Διαδικασία : 2018/0413(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0047/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0047/2019

Συζήτηση :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2019 - 4.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0091

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2019</NoDocSe>
PDF 251kWORD 91k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Lídia Pereira</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

(COM(2018)0813 – C9-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0813),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0016/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0047/2019),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Σύμφωνα με την τελική έκθεση του 2019 στο πλαίσιο της μελέτης και των εκθέσεων σχετικά με το έλλειμμα ΦΠΑ στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, που εκπονήθηκαν για την Επιτροπή, το έλλειμμα ΦΠΑ, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και του ποσού που πράγματι εισπράχθηκε, ανήλθε σε 137,5 δισεκατομμύρια EUR το 2017 στην Ένωση, ποσό που αντιστοιχεί σε απώλεια του 11,2 % των συνολικών αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και σε απώλεια εσόδων 267 EUR ανά άτομο στην Ένωση. Υπάρχουν, ωστόσο, μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, με τα ελλείμματα ΦΠΑ να κυμαίνονται από το 0,6 % έως το 35,5 %. Αυτό τονίζει την ανάγκη για εντονότερη διακρατική συνεργασία με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικότερα, καθώς και της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, γενικότερα (συμπεριλαμβανομένης της αλυσιδωτής απάτης).

 

_________________

 

Διατίθεται στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ συνδέεται συχνά με το οργανωμένο έγκλημα και ένας πολύ μικρός αριθμός αυτών των οργανωμένων δικτύων μπορεί να είναι υπεύθυνος για δισεκατομμύρια ευρώ διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, που δεν πλήττει μόνο την είσπραξη των εσόδων στα κράτη μέλη αλλά επίσης έχει αρνητικό αντίκτυπο στους ιδίους πόρους της Ένωσης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να εγκριθεί μια φιλόδοξη εντολή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε συνεργασία με τις εθνικές δικαστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική δίωξη ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων όσων επιδίδονται σε απάτες. Η οργανωμένη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ θα πρέπει να διώκεται δεόντως και οι υπαίτιοι της απάτης θα πρέπει να τιμωρούνται

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2γ) Η στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ θα πρέπει να εξελιχθεί παράλληλα με την επέκταση του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης στην οικονομία, με ταυτόχρονη απλούστευση του συστήματος ΦΠΑ στον μέγιστο δυνατό βαθμό για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχίσουν τα κράτη μέλη να επενδύουν σε τεχνολογικά συστήματα είσπραξης των φόρων, ιδίως με την αυτόματη σύνδεση των εταιρικών ταμειακών μηχανών και των συστημάτων πωλήσεων με τις δηλώσεις ΦΠΑ. Επιπλέον, οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της Συνόδου Κορυφής των Φορολογικών Διοικήσεων της ΕΕ (TADEUS), ενός δικτύου προϊσταμένων των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών το οποίο επιδιώκει καλύτερο συντονισμό σε στρατηγικό επίπεδο μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να εργάζονται με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των βάσεων δεδομένων που αφορούν φορολογικά θέματα σε ενωσιακό επίπεδο. Η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη βελτίωση της επιγραμμικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 8</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Ο στόχος της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου θα επιτευχθεί αποτελεσματικότερα με ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών, το «CESOP», στο οποίο τα κράτη μέλη θα διαβιβάζουν τις πληροφορίες για πληρωμές που αποθηκεύουν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να συγκεντρώνει, σε σχέση με μεμονωμένους δικαιούχους, όλες τις σχετικές με τον ΦΠΑ πληροφορίες αναφορικά με πράξεις πληρωμών που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη και θα πρέπει να παρέχει πλήρη επισκόπηση των πληρωμών τις οποίες λαμβάνουν οι δικαιούχοι από πληρωτές που βρίσκονται στα κράτη μέλη. Επιπλέον, το εν λόγω σύστημα πληροφοριών θα πρέπει να αναγνωρίζει τις πολλαπλές καταχωρίσεις των ίδιων πράξεων πληρωμών, να εκκαθαρίζει τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη (π.χ. αφαίρεση διπλών καταχωρίσεων, διόρθωση σφαλμάτων στα δεδομένα κ.λπ.) και να παρέχει στους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc από τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διασταυρώνουν στοιχεία για τις πληρωμές με τις σχετικές με τον ΦΠΑ πληροφορίες που διαθέτουν, καθώς και να πραγματοποιούν αναζητήσεις για τους σκοπούς έρευνας για εικαζόμενη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ ή για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

(8) Ο στόχος της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου θα επιτευχθεί αποτελεσματικότερα με ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών, το «CESOP», στο οποίο τα κράτη μέλη θα διαβιβάζουν τις πληροφορίες για πληρωμές που αποθηκεύουν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να συγκεντρώνει, σε σχέση με μεμονωμένους δικαιούχους, όλες τις σχετικές με τον ΦΠΑ πληροφορίες αναφορικά με πράξεις πληρωμών που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη και θα πρέπει να παρέχει πλήρη επισκόπηση των πληρωμών τις οποίες λαμβάνουν οι δικαιούχοι από πληρωτές που βρίσκονται στα κράτη μέλη. Επιπλέον, το εν λόγω σύστημα πληροφοριών θα πρέπει να αναγνωρίζει τις πολλαπλές καταχωρίσεις των ίδιων πράξεων πληρωμών, να εκκαθαρίζει τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη (π.χ. αφαίρεση διπλών καταχωρίσεων, διόρθωση σφαλμάτων στα δεδομένα κ.λπ.) και να παρέχει στους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc από τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διασταυρώνουν στοιχεία για τις πληρωμές με τις σχετικές με τον ΦΠΑ πληροφορίες που διαθέτουν, καθώς και να πραγματοποιούν αναζητήσεις για τους σκοπούς έρευνας για εικαζόμενη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ ή για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις ομάδες εργασίας του Eurofisc και να διορίζουν αναλόγως υπαλλήλους συνδέσμους.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 11</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Η ανταλλαγή δεδομένων για τις πληρωμές μεταξύ φορολογικών αρχών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης. Μόνο οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να επεξεργάζονται τις πληροφορίες για τις πληρωμές και μόνο με στόχο την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους που καθορίζονται με τον εν λόγω κανονισμό, όπως π.χ. για εμπορικούς σκοπούς.

(11) Η ανταλλαγή δεδομένων για τις πληρωμές μεταξύ φορολογικών αρχών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης. Μόνο οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να επεξεργάζονται τις πληροφορίες για τις πληρωμές και μόνο με στόχο την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους που καθορίζονται με τον εν λόγω κανονισμό, όπως π.χ. για εμπορικούς σκοπούς, και θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_________________

 

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Λόγω του χαμηλού αριθμού των κρατών μελών που δημοσιεύουν εκτιμήσεις σχετικά με τις απώλειες ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικής απάτης, η ύπαρξη συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με την ενδοκοινοτική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ θα συνέβαλλε σε μια πιο στοχοθετημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει κοινή στατιστική προσέγγιση μαζί με τα κράτη μέλη για την ποσοτικοποίηση και την ανάλυση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 13</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Είναι αναγκαίο και αναλογικό οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να διατηρούν αρχεία με τις πληροφορίες για πράξεις πληρωμής για περίοδο δύο ετών, ώστε να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου και τον εντοπισμό επιχειρήσεων που διαπράττουν απάτη. Αυτή η χρονική περίοδος είναι η ελάχιστη αναγκαία ώστε τα κράτη μέλη να διενεργούν ελέγχους με αποτελεσματικό τρόπο και να διερευνούν υποθέσεις εικαζόμενης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ ή να εντοπίζουν περιπτώσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, και είναι αναλογική, αν ληφθεί υπόψη ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών για τις πληρωμές και η ευαισθησία αυτών των πληροφοριών όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(13) Είναι αναγκαίο και αναλογικό οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να διατηρούν αρχεία με τις πληροφορίες για πράξεις πληρωμής για περίοδο τριών ετών, ώστε να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου και τον εντοπισμό επιχειρήσεων που διαπράττουν απάτη. Η εν λόγω χρονική περίοδος είναι η ελάχιστη αναγκαία ώστε τα κράτη μέλη να διενεργούν ελέγχους με αποτελεσματικό τρόπο και να διερευνούν υποθέσεις εικαζόμενης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ ή να εντοπίζουν περιπτώσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, και είναι αναλογική, αν ληφθεί υπόψη ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών για τις πληρωμές και η ευαισθησία αυτών των πληροφοριών όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 14</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc από κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις πληρωμών και ανάλυσης των πληροφοριών αυτών, για τους σκοπούς της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Δεόντως διαπιστευμένα πρόσωπα από την Επιτροπή θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς της ανάπτυξης και συντήρησης του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών. Και οι δύο ομάδες χρηστών θα πρέπει να δεσμεύονται από τους κανόνες εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.

(14) Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc από κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις πληρωμών και ανάλυσης των πληροφοριών αυτών, για τους σκοπούς της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Δεόντως διαπιστευμένα πρόσωπα από την Επιτροπή θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για τους σκοπούς της ανάπτυξης και συντήρησης του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών, καθώς και για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κανονισμού αυτού. Και οι δύο ομάδες χρηστών θα πρέπει να δεσμεύονται από τους κανόνες εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να προβαίνει σε επισκέψεις στα κράτη μέλη, για να αξιολογεί τον τρόπο λειτουργίας των ρυθμίσεων διοικητικής συνεργασίας.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Η διαχείριση του CESOP καθώς και η ανάλυση κρίσιμων πληροφοριών αποτελούν επιπλέον καθήκοντα για το Eurofisc. Η ετήσια έκθεση του Eurofisc θα πρέπει να εξετάζει κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται στο Eurofisc είναι κατάλληλοι και επαρκείς για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 18</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος γνωμοδότησε στις…17.

(18) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος γνωμοδότησε στις…17. Δεδομένου ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ένωσης, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του ΕΕΠΔ για κάθε μέτρο που πρόκειται να ληφθεί δυνάμει του άρθρου 24ε του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό.

__________________

__________________

17 ΕΕ C […] της […], σ. […].

17 ΕΕ C […] της […], σ. […].

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Κεφάλαιο II – Τμήμα 2 – Άρθρο 12α (νέο)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Στο τμήμα 2 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ, προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 12α

 

Όλα τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν μέτρα για τη μείωση του ποσοστού των καθυστερημένων απαντήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας των αιτήσεων για παροχή πληροφοριών. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα αυτά.»

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 24γ – παράγραφος 2</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το CESOP διατηρεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) για περίοδο δύο ετών, κατ’ ανώτατο όριο, από την παρέλευση του έτους κατά το οποίο οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στο σύστημα.

2. Το CESOP διατηρεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως γ) για περίοδο πέντε ετών, κατ’ ανώτατο όριο, από την παρέλευση του έτους κατά το οποίο οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στο σύστημα.

</Amend><Amend>Τροπολογία  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άrθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 24δ – εδάφιο 2 (νέο)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 

 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να διενεργεί επισκέψεις στα κράτη μέλη, για να αξιολογεί τον τρόπο λειτουργίας των ρυθμίσεων συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Κεφάλαιο Χ – Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος</Article2>

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2α) Στο άρθρο 36 παράγραφος 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι των κρατών μελών τα οποία συμμετέχουν σε συγκεκριμένο τομέα εργασίας του Eurofisc (στο εξής «συμμετέχοντες υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc») ορίζουν συντονιστή (στο εξής «συντονιστής του τομέα εργασίας του Eurofisc»), μεταξύ των συμμετεχόντων υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc:»

«2. Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι των κρατών μελών τα οποία συμμετέχουν στον οικείο τομέα εργασίας του Eurofisc (στο εξής «συμμετέχοντες υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc») ορίζουν συντονιστή (στο εξής «συντονιστής του τομέα εργασίας του Eurofisc»), μεταξύ των συμμετεχόντων υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc:»

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj)

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 37 – εδάφιο 1α (νέο)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην ετήσια έκθεση αναφέρεται τουλάχιστον λεπτομερώς για κάθε κράτος μέλος ο αριθμός των ελέγχων που διενεργήθηκαν και ο επιπλέον ΦΠΑ που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24δ.

Στην ετήσια έκθεση αναφέρεται τουλάχιστον λεπτομερώς για κάθε κράτος μέλος:

 

- o αριθμός των ελέγχων που διενεργήθηκαν·

 

- ο αριθμός των υπαλλήλων που είναι εξουσιοδοτημένοι να βρίσκονται στα γραφεία των διοικητικών αρχών άλλου κράτους μέλους και ο αριθμός των υπαλλήλων που είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση·

 

- ο αριθμός των ελέγχων που διοργανώνονται ταυτόχρονα με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και ο αριθμός υπαλλήλων που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις προεπιλογής για τους ταυτόχρονους ελέγχους·

 

- ο αριθμός κοινών ομάδων ελέγχου στις οποίες έχει συμμετάσχει κάθε κράτος μέλος·

 

- τα μέτρα που λαμβάνονται για την ενημέρωση των ελεγκτών σχετικά με τα μέσα τα οποία προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

 

- ο αριθμός των ειδικευμένων μελών του προσωπικού ανθρώπινων πόρων για τη διασφάλιση της παρουσίας στα διοικητικά γραφεία, καθώς και της συμμετοχής στις διοικητικές έρευνες και τους ταυτόχρονους ελέγχους (όπως αναφέρεται στα άρθρα 28 έως 30)·

 

- ο αριθμός των μελών του προσωπικού που βρίσκονται στη μοναδική κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης και σε άλλες υπηρεσίες διασύνδεσης που έχουν οριστεί, καθώς και τυχόν άλλοι αρμόδιοι υπάλληλοι που μπορούν να ανταλλάσσουν απευθείας πληροφορίες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού (όπως αναφέρεται στο άρθρο 4), καθώς και ο τρόπος συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αυτών των οργάνων· και

 

- ο επιπλέον ΦΠΑ που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24δ.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Κεφάλαιο XIII – Άρθρο 49 α (νέο)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Στο κεφάλαιο XIII προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 49α

 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θεσπίζουν κοινό σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων για τις ενδοκοινοτικές απάτες στον τομέα του ΦΠΑ και δημοσιεύουν εθνικές εκτιμήσεις για τις απώλειες ΦΠΑ που οφείλονται σε αυτή την απάτη, καθώς και εκτιμήσεις για την Ένωση στο σύνολό της. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις πρακτικές ρυθμίσεις για το εν λόγω στατιστικό σύστημα. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία αναφέρεται το άρθρο 58 παράγραφος 2.»

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Κεφάλαιο XIV – άρθρο 50 – παράγραφος 1 α (νέα)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3a) Στο άρθρο 50 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ XIV εισάγεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«1α. Όταν κράτος μέλος παρέχει ευρύτερη πληροφόρηση σε τρίτη χώρα πέρα από εκείνη που προβλέπεται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, το εν λόγω κράτος μέλος δεν αρνείται να παράσχει τις πληροφορίες αυτές σε άλλο κράτος μέλος που ζητεί συνεργασία ή έχει συμφέρον να λάβει τις πληροφορίες.»

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και βοηθά τους καταναλωτές να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες από το διαδίκτυο. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών, προϊόντων και εμπορικών επωνυμιών. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να πληρώνουν για τις αγορές τους μέσω του διαδικτύου με ασφάλεια, χωρίς να απομακρυνθούν από τον υπολογιστή τους ή από το έξυπνο κινητό τους τηλέφωνο. Οι προμηθευτές έχουν αλλάξει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα προκειμένου να επωφεληθούν από το ηλεκτρονικό εμπόριο και να πωλούν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές όλου του κόσμου χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική τους παρουσία στη λιανική αγορά. Ωστόσο, την ευκαιρία αυτή εκμεταλλεύονται και ανέντιμες επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να αποκομίσουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της αθέτησης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το έλλειμα ΦΠΑ (η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και του ποσού που πράγματι εισπράχθηκε) στην ΕΕ ανέρχεται επί του παρόντος σε 137 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε απώλεια εσόδων 267 EUR ανά άτομο στην ΕΕ. Υπάρχουν, ωστόσο, μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με τα ελλείμματα ΦΠΑ να κυμαίνονται από λιγότερο του 0,7% των συνολικών αναμενόμενων εσόδων σε ορισμένα κράτη μέλη έως το 35,5% σε άλλα. Αυτό αποδεικνύει την ανάγκη για εντονότερη διακρατική συνεργασία με σκοπό την καλύτερη καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικότερα, αλλά και της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, γενικότερα (συμπεριλαμβανομένης της αλυσιδωτής απάτης).

 

Η παρούσα πρόταση αφορά την υποχρεωτική διαβίβαση και ανταλλαγή πληροφοριών για πληρωμές σχετικές με τον ΦΠΑ μεταξύ των αρμόδιων για τον ΦΠΑ αρχών. Η πρόταση συνοδεύεται από την πρόταση θέσπισης ορισμένων απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (COM 2018/812). Με την πρόταση καθορίζονται κανόνες ώστε τα κράτη μέλη να συλλέγουν κατά τρόπο εναρμονισμένο τα αρχεία που διατίθενται ηλεκτρονικά από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Επιπλέον, δημιουργείται ένα νέο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης των πληροφοριών για τις πληρωμές και περαιτέρω επεξεργασίας των εν λόγω πληροφοριών από αρμόδιους για την καταπολέμηση της απάτης υπαλλήλους των κρατών μελών στο πλαίσιο του Eurofisc.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής και προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις, ιδίως για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Η εισηγήτρια εφιστά επίσης την προσοχή στην ανάγκη να αξιολογηθεί κατά πόσον οι πλατφόρμες ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης.

 

Επιπλέον, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ πρέπει να εξελιχθεί παράλληλα με την επέκταση του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης στην οικονομία μας, καθιστώντας παράλληλα το σύστημα ΦΠΑ όσο το δυνατόν πιο απλό για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επενδύουν σε τεχνολογικά συστήματα είσπραξης των φόρων. Εν προκειμένω, θεωρεί ότι η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη βελτίωση της επιγραμμικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

20.12.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

14.1.2019

 

 

 

Εισηγητές

  Ημερομηνία ορισμού

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

2

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Δημήτριος Παπαδημούλης, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Ημερομηνία κατάθεσης

9.12.2019

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

2

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου