Procedura : 2019/0192(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0045/2019

Teksty złożone :

A9-0045/2019

Debaty :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Głosowanie :

PV 17/12/2019 - 4.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0085

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0045/2019</NoDocSe>
PDF 206kWORD 78k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0411 – C9‑0116/2019 – 2019/0192(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Komisja Handlu Międzynarodowego</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Luisa Regimenti</Depute> 

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA MNIEJSZOŚCI
 PISMO KOMISJI BUDŻETOWEJ
 PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu

(COM(2019)0411 – C9‑0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0411),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 212 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0116/2019),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjętą wraz z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 778/2013/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji[1],

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając pisma przesłane przez Komisję Budżetową i Komisję Spraw Zagranicznych,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0045/2019),

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 


UZASADNIENIE

W ostatnich latach znaczący wpływ na Jordanię miała niestabilna sytuacja panująca w regionie, zwłaszcza w sąsiadujących z nią Iraku i Syrii. Te niepokoje w regionie odbiły się bardzo niekorzystnie na wewnętrznej stabilności kraju.

 

Konflikt w Syrii wpłynął na sytuację w Jordanii nie tylko poprzez zakłócenie wymiany handlowej z Syrią i wymiany prowadzonej przez jej terytorium, ale również dlatego, że spowodował napływ do Jordanii około 1,3 mln uchodźców syryjskich (zgodnie z szacunkami władz Jordanii), spośród których Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) zarejestrowało 660 330 osób (dane na dzień 4 sierpnia 2019 r.). Jordania przyjęła więcej uchodźców niż jakikolwiek inny kraj arabski. Tak duży napływ uchodźców z Syrii do Jordanii zwiększył presję na sytuację budżetową, usługi publiczne i infrastrukturę tego państwa, a także – jak można się było spodziewać – wpłynął na utrzymanie dość wysokiego tempa wzrostu demograficznego.

W szczególności Jordania realizuje swoje zobowiązania w ramach porozumienia między UE a Jordanią w sprawie dostępu syryjskich uchodźców do przystępnej cenowo publicznej opieki zdrowotnej i rynku pracy, aby zapewnić im godne życie, mimo wyzwań, którymi wciąż należy się zająć.

 

Stabilność Jordanii ma zatem zasadnicze znaczenie dla zapobieżenia implozji sytuacji na Bliskim Wschodzie związanej z dramatycznym kryzysem uchodźczym.

 

Należy również podkreślić stałe zaangażowanie Jordanii w walkę z terroryzmem islamskim, co jest bezwzględnym priorytetem UE, jej państw członkowskich i partnerów międzynarodowych, poprzez systematyczne działania i zaostrzenie przepisów antyterrorystycznych.

 

Zasadniczo odpowiednie działania polityczne i otrzymane wsparcie międzynarodowe pozwoliły temu krajowi utrzymać pewną stabilność i kontynuować proces demokratyzacji. Jednakże gospodarka Jordanii pozostaje podatna na wstrząsy zewnętrzne, o czym świadczy fakt, że realny wzrost gospodarczy spadł do 1,9 % w 2018 r., co stanowi najniższy poziom od 1996 r., podczas gdy bezrobocie wzrosło do 19 % na początku 2019 r., a inwestycje zagraniczne gwałtownie spadły. 

Można było również zaobserwować wysiłki podejmowane przez Jordanię w zakresie ochrony praw podstawowych i wolności do tego stopnia, że Jordanię można teraz uznać za jedno z najbardziej demokratycznych państw na Bliskim Wschodzie.

 

Podejście do poszanowania praw człowieka jest w Jordanii jednym z najbardziej kompleksowych i usystematyzowanych na Bliskim Wschodzie. Sytuacja ta, która ciągle ewoluuje, wynika również ze skuteczności wykorzystania przez władze Jordanii dwóch poprzednich programów pomocy makrofinansowej zapewnionych przez Unię Europejską. Pomogły one nie tylko ustabilizować sytuację gospodarczą kraju, ale także umożliwiły postęp społeczny i cywilizacyjny w Jordanii, zwłaszcza w zakresie praw kobiet, czego dowodem jest reforma krajowego kodeksu karnego, w którym uznano potrzebę większej ochrony kobiet będących ofiarami przemocy.

 

Wreszcie, co ważne, dzięki postępowi we wzajemnym otwarciu rynku, istnienie stabilnego finansowo partnera zagranicznego jest również gwarancją dla przedsiębiorstw z UE, dla których, dzięki umowom zawartym w ostatnich latach, mogą pojawić się lepsze możliwości w zakresie handlu, przedsiębiorczości i inwestycji w Jordanii.

 

W tym kontekście uważamy, że Jordania okazała się krajem godnym takiej dalszej pomocy finansowej ze strony UE.

 

W dniu 11 lipca 2019 r. Jordania zwróciła się z oficjalnym wnioskiem o pomoc makrofinansową ze strony UE w kwocie 500 mln EUR, jak zapowiedziano podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE–Jordania w dniu 26 czerwca 2019 r.

 

W świetle tego wniosku Komisja przedłożyła Parlamentowi i Radzie wniosek w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy makrofinansowej w formie pożyczek wypłacanych w trzech transzach. 

 

Proponowana pomoc makrofinansowa byłaby trzecią pomocą makrofinansową przyznaną Jordanii. Byłoby to następne wsparcie po programie pomocy makrofinansowej I na kwotę 180 mln EUR w formie pożyczek, który został przyjęty przez Parlament i Radę w grudniu 2013 r. i ukończony w październiku 2015 r., oraz programie pomocy makrofinansowej II na kwotę 200 mln EUR w formie pożyczek, przyjętym w grudniu 2016 r. i ukończonym w lipcu 2019 r.

 

Trzeci program pomocy makrofinansowej jest częścią szerszych wysiłków UE i innych międzynarodowych darczyńców, uzgodnionych na konferencji poświęconej inicjatywie londyńskiej, która odbyła się w lutym 2019 r., w celu ponownego potwierdzenia zamiaru wspierania wysiłków Jordanii na rzecz utrzymania stabilności wewnętrznej i zwiększenia perspektyw wzrostu.

Istotne jest, aby w protokole ustaleń, który ma być negocjowany przez Komisję i władze Jordanii, stwierdzono, że udzielona pomoc, która jest większa niż dwie poprzednie, powinna być również skutecznie ukierunkowana na wspieranie rozwoju inwestycji i projektów przedsiębiorców w tym kraju, a także przewidywać okresowe monitorowanie faktycznego wykorzystania funduszy.

 

Z powyższych powodów sprawozdawczyni jest zdania, że wnioskowana pomoc makrofinansowa stanowi właściwą interwencję.

 


 

3.12.2019

 

 

OPINIA MNIEJSZOŚCI

zgodnie z art. 55 ust. 4 Regulaminu

Jérémy Decerle, Kathleen Van Brempt, Heidi Hautala, Helmut Scholz

 

 

 

Jako proeuropejskie grupy polityczne, przekonane o interesie i znaczeniu europejskiej polityki sąsiedztwa, grupy Renew Europe, S&D, Verts/ALE i GUE/NGL w pełni popierają podejście Komisji Europejskiej polegające na udzielaniu wsparcia finansowego Jordanii, której gospodarka jest poważnie dotknięta niepokojami regionalnymi, szczególnie w Iraku i Syrii. W tym sensie nasze grupy polityczne poprą sprawozdanie ustawodawcze Luisy Regimenti, zatwierdzające przyznanie temu krajowi trzeciej pomocy makrofinansowej w wysokości 500 mln EUR na wsparcie tego kraju w odbudowie gospodarki i przeprowadzeniu reform. Niemniej jednak nasze grupy chciałyby oświadczyć, że ich poparcie dla tego sprawozdania, którego sprawozdawczyni przynależy do grupy ID, nie może w żaden sposób łączyć ich z tą grupą polityczną i wyrażanymi przez nią eurosceptycznymi stanowiskami, którym zdecydowanie się sprzeciwiamy.

 


 

 

PISMO KOMISJI BUDŻETOWEJ

Pan Bernd Lange, Przewodniczący

Komisja Handlu Międzynarodowego

BRUKSELA

Przedmiot: <Titre>Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu</Titre> <DocRef>(COM(2019)0411 – C9‑0000/2019 – 2019/0192(COD))</DocRef>

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Handlu Międzynarodowego opracowuje sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu (2019/0192 (COD)) w kwocie 500 mln EUR.

Koordynatorzy Komisji Budżetowej podjęli decyzję o przedstawieniu opinii w formie pisma:

A. mając na uwadze, że gospodarka i społeczeństwo Jordanii znajdują się w napiętej sytuacji z powodu konfliktów panujących w regionie, zwłaszcza w Iraku i Syrii, napływu uchodźców z Syrii, a także szerszych gospodarczych i finansowych skutków kryzysu w Syrii i niestabilności w regionie; mając na uwadze, że należy wyrazić uznanie dla Jordanii za przyjęcie około 1,3 mln uchodźców z Syrii;

B. mając na uwadze, że od początku kryzysu w Syrii w 2011 r. Unia udostępniła Jordanii ponad 2,1 mld EUR w ramach różnych instrumentów (w tym 380 mln EUR w ramach programów pomocy makrofinansowej na 2013 r. i 2016 r.), z czego niemal 1,3 mld EUR na pomoc dla tego kraju w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu w Syrii; mając na uwadze, że w 2019 r. 125 mln EUR przeznaczono na działania w samej Jordanii, głównie za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (99 mln EUR w środkach na zobowiązania), ale również pomocy humanitarnej (20 mln EUR) oraz Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (6 mln EUR); mając na uwadze, że w odpowiedzi na kryzys w Syrii na szeroką skalę wykorzystano w Jordanii również fundusz „Madad” finansowany głównie z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa;

C. mając na uwadze, że wsparcie UE, w tym pożyczki w wysokości 180 mln EUR i 200 mln EUR udzielone w ramach pakietów pomocy makrofinansowej odpowiednio w 2013 r i 2016 r, jest częścią szerzej zakrojonych wysiłków UE i innych międzynarodowych darczyńców, uzgodnionych na konferencji pt. „Wsparcie dla Syrii i regionu”, która odbyła się w Londynie 4 lutego 2016 r.; mając na uwadze, że zaangażowanie społeczności międzynarodowej na rzecz stabilności makroekonomicznej i perspektyw wzrostu Jordanii było regularnie potwierdzane, m.in. podczas brukselskich konferencji w sprawie wspierania przyszłości Syrii, które odbyły się w 2017 r. i 2018 r., konferencji poświęconej inicjatywie londyńskiej, która odbyła się w lutym 2019 r., oraz konferencji Bruksela III, która odbyła się w marcu 2019 r.;

D. mając na uwadze, że Jordania od dawna odgrywa kluczową rolę w przyjmowaniu uchodźców palestyńskich przy wsparciu działającej w tym kraju Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA); mając na uwadze, że UE co roku przyczynia się do finansowania tej agencji ONZ;

E. mając na uwadze, że kwota proponowanej pomocy makrofinansowej wynosi 500 mln EUR i zostanie udzielona w formie pożyczek wypłacanych w trzech ratach; mając na uwadze, że przy założeniu, iż pierwsze dwie wypłaty na łączną kwotę 300 mln EUR zostaną zrealizowane w 2020 r., a trzecia – na kwotę 200 mln EUR – w 2021 r., odnośne kwoty zasilania zostaną zapisane w budżecie Unii z dwuletnim opóźnieniem, tj. 27 mln EUR w 2022 r. i 18 mln EUR w 2023 r.

Dlatego też Komisja Budżetowa, której bardzo zależy na wnikliwej ocenie potrzeb:

1. jest zdania, że obecny pakiet pomocy makrofinansowej III powinien zostać szybko przyjęty jako część zobowiązań podjętych przez Unię w celu wzmocnienia odporności Jordanii i społeczności przyjmujących;

2. podkreśla, że Unia powinna również zagwarantować przestrzeganie przez Jordanię skutecznych mechanizmów demokratycznych i państwa prawa oraz poszanowanie praw człowieka; unijna pomoc makroekonomiczna powinna także umożliwić zwiększenie skuteczności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi w Jordanii oraz wspieranie reform strukturalnych przyczyniających się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, do tworzenia miejsc pracy i do konsolidacji budżetowej, zwłaszcza przez rozwiązanie problemu strat strukturalnych, jakie ponoszą państwowe przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną i wodę; Komisja Budżetowa zauważa również słabości społeczeństwa jordańskiego, a mianowicie bezrobocie (19 % w pierwszym kwartale 2019 r.), zwłaszcza wśród młodzieży (38,5 %);

3. zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi szczegółowego sprawozdania na temat zmian w procesie wypłat pożyczek i związanych z nimi potrzeb w zakresie finansowania Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych UE;

4. przypomina, że pożyczki w ramach pomocy makrofinansowej to tylko jedno z dostępnych narzędzi wsparcia Jordanii i że można było także rozważyć udzielanie pomocy makrofinansowej w formie dotacji;

5. aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi Jordania, wzywa Komisję do dalszego zwiększania unijnego wsparcia dla Jordanii i wyraża w tym względzie gotowość do rozważenia wszelkich stosownych wniosków budżetowych w ramach odnośnych instrumentów;

6. Komisja Budżetowa jest w pełni świadoma niedoboru środków dostępnych w dziale 4 (Globalny wymiar Europy) i podkreśla, że kolejne wieloletnie ramy finansowe muszą umożliwić UE sprostanie potrzebom jej partnerów w sposób trwały, solidny, a jednocześnie elastyczny, zwłaszcza w obliczu szybko zmieniających się okoliczności.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt


 

PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

Ref: D(2019) 44467

 

Bernd Lange

Przewodniczący

Komisja Handlu Międzynarodowego

 

Przedmiot:  Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Handlu Międzynarodowego przygotowuje sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu (2019/0192 (COD)) – COM (2019) 0411) w kwocie 500 mln EUR.

Koordynatorzy Komisji Spraw Zagranicznych zwrócili się do mnie z prośbą o przekazanie w niniejszym piśmie głównych spostrzeżeń i uwag mojej komisji na temat wniosku Komisji i projektu decyzji Rady.

Komisja Spraw Zagranicznych w pełni popiera wniosek Komisji, ponieważ:

(i) zwraca uwagę na pozytywne wyniki pomocy makrofinansowej udzielonej dotychczas Jordanii przez UE,

(ii) uznaje znaczenie dalszego zapewniania zachęt do intensyfikacji wysiłków reformatorskich Jordanii oraz

(iii) uzależnia pomoc makrofinansową dla Jordanii od skutecznych mechanizmów demokratycznych i poszanowania praw człowieka.

Przedłużający się konflikt w Syrii, niestabilność Iraku, zagrożenie ze strony ISIS wzdłuż granicy jordańsko-irackiej oraz przedłużająca się niepewność polityczna i gospodarcza w Libanie znacznie ograniczyły możliwości eksportowe Jordanii w regionie i wywarły negatywny wpływ na sytuację gospodarczą w Jordanii, w szczególności w odniesieniu do bezrobocia wśród młodzieży oraz perspektyw stabilności społeczno-gospodarczej i politycznej. Ponadto Jordania zapewniła schronienie 1,3 mln syryjskich uchodźców, a także wspólnotom uchodźców z Iraku.

W tym kontekście należy zauważyć, że Jordania kontynuowała proces demokratycznych i gospodarczych reform. Wiele już zrobiono, można zrobić również o wiele więcej, a Unia Europejska powinna nadal wspierać, poprzez pomoc makrofinansową, warunki sprzyjające stabilności społeczno-gospodarczej, która z kolei umożliwi Jordanii dalsze inwestowanie w proces reform.

Jordania pozostaje ważnym partnerem regionalnym UE, biorąc pod uwagę:

(i) zaangażowanie Jordanii na rzecz kontynuowania procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie i jej zdecydowane zaangażowanie na rzecz rozwiązania dwupaństwowego,

(ii) rolę Jordanii jako strażnika świętych miejsc w Jerozolimie oraz jako ważnego propagatora dialogu międzywyznaniowego i tolerancji religijnej,

(iii) zaangażowanie Jordanii w ścisły dialog i współpracę z UE w zakresie procesu reform politycznych i gospodarczych oraz wyzwań regionalnych,

(iv) zaangażowanie Jordanii na rzecz silniejszej i skuteczniejszej Unii dla Śródziemnomorza.

W związku z tym Komisja Spraw Zagranicznych uważa, że:

a) Należy przypomnieć o roli Jordanii jako jednego z filarów bliskowschodniego procesu pokojowego i możliwości przyspieszenia rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw. Z tego powodu ważne jest wspieranie Jordanii w jej dążeniu do utrzymania stabilności społeczno-gospodarczej – a zatem stabilności politycznej – oraz warunków dla procesu reform. Stabilna politycznie i społecznie Jordania będzie w stanie nadal odgrywać ważną rolę orędownika pokoju w regionie i negocjacji w sprawie rozwiązania dwupaństwowego. Jak również stwierdził niedawno król Abdullah II, zatrudnienie ludzi młodych będzie miało kluczowe znaczenie dla stabilności kraju i regionu.

b) Należy podkreślić, że Jordania postanowiła podjąć pierwsze odpowiednie kroki na rzecz integracji społeczno-gospodarczej dużej syryjskiej wspólnoty uchodźców w tym kraju. W sytuacji, w której uchodźcy syryjscy mogą przez dłuższy czas nie być w stanie dobrowolnie powrócić do Syrii, stanowi to ważną inicjatywę na rzecz stworzenia warunków dla długofalowej integracji, niezależności gospodarczej i wkładu we wzrost gospodarczy Jordanii. Jordania zobowiązała się również do zapewnienia dostępu do edukacji każdemu dziecku na swoim terytorium i musi być w stanie utrzymać dostęp do środków finansowych, aby osiągnąć ten cel.

c) W ramach starań na rzecz długoterminowej stabilności gospodarczej w Jordanii UE powinna wspierać Jordanię w zapewnianiu stabilnego dostępu do źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w odnawialne źródła energii i zasoby gazu ziemnego dostępne w regionie oraz możliwości długoterminowych stabilnych dostaw gazu ziemnego z Egiptu i Izraela. Priorytety partnerstwa na rzecz współpracy między UE a Jordanią do końca 2020 r. i później mogłyby zostać zintegrowane, aby odzwierciedlić wartość pomocy UE dla Jordanii również w sektorze energetycznym.

Jestem przekonany, że Komisja Handlu Międzynarodowego należycie uwzględni te uwagi przy przyjmowaniu swojego stanowiska.

Z wyrazami szacunku

 

 

 

 

David McAllister

 


 

 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Pomoc makrofinansowa dla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Odsyłacze

COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

6.9.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

16.9.2019

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii
 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Rezygnacja z wydania opinii
 Data decyzji

AFET

30.9.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Luisa Regimenti

23.9.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Data przyjęcia

3.12.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Data złożenia

6.12.2019

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

36

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti, André Rougé

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Dz.U. L 218 z 14.8.2013, s. 15.

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności