Izvješće - A9-0047/2019Izvješće
A9-0047/2019

  IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om

  6.12.2019 - (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)) - *

  Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  Izvjestiteljica: Lídia Pereira


  Postupak : 2018/0413(CNS)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A9-0047/2019
  Podneseni tekstovi :
  A9-0047/2019
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om

  (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

  (Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0813),

   uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0016/2019),

   uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

   uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0047/2019),

  1. prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

  2. poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

  3. poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

  4. poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

  5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman  1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (2a) Prema Završnom izvješću iz 2019. u sklopu „Studije i izvješća o jazu PDV-a u 28 država članica EU-a”3a koje je izrađeno za Komisiju, jaz PDV-a, odnosno razlika između očekivanih prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenog iznosa, u Uniji je iznosio 137,5 milijardi EUR 2017. godine, što predstavlja gubitak od 11,2 % od ukupnih očekivanih prihoda od PDV-a i 267 EUR izgubljenih prihoda po osobi u Uniji. Međutim, razlike među državama članicama su velike, pri čemu se jaz PDV-a kreće u rasponu od 0,6 % do 35,5 %. To naglašava potrebu za jačanjem transnacionalne suradnje, posebno u cilju bolje borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine, kao i općenito prijevara u vezi s PDV-om (uključujući kružne prijevare).

   

  _________________

   

  3a Dostupno na https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

  Amandman  2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.b (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (2b) Prijevare u području PDV-a često su povezane s organiziranim kriminalom, a vrlo mali broj tih organiziranih mreža može biti odgovoran za više milijardi eura u prekograničnim prijevarama u području PDV-a, što utječe na naplatu prihoda u državama članicama, ali ima i negativan utjecaj na vlastita sredstva Unije. Stoga je potrebno donijeti ambiciozan mandat za Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u suradnji s nacionalnim pravosudnim tijelima kako bi se osigurao učinkovit kazneni progon počinitelja prijevara pred nacionalnim sudovima. Organizirane prekogranične prijevare povezane s PDV-om trebalo bi kazneno goniti, a počinitelje prijevara kazniti.

  Amandman  3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.c (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (2c) Strategija za borbu protiv prijevara u vezi s PDV-om trebala bi se razvijati usporedno sa sve većom modernizacijom i digitalizacijom gospodarstva, dok bi se sustav PDV-a trebao učiniti što jednostavnijim za poduzeća i građane. Stoga je izuzetno važno da države članice nastave ulagati u sustave ubiranja poreza koji se temelje na tehnologiji, posebno automatskim povezivanjem registarskih blagajni i prodajnih sustava tvrtki s prijavama PDV-a. Osim toga, porezna tijela trebala bi i dalje ulagati napore u bolju suradnju i razmjenu najboljih praksi, među ostalim u okviru Sastanka na vrhu poreznih uprava EU-a (TADEUS), mreže šefova poreznih uprava država članica kojoj je cilj bolja koordinacija na strateškoj razini između poreznih uprava. U tom bi pogledu porezna tijela trebala raditi na učinkovitoj komunikaciji i interoperabilnosti među svim bazama podataka koje se tiču fiskalnih pitanja na razini Unije. Tehnologija lanca blokova mogla bi se također iskoristiti za bolju zaštitu osobnih podataka i poboljšanje elektroničke razmjene informacija među poreznim tijelima.

  Amandman  4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8) Uspostavljanjem središnjeg elektroničkog informacijskog sustava „CESOP”, u koji bi države članice prenosile informacije o plaćanjima koje pohranjuju na nacionalnoj razini, djelotvornije bi se postigao cilj borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine. U odnosu na pojedinačne primatelje plaćanja u tom bi se sustavu trebale objediniti sve relevantne informacije o PDV-u u pogledu platnih transakcija koje dostavljaju države članice te bi se trebao omogućiti potpuni pregled plaćanja koja su primatelji plaćanja primili od platitelja koji se nalaze u državama članicama. Nadalje, taj bi informacijski sustav trebao prepoznati da postoji više zapisa o istim platnim transakcijama, pročistiti informacije dobivene od država članica (npr. ukloniti duplikate, ispraviti pogreške u podacima itd.) i omogućiti službenicima za vezu Eurofisca da unakrsno uspoređuju podatke o plaćanjima sa informacijama kojima raspolažu u pogledu PDV-a i upućuju upite u okviru istrage povodom sumnji na prijevaru u vezi s PDV-om ili da otkriju prijevaru u vezi s PDV-om.

  (8) Uspostavljanjem središnjeg elektroničkog informacijskog sustava „CESOP”, u koji bi države članice prenosile informacije o plaćanjima koje pohranjuju na nacionalnoj razini, djelotvornije bi se postigao cilj borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine. U odnosu na pojedinačne primatelje plaćanja u tom bi se sustavu trebale objediniti sve relevantne informacije o PDV-u u pogledu platnih transakcija koje dostavljaju države članice te bi se trebao omogućiti potpuni pregled plaćanja koja su primatelji plaćanja primili od platitelja koji se nalaze u državama članicama. Nadalje, taj bi informacijski sustav trebao prepoznati da postoji više zapisa o istim platnim transakcijama, pročistiti informacije dobivene od država članica (npr. ukloniti duplikate, ispraviti pogreške u podacima itd.) i omogućiti službenicima za vezu Eurofisca da unakrsno uspoređuju podatke o plaćanjima sa informacijama kojima raspolažu u pogledu PDV-a i upućuju upite u okviru istrage povodom sumnji na prijevaru u vezi s PDV-om ili da otkriju prijevaru u vezi s PDV-om. Sve države članice trebale bi sudjelovati u svim radnim skupinama Eurofisca i u skladu s time imenovati službenike za vezu.

  Amandman  5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11) Razmjena podataka o plaćanjima među poreznim tijelima ključna je za djelotvornu borbu protiv prijevara. Informacije o plaćanjima trebali bi obrađivati samo službenici za vezu za Eurofisc i samo u cilju borbe protiv prijevara u području PDV-a. Te se informacije ne bi smjele upotrebljavati u druge svrhe osim onih utvrđenih ovom Uredbom, primjerice u komercijalne svrhe.

  (11) Razmjena podataka o plaćanjima među poreznim tijelima ključna je za djelotvornu borbu protiv prijevara. Informacije o plaćanjima trebali bi obrađivati samo službenici za vezu za Eurofisc i samo u cilju borbe protiv prijevara u području PDV-a. Te se informacije ne bi smjele upotrebljavati u druge svrhe osim onih utvrđenih ovom Uredbom, primjerice u komercijalne svrhe, te bi se trebale primjenjivati i u provedbi Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća6a.

   

  _________________

   

  6a Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

  Amandman  6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (11a) S obzirom na mali broj država članica koje objavljuju procjene gubitka PDV-a zbog prijevara unutar Zajednice, usporedivi podaci o prijevarama unutar Zajednice u području PDV-a doprinijeli bi bolje usmjerenoj suradnji među državama članicama. Stoga bi Komisija trebala zajedno s državama članicama izraditi zajednički statistički pristup radi kvantificiranja i analize prijevara u području PDV-a.

  Amandman  7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 13.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (13) Nužno je i razmjerno da pružatelji platnih usluga čuvaju evidencije o informacijama povezanima s platnim transakcijama u razdoblju od dvije godine kako bi državama članicama pomogli u borbi protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine i otkrivanju prevaranata. To je najkraće razdoblje potrebno državama članicama za djelotvornu provedbu kontrole i istraživanje sumnji u prijevaru u vezi s PDV-om ili otkrivanje prijevare u vezi s PDV-om, a razmjerno je uzimajući u obzir golemu količinu informacija o plaćanjima i njihovu osjetljivost u pogledu zaštite osobnih podataka.

  (13) Nužno je i razmjerno da pružatelji platnih usluga čuvaju evidencije o informacijama povezanima s platnim transakcijama u razdoblju od tri godine kako bi državama članicama pomogli u borbi protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine i otkrivanju prevaranata. To je najkraće razdoblje potrebno državama članicama za djelotvornu provedbu kontrole i istraživanje sumnji u prijevaru u vezi s PDV-om ili otkrivanje prijevare u vezi s PDV-om, a razmjerno je uzimajući u obzir golemu količinu informacija o plaćanjima i njihovu osjetljivost u pogledu zaštite osobnih podataka.

  Amandman  8

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 14.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (14) Službenici za vezu za Eurofisc država članica trebali bi moći pristupiti informacijama u vezi s platnim transakcijama u svrhu borbe protiv prijevara povezanih s PDV-om i analizirati ih. Osobe koje je ovlastila Komisija trebale bi pristupati informacijama samo u svrhu razvoja i održavanja središnjeg elektroničkog informacijskog sustava. Obje skupine korisnika trebale bi se pridržavati pravila o povjerljivosti utvrđenih u ovoj Uredbi.

  (14) Službenici za vezu za Eurofisc država članica trebali bi moći pristupiti informacijama u vezi s platnim transakcijama u svrhu borbe protiv prijevara povezanih s PDV-om i analizirati ih. Osobe koje je ovlastila Komisija trebale bi pristupati informacijama u svrhu razvoja i održavanja središnjeg elektroničkog informacijskog sustava te kako bi se osigurala pravilna provedba ove Uredbe. Obje skupine korisnika trebale bi se pridržavati pravila o povjerljivosti utvrđenih u ovoj Uredbi. Osim toga, Komisija bi trebala imati mogućnost posjeta državama članicama radi ocjene njihovih postupaka za administrativnu suradnju.

  Amandman  9

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 14.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (14a) Upravljanje CESOP-om, kao i analiza ključnih informacija, predstavljaju dodatne zadaće za Eurofisc. U sklopu godišnjeg izvješća Eurofisca trebalo bi ispitati jesu li sredstva namijenjena Eurofiscu prikladna i dostatna za poboljšanje suradnje među državama članicama i učinkovitu borbu protiv prijevara u vezi s PDV-om.

  Amandman  10

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 18.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (18) Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 1. stavkom 42. Uredbe (EU) 2018/1725 te je on dao mišljenje ...17

  (18) Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka (EDPS) u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 te je on dao mišljenje ...17. S obzirom na to da je zaštita osobnih podataka jedna od temeljnih vrijednosti Unije, savjetovanje s EDPS-om trebalo bi provesti za sve mjere koje će se poduzeti u skladu s člankom 24.e Uredbe (EU) br. 904/2010, kako je izmijenjena ovom Uredbom.

  __________________

  __________________

  17 SL C […], […], str. […].

  17 SL C […], […], str. […].

  Amandman  11

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

  Uredba (EU) br. 904/2010

  Poglavlje II. – Odjeljak 2. – Članak 12.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1a) u poglavlju II. odjeljku II. dodaje se sljedeći članak:

   

  „Članak 12.a

   

  Od svih se država članica zahtijeva poduzimanje mjera kako bi se smanjio postotak kasnih odgovora i poboljšala kvaliteta zahtjeva za pružanje informacija. Države članice obavješćuju Komisiju o tim mjerama.”

  Amandman  12

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka d

  Uredba (EU) br. 904/2010

  Članak 24.c – stavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. CESOP čuva informacije iz stavka 1. točaka (a) i (b) tijekom razdoblja od najviše dvije godine od kraja godine u kojoj su informacije prenesene u sustav.

  2. CESOP čuva informacije iz stavka 1. točaka (a) do (c) tijekom razdoblja od najviše pet godina od kraja godine u kojoj su informacije prenesene u sustav.

  Amandman  13

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka d

  Uredba (EU) br. 904/2010

  Članak 24.d – podstavak 2. (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

   

   

  Osim toga, Komisija bi trebala imati mogućnost posjeta državama članicama radi ocjene njihovih postupaka za suradnju u vezi prekograničnih prijevara povezanih s PDV-om.

  Amandman  14

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

  Uredba (EU) br. 904/2010

  Poglavlje X. – članak 36. – stavak 2. – uvodni dio

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (2a) U članku 36. stavku 2. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

  ‘2. Službenici za vezu država članica sudjelujućih u pojedinom području rada Eurofisca (dalje u tekstu „službenici za vezu koji sudjeluju u Eurofisc-u”) određuju koordinatora (dalje u tekstu „koordinator za područje rada Eurofisc-a”) među službenicima za vezu koji sudjeluju u Eurofisc-u na ograničeni rok. Koordinatori za područje rada Eurofisc-a:

  ‘2. Službenici za vezu država članica sudjelujućih u relevantnom području rada Eurofisca (dalje u tekstu „službenici za vezu koji sudjeluju u Eurofisc-u”) određuju koordinatora (dalje u tekstu „koordinator za područje rada Eurofisc-a”) među službenicima za vezu koji sudjeluju u Eurofisc-u na ograničeni rok. Koordinatori za područje rada Eurofisc-a:

  (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj)

  Amandman  15

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Uredba (EU) br. 904/2010

  Članak 37. – podstavak 1.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  U godišnjem izvješću moraju biti navedeni, detaljno i za svaku državu članicu, barem broj provedenih kontrola i dodatni iznos PDV-a razrezan i ubran zahvaljujući informacijama obrađenima na temelju članka 24.d.

  U godišnjem izvješću moraju biti navedeni, detaljno i za svaku državu članicu, barem:

   

  - broj provedenih kontrola;

   

  - broj službenika koji su ovlašteni biti prisutni u službenim prostorijama upravnih tijela druge države članice i broj službenika koji su prisutni tijekom administrativnih istragâ provedenih na državnom području države članice koja prima zahtjev;

   

  - broj organiziranih usporednih nadzora u kojima sudjeluju jedna ili više država članica i broj službenika koji sudjeluju u sastancima za predodabir usporednih nadzora;

   

  - broj zajedničkih revizorskih timova u kojima je svaka država članica sudjelovala;

   

  - koraci koji su poduzeti kako bi se revizore informiralo o instrumentima u okviru ove Uredbe;

   

  - broj kvalificiranih zaposlenika u području ljudskih resursa kako bi se osigurala prisutnost u službenim prostorijama, sudjelovanje u administrativnim istragama i usporednim nadzorima (kako je navedeno u člancima od 28. do 30.);

   

  - broj osoblja koje se nalazi u pojedinom središnjem uredu za vezu i u drugim određenim službama za vezu, te također svih drugih nadležnih službenika koji mogu izravno razmjenjivati informacije na temelju ove Uredbe (kako je navedeno u članku 4.) i kako se prikupljaju te razmjenjuju informacije među tim tijelima; i

   

  - dodatni iznos PDV-a razrezan i ubran zahvaljujući informacijama obrađenima na temelju članka 24.d.

  Amandman  16

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

  Uredba (EU) br. 904/2010

  Poglavlje XIII. – Članak 49.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a) u POGLAVLJU XIII. dodaje se sljedeći članak:

   

  „Članak 49.a

   

  Države članice i Komisija uspostavljaju zajednički sustav za prikupljanje statističkih podataka o prijevarama unutar Zajednice u području PDV-a i objavljuju nacionalne procjene gubitka PDV-a zbog prijevara kao i procjene za Uniju u cjelini. Komisija provedbenim aktima utvrđuje praktične aranžmane za takav statistički sustav. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2.”

  Amandman  17

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

  Uredba (EU) br. 904/2010

  Poglavlje XIV. – Članak 50. – stavak 1.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a) U članku 50. POGLAVLJU XIV. dodaje se sljedeći stavak:

   

  „1a. Kada država članica trećoj zemlji pruža opsežnije informacije od onih predviđenih u skladu s poglavljima II. i III. ove Uredbe, ta država članica neće odbiti pružiti te informacije bilo kojoj drugoj državi članici koja traži suradnju ili kojoj je u interesu da ih dobije.”

  OBRAZLOŽENJE

  Posljednjih godina e-trgovina ubrzano raste i potrošačima omogućuje da kupuju robu i usluge na internetu. Oni mogu birati između različitih dobavljača, proizvoda i robnih marki. Mogu i pouzdano plaćati putem interneta koristeći se računalom ili pametnim telefonom. Dobavljači su promijenili svoje poslovne modele kako bi imali koristi od e-trgovine i prodavali svoje proizvode potrošačima bilo gdje u svijetu bez potrebe za fizičkom trgovinom. Međutim, tu mogućnost iskorištavaju i nepoštena poduzeća kako bi ostvarila nezasluženu tržišnu prednost izbjegavanjem obveza u pogledu PDV-a.

  Prema podacima Komisije jaz PDV-a (razlika između očekivanih prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenog iznosa) u EU-u trenutačno iznosi 137 milijardi EUR, što predstavlja 267 EUR izgubljenih prihoda po osobi u EU-u. Međutim, razlike među državama članicama su velike, pri čemu se jaz PDV-a kreće u rasponu od manje od 0,7 % ukupnih očekivanih prihoda u nekim državama članicama do 35,5 % u drugim. To je dokaz da je potrebno pojačati transnacionalnu suradnju, posebno u cilju bolje borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine, ali i općenito prijevara u vezi s PDV-om (uključujući kružne prijevare).

   

  Ovaj prijedlog odnosi se na obvezni prijenos i razmjenu informacija o plaćanjima relevantnima za PDV među tijelima nadležnim za PDV. Prijedlog je usko povezan s prijedlogom kojim se uvode određeni zahtjevi za pružatelje platnih usluga (COM 2018/812). Prijedlogom se utvrđuju pravila na temelju kojih države članice na usklađen način prikupljaju evidencije koje pružatelji platnih usluga stavljaju na raspolaganje u elektroničkom obliku. Nadalje, njime se uspostavlja novi središnji elektronički sustav za pohranu informacija o plaćanjima koji službenicima za borbu protiv prijevara u državama članicama u okviru Eurofisca omogućuje daljnju obradu tih informacija.

  Izvjestiteljica u potpunosti podržava Prijedlog Komisije i predlaže nekoliko izmjena, prvenstveno kako bi se osigurala veća učinkovitost borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om. Također skreće pozornost na potrebu da se procijeni bi li platforma za razmjenu virtualnih valuta trebala biti uključena u područje primjene Prijedloga.

   

  Osim toga, smatra da bi se strategija za borbu protiv prijevara u vezi s PDV-om trebala razvijati usporedno sa sve većom modernizacijom i digitalizacijom našega gospodarstva, dok se sustav PDV-a treba učiniti što jednostavnijim za poduzeća i građane. Izvjestiteljica stoga poziva države članice da nastave ulagati u sustave ubiranja poreza koji se temelje na tehnologiji. U tom pogledu smatra da bi se upotreba tehnologije lanca blokova mogla također upotrijebiti za bolju zaštitu osobnih podataka i poboljšanje elektroničke razmjene informacija među poreznim tijelima.

   


  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Mjere za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om

  Referentni dokumenti

  COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)

  Datum savjetovanja s Parlamentom

  20.12.2018

   

   

   

  Nadležni odbor

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  ECON

  14.1.2019

   

   

   

  Izvjestitelji

   Datum imenovanja

  Lídia Pereira

  18.7.2019

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  4.11.2019

  3.12.2019

   

   

  Datum usvajanja

  3.12.2019

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  50

  2

  5

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

  Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

  Datum podnošenja

  9.12.2019


  POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

  50

  +

  ECR

  Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

  GUE/NGL

  José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

  NI

  Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

  PPE

  Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

  RENEW

  Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo

  S&D

  Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

  VERTS/ALE

  Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

   

  2

  -

  ID

  Gunnar Beck, Jörg Meuthen

   

  5

  0

  ID

  Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

  NI

  Jake Pugh, Robert Rowland

   

  Korišteni znakovi:

  + : za

  - : protiv

  0 : suzdržani

   

   

  Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti