ES įmonėms, kurioms dėl pastaraisiais metais sudarytų susitarimų galėtų atsirasti geresnių prekybos, verslo plėtros ir investicijų Jordanijoje galimybių.

 

Atsižvelgdami į tai, manome, kad Jordanija įrodė esanti šalis, kuriai verta teikti tokią papildomą ES finansinę paramą.

 

2019 m. liepos 11 d. Jordanija pateikė oficialų prašymą suteikti 500 mln. EUR ES makrofinansinę paramą (MFP), kaip numatyta 2019 m. birželio 26 d. ES ir Jordanijos asociacijos tarybos susitikime.

 

Atsižvelgdama į šį prašymą, Komisija Parlamentui ir Tarybai pateikė pasiūlymą suteikti prašomą MFP ilgalaikėmis paskolomis, išmokamomis trimis dalimis.

 

Siūloma makrofinansinė parama būtų trečioji Jordanijai skiriama MFP. Ši nauja parama būtų teikiama pasibaigus programai MFP-I dėl 180 mln. EUR vertės paskolų, kurią Parlamentas ir Taryba priėmė 2013 m. gruodžio mėn. ir kuri baigta įgyvendinta 2015 m. spalio mėn., ir programai MFP-II dėl 200 mln. EUR vertės paskolų, kuri priimta 2016 m. gruodžio mėn. ir kuri baigta įgyvendinti 2019 m. liepos mėn.

 

Trečioji MFP programa sudaro dalį ES ir kitų tarptautinių donorų platesnio masto paramos, dėl kurios susitarta 2019 m. vasario mėn. įvykusioje Londono iniciatyvos konferencijoje, siekiant dar kartą patvirtinti ketinimus remti Jordanijos pastangas išsaugoti vidaus stabilumą ir didinti ekonomikos augimo perspektyvas.

Itin svarbu tai, jog susitarimo memorandume, dėl kurio turi derėtis Komisija ir Jordanijos valdžios institucijos, būtų nurodyta, kad teikiama parama, kuri yra didesnė nei pagal jau įvykdytas dvi ankstesnes paramos programas, turėtų būti, be kita ko, veiksmingai siekiama skatinti verslo investicijų ir projektų plėtrą šalyje, ir būtų numatyta periodinė faktinio lėšų panaudojimo stebėsena.

 

Dėl visų pirmiau minėtų priežasčių pranešėja mano, kad prašoma MFP yra tinkama intervencija.

 


 

3.12.2019

 

 

MAŽUMOS NUOMONĖ

pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnio 4 dalį

Jérémy Decerle, Kathleen Van Brempt, Heidi Hautala, Helmut Scholz

 

 

 

Kaip proeuropietiškos frakcijos, įsitikinusios Europos kaimynystės politikos nauda ir svarba, frakcija „Renew Europe“, S&D, Verts/ALE ir GUE/NGL frakcijos visapusiškai remia Europos Komisijos požiūrį dėl finansinės paramos teikimo Jordanijai, kurios ekonomikai didelį poveikį daro neramumai regione, visų pirma, Irake ir Sirijoje. Todėl mūsų frakcijos rems Luisos Regimenti teisėkūros pranešimą, kuriame pritariama tam, kad šiai šaliai būtų skirta trečioji 500 mln. EUR makrofinansinė parama, siekiant padėti šiai šaliai atgaivinti ekonomiką ir vykdyti reformas. Vis dėlto mūsų frakcijos norėtų pareikšti, kad mūsų parama šiam pranešimui, kurio pranešėjas yra iš ID frakcijos, jokiu būdu mūsų nesusieja su šia frakcija ir jos reiškiama euroskeptiška pozicija, kuriai mes griežtai nepritariame.

 


 

 

BIUDŽETO KOMITETO LAIŠKAS

Tarptautinės prekybos komiteto

pirmininkas Bernd Lange

BRIUSELIS

Tema: <Titre>Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama</Titre> <DocRef>(COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))</DocRef>

Gerb. pirmininke,

Tarptautinis prekybos komitetas rengia pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei (2019/0192 (COD)) suteikiama papildoma makrofinansinė parama, skiriant 500 mln. EUR.

Biudžeto komiteto koordinatoriai nusprendė pateikti laiško forma išdėstytą nuomonę:

A. kadangi Jordanijos ekonomika ir visuomenė patiria suvaržymų dėl regioninių neramumų (visų pirma Irake ir Sirijoje), Sirijos pabėgėlių antplūdžio, taip pat didesnių ekonominių ir finansinių Sirijos krizės ir regioninio nestabilumo padarinių; kadangi reikia palankiai įvertinti tai, kad Jordanija priėmė 1,3 mln. pabėgėlių;

B. kadangi nuo Sirijos krizės pradžios 2011 m. Sąjunga Jordanijai skyrė daugiau nei 2,1 mlrd. EUR pagal skirtingas programas (įskaitant 380 mln. EUR 2013 m. ir 2016 m. pagal MFP programas), ir 1,3 mlrd. šios sumos buvo skirta padėti šaliai susidoroti su Sirijos krizės padariniais; kadangi 2019 m. 125 mln. EUR buvo skiriami veiksmams Jordanijoje, visų pirma taikant Europos kaimynystės priemonę (99 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų), taip pat teikiant humanitarinę pagalbą (20 mln. EUR) ir įgyvendinant Pagalbinę taikos ir stabilumo užtikrinimo priemonę (6 mln. EUR); kadangi fondas „Madad“, sukurtas reaguojant į krizę Sirijoje (daugiausia finansuojamas pagal Europos kaimynystės priemonę), taip pat buvo plačiai naudojamas Jordanijoje;

C. kadangi ES parama, įskaitant 2013 m. ir 2016 m. MFP paketus (atitinkamai dėl 180 mln. ir 200 mln. paskolų), sudaro dalį ES ir kitų tarptautinių donorų platesnio masto paramos, dėl kurios susitarta 2016 m. vasario 4 d. Londono konferencijoje „Parama Sirijai ir visam regionui“; kadangi nuo to laiko tarptautinės bendruomenės parama ir įsipareigojimai Jordanijos makroekonominiam stabilumui ir ekonomikos augimo perspektyvoms buvo pakartotinai patvirtinti, be kita ko, per 2017 m. ir 2018 m. Briuselio konferencijas „Parama Sirijos ir viso regiono ateičiai“, 2019 m. vasario mėn. Londono iniciatyvos konferenciją ir 2019 m. kovo mėn. įvykusią III-iąją Briuselio konferenciją;

D. kadangi Jordanija, padedama šalyje veikiančios Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA), visuomet atliko itin svarbų vaidmenį priimant Palestinos pabėgėlius; kadangi ES kasmet prisideda prie šios JT agentūros finansavimo;

E. kadangi pasiūlyta MFP suma yra 500 mln. EUR ir bus teikiama paskolų forma trimis dalimis; kadangi daroma prielaida, kad pirmos dvi paskolos dalys bus išmokėtos 2020 m. (bendra suma – 300 mln. EUR), o trečia dalis 2021 m. (bendra suma – 200 mln. EUR), atitinkami atidėjimai bus įtraukti į Sąjungos biudžetą per dvejus metus (27 mln. EUR 2022 m. ir 18 mln. EUR 2023 m.);

Taigi Biudžeto komitetas, siekdamas, kad būtų tinkamai įvertinti poreikiai,

1. mano, kad šis MFP III paketas turėtų būti nedelsiant priimtas kaip įsipareigojimų, kuriuos Sąjunga prisiėmė siekdama stiprinti Jordanijos ir priimančių bendruomenių atsparumą, dalis;

2. primygtinai pabrėžia, kad Sąjunga taip pat turėtų užtikrinti, kad Jordanija paisys veiksmingų demokratinių mechanizmų ir teisinės valstybės principo ir užtikrins pagarbą žmogaus teisėms; Sąjungos makroekonominė parama taip pat turėtų didinti Jordanijos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui remti, visų pirma reaguojant į struktūrinį valstybinės elektros energijos bendrovės ir valstybinės vandens tiekimo bendrovės susilpnėjimą; Biudžeto komitetas taip pat atkreipia dėmesį Jordanijos visuomenės su nestabilumu susijusias problemas, visų pirma kalbant apie nedarbą (2019 m. pirmąjį ketvirtį 19 % bedarbių) ir ypač jaunimo nedarbo lygį (38,5 % bedarbių);

3. prašo Komisijos Parlamentui pateikti išsamią ataskaitą apie paskolų išmokėjimo procesą ir atitinkamus ES išorės veiksmų garantijų fondo atidėjinių poreikius;

4. primena, kad MFP paskolos yra tik dar viena prieinama priemonė Jordanijai paremti ir kad taip pat galėjo būti svarstoma galimybė teikti MFP dotacijas pagal makrofinansinę pagalbos priemonę;

5. siekiant įveikti sunkumus, su kuriais susiduria Jordanija, ragina Komisiją toliau didinti Sąjungos paramą Jordanijai ir todėl nurodo, kad yra pasirengęs apsvarstyti visus tinkamus atsižvelgiant į atitinkamą priemonę parengtus biudžeto pasiūlymus;

6. Biudžeto komitetas, puikiai suvokdamas lėšų trūkumą 4 išlaidų kategorijoje (Europos vaidmuo pasaulyje), primygtinai reikalauja, kad pagal kitą daugiametę finansinę programą būtų galima užtikrinti tvarų, tvirtą ir lankstų ES atsaką į partnerių poreikius, visų pirma sparčiai kintančioje aplinkoje.

 

Pagarbiai

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt


 

UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Nuoroda: D(2019) 44467

 

Tarptautinės prekybos komiteto

pirmininkas

Bernd Lange

 

 

Tema:  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama

Gerb. pirmininke,

Tarptautinis prekybos komitetas rengia pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei (2019/0192 (COD)COM (2019) 0411) suteikiama papildoma makrofinansinė parama, skiriant 500 mln. EUR.

Užsienio reikalų komiteto koordinatoriai paprašė manęs šiuo laišku pateikti pagrindines mano komiteto pastabas dėl Komisijos pasiūlymo ir Tarybos sprendimo projekto.

Užsienio reikalų komitetas visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui, kadangi pasiūlyme:

i) atkreipiamas dėmesys į teigiamus rezultatus, gautus iki šiol ES teikiant makrofinansinę pagalbą Jordanijai,

ii) pripažįstama, kad svarbu toliau teikti paskatas Jordanijai aktyviau vykdyti reformas, ir

iii) makrofinansinė parama Jordanijai siejama su veiksmingais demokratiniais mechanizmais ir pagarba žmogaus teisėms.

Dėl užsitęsusio konflikto Sirijoje, Irako pažeidžiamumo ir ISIS grėsmės prie Jordanijos ir Irako sienos, taip pat besitęsiančio politinio ir ekonominio Libano nestabilumo labai sumažėjo Jordanijos eksporto į regioną galimybės ir padarytas neigiamas poveikis Jordanijos ekonominei padėčiai, visų pirma, kalbant apie jaunimo nedarbą ir socialinio bei politinio stabilumo perspektyvas. Be to, Jordanija priėmė 1,3 mln. Sirijos pabėgėlių ir pabėgėlių bendruomenių iš Irako.

Taip pat reikėtų pažymėti, kad Jordanija toliau darė pažangą vykdydama demokratines ir ekonomines reformas. Daug nuveikta ir galima nuveikti dar daugiau, todėl Europos Sąjunga, teikdama makrofinansinę paramą, turėtų toliau remti socialinio ir ekonominio stabilumo užtikrinimo galimybes, nes tai savo ruožtu leis Jordanijai toliau investuoti į reformų procesą.

Jordanija tebėra svarbi ES regioninė partnerė, atsižvelgiant į:

i) Jordanijos įsipareigojimą daryti pažangą Artimųjų Rytų taikos procese ir jos tvirtą įsipareigojimą siekti dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo,

ii) Jordanijos, kaip Šventųjų vietų Jeruzalėje sergėtojos ir kaip svarbios religijų dialogo ir religinės tolerancijos skatintojos, vaidmenį,

iii) Jordanijos įsipareigojimą palaikyti glaudų dialogą ir bendradarbiauti su ES politinių ir ekonominių reformų proceso ir iššūkių regione klausimais,

iv) Jordanijos įsipareigojimą kurti stipresnę ir veiksmingesnę Viduržemio jūros šalių sąjungą.

Atsižvelgdamas į tai, Užsienio reikalų komitetas mano, kad:

a) svarbu priminti Jordanijos, kaip vienos iš Artimųjų Rytų taikos proceso varomųjų jėgų, vaidmenį ir galimybę siekti dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo. Dėl šios priežasties svarbu remti Jordanijos siekį išlaikyti socialinį ir ekonominį stabilumą, taigi ir politinį stabilumą, ir sąlygas reformoms vykdyti. Politiškai ir socialiai stabili Jordanija galės toliau atlikti svarbų vaidmenį propaguodama taiką regione ir derėdamasi dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo. Kaip neseniai nurodė ir Karalius Abdullah II, jaunimo užimtumas bus itin svarbus siekiant užtikrinti šalies ir regiono stabilumą.

b) Svarbu pabrėžti, kad Jordanija nusprendė imtis atitinkamų pirmųjų veiksmų siekdama didelės Sirijos pabėgėlių bendruomenės socialinės ir ekonominės integracijos. Atsižvelgiant į tai, kad Sirijos pabėgėliai gali būti nepajėgūs daug ilgesnį laiką savanoriškai grįžti į Siriją, minėta iniciatyva yra svarbi siekiant sudaryti sąlygas ilgalaikei integracijai, ekonominei nepriklausomybei ir prisidedant prie Jordanijos ekonomikos augimo. Jordanija taip pat įsipareigojo užtikrinti kiekvienam jos teritorijoje esančiam vaikui galimybę mokytis ir turi galėti toliau naudotis finansiniais ištekliais, kad pasiektų šį tikslą.

c) Siekdama skatinti ilgalaikį ekonominį stabilumą Jordanijoje, ES turėtų remti Jordaniją, kad būtų užtikrintos stabilios galimybės naudotis energijos ištekliais, visų pirma, kalbant apie investicijas į regione esančius atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir gamtinių dujų išteklius, ir ilgalaikio stabilaus gamtinių dujų tiekimo iš Egipto ir Izraelio galimybė. Siekiant pabrėžti ES pagalbos Jordanijai vertę ir energetikos sektoriuje, būtų galima integruoti ES ir Jordanijos bendradarbiavimo partnerystės prioritetus iki 2020 m. pabaigos ir vėliau.

Esu įsitikinęs, kad Tarptautinės prekybos komitetas, priimdamas savo poziciją, tinkamai atsižvelgs į šias pastabas.

Pagarbiai

 

 

 

 

David McAllister

 


 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Makrofinansinė parama Jordanijos Hašimitų Karalystei

Nuorodos

COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD)

Pateikimo EP data

6.9.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

16.9.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

AFET

30.9.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Luisa Regimenti

23.9.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Priėmimo data

3.12.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Pateikimo data

6.12.2019

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

36

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti, André Rougé

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

[1] OL L 218, 2013 8 14, p. 15.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika