Postup : 2018/0413(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0047/2019

Předložené texty :

A9-0047/2019

Rozpravy :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Hlasování :

PV 17/12/2019 - 4.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0091

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2019</NoDocSe>
PDF 231kWORD 80k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Hospodářský a měnový výbor</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Lídia Pereira</Depute>

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH

(COM(2018)0813 – C9-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0813),

 s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0016/2019),

 s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0047/2019),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a také parlamentům členských států.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 2 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Podle závěrečné zprávy z roku 2019 vypracované v souvislosti se „Studiemi a zprávami týkajícími se výpadku příjmů z DPH v členských státech EU-28“3a, kterou si nechala vypracovat Komise, dosáhl v Unii v roce 2017 výpadek z příjmů z DPH, tj. rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a skutečně vybranou částkou, výše 137,5 miliard EUR, což představuje ztrátu ve výši 11,2 % oproti celkovým očekávaným příjmům z DPH, přičemž v přepočtu na jednoho obyvatele Unie se jedná o částku 267 EUR. Situace v jednotlivých členských státech se však značně liší – výpadek z příjmů z DPH se pohybuje v rozmezí 0,6 % až 35,5 %. Do popředí tak vystupuje nutnost intenzivnější nadnárodní spolupráce, díky níž by bylo možné účinněji bojovat proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu, ale i proti podvodům v oblasti DPH obecně (včetně kolotočových podvodů).

 

_________________

 

3a Dostupné zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 2 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Podvody v oblasti DPH jsou často spojeny s organizovanou trestnou činností, přičemž za přeshraniční podvody v oblasti DPH ve výši miliard eur může být odpovědný velmi malý počet těchto organizovaných sítí, což ovlivňuje nejen výběr daní v členských státech, ale má také negativní dopad na vlastní zdroje Unie. Je proto nezbytné schválit ve spolupráci s vnitrostátními soudními orgány ambiciózní mandát pro Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), aby se zajistilo účinné stíhání podvodníků u soudů členských států. Organizovaný systém přeshraničních podvodů v oblasti DPH by měl být řádně stíhán a podvodníci by měli být potrestáni.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 2 c (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c) Strategie boje proti podvodům v oblasti DPH by měla vznikat souběžně s větší modernizací a digitalizací ekonomiky a současně by mělo dojít k co největšímu zjednodušení systému DPH pro podniky a občany. Je proto nanejvýš důležité, aby členské státy i nadále investovaly do technologicky řízeného výběru daní, zejména automatického propojení mezi podnikovými registračními pokladnami a systémy prodeje a přiznáními k DPH. Kromě toho by správci daně měli i nadále usilovat o užší spolupráci a výměnu osvědčených postupů, a to i v rámci summitu EU v oblasti daňové správy (TADEUS), tj. sítě vedoucích daňové správy členských států, která by na strategické úrovni usilovala o lepší koordinaci činnosti daňových správ. V tomto ohledu by správci daně měli usilovat o účinnou komunikaci a interoperabilitu mezi všemi databázemi týkajícími se fiskálních záležitostí na unijní úrovni. Ke zlepšení ochrany osobních údajů a výměny informací online mezi správci daně by bylo možné použít i technologii bločenky.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 8</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Stanoveného cíle, totiž bojovat podvody s DPH v elektronickém obchodu, by účinněji dosáhl centrální elektronický informační systém „CESOP“, do nějž by členské státy předávaly platební informace, které uchovávají na vnitrostátní úrovni. Tento systém by měl ve vztahu k jednotlivým příjemcům agregovat veškeré informace, které souvisí s DPH a týkají se platebních transakcí předávaných členskými státy, a měl by umožnit získat úplný přehled o platbách, které příjemci obdrželi od plátců nacházejících se v členských státech. Tento informační systém by měl dále detekovat vícenásobné záznamy o týchž platebních transakcích, vyčistit informace obdržené od členských států (např. odstranit duplicity, opravit chyby v údajích atd.) a umožnit kontaktním úředníkům Eurofiscu z členských států provádět křížové kontroly platebních údajů s informacemi o DPH, které mají k dispozici, a provádět dotazování za účelem vyšetřování podezření na podvod v oblasti DPH nebo odhalování podvodů v oblasti DPH.

(8) Stanoveného cíle, totiž bojovat podvody s DPH v elektronickém obchodu, by účinněji dosáhl centrální elektronický informační systém „CESOP“, do nějž by členské státy předávaly platební informace, které uchovávají na vnitrostátní úrovni. Tento systém by měl ve vztahu k jednotlivým příjemcům agregovat veškeré informace, které souvisí s DPH a týkají se platebních transakcí předávaných členskými státy, a měl by umožnit získat úplný přehled o platbách, které příjemci obdrželi od plátců nacházejících se v členských státech. Tento informační systém by měl dále detekovat vícenásobné záznamy o týchž platebních transakcích, vyčistit informace obdržené od členských států (např. odstranit duplicity, opravit chyby v údajích atd.) a umožnit kontaktním úředníkům Eurofiscu z členských států provádět křížové kontroly platebních údajů s informacemi o DPH, které mají k dispozici, a provádět dotazování za účelem vyšetřování podezření na podvod v oblasti DPH nebo odhalování podvodů v oblasti DPH. Všechny členské státy by se měly účastnit činnosti všech pracovních skupin sítě Eurofisc a jmenovat příslušné kontaktní úředníky.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 11</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Výměna platebních údajů mezi správci daně má pro účinný boj proti podvodům zásadní význam. Platební informace by měli zpracovávat pouze kontaktní úředníci Eurofiscu, a to pouze za účelem boje proti podvodům s DPH. Tyto informace by se neměly používat k jiným účelům, než které jsou stanoveny v tomto nařízení, například ke komerčním účelům.

(11) Výměna platebních údajů mezi správci daně má pro účinný boj proti podvodům zásadní význam. Platební informace by měli zpracovávat pouze kontaktní úředníci Eurofiscu, a to pouze za účelem boje proti podvodům s DPH. Tyto informace by se neměly používat k jiným účelům, než které jsou stanoveny v tomto nařízení, například ke komerčním účelům, ale měly by se využít také při uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/8496a.

 

_________________

 

6a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 11 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Vzhledem k nízkému počtu členských států, které zveřejňují odhady ztrát na DPH v důsledku podvodů uvnitř Společenství, by k cílenější spolupráci mezi členskými státy přispělo, kdyby byly k dispozici srovnatelné údaje o podvodech s DPH uvnitř Společenství. Proto by měla Komise společně s členskými státy vypracovat jednotný statistický postup při kvantifikaci a analýze podvodů v oblasti DPH.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 13</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Je nezbytné a přiměřené, aby poskytovatelé platebních služeb uchovávali záznamy o informacích týkajících se platebních transakcí po dobu dvou let, aby členské státy mohly lépe bojovat proti podvodům s DPH v elektronickém obchodu a odhalovat podvodníky. Toto období představuje minimum nezbytné k tomu, aby členské státy mohly účinně provádět kontroly a vyšetřovat podezření na podvod s DPH nebo takové podvody odhalovat, a je přiměřené vzhledem k obrovskému objemu platebních informací a k jejich citlivosti ve smyslu ochrany osobních údajů.

(13) Je nezbytné a přiměřené, aby poskytovatelé platebních služeb uchovávali záznamy o informacích týkajících se platebních transakcí po dobu tří let, aby členské státy mohly lépe bojovat proti podvodům s DPH v elektronickém obchodu a odhalovat podvodníky. Toto období představuje minimum nezbytné k tomu, aby členské státy mohly účinně provádět kontroly a vyšetřovat podezření na podvod s DPH nebo takové podvody odhalovat, a je přiměřené vzhledem k obrovskému objemu platebních informací a k jejich citlivosti ve smyslu ochrany osobních údajů.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 14</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Kontaktní úředníci Eurofiscu z jednotlivých členských států by měli mít možnost přístupu k informacím týkajícím se platebních transakcí a analýzy těchto informací pro účely boje proti podvodům v oblasti DPH. Pověřené osoby z Komise by měly mít k informacím přístup pouze za účelem vývoje a údržby centrálního elektronického informačního systému. Obě skupiny uživatelů by měly být vázány pravidly důvěrnosti stanovenými tímto nařízením.

(14) Kontaktní úředníci sítě Eurofisc z jednotlivých členských států by měli mít možnost přístupu k informacím týkajícím se platebních transakcí a analýzy těchto informací pro účely boje proti podvodům v oblasti DPH. Pověřené osoby z Komise by měly mít k informacím přístup za účelem vývoje a údržby centrálního elektronického informačního systému a k zajištění řádného uplatňování tohoto nařízení. Obě skupiny uživatelů by měly být vázány pravidly důvěrnosti stanovenými tímto nařízením. Kromě toho by Komise měla mít možnost provádět návštěvy členských států, aby vyhodnotila, jak fungují mechanismy správní spolupráce.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 14 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Správa systému CESOP a analýza zásadních informací představují pro síť Eurofisc další úkoly, které bude muset vykonávat. Ve výroční zprávě této sítě by proto mělo být posouzeno, zda jsou zdroje vyčleněné pro tuto síť přiměřené a postačují k tomu, aby se zlepšila spolupráce mezi členskými státy a aby byl boj proti podvodům v oblasti DPH účinný.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 18</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne 17

(18) V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne ...17. Vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů je jednou ze základních hodnot Unie, mělo by se s evropským inspektorem ochrany údajů konzultovat každé opatření, které má být přijato podle článku 24e nařízení (EU) č. 904/2010 ve znění tohoto nařízení.

__________________

__________________

17 Úř. věst. C […], […], s. […].

17 Úř. věst. C […], […], s. […].

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Kapitola II – oddíl 2 – článek 12 a (nový)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) V oddílu 2 KAPITOLY II se doplňuje nový článek, který zní:

 

„Článek 12a

 

Všechny členské státy musejí přijmout opatření, aby došlo ke snížení podílu pozdních odpovědí a zvýšení kvality žádostí o informace. Členské státy o těchto opatřeních uvědomí Komisi.“

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Čl. 24 c – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se uchovávají v systému CESOP po dobu maximálně dvou let po skončení roku, v němž byly tyto informace do systému předány.

2. Informace uvedené v odst. 1 písm. a) až c) se uchovávají v systému CESOP po dobu maximálně pěti let po skončení roku, v němž byly tyto informace do systému předány.

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Čl. 24 d– pododstavec 2 (nový)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

Kromě toho by Komise měla mít možnost provádět návštěvy členských států, aby vyhodnotila, jak fungují mechanismy správní spolupráce týkající se přeshraničních podvodů v oblasti DPH.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Kapitola X – čl. 36 – odst. 2 – návětí</Article2>

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(2a) V čl. 36 odst. 2 se návětí nahrazuje tímto:

„2. Kontaktní úředníci členských států účastnících se činnosti v určité pracovní oblasti Eurofiscu (dále jen „zúčastnění kontaktní úředníci Eurofiscu“) určí ze svého středu na omezenou dobu koordinátora (dále jen „koordinátor pracovní oblasti Eurofiscu“). Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu:

„2. Kontaktní úředníci členských států účastnících se činnosti v příslušné pracovní oblasti Eurofiscu (dále jen „zúčastnění kontaktní úředníci Eurofiscu“) určí ze svého středu na omezenou dobu koordinátora (dále jen „koordinátor pracovní oblasti Eurofiscu“). Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu:

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj)

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Čl. 37 – pododstavec 1 a (nový)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výroční zpráva přinejmenším podrobně uvádí pro každý členský stát počet provedených kontrol a DPH, která byla dodatečně vyměřena a vybrána díky informacím zpracovávaným podle článku 24d.

Výroční zpráva podrobně uvádí pro každý členský stát alespoň:

 

 počet provedených kontrol,

 

 počet úředníků, kteří smějí být přítomni v prostorách správních orgánů jiného členského státu a počet úředníků přítomných během správních šetření prováděných na území dožádaného členského státu,

 

 počet souběžných kontrol organizovaných s jedním nebo několika členskými státy a počet úředníků, kteří se zúčastnili přípravných schůzí před těmito kontrolami,

 

 počet týmů společného auditu, do nichž byl každý členský stát zapojen,

 

 opatření k informování auditorů o nástrojích v rámci tohoto nařízení,

 

 počet kvalifikovaných zaměstnanců k zajištění přítomnosti v prostorách správních orgánů, účasti na správních šetřeních a souběžných kontrolách (jak je uvedeno v článcích 28 až 30),

 

 počet zaměstnanců v jediném ústředním kontaktním orgánu, dalších určených kontaktních útvarů a příslušných úředníků, kteří si mohou přímo vyměňovat informace na základě tohoto nařízení (jak je uvedeno v článku 4), a údaje o tom, jakým způsobem se informace shromažďují a jak si je tyto orgány vyměňují, a

 

 výše DPH, která byla dodatečně vyměřena a vybrána díky informacím zpracovávaným podle článku 24d.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Kapitola XIII – článek 49 a (nový)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) V KAPITOLE III se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 49a

 

Členské státy a Komise vypracují společný systém shromažďování statistických údajů o podvodech v oblasti DPH uvnitř Společenství a zveřejňují odhady ztrát na DPH v jednotlivých členských státech v důsledku těchto podvodů a také odhady za Unii jako celek. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů praktická opatření týkající se tohoto statistického systému. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.“

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Kapitola XIV – čl. 50 – odst. 1 a (nový)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) V článku 50 KAPITOLY XIV se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„1a. Pokud členský stát poskytuje třetí zemi obsáhlejší informace, než je stanoveno v kapitolách II a III tohoto nařízení, tento členský stát nesmí odmítnout poskytnutí těchto informací žádnému jinému členskému státu, který žádá o spolupráci nebo o ně projeví zájem.“

</Amend></RepeatBlock-Amend>

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Elektronické obchodování, které spotřebitelům pomáhá nakupovat zboží a služby on-line, se v minulých letech rychle rozvíjelo. Spotřebitelé si mohou vybírat mezi různými dodavateli, produkty a značkami. Mohou rovněž platit on-line v důvěryhodném prostředí, aniž by se přesunuli od svého počítače nebo chytrého telefonu. Dodavatelé změnili své obchodní modely, aby využili elektronické obchodování a prodávali své výrobky spotřebitelům na celosvětové úrovni, aniž by byla zapotřebí fyzická maloobchodní přítomnost. Tuto příležitost však využívají také podvodné podniky, aby získaly na trhu nespravedlivou výhodu tím, že neplní své povinnosti v oblasti DPH.

Podle údajů Komise dosahuje v EU v současné době výpadek z příjmů z DPH (rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a skutečně vybranou částkou) 137 miliard EUR, což v přepočtu na jednoho obyvatele EU činí 267 EUR. Situace v jednotlivých členských státech se však značně liší: výpadek z příjmů z DPH se v členských státech pohybuje v rozmezí 0,7 % až 35,5 % celkové výše očekávaných příjmů. To svědčí o potřebě intenzivnější nadnárodní spolupráce, díky níž by bylo možné lépe bojovat například proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu, ale i proti podvodům v oblasti DPH obecně (včetně kolotočových podvodů).

 

Tento návrh se týká povinného předávání a výměny platebních informací týkajících se DPH mezi orgány spravující DPH. Jde ruku v ruce s návrhem, který zavádí určité požadavky na poskytovatele platebních služeb (COM 2018/812). Návrh stanoví pravidla, podle nichž mají členské státy harmonizovaným způsobem shromažďovat záznamy, které poskytovatelé platebních služeb elektronicky zpřístupňují. Návrh dále zavádí nový centrální elektronický systém pro uchovávání platebních informací a pro další zpracování těchto informací úředníky pro boj proti podvodům v členských státech v rámci sítě Eurofisc.

Zpravodajka plně podporuje návrh Komise a předkládá několik pozměňovacích návrhů, zejména za účelem zajištění větší účinnosti boje proti podvodům v oblasti DPH. Zpravodajka rovněž upozorňuje na potřebu vyhodnocení toho, zda by platformy pro výměnu virtuálních měn měly být zahrnuty do působnosti návrhu.

 

Kromě toho se domnívá, že strategie boje proti podvodům v oblasti DPH by měla vznikat souběžně se zvyšováním modernizace a digitalizace naší ekonomiky a že současně by mělo docházet k co největšímu zjednodušování systému DPH pro podniky a občany. Zpravodajka proto vyzývá členské státy, aby i nadále investovaly do technologiemi řízeného výběru daní. V této souvislosti se domnívá, že ke zlepšení ochrany osobních údajů a výměny informací online mezi správci daně lez použít i technologii bločenky.

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH

Referenční údaje

COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)

Datum konzultace s EP

20.12.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ECON

14.1.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Datum přijetí

3.12.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

2

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Datum předložení

9.12.2019

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

50

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

2

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí