Procedure : 2018/0413(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0047/2019

Indgivne tekster :

A9-0047/2019

Forhandlinger :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Afstemninger :

PV 17/12/2019 - 4.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0091

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2019</NoDocSe>
PDF 216kWORD 81k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0813 – C9-0016/2019 – 2018/0413(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Økonomi- og Valutaudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Lídia Pereira</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
  RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig

(COM(2018)0813 – C9-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure: høring)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0813),

 der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0016/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 82,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0047/2019),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 2 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) I henhold til den endelige rapport fra 2019 i forbindelse med "Undersøgelse og rapporter om momsgabet i de 28 EU-medlemsstater"3a, som blev udarbejdet for Kommissionen, beløb momsgabet i Unionen, dvs. forskellen mellem de forventede momsindtægter og det faktisk inddrevne beløb, sig til 137,5 mia. EUR i 2017, hvilket svarer til 11,2 % af de samlede forventede momsindtægter og et indtægtstab på 267 EUR pr. indbygger i Unionen. Der er imidlertid store forskelle mellem medlemsstaterne med momsgab, der spænder fra 0,6 % til 35,5 %. Dette viser, at der er behov for mere tværnationalt samarbejde for bedre at kunne bekæmpe navnlig momssvig i forbindelse med e-handel, men også momssvig mere generelt (herunder karruselsvig).

 

_________________

 

3a Findes på https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 2 b (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) Momssvig er ofte knyttet til organiseret kriminalitet, og et meget lille antal af disse organiserede netværk kan være ansvarlige for milliarder af euro i grænseoverskridende momssvig, som ikke blot påvirker medlemsstaternes skatteopkrævning, men også har en negativ indvirkning på Unionens egne indtægter. Det er nødvendigt at vedtage et ambitiøst mandat til Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) i samarbejde med de nationale retsmyndigheder for at sikre effektiv retsforfølgning af svindlere ved de nationale domstole. Organiseret grænseoverskridende momssvig bør behørigt retsforfølges, og svindlerne bør straffes.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 2 c (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c) Strategien for bekæmpelse af momssvig bør udvikles sideløbende med den stigende modernisering og digitalisering af økonomien, samtidig med at momssystemet gøres så enkelt som muligt for virksomheder og borgere. Det er derfor særlig vigtigt, at medlemsstaterne fortsat investerer i teknologibaseret skatteopkrævning, navnlig ved automatisk at forbinde virksomhedernes kasseapparater og salgssystemer med momsangivelserne. Desuden bør skattemyndighederne fortsætte deres bestræbelser på tættere samarbejde og udveksling af bedste praksis, herunder gennem EU-topmødet om skatteforvaltning (Tadeus), et netværk af medlemsstaternes skattemyndigheder, der sigter mod en bedre koordinering på strategisk plan mellem skattemyndigheder. I den forbindelse bør skattemyndighederne arbejde hen imod en effektiv kommunikation og interoperabilitet mellem alle databaser, der vedrører skattespørgsmål på EU-plan. Der vil også kunne anvendes blockchainteknologi til at forbedre beskyttelsen af personoplysninger og styrke udvekslingen af oplysninger mellem skattemyndighederne online.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 8</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Med et centralt elektronisk informationssystem ("CESOP"), hvor medlemsstaterne videregiver betalingsoplysninger, som de lagrer på nationalt plan, ville man nå målet om en mere effektiv bekæmpelse af momssvig i forbindelse med e-handel. Med hensyn til individuelle betalingsmodtagere bør dette system samle alle relevante momsoplysninger vedrørende betalingstransaktioner, der fremsendes af medlemsstaterne, og give et fuldstændigt overblik over de betalinger, som betalingsmodtagerne har modtaget fra betalere i medlemsstaterne. Dette informationssystem bør endvidere fange flere registreringer af de samme betalingstransaktioner, rense de oplysninger, der modtages fra medlemsstaterne (f.eks. fjerne duplikater, rette fejl i data osv.), og sætte medlemsstaternes Eurofiscforbindelsesembedsmænd i stand til at krydstjekke betalingsdata med de momsoplysninger, de er i besiddelse af, og foretage undersøgelser som led i en efterforskning af formodet momssvig eller afsløre momssvig.

(8) Med et centralt elektronisk informationssystem ("CESOP"), hvor medlemsstaterne videregiver betalingsoplysninger, som de lagrer på nationalt plan, ville man nå målet om en mere effektiv bekæmpelse af momssvig i forbindelse med e-handel. Med hensyn til individuelle betalingsmodtagere bør dette system samle alle relevante momsoplysninger vedrørende betalingstransaktioner, der fremsendes af medlemsstaterne, og give et fuldstændigt overblik over de betalinger, som betalingsmodtagerne har modtaget fra betalere i medlemsstaterne. Dette informationssystem bør endvidere fange flere registreringer af de samme betalingstransaktioner, rense de oplysninger, der modtages fra medlemsstaterne (f.eks. fjerne duplikater, rette fejl i data osv.), og sætte medlemsstaternes Eurofiscforbindelsesembedsmænd i stand til at krydstjekke betalingsdata med de momsoplysninger, de er i besiddelse af, og foretage undersøgelser som led i en efterforskning af formodet momssvig eller afsløre momssvig. Alle medlemsstater bør deltage i alle Eurofiscarbejdsgrupper og udpege forbindelsesofficerer i overensstemmelse hermed.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Udveksling af betalingsoplysninger mellem skattemyndighederne er afgørende for en effektiv bekæmpelse af svig. Kun Eurofiscforbindelsesembedsmænd bør behandle betalingsoplysninger og udelukkende med det formål at bekæmpe momssvig. Disse oplysninger bør ikke anvendes til andre formål end dem, der er fastsat i denne forordning, f.eks. til kommercielle formål.

(11) Udveksling af betalingsoplysninger mellem skattemyndighederne er afgørende for en effektiv bekæmpelse af svig. Kun Eurofiscforbindelsesembedsmænd bør behandle betalingsoplysninger og udelukkende med det formål at bekæmpe momssvig. Disse oplysninger bør ikke anvendes til andre formål end dem, der er fastsat i denne forordning, f.eks. til kommercielle formål, og bør også anvendes i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2015/8496a.

 

_________________

 

6a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Kun nogle få medlemsstater offentliggør skøn over deres tab af momsindtægter som følge af svig inden for Fællesskabet, og sammenlignelige oplysninger om momssvig inden for Fællesskabet ville således bidrage til et mere målrettet samarbejde mellem medlemsstaterne. Derfor bør Kommissionen sammen med medlemsstaterne udvikle en fælles statistisk metode til at kvantificere og analysere momssvig.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 13</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Det er nødvendigt og rimeligt, at betalingstjenesteudbydere fører registre over oplysninger om betalingstransaktioner i en periode på to år for at bistå medlemsstaterne med at bekæmpe momssvig i forbindelse med e-handel og afsløre bedragere. Denne periode udgør det minimum, der er nødvendigt for, at medlemsstaterne kan foretage effektive kontroller og undersøge og afsløre formodet momssvig, og den er rimelig i betragtning af den enorme mængde betalingsoplysninger og deres følsomhed i henseende til beskyttelse af personoplysninger.

(13) Det er nødvendigt og rimeligt, at betalingstjenesteudbydere fører registre over oplysninger om betalingstransaktioner i en periode på tre år for at bistå medlemsstaterne med at bekæmpe momssvig i forbindelse med e-handel og afsløre bedragere. Denne periode udgør det minimum, der er nødvendigt for, at medlemsstaterne kan foretage effektive kontroller og undersøge og afsløre formodet momssvig, og den er rimelig i betragtning af den enorme mængde betalingsoplysninger og deres følsomhed i henseende til beskyttelse af personoplysninger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 14</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) De enkelte medlemsstaters Eurofiscforbindelsesembedsmænd bør kunne tilgå og analysere oplysninger i forbindelse med betalingstransaktioner med henblik på bekæmpelse af momssvig. Behørigt befuldmægtigede personer fra Kommissionen bør kun tilgå disse oplysninger med henblik på at udvikle og vedligeholde det centrale elektroniske informationssystem. Begge grupper af brugere bør være bundet af reglerne om fortrolighed i denne forordning.

(14) De enkelte medlemsstaters Eurofiscforbindelsesembedsmænd bør kunne tilgå og analysere oplysninger i forbindelse med betalingstransaktioner med henblik på bekæmpelse af momssvig. Behørigt befuldmægtigede personer fra Kommissionen bør kun tilgå disse oplysninger med henblik på at udvikle og vedligeholde det centrale elektroniske informationssystem og for at sikre en korrekt gennemførelse af denne forordning. Begge grupper af brugere bør være bundet af reglerne om fortrolighed i denne forordning. Desuden bør det være muligt for Kommissionen at foretage besøg i medlemsstaterne for at vurdere, hvordan ordningerne for administrativt samarbejde fungerer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 14 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Forvaltningen af CESOP og analysen af afgørende oplysninger udgør supplerende opgaver for Eurofisc. I Eurofiscs årsrapport bør det undersøges, om de ressourcer, der er afsat til Eurofisc, er dækkende og tilstrækkelige til at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne og bekæmpe momssvig effektivt.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 18</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 og afgav udtalelse den 17

(18) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) blev hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 og afgav udtalelse den 17. Da beskyttelse af personoplysninger udgør en af Unionens grundlæggende værdier, bør EDPS høres om enhver foranstaltning, der skal træffes i henhold til artikel 24e i forordning (EU) nr. 904/2010, som ændret ved denne forordning.

__________________

__________________

17 EUT C […], […], s. […].

17 EUT C […], […], s. […].

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Kapitel II – afdeling 2 – artikel 12a (ny)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) I kapitel II, afdeling 2, indsættes følgende artikel:

 

"Artikel 12a

 

Alle medlemsstater anmodes om at træffe foranstaltninger for at reducere procentdelen af sene svar og forbedre kvaliteten af anmodninger om oplysninger. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om sådanne foranstaltninger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 24c – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. CESOP opbevarer de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), i en periode på højst to år efter udløbet af det år, hvor oplysningerne blev overført til systemet.

2. CESOP opbevarer de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a)-c), i en periode på højst fem år efter udløbet af det år, hvor oplysningerne blev overført til systemet.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 24d – afsnit 2 (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

 

Desuden bør det være muligt for Kommissionen at foretage besøg i medlemsstaterne for at vurdere, hvordan samarbejdsordningerne omkring momssvig fungerer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Kapitel X - Artikel 36 – stk. 2 – indledning</Article2>

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

2a) I artikel 36, stk. 2, affattes indledningen således:

"2. Forbindelsesembedsmændene fra de medlemsstater, der deltager i et bestemt Eurofiscarbejdsområde (i det følgende benævnt "deltagende Eurofiscforbindelsesembedsmænd"), udpeger en koordinator (i det følgende benævnt "Eurofiscarbejdsområdekoordinatorer") blandt de deltagende forbindelsesembedsmænd for et begrænset tidsrum. Eurofiscarbejdsområdekoordinatorerne skal:"

"2. Forbindelsesembedsmændene fra de medlemsstater, der deltager i det relevante Eurofiscarbejdsområde (i det følgende benævnt "deltagende Eurofiscforbindelsesembedsmænd"), udpeger en koordinator (i det følgende benævnt "Eurofiscarbejdsområdekoordinatorer") blandt de deltagende forbindelsesembedsmænd for et begrænset tidsrum. Eurofiscarbejdsområdekoordinatorerne skal:"

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 37 – afsnit 1a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Årsrapporten indeholder for hver medlemsstat som minimum detaljerede oplysninger om antallet af gennemførte kontroller og den yderligere moms, der er blevet beregnet og opkrævet som følge af de oplysninger, der er blevet behandlet i medfør af artikel 24d.

Årsrapporten indeholder for hver medlemsstat mindst detaljerede oplysninger om:

 

- antal udførte kontroller;

 

- antallet af tjenestemænd, der har tilladelse til at være til stede i en anden medlemsstats administrative myndigheders kontorer, og antallet af embedsmænd, der er til stede under de administrative undersøgelser, der foretages på den bistandssøgte medlemsstats område;

 

- antallet af samtidige kontroller organiseret med en eller flere medlemsstater og antallet af embedsmænd, der deltager i forhåndsudvælgelsesmøder med henblik på samtidige kontroller;

 

- antallet af fælles revisionshold, som hver medlemsstat har deltaget i;

 

- de tiltag, der er truffet for at informere revisorerne om instrumenterne i denne forordning;

 

- antallet af kvalificerede menneskelige ressourcer til at sikre tilstedeværelse i administrative kontorer, deltagelse i administrative undersøgelser og samtidige kontroller (jf. artikel 28-30);

 

- antallet af ansatte til stede i det centrale forbindelseskontor og i andre udpegede forbindelseskontorer og også alle andre kompetente embedsmænd, som direkte kan udveksle oplysninger på grundlag af denne forordning (jf. artikel 4), og hvordan oplysninger indsamles og udveksles mellem disse organer; og

 

- den yderligere moms, der er blevet beregnet og opkrævet som følge af de oplysninger, der er blevet behandlet i medfør af artikel 24d.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Bilag IX – artikel 49a (ny)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) I kapitel III indsættes følgende artikel:

 

"Artikel 49a

 

Medlemsstaterne og Kommissionen etablerer et fælles system til indsamling af statistikker om momssvig inden for Fællesskabet og offentliggør nationale skøn over tab af momsindtægter som følge af svig samt et overslag for Unionen som helhed. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter de praktiske foranstaltninger i forbindelse med dette statistiske system. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 58, stk. 2."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Kapitel XIV – artikel 50 – stk. 1 a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) I artikel 50 i kapitel XIV indsættes følgende stykke:

 

"1a. Når en medlemsstat leverer flere oplysninger til et tredjeland end dem, der er fastsat i kapitel II og III i denne forordning, nægter den pågældende medlemsstat ikke at videregive disse oplysninger til en anden medlemsstat, som anmoder om samarbejde, eller som har en interesse i at modtage disse oplysninger."

</Amend></RepeatBlock-Amend>


BEGRUNDELSE

E-handelen er steget hurtigt gennem de seneste år og har hjulpet forbrugerne med at købe varer og tjenester online. Forbrugerne kan vælge mellem forskellige leverandører, produkter og mærker. De kan også betale online i et tillidsfuldt miljø uden at skulle fjerne sig fra deres computer eller smartphone. Leverandørerne har ændret deres virksomhedsmodel for at nyde godt af e-handel og sælge deres produkter til forbrugere globalt, uden at detailleddet behøver at være fysisk til stede. Denne mulighed udnyttes dog også af svigagtige virksomheder til at opnå en urimelig markedsfordel ved ikke at opfylde deres momsforpligtelser.

Ifølge Kommissionen beløber momsgabet (forskellen mellem de forventede momsindtægter og det faktisk inddrevne beløb) i EU sig i øjeblikket til 137 mia. EUR, svarende til 267 EUR i tabte indtægter pr. person i EU. Der er imidlertid store forskelle mellem EU-medlemsstaterne, hvor momsgabene spænder fra under 0,7 % af de samlede forventede indtægter i nogle medlemsstater til 35,5 % i andre. Dette viser, at der er behov for mere tværnationalt samarbejde for bedre at kunne bekæmpe momssvig navnlig i forbindelse med e-handel, men også momssvig mere generelt (herunder karruselsvig).

 

Dette forslag vedrører obligatorisk fremsendelse og udveksling af oplysninger om momsbetalinger mellem momsmyndigheder. Forslaget går hånd i hånd med forslaget om at indføre visse krav til betalingstjenesteudbydere (COM(2018)0812). Forslaget indeholder bestemmelser om, at medlemsstaterne på en harmoniseret måde skal indsamle de registre, som betalingstjenesteudbydere stiller elektronisk til rådighed. Desuden indføres der med forslaget et nyt centralt elektronisk system til lagring af betalingsoplysninger og viderebehandling af disse oplysninger hos embedsmænd, der er specialiserede i bekæmpelse af svig, i medlemsstaterne inden for Eurofiscrammen.

Ordføreren støtter fuldt ud Kommissionens forslag og foreslår nogle ændringer, navnlig for at sikre, at bekæmpelsen af momssvig bliver mere effektiv. Ordføreren gør også opmærksom på, at det er nødvendigt at foretage en vurdering af, hvorvidt en vekslingsplatform for virtuelle valutaer bør være omfattet af forslagets anvendelsesområde.

 

Desuden mener ordføreren, at strategien for bekæmpelse af momssvig bør udvikles sideløbende med den stigende modernisering og digitalisering af økonomien, samtidig med at momssystemet gøres så enkelt som muligt for virksomheder og borgere. Ordføreren opfordrer derfor medlemsstaterne til fortsat at investere i teknologistyret skatteopkrævning. Hvad dette angår, mener hun, at der også kunne gøres brug af blockchainteknologi til bedre at beskytte personoplysninger og forbedre onlineudvekslingen af oplysninger mellem skattemyndighederne.


 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig

Referencer

COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)

Dato for høring af EP

20.12.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

14.1.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

2

5

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Dato for indgivelse

9.12.2019

 

 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

50

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

2

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

Seneste opdatering: 13. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik