Menetlus : 2018/0413(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0047/2019

Esitatud tekstid :

A9-0047/2019

Arutelud :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Hääletused :

PV 17/12/2019 - 4.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0091

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2019</NoDocSe>
PDF 200kWORD 83k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Majandus- ja rahanduskomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Lídia Pereira</Depute>

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu

(COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0813),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0016/2019),

 võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0047/2019),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 2 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2a) ELi 28 liikmesriigi käibemaksulõhet käsitleva uuringu ja aruannete raames komisjoni poolt koostatud 2019. aasta lõpparuande kohaselt oli käibemaksu alalaekumine – oodatava käibemaksutulu ja tegelikult kogutud summa vahe – liidus 2017. aastal 137,5 miljardit eurot, mis tähendab, et saamata jäänud summa on 11,2 % kogu eeldatavast käibemaksutulust, mis võrdub 267 euro suuruse kaotatud tuluga ühe liidu elaniku kohta. Aga erinevused liikmesriikide vahel on suured ning käibemaksu alalaekumine ulatub 0,7 protsendist kuni 35,5 protsendini. See näitab, et tuleb teha ulatuslikumat riikidevahelist koostööd, et võidelda paremini eelkõige e-kaubanduse käibemaksupettuste vastu ja käibemaksupettuste (sh karussellpettuse) vastu.

 

_________________

 

3a Vt https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 2 b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2b) Käibemaksupettust seostatakse sageli organiseeritud kuritegevusega, aga vaid väike osa neist organiseeritud võrgustikest võib olla süüdi miljarditesse eurodesse ulatuvates piiriülestes käibemaksupettustes, mis mõjutavad mitte ainult maksutulude kogumist liikmesriikides, vaid omavad ka kahjulikku mõju liidu omavahenditele. Seetõttu tuleb Euroopa Prokuratuurile anda ulatuslikud volitused ning teha seejuures koostööd riiklike õigusasutustega, et tagada petturite tulemuslik vastutusele võtmine siseriiklikes kohtutes. Organiseeritud piiriülese käibemaksupettuse eest tuleks nõuetekohaselt vastutusele võtta ja pettureid karistada.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 2 c (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2c) Käibemaksupettuste vastase võitluse strateegia peaks arenema paralleelselt majanduse ajakohastamise ja digitaliseerimisega ning käibemaksusüsteem tuleks seejuures teha nii ettevõtjate kui ka kodanike jaoks võimalikult lihtsaks. Seetõttu on eriti oluline, et liikmesriigid jätkaksid tehnoloogiapõhisesse maksukogumisse investeerimist ning ühendaksid eelkõige automaatselt äriühingute kassaaparaadid ja müügisüsteemid käibedeklaratsioonidega. Lisaks peaksid maksuhaldurid püüdma jätkuvalt teha tihedamat koostööd ja vahetada parimaid tavasid, sealhulgas maksuhaldurite ELi tippkohtumise (TADEUS) raames, mis on liikmesriikide maksuasutuste juhtide võrgustik ja mille eesmärk on parandada maksuhaldurite vahelist strateegilist koordineerimist. Sellega seoses peaksid maksuhaldurid tegema tööd kõigi liidu tasandi fiskaalküsimusi käsitlevate andmebaaside vahelise tulemusliku teabevahetuse ja koostalitlusvõime saavutamiseks. Lisaks võiks plokiaheltehnoloogiat võiks kasutada selleks, et paremini kaitsta isikuandmeid ja parandada maksuhaldurite vahelist elektroonilist teabevahetust.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 8</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Keskne elektrooniline teabesüsteem CESOP, kus liikmesriigid edastavad riiklikul tasandil salvestatavat makseteavet, aitaks tõhusamalt võidelda e-kaubanduse käibemaksupettustega. See süsteem peaks üksikute maksesaajate puhul koondama kogu käibemaksualase teabe, mis on seotud liikmesriikide edastatud maksetehingutega, ning võimaldama saada täieliku ülevaate makse saajate poolt liikmesriikides asuvatelt maksjatelt saadud maksetest. Lisaks peaks kõnealune süsteem tuvastama ühe sama maksetehingu kohta saadud mitu kirjet, puhastama liikmesriikidelt saadud teavet (nt eemaldama dubleerimised, parandama vead andmetes jne) ning võimaldama liikmesriikide Eurofisci kontaktametnikel võrrelda makseandmeid nende käsutuses oleva käibemaksuteabega ning teha päringuid, et uurida kahtlustatavat käibemaksupettust või avastada käibemaksupettusi.

(8) Keskne elektrooniline teabesüsteem CESOP, kus liikmesriigid edastavad riiklikul tasandil salvestatavat makseteavet, aitaks tõhusamalt võidelda e-kaubanduse käibemaksupettustega. See süsteem peaks üksikute maksesaajate puhul koondama kogu käibemaksualase teabe, mis on seotud liikmesriikide edastatud maksetehingutega, ning võimaldama saada täieliku ülevaate makse saajate poolt liikmesriikides asuvatelt maksjatelt saadud maksetest. Lisaks peaks kõnealune süsteem tuvastama ühe sama maksetehingu kohta saadud mitu kirjet, puhastama liikmesriikidelt saadud teavet (nt eemaldama dubleerimised, parandama vead andmetes jne) ning võimaldama liikmesriikide Eurofisci kontaktametnikel võrrelda makseandmeid nende käsutuses oleva käibemaksuteabega ning teha päringuid, et uurida kahtlustatavat käibemaksupettust või avastada käibemaksupettusi. Kõik liikmesriigid peaksid osalema kõikides Eurofisci töörühmades ja määrama asjaomased kontaktametnikud.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 11</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Makseandmete vahetamine maksuhaldurite vahel on tõhusaks pettuste vastu võitlemiseks äärmiselt oluline. Makseteavet töötleksid üksnes Eurofisci kontaktametnikud ja ainult eesmärgiga võidelda käibemaksupettuste vastu. Kõnealust teavet ei tohiks kasutada muudel kui käesoleva määrusega kehtestatud eesmärkidel, näiteks ärilistel eesmärkidel.

(11) Makseandmete vahetamine maksuhaldurite vahel on tõhusaks pettuste vastu võitlemiseks äärmiselt oluline. Makseteavet töötleksid üksnes Eurofisci kontaktametnikud ja ainult eesmärgiga võidelda käibemaksupettuste vastu. Kõnealust teavet ei tohiks kasutada muudel kui käesoleva määrusega kehtestatud eesmärkidel, näiteks ärilistel eesmärkidel, samas tuleks seda teavet kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/8496a rakendamisel.

 

_________________

 

6a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 11 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11a) Kuna liikmesriike, kes on avaldanud hinnangu ühendusesiseste pettuste tõttu saamata jäävast käibemaksust tekkiva kahju kohta, on vähe, oleks koostöö paremaks suunamiseks kasu sellest, kui oleksid olemas ühendusesisesed käibemaksupettusi käsitlevad võrdlusandmed. Seetõttu peaks komisjon koos liikmesriikidega välja töötama käibemaksupettuste kvantifitseerimise ja analüüsimise ühise statistilise meetodi.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 13</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) On vajalik ja proportsionaalne, et makseteenuse pakkujad säilitavad maksetehingutega seotud andmeid kaks aastat, et aidata liikmesriikidel võidelda e-kaubanduse käibemaksupettuste vastu ja tuvastada pettureid. See ajavahemik on minimaalselt vajalik selleks, et liikmesriigid saaksid tõhusalt kontrollida võimalikke käibemaksupettusi või avastada käibemaksupettusi, ning on proportsionaalne, võttes arvesse suurt hulka makseteavet ja selle tundlikkust isikuandmete kaitse seisukohast.

(13) On vajalik ja proportsionaalne, et makseteenuse pakkujad säilitavad maksetehingutega seotud andmeid kolm aastat, et aidata liikmesriikidel võidelda e-kaubanduse käibemaksupettuste vastu ja tuvastada pettureid. See ajavahemik on minimaalselt vajalik selleks, et liikmesriigid saaksid tõhusalt kontrollida võimalikke käibemaksupettusi või avastada käibemaksupettusi, ning on proportsionaalne, võttes arvesse suurt hulka makseteavet ja selle tundlikkust isikuandmete kaitse seisukohast.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 14</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Iga liikmesriigi Eurofisci kontaktametnikel peaks olema võimalus juurdepääsuks maksetehingutega seotud teabele ja selle analüüsimiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu. Komisjoni nõuetekohaselt akrediteeritud isikud peaksid saama juurdepääsu teabele ainult keskse elektroonilise teabesüsteemi arendamise ja töös hoidmise eesmärgil. Mõlemad kasutajarühmad peaksid järgima käesolevas määruses sätestatud konfidentsiaalsuseeskirju.

(14) Iga liikmesriigi Eurofisci kontaktametnikel peaks olema võimalus juurdepääsuks maksetehingutega seotud teabele ja selle analüüsimiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu. Komisjoni nõuetekohaselt akrediteeritud isikud peaksid saama juurdepääsu teabele keskse elektroonilise teabesüsteemi arendamise ja töös hoidmise ning käesoleva määruse nõuetekohase rakendamise eesmärgil. Mõlemad kasutajarühmad peaksid järgima käesolevas määruses sätestatud konfidentsiaalsuseeskirju. Lisaks sellele peaks komisjonil olema võimalik teostada liikmesriikides kohapealseid kontrollkäike, et hinnata, kuidas halduskoostöö kord toimib.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 14 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14a) CESOPi haldamine ja olulise teabe analüüsimine on Eurofisci jaoks lisaülesanne. Eurofisci aastaaruandes tuleks analüüsida, kas Eurofiscile eraldatud vahendid on asjakohased ja piisavad, et parandada koostööd liikmesriikide vahel ja võidelda tõhusalt käibemaksupettuste vastu.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 18</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Vastavalt määruse () nr 2018/1725 artikli 42 lõikele 1 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse [kuupäev]17.

(18) Vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 42 lõikele 1 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse [kuupäev]17. Kuna isikuandmete kaitse on liidu põhiväärtus, tuleks määruse (EL) nr 904/2010 artikli 24e (mida on muudetud käesoleva määrusega) kohaselt võetavate meetmete puhul konsulteerida Euroopa Andmekaitseinspektoriga.

__________________

__________________

17 ELT C […], […], lk […].

17 ELT C […], […], lk […].

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>II peatükk – 2. jagu – artikkel 12 a (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a) II peatüki 2. jaole lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 12a

 

Kõikidel liikmesriikidel palutakse võtta meetmeid, et vähendada hilinenud vastuste osakaalu ja parandada teabenõuete kvaliteeti. Liikmesriigid teavitavad komisjoni selliste meetmete võtmisest.“

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 24c – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. CESOP säilitab lõike 1 punktides a ja b osutatud teavet maksimaalselt kaks aastat alates selle aasta lõpust, mil teave süsteemi üle kanti.

2. CESOP säilitab lõike 1 punktides a–c osutatud teavet maksimaalselt viis aastat alates selle aasta lõpust, mil teave süsteemi üle kanti.

</Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 24d – lõik 2 (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

 

Lisaks sellele peaks komisjonil olema võimalik teostada liikmesriikides kohapealseid kontrollkäike, et hinnata, kuidas toimib liikmesriikidevaheline koostöö piiriülese käibemaksupettuse vastu võitlemisel.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>X peatükk – artikkel 36 – lõige 2 – sissejuhatav osa</Article2>

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2a) Artikli 36 lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„2. Konkreetses Eurofisci töövaldkonnas osalevate liikmesriikide kontaktametnikud (edaspidi „osalevad Eurofisci kontaktametnikud”) määravad osalevate kontaktametnike seast piiratud ajaks koordinaatori (edaspidi „Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid”). Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid:“

„2. Asjaomases Eurofisci töövaldkonnas osalevate liikmesriikide kontaktametnikud (edaspidi „osalevad Eurofisci kontaktametnikud”) määravad osalevate kontaktametnike seast piiratud ajaks koordinaatori (edaspidi „Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid”). Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid:“

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj)

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 37 – lõik 1 a (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Aastaaruandes esitatakse vähemalt üksikasjalik teave igas liikmesriigis teostatud kontrollide arvu ja artikli 24d kohaselt töödeldud teabe põhjal hinnatud ja kogutud täiendava käibemaksu kohta.

Aastaaruandes esitatakse iga liikmesriigi kohta vähemalt järgmine üksikasjalik teave:

 

 teostatud kontrollide arv;

 

 nende ametnike arv, kellel on lubatud viibida teise liikmesriigi haldusasutuste ruumides, ja nende ametnike arv, kes viibivad taotluse saanud liikmesriigi territooriumil läbiviidavate haldusuurimiste juures;

 

 ühe või mitme liikmesriigi osalusel korraldatud üheaegsete kontrollide arv ja üheaegsete kontrollide eelvaliku koosolekutel osalenud ametnike arv;

 

 ühiste auditirühmade arv, milles iga liikmesriik on osalenud;

 

 meetmed, mis on võetud audiitorite teavitamiseks käesoleva määruse kohastest vahenditest;

 

 kvalifitseeritud personali arv, et tagada kohalolek haldusasutuste ametiruumides, osalemine haldusuurimistes ja üheaegsetes kontrollides (nagu on osutatud artiklites 28–30);

 

 ühtses teabevahetuse keskasutuses ja muudes määratud teabevahetuse üksustes viibivate töötajate arv, samuti muude pädevate ametnike arv, kes saavad käesoleva määruse alusel otse teavet vahetada (nagu on osutatud artiklis 4), ning teabe kogumise ja vahetamise viis nende asutuste vahel ning

 

 artikli 24d kohaselt töödeldud teabe põhjal hinnatud ja kogutud täiendav käibemaks.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>XIII peatükk – artikkel 49 a (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a) XIII peatükile lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 49a

 

Liikmesriigid ja komisjon loovad ühise ühendusesiseste käibemaksupettuste alase statistika kogumise süsteemi ja avaldavad hinnangud käibemaksupettustest tuleneva kahju kohta liikmesriikides ja liidu tervikuna. Komisjon võtab nimetatud statistilist süsteemi puudutava praktilise ja menetlusliku korra vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 58 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.“

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)</Article>

<DocAmend2>Määrus (EL) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>XIV peatükk – artikkel 50 – lõige 1a (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a) XIV peatüki artiklisse 50 lisatakse järgmine lõige:

 

„1a. Kui liikmesriik annab kolmandale riigile rohkem teavet, kui on ette nähtud käesoleva määruse II ja III peatükis, ei keeldu kõnealune liikmesriik kõnealuse teabe edastamisest mis tahes muule liikmesriigile, kes soovib temaga teha koostööd või kellel on huvi seda teavet saada.“

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

SELETUSKIRI

E-kaubanduse maht on viimastel aastatel kiiresti kasvanud, tänu millele saavad tarbijad osta kaupu ja teenuseid internetis. Tarbijatel on võimalik valida eri tarnijate, toodete ja kaubamärkide vahel. Samuti saavad nad teha internetis makseid usaldusväärses keskkonnas, lahkumata oma arvutist või nutitelefonist. Tarnijad on muutnud oma ärimudeleid, et kasutada ära e-kaubandust ja müüa oma tooteid tarbijatele üle maailma, ilma et neil peaks olema füüsiline jaemüügikoht. Ent seda võimalust kasutavad ära ka petturlikud ettevõtjad, et saada käibemaksukohustuste täitmata jätmisega ebaõiglane turueelis.

Komisjoni hinnangul on käibemaksu alalaekumine (eeldatava käibemaksutulu ja tegelikult kogutud summa vahe) ELis praegu 137 miljardit eurot, mis võrdub 267 euro suuruse kaotatud tuluga ühe ELi elaniku kohta. Aga erinevused ELi liikmesriikide vahel on suured ning käibemaksu alalaekumine ulatub 0,7 protsendist oodatavast kogutulust mõnes liikmesriigis 35,5 protsendini muudes liikmesriikides. See näitab, et tuleb teha ulatuslikumat riikidevahelist koostööd, et võidelda paremini eelkõige e-kaubanduse käibemaksupettuste vastu ning üldisemalt käibemaksupettuste (sh karussellpettuse) vastu.

 

Käesolevas ettepanekus käsitletakse käibemaksu tasumist käsitleva teabe kohustuslikku edastamist ja vahetamist käibemaksuhaldurite vahel. Ettepanek käib käsikäes ettepanekuga, millega kehtestatakse teatavad nõuded makseteenuse pakkujatele (COM 2018/812). Ettepanekus on sätestatud eeskirjad, mille kohaselt liikmesriigid koguvad ühtlustatud viisil andmeid, mille makseteenuse pakkujad on elektrooniliselt kättesaadavaks teinud. Lisaks luuakse uus keskne elektrooniline süsteem makseteabe säilitamiseks ja selle teabe edasiseks töötlemiseks liikmesriikide pettusevastaste ametnike poolt Eurofisci raamistikus.

Raportöör toetab täielikult komisjoni ettepanekut ja esitab mõned muudatusettepanekud, et eelkõige tagada käibemaksupettuste vastase võitluse tõhustamine. Raportöör juhib tähelepanu ka vajadusele hinnata, kas ettepaneku kohaldamisalasse tuleks lisada virtuaalvääringute vahetusplatvorm.

 

Lisaks on raportöör seisukohal, et käibemaksupettuste vastase võitluse strateegia peab arenema paralleelselt meie majanduse ajakohastamise ja digitaliseerimisega ning seejuures tuleks käibemaksusüsteem teha nii ettevõtjate kui ka kodanike jaoks võimalikult lihtsaks. Seetõttu kutsub raportöör liikmesriike üles jätkama investeerimist tehnoloogiapõhisesse maksukogumisse. Sellega seoses leiab raportöör, et plokiaheltehnoloogiat võiks kasutada ka selleks, et paremini kaitsta isikuandmeid ja parandada maksuhaldurite vahelist elektroonilist teabevahetust.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Meetmed halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu

Viited

COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

20.12.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ECON

14.1.2019

 

 

 

Raportöörid
nimetamise kuupäev

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

50

2

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Esitamise kuupäev

9.12.2019

 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

50

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

2

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

Viimane päevakajastamine: 13. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika