Menettely : 2018/0413(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0047/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0047/2019

Keskustelut :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Äänestykset :

PV 17/12/2019 - 4.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0091

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2019</NoDocSe>
PDF 204kWORD 85k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä alv-petosten torjumiseksi</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Talous- ja raha-asioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Lídia Pereira</Depute>

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä alv-petosten torjumiseksi

(COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0813),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0016/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0047/2019),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 2 a kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Komissiolle laaditun EU28-jäsenvaltioiden alv-vajetta koskevan selvityksen ”Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States”3 a vuoden 2019 loppukertomuksen mukaan arvonlisäverovaje eli odotettujen alv-tulojen ja toteutuneen alv-kertymän erotus unionissa oli 137,5 miljardia euroa vuonna 2017, mikä merkitsee, että odotettujen alv-tulojen kokonaismäärästä jäi saamatta 11,2 prosenttia ja tuloja menetettiin unionissa 267 euroa henkeä kohti. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja, sillä niiden alv-vaje vaihtelee 0,6 prosentista jopa 35,5 prosenttiin. Tämä tuo korostetusti esiin sen, että tarvitaan enemmän valtioiden rajatylittävää yhteistyötä erityisesti sähköisen kaupankäynnin alv-petosten ja yleisemminkin alv-petosten (mukaan lukien karusellipetokset) torjumiseksi entistä paremmin.

 

_________________

 

3 a Saatavilla verkko-osoitteessa https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 2 b kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b) Alv-petokset yhdistetään usein järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ja muutama harva järjestäytynyt rikollisverkosto voi tehdä rajatylittäviä alv-petoksia miljardien eurojen arvosta, mikä vaikuttaa kielteisesti paitsi tulojen kertymään jäsenvaltioissa myös unionin omiin varoihin. Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) on siksi annettava kunnianhimoinen mandaatti, jotta se voi yhteistyössä kansallisten oikeusviranomaisten kanssa varmistaa petoksentekijöiden tehokkaan syytteeseenpanon kansallisissa tuomioistuimissa. Järjestäytyneiden rajatylittävien alv-petosten olisi johdettava asianmukaisesti syytteeseen asettamiseen ja petoksentekijöille olisi määrättävä rangaistuksia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 2 c kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 c) Alv-petosten torjuntastrategiaa olisi kehitettävä rinnakkain talouden nykyaikaistamisen ja digitalisaation kanssa, ja alv-järjestelmästä olisi tehtävä mahdollisimman yksinkertainen yritysten ja kansalaisten kannalta. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että jäsenvaltiot investoivat edelleen teknologiapohjaisiin ratkaisuihin veronkannossa, erityisesti yhdistämällä automaattisesti yritysten kassakoneet ja myyntijärjestelmät alv-ilmoituksiin. Lisäksi veroviranomaisten olisi jatkettava pyrkimyksiään yhteistyön tiivistämiseksi ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi muun muassa verohallinnon EU-huippukokouksen (Tadeus) kautta. Tadeus on jäsenvaltioiden verohallintojen johtajien verkosto, jolla pyritään parantamaan strategisen tason koordinointia verohallintojen välillä. Tässä yhteydessä veroviranomaisten olisi pyrittävä varmistamaan unionin tasolla tehokas viestintä ja yhteentoimivuus kaikkien verotietokantojen välillä. Lohkoketjuteknologiaa voitaisiin myös hyödyntää henkilötietojen suojan ja veroviranomaisten välisen sähköisen tietojenvaihdon parantamiseksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Sähköinen keskustietojärjestelmä, jäljempänä ’CESOP-järjestelmä’, jonne jäsenvaltiot toimittavat kansallisella tasolla säilyttämiään tietoja, saavuttaisi tehokkaammin sähköisen kaupankäynnin alv-petosten torjuntaa koskevan tavoitteen. Järjestelmän olisi yhdistettävä kaikki jäsenvaltioiden toimittamat arvonlisäverotuksen kannalta merkitykselliset tiedot maksutapahtumista yksittäisten maksunsaajien osalta ja mahdollistettava kattavan kokonaiskuvan saaminen maksuista, jotka maksunsaajat ovat vastaanottaneet jäsenvaltioissa sijaitsevilta maksajilta. Lisäksi CESOP-järjestelmän olisi tunnistettava saman maksutapahtuman moninkertaiset kirjaukset, selkeytettävä jäsenvaltioilta saatuja tietoja (esim. poistettava kaksoiskappaleet, korjattava tiedoissa olevat virheet jne.) ja annettava jäsenvaltioiden Eurofisc-yhteysvirkamiehille mahdollisuus ristiinverrata maksutietoja heidän hallussaan oleviin tietoihin ja tehdä tiedusteluja epäiltyjen alv-petosten tutkimiseksi tai alv-petosten havaitsemiseksi.

(8) Sähköinen keskustietojärjestelmä, jäljempänä ’CESOP-järjestelmä’, jonne jäsenvaltiot toimittavat kansallisella tasolla säilyttämiään tietoja, saavuttaisi tehokkaammin sähköisen kaupankäynnin alv-petosten torjuntaa koskevan tavoitteen. Järjestelmän olisi yhdistettävä kaikki jäsenvaltioiden toimittamat arvonlisäverotuksen kannalta merkitykselliset tiedot maksutapahtumista yksittäisten maksunsaajien osalta ja mahdollistettava kattavan kokonaiskuvan saaminen maksuista, jotka maksunsaajat ovat vastaanottaneet jäsenvaltioissa sijaitsevilta maksajilta. Lisäksi CESOP-järjestelmän olisi tunnistettava saman maksutapahtuman moninkertaiset kirjaukset, selkeytettävä jäsenvaltioilta saatuja tietoja (esim. poistettava kaksoiskappaleet, korjattava tiedoissa olevat virheet jne.) ja annettava jäsenvaltioiden Eurofisc-yhteysvirkamiehille mahdollisuus ristiinverrata maksutietoja heidän hallussaan oleviin tietoihin ja tehdä tiedusteluja epäiltyjen alv-petosten tutkimiseksi tai alv-petosten havaitsemiseksi. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi osallistuttava kaikkiin Eurofisc-työryhmiin ja nimitettävä tätä varten yhteysvirkamiehiä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 11 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Maksutietojen vaihto veroviranomaisten välillä on ratkaisevan tärkeää tehokkaan petostentorjunnan kannalta. Vain Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi käsiteltävä maksutietoja ja ainoastaan kun tavoitteena on alv-petosten torjunta. Kyseisiä tietoja ei tulisi käyttää muihin kuin tässä asetuksessa vahvistettuihin tarkoituksiin, kuten kaupallisiin tarkoituksiin.

(11) Maksutietojen vaihto veroviranomaisten välillä on ratkaisevan tärkeää tehokkaan petostentorjunnan kannalta. Vain Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi käsiteltävä maksutietoja ja ainoastaan kun tavoitteena on alv-petosten torjunta. Kyseisiä tietoja ei tulisi käyttää muihin kuin tässä asetuksessa vahvistettuihin tarkoituksiin, kuten kaupallisiin tarkoituksiin, ja niitä olisi hyödynnettävä myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/8496 a täytäntöönpanossa.

 

_________________

 

6 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 11 a kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Vain muutamat jäsenvaltiot julkaisevat arvioita yhteisön sisäisistä petoksista johtuvista alv-tulojen menetyksistä, mutta vertailukelpoiset tiedot yhteisön sisäisistä alv-petoksista auttaisivat kohdentamaan jäsenvaltioiden välisen yhteistyön paremmin. Komission olisikin kehitettävä jäsenvaltioiden kanssa yhteinen tilastotieteellinen lähestymistapa alv-petosten määrälliseen arviointiin ja analysointiin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 13 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(13) On tarpeen ja oikeasuhteista, että maksupalveluntarjoajat säilyttävät maksutapahtumiin liittyvät tiedot kahden vuoden ajan, jotta voidaan tukea jäsenvaltioita sähköisen kaupankäynnin alv-petosten torjunnassa ja epärehellisten toimijoiden tunnistamisessa. Tämä ajanjakso on vähimmäisajanjakso, jonka aikana jäsenvaltioiden on tarpeen suorittaa tehokasta valvontaa ja tutkia epäiltyjä alv-petoksia tai havaita alv-petoksia, ja se on oikeasuhteinen ottaen huomioon maksutietojen valtavan määrän ja niiden arkaluontoisuuden henkilötietojen suojaan nähden.

(13) On tarpeen ja oikeasuhteista, että maksupalveluntarjoajat säilyttävät maksutapahtumiin liittyvät tiedot kolmen vuoden ajan, jotta voidaan tukea jäsenvaltioita sähköisen kaupankäynnin alv-petosten torjunnassa ja epärehellisten toimijoiden tunnistamisessa. Tämä ajanjakso on vähimmäisajanjakso, jonka aikana jäsenvaltioiden on tarpeen suorittaa tehokasta valvontaa ja tutkia epäiltyjä alv-petoksia tai havaita alv-petoksia, ja se on oikeasuhteinen ottaen huomioon maksutietojen valtavan määrän ja niiden arkaluontoisuuden henkilötietojen suojaan nähden.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 14 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) Kunkin jäsenvaltion Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi saatava pääsy maksutapahtumiin liittyviin tietoihin ja heidän olisi pystyttävä analysoimaan niitä, kun tavoitteena on alv-petosten torjunta. Asianmukaisesti valtuutetuilla komission henkilöillä olisi oltava pääsy tietoihin ainoastaan sähköisen keskustietojärjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa varten. Molempia käyttäjäryhmiä olisi velvoitettava noudattamaan tässä asetuksessa säädettyjä luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä.

(14) Kunkin jäsenvaltion Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi saatava pääsy maksutapahtumiin liittyviin tietoihin ja heidän olisi pystyttävä analysoimaan niitä, kun tavoitteena on alv-petosten torjunta. Asianmukaisesti valtuutetuilla komission henkilöillä olisi oltava pääsy tietoihin sähköisen keskustietojärjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa varten sekä tämän asetuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi. Molempia käyttäjäryhmiä olisi velvoitettava noudattamaan tässä asetuksessa säädettyjä luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä. Lisäksi komissiolla olisi oltava mahdollisuus käydä jäsenvaltioissa arvioimassa, miten hallinnolliset yhteistyöjärjestelyt toimivat.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 14 a kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) CESOP-järjestelmän hallinnointi sekä tärkeiden tietojen analysointi ovat lisätehtäviä Eurofiscille. Eurofiscin vuosikertomuksessa olisi tarkasteltava sitä, ovatko Eurofiscille osoitetut resurssit asianmukaisia ja riittäviä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön parantamiseksi ja alv-petosten torjumiseksi tehokkaasti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 18 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(18) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon […]17,

(18) Euroopan tietosuojavaltuutettua (EDPS) on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon [...]17. Koska henkilötietojen suoja on unionin perusarvo, Euroopan tietosuojavaltuutettua olisi kuultava kaikista asetuksen (EU) N:o 904/2010, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, 24 e artiklan nojalla toteutettavista toimenpiteistä.

__________________

__________________

17 EUVL C […], […], s. […].

17 EUVL C […], […], s. […].

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Luku II – 2 jakso – 12 a artikla (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Lisätään II luvun 2 jaksoon artikla seuraavasti:

 

”12 a artikla

 

Kaikkia jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vähennetään myöhässä olevien vastausten osuutta ja parannetaan tietopyyntöjen laatua. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä toimenpiteistä.”

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 904/2010</DocAmend2>

<Article2>24 c artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. CESOP-järjestelmän on säilytettävä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot enintään kahden vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jona tiedot siirrettiin järjestelmään.

2. CESOP-järjestelmän on säilytettävä 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut tiedot enintään viiden vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jona tiedot siirrettiin järjestelmään.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 904/2010</DocAmend2>

<Article2>24 d artikla – 2 alakohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 

 

Lisäksi komissiolla olisi oltava mahdollisuus käydä jäsenvaltioissa arvioimassa, miten rajatylittäviä alv-petoksia koskevat jäsenvaltioiden väliset yhteistyöjärjestelyt toimivat.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 904/2010</DocAmend2>

<Article2>X luku – 36 artikla – 2 kohta johdantokappale</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(2 a) Korvataan 36 artiklan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”2. Eurofiscin johonkin työalaan osallistuvien jäsenvaltioiden yhteysvirkamiesten, jäljempänä ’osallistuvat Eurofisc-yhteysvirkamiehet’, on nimettävä koordinaattori, jäljempänä ’Eurofiscin työalakoordinaattori’, osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten joukosta rajoitetuksi ajaksi. Eurofiscin työalakoordinaattorit”

”2. Eurofiscin tiettyyn työalaan osallistuvien jäsenvaltioiden yhteysvirkamiesten, jäljempänä ’osallistuvat Eurofisc-yhteysvirkamiehet’, on nimettävä koordinaattori, jäljempänä ’Eurofiscin työalakoordinaattori’, osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten joukosta rajoitetuksi ajaksi. Eurofiscin työalakoordinaattorit”

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj)

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 904/2010</DocAmend2>

<Article2>37 artikla – 1 a alakohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Vuosikertomuksessa on vähintään ilmoitettava kunkin jäsenvaltion osalta suoritettujen tarkastusten lukumäärä sekä 24 d artiklan mukaisesti käsiteltyjen tietojen perusteella määritetyt ja kerätyt arvonlisäverot.”

”Vuosikertomuksessa on ilmoitettava yksityiskohtaisesti kunkin jäsenvaltion osalta ainakin

 

 suoritettujen tarkastusten lukumäärä;

 

 niiden virkamiesten lukumäärä, jotka on valtuutettu olemaan läsnä toisen jäsenvaltion hallintoviranomaisten virastoissa, ja niiden virkamiesten lukumäärä, jotka ovat olleet läsnä pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion alueella toteutetuissa hallinnollisissa tutkimuksissa;

 

 yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa järjestettyjen samanaikaisten tarkastusten lukumäärä ja niiden virkamiesten lukumäärä, jotka ovat osallistuneet samanaikaisia tarkastuksia koskeviin esivalintakokouksiin;

 

 niiden yhteisten tarkastusryhmien lukumäärä, joihin kukin jäsenvaltio on osallistunut;

 

 toimet, joilla tarkastajille on tiedotettu tämän asetuksen mukaisista välineistä;

 

 sellaisten henkilöstöhallinnon pätevien edustajien lukumäärä, jotka varmistavat läsnäolon virastoissa sekä osallistumisen hallinnollisiin tutkimuksiin ja samanaikaisiin tarkastuksiin (28–30 artiklan mukaisesti);

 

 sen henkilöstön määrä, joka on läsnä jäsenvaltion keskusyhteystoimistossa ja muissa nimetyissä yhteysviranomaisissa, ja myös mahdolliset muut toimivaltaiset virkamiehet, jotka voivat suoraan vaihtaa tietoja tämän asetuksen perusteella (4 artiklan mukaisesti), sekä tapa, jolla tietoja kerätään ja vaihdetaan näiden elinten välillä; sekä

 

 24 d artiklan mukaisesti käsiteltyjen tietojen perusteella määritetyt ja kerätyt täydentävät arvonlisäverot.”

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 904/2010</DocAmend2>

<Article2>XIII luku – 49 a artikla (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Lisätään XIII lukuun artikla seuraavasti:

 

”49 a artikla

 

Jäsenvaltiot ja komissio perustavat yhteisen järjestelmän, jonka avulla kerätään tilastotietoa yhteisön sisäisistä alv-petoksista, ja julkaisevat kansalliset arviot näistä petoksista johtuvista alv-tulojen menetyksistä sekä koko unionia koskevat arviot. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tällaista tilastollista järjestelmää koskevat käytännön järjestelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 904/2010</DocAmend2>

<Article2>XIV luku – 50 artikla – 1 a kohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Lisätään XIV luvun 50 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 a. Jos jäsenvaltio toimittaa jollekin kolmannelle maalle enemmän tietoja kuin tämän asetuksen II ja III luvussa säädetään, se ei saa kieltäytyä toimittamasta näitä tietoja toiselle jäsenvaltiolle, joka pyytää yhteistyötä tai jolla on intressi saada kyseiset tiedot.”

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

PERUSTELUT

Verkkokaupan nopea kasvu viime vuosina on auttanut kuluttajia ostamaan tavaroita ja palveluja verkossa. Kuluttajat voivat valita eri toimittajien, tuotteiden ja tuotemerkkien välillä. He voivat myös maksaa verkossa luotettavassa ympäristössä omalla tietokoneellaan tai älypuhelimellaan. Myyjät ovat muuttaneet liiketoimintamallejaan hyötyäkseen verkkokaupasta, jonka ansiosta tuotteita voi myydä kuluttajille maailmanlaajuisesti ilman vähittäiskaupan fyysistä läsnäoloa. Tätä mahdollisuutta hyödyntävät kuitenkin myös vilpillisesti toimivat yritykset, jotka tavoittelevat epäoikeudenmukaista markkinaetua välttelemällä alv-velvoitteitaan.

Komission mukaan alv-vaje (odotettujen alv-tulojen ja toteutuneen alv-kertymän välinen erotus) on EU:ssa tällä hetkellä 137 miljardia euroa, mikä merkitsee, että tuloja menetetään unionissa 267 euroa henkeä kohti. Unionin jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja: alv-vajeet vaihtelevat joidenkin jäsenvaltioiden alle 0,7 prosentista toisten 35,5 prosenttiin odotettujen alv-tulojen kokonaismäärästä. Tämä osoittaa, että tarvitaan enemmän valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä erityisesti sähköisen kaupankäynnin alv-petosten, mutta yleisemminkin alv-petosten (mukaan lukien karusellipetokset) torjumiseksi entistä paremmin.

 

Tämä ehdotus koskee alv:n kannalta merkityksellisten maksutietojen pakollista välittämistä ja vaihtamista alv-viranomaisten välillä. Ehdotus liittyy ehdotukseen tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamisesta (COM(2018)0812). Ehdotuksessa vahvistetaan säännöt siitä, miten jäsenvaltioiden on kerättävä yhdenmukaisella tavalla tiedot, jotka maksupalveluntarjoajat asettavat sähköisesti saataville. Lisäksi ehdotuksessa perustetaan uusi sähköinen keskusjärjestelmä, johon tallennetaan maksutiedot, jotta jäsenvaltioiden petostentorjuntaviranomaiset voisivat käsitellä niitä edelleen Eurofiscin puitteissa.

Esittelijä tukee täysin komission ehdotusta ja ehdottaa joitakin tarkistuksia erityisesti alv-petosten torjunnan tehostamiseksi. Esittelijä korostaa myös tarvetta arvioida, pitäisikö virtuaalivaluuttojen vaihtojärjestelmä sisällyttää ehdotuksen soveltamisalaan.

 

Lisäksi esittelijä katsoo, että alv-petosten torjuntastrategiaa on kehitettävä rinnakkain talouden nykyaikaistamisen ja digitalisaation kanssa ja alv-järjestelmästä on tehtävä mahdollisimman yksinkertainen yritysten ja kansalaisten kannalta. Esittelijä kehottaa näin ollen jäsenvaltioita investoimaan edelleen teknologiapohjaisiin ratkaisuihin veronkannossa. Tässä yhteydessä hän katsoo, että lohkoketjuteknologiaa voitaisiin myös hyödyntää henkilötietojen suojan ja veroviranomaisten välisen sähköisen tietojenvaihdon parantamiseksi.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

20.12.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

14.1.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

2

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.12.2019

 

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

50

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

2

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

Päivitetty viimeksi: 12. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö