Процедура : 2018/0413(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0047/2019

Внесени текстове :

A9-0047/2019

Разисквания :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Гласувания :

PV 17/12/2019 - 4.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0091

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2019</NoDocSe>
PDF 248kWORD 93k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0813 – C8‑0016/2019 – 2018/0413(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Комисия по икономически и парични въпроси</Commission>

Докладчик: <Depute>Лидия Перейра</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС

(COM(2018)0813 – C8‑0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0813),

 като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0016/2019),

 като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси
(A9-0047/2019),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си в съответствие с член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 2 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) Съгласно окончателния доклад за 2019 г. в контекста на „Проучване и доклади за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в 28-те държави – членки на ЕС“, изготвен за Комисията, неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в Съюза, тоест разликата в очакваните приходи от ДДС и действително събраните суми, възлиза на 137,5 милиарда евро през 2017 г., което представлява загуба в размер на 11,2% от общо очакваните приходи от ДДС и 267 евро загуба на приходи на човек в Съюза. Съществуват обаче големи различия между държавите членки, като неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС варира от 0,6% до 35,5%. Това подчертава необходимостта от повече транснационално сътрудничество с цел по-специално по-ефикасна борба с измамите с ДДС при електронната търговия, както и с измамите с ДДС в по-общ план (включително верижните измами).

 

_________________

 

3a На разположение на адрес https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 2 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Измамите с ДДС често са свързани с организираната престъпност и много малък брой от тези организирани мрежи могат да бъдат отговорни за презгранични измами с ДДС на стойност милиарди евро, като тези измами засягат не само събирането на приходи в държавите членки, но и собствените ресурси на Съюза. Следователно е необходимо е да се приеме амбициозен мандат за Европейската прокуратура в сътрудничество с националните съдебни органи, за да се гарантира ефикасно наказателно преследване на извършителите на измами пред националните съдилища. Организираните презгранични измами с ДДС следва да бъдат надлежно преследвани и извършителите на измами следва да бъдат санкционирани.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 2 в (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в) Стратегията за борба с измамите с ДДС следва да се развива успоредно с нарастващата модернизация и цифровизация на икономиката, като същевременно се опростява системата на ДДС във възможно най-голяма степен за предприятията и гражданите. Поради това е особено важно държавите членки да продължат да инвестират в базирано на технологиите събиране на данъци, по-специално чрез автоматично свързване на корпоративните касови апарати и системите за продажби към справките-декларации за ДДС. Освен това данъчните органи следва да продължат да полагат усилия за по-тясно сътрудничество и обмен на най-добри практики, включително чрез срещата на върха на ЕС по въпросите на данъчната администрация (TADEUS), мрежа от ръководителите на данъчните администрации на държавите членки, имаща за цел по-добра координация на стратегическо равнище между данъчните администрации. В това отношение данъчните органи следва да работят за постигането на ефективна комуникация и оперативна съвместимост между всички бази данни, свързани с фискалните въпроси на равнището на Съюза. Технологията на блоковата верига може също така да се използва за по-добра защита на личните данни и за подобряване на онлайн обмена на информация между данъчните органи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 8</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Наличието на централна електронна информационна система „CESOP“, към която държавите членки да предават информацията за плащанията, която съхраняват на национално равнище, ще допринесе за по-ефективната борба с измамите с ДДС при електронната търговия. Тази система следва да групира за всеки отделен получател цялата предавана от държавите членки информация за платежни операции, която е от значение за ДДС, и следва да даде възможност за пълен обзор на плащанията, които получателите получават от платци, намиращи се в държавите членки. В допълнение тази информационна система следва да разпознава многократните записи на едни и същи платежни операции, да прочиства информацията, получена от държавите членки (напр. да премахва дублиращи се плащания, да поправя грешки в данните и т.н.), и да позволява на длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc да сверяват данните за плащания с информацията за ДДС, с която разполагат, както и да правят търсения за целите на разследването на предполагаеми измами с ДДС или за откриване на измами с ДДС.

(8) Наличието на централна електронна информационна система „CESOP“, към която държавите членки да предават информацията за плащанията, която съхраняват на национално равнище, ще допринесе за по-ефективната борба с измамите с ДДС при електронната търговия. Тази система следва да групира за всеки отделен получател цялата предавана от държавите членки информация за платежни операции, която е от значение за ДДС, и следва да даде възможност за пълен обзор на плащанията, които получателите получават от платци, намиращи се в държавите членки. В допълнение тази информационна система следва да разпознава многократните записи на едни и същи платежни операции, да прочиства информацията, получена от държавите членки (напр. да премахва дублиращи се плащания, да поправя грешки в данните и т.н.), и да позволява на длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc да сверяват данните за плащания с информацията за ДДС, с която разполагат, както и да правят търсения за целите на разследването на предполагаеми измами с ДДС или за откриване на измами с ДДС. Всички държави членки следва да участват във всички работни групи на Eurofisc и да назначат съответни длъжностни лица за връзка.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Обменът на данни за плащания между данъчните органи е ключов елемент за ефективната борба с измамите. Само длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc следва да обработват информацията за плащанията и то само за целите на борбата с измамите с ДДС. Посочената информация следва да не се използва за други цели, различни от установените в настоящия регламент, като например за търговски цели.

(11) Обменът на данни за плащания между данъчните органи е ключов елемент за ефективната борба с измамите. Само длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc следва да обработват информацията за плащанията и то само за целите на борбата с измамите с ДДС. Посочената информация следва да не се използва за други цели, различни от установените в настоящия регламент, като например за търговски цели, и следва да се използва също така при прилагането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета6а.

 

_________________

 

6a Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (OВ L 141, 5.6.2015 г., стp. 73).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11 а) Като се има предвид малкият брой на държавите членки, които публикуват приблизителни оценки на загубите на ДДС, дължащи се на вътреобщностни измами, наличието на сравними данни за вътреобщностните измами с ДДС би допринесло за по-целенасочено сътрудничество между държавите членки. Поради това Комисията следва да разработи съвместно с държавите членки общ статистически подход за количествено измерване и анализиране на измамите с ДДС.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 13</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Необходимо е и е пропорционално доставчиците на платежни услуги да пазят записи с информацията във връзка с платежни операции за срок от две години, за да подпомагат държавите членки в борбата с измамите с ДДС при електронната търговия и в откриването на измамите. Този срок е минимално необходимият на държавите членки, за да извършват ефективни проверки и да разследват предполагаеми измами с ДДС или да откриват измами с ДДС, и е пропорционален, като се има предвид огромният обем информация за плащания и нейната чувствителност, що се отнася до защитата на личните данни.

(13) Необходимо е и е пропорционално доставчиците на платежни услуги да пазят записи с информацията във връзка с платежни операции за срок от три години, за да подпомагат държавите членки в борбата с измамите с ДДС при електронната търговия и в откриването на измамите. Този срок е минимално необходимият на държавите членки, за да извършват ефективни проверки и да разследват предполагаеми измами с ДДС или да откриват измами с ДДС, и е пропорционален, като се има предвид огромният обем информация за плащания и нейната чувствителност, що се отнася до защитата на личните данни.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 14</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc от всяка държава членка следва да имат достъп до информацията, свързана с платежните операции, и възможност да я анализират за целите на борбата с измамите с ДДС. Надлежно упълномощени служители на Комисията следва да имат достъп до информацията само за целите на разработването и поддържането на централната електронна информационна система. И двете групи потребители следва да са обвързани от правилата за поверителност, заложени в настоящия регламент.

(14) Длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc от всяка държава членка следва да имат достъп до информацията, свързана с платежните операции, и възможност да я анализират за целите на борбата с измамите с ДДС. Надлежно упълномощени служители на Комисията следва да имат достъп до информацията за целите на разработването и поддържането на централната електронна информационна система и за да осигуряват правилното прилагане на настоящия регламент. И двете групи потребители следва да са обвързани от правилата за поверителност, заложени в настоящия регламент. Освен това Комисията следва да може да извършва посещения в държавите членки, за да прави оценка на функционирането на механизмите за административно сътрудничество.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 14 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а) Управлението на централната електронна система с информация за плащания CESOP, както и анализът на информация от основно значение представляват допълнителни задачи за Eurofisc.  В годишният доклад на Eurofisc следва да се разглежда въпросът дали ресурсите, предоставени на Eurofisc, са адекватни и достатъчни за подобряване на сътрудничеството между държавите членки и за ефективна борба срещу измамите с ДДС.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 18</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на […] г..17

(18) В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), който представи становище на […] г.17. Тъй като защитата на личните данни е основна ценност на Съюза, следва да се провеждат консултации с ЕНОЗД относно всяка мярка, която ще се предприема в съответствие с член 24д от Регламент (ЕС) № 904/2010, изменен с настоящия регламент.

__________________

__________________

17 ОВ С […], […], стр. […].

17 ОВ С […], […], стр. […].

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Глава II – раздел 2 – член 12а (нов)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) В ГЛАВА II, раздел 2 се добавя следният член:

 

„Член 12а

 

От всички държави членки се изисква да предприемат мерки за намаляване на процента на забавените отговори и подобряване на качеството на исканията за информация. Държавите членки информират Комисията за тези мерки.“

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Член 24в – параграф 2</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. CESOP пази информацията по параграф 1, букви а) и б) за максимален срок от две години, считано от края на годината, през която информацията е била прехвърлена в системата.

2. CESOP пази информацията по параграф 1, букви а) – в) за максимален срок от пет години, считано от края на годината, през която информацията е била прехвърлена в системата.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Член 24г – алинея 2 (нова)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

 

Освен това Комисията следва да може да извършва посещения в държавите членки, за да извършва оценка на функционирането на механизмите за сътрудничество между държавите членки в областта на презграничните измами с ДДС.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Глава Х – член 36 – параграф 2 – уводна част</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

(2а) В член 36, параграф 2 уводната част се заменя със следното:

„2. Длъжностните лица на държавите-членки, участващи в определена област на дейност на Eurofisc (участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc), посочват за ограничен срок координатор (по-нататък наричани „координатори на област на дейност на Eurofisc“) измежду участващите длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc.  Координаторите на област на дейност на Eurofisc:“

„2. Длъжностните лица на държавите членки, участващи в съответната област на дейност на Eurofisc (участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc), посочват за ограничен срок координатор (по-нататък наричани „координатори на област на дейност на Eurofisc“) измежду участващите длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc. Координаторите на област на дейност на Eurofisc:“

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj?locale=bg)

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 3</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Член 37 – алинея 1 а (нова)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В годишния доклад се посочват най-малкото подробни данни за всяка държава членка за броя на извършените проверки и допълнително установения и събран ДДС в резултат на обработената информация съгласно член 24г.

В годишния доклад се посочват най-малкото подробни данни за всяка държава членка за:

 

- броя на извършените проверки;

 

- броя на длъжностните лица, които имат разрешение да се намират в служебните помещения на административните органи на друга държава членка, както и броя на длъжностните лица, присъствали по време на административните разследвания, извършени на територията на запитаната държава членка;

 

- броя на едновременните проверки, организирани съвместно с една или няколко държави членки, и броя на участващите длъжностни лица в заседанията по предварителен подбор за едновременни проверки;

 

- броя на съвместните одитни екипи, в които e участвала всяка държава членка;

 

- предприетите действия за информиране на одиторите за инструментите по настоящия регламент;

 

- броя на квалифицираните човешки ресурси за осигуряване на присъствие в административните служебни помещения, участие в административни разследвания и едновременни контролни действия (съгласно членове 28 – 30);

 

- броя на персонала в централното звено за връзка и в другите определени отдели за връзка, както и компетентните длъжностни лица, които могат да обменят информация пряко въз основа на настоящия регламент (според посоченото в член 4), и как се събира и обменя информация между тези органи; както и

 

- допълнително установения и събран ДДС в резултат на обработената информация съгласно член 24г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Глава ХІІI – член 49а (нов)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) В глава ХIII се добавя следният член:

 

„Член 49a

 

Държавите членки и Комисията установяват обща система за събиране на статистически данни относно вътреобщностните измами с ДДС и публикуват националните прогнози за загуби на ДДС, дължащи се на тези измами, както и прогнози за Съюза като цяло. Комисията определя, посредством актове за изпълнение, практическите аспекти във връзка с тази статистическа система. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.“

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Глава XIV – член 50 – параграф 1 a (нов)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) В член 50 от ГЛАВА ХІV се вмъква следният параграф:

 

„1a. Когато държава членка предоставя по-широкообхватна информация на трета държава от тази, която е предвидена в глави II и III от настоящия регламент, въпросната държава членка не отказва да предостави тази информация на друга държава членка, която е поискала сътрудничество или има интерес да получи информацията.“

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Електронната търговия се разраства бързо през последните години, предоставяйки възможност на потребителите да купуват стоки и услуги онлайн. Потребителите могат да избират между различни доставчици, продукти и търговски марки. Те също така могат да плащат онлайн в защитена среда чрез своя компютър или смартфон. Доставчиците промениха своите бизнес модели, за да се възползват от електронната търговия и да продават своите продукти на потребителите в световен мащаб, без да е необходима търговия на дребно с физическо присъствие. Тази възможност обаче се използва също така от извършващи измами стопански субекти, с цел извличане на нелоялно пазарно предимство, като не изпълняват задълженията си по отношение на ДДС.

Според Комисията неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС (разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС) в ЕС понастоящем възлиза на 137 милиарда евро, което представлява 267 евро загуба на приходи на човек в ЕС. Съществуват обаче големи различия между държавите – членки на ЕС, като неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС варира от 0,7% от общите очаквани приходи в някои държави членки до 35,5% в други. Това доказва необходимостта от повече транснационално сътрудничество за по-ефективна борба особено с измамите с ДДС при електронната търговия, но и с измамите с ДДС като цяло (включително верижните измами).

 

Настоящото предложение се отнася до задължителното предаване и обмен на информация за плащания, която е от значение за ДДС, между отговорните за ДДС органи. Предложението е свързано с предложението за въвеждане на някои изисквания към доставчиците на платежни услуги (COM 2018/812). Предложението определя правила за хармонизирано събиране от държавите членки на информацията от регистрите, до които доставчиците на платежни услуги дават достъп по електронен път. Освен това в предложението се предвижда нова централна електронна система за съхранение на информация за плащания и за последваща обработка на тази информация от длъжностните лица, ангажирани в борбата с измамите в държавите членки в рамките на Eurofisc.

Докладчикът напълно подкрепя предложението на Комисията и предлага няколко изменения, по-специално за да се гарантира, че борбата срещу измамите с ДДС е по-ефективна. Докладчикът също така обръща внимание на необходимостта да се направи оценка дали платформата за обмен на виртуални валути следва да бъде включена в обхвата на предложението.

 

Освен това докладчикът счита, че стратегията за борба с измамите с ДДС трябва да се развива успоредно с нарастващата модернизация и цифровизация на нашата икономика, като същевременно системата на ДДС се опростява във възможно най-голяма степен за предприятията и гражданите. Поради това докладчикът призовава държавите членки да продължат да инвестират във базирано на технологиите събиране на данъци. Във връзка с това тя счита, че технологията на блоковата верига може също така да се използва за по-добра защита на личните данни и за подобряване на онлайн обмена на информация между данъчните органи.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС

Позовавания

COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)

Дата на консултация с Парламента

20.12.2018

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

ECON

14.1.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Дата на приемане

3.12.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

2

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Дата на внасяне

9.12.2019

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

2

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност