Eljárás : 2018/0413(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0047/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0047/2019

Viták :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Szavazatok :

PV 17/12/2019 - 4.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0091

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2019</NoDocSe>
PDF 223kWORD 82k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>a 904/2010/EU rendeletnek a héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Gazdasági és Monetáris Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Lídia Pereira</Depute>

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 904/2010/EU rendeletnek a héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0813 – C9-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0813),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0016/2019),

 tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0047/2019),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A Bizottság számára, „A héabevétel-kiesés vizsgálata a 28 uniós tagállamban és az erről szóló jelentések” összefüggésében készült 2019. évi végleges jelentés3a szerint a héabevétel-kiesés, vagyis a várt héabevétel és a ténylegesen beszedett héa közötti különbség 2017-ben 137,5 milliárd EUR volt, ami a várt héabevétel 11,2%-át kitevő veszteséget és fejenként 267 EUR kiesett bevételt jelent az Unióban. A tagállamok között azonban nagy különbségek vannak, a 0,6%-a alatti héabevétel-kieséstől a 35,5%-osig terjedően. Ez rávilágít arra, hogy nagyobb transznacionális együttműködésre van szükség különösen az e-kereskedelem terén létező héacsalás, de általában véve a héacsalás elleni hatékonyabb küzdelemhez (beleértve a körhintacsalást is).

 

_________________

 

3a Hozzáférhető a https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf címen.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 b preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A héacsalás gyakran összekapcsolódik a szervezett bűnözéssel és valószínűleg nagyon kisszámú szervezett hálózat felelős több milliárd eurós összegű csalásokért a határokon átnyúló héacsalás terén, ezzel nem csupán a tagállamok adóbevételeit érintve, de kedvezőtlen hatást gyakorolva az Unió saját forrásaira is. Ezért a csalók nemzeti bíróságok előtti hatékony büntetőeljárásának biztosítása érdekében a nemzeti igazságügyi hatóságokkal együttműködve ambiciózus megbízatást kell elfogadni az Európai Ügyészség számára. A szervezett, határokon átnyúló héacsalást megfelelően büntetőeljárás alá kell vonni, és a csalókat meg kell büntetni.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 c preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c) A héacsalás elleni küzdelem stratégiájának párhuzamosan kell fejlődnie a gazdaság fokozódó modernizációjával és digitalizációjával, ugyanakkor a héarendszert a lehető legegyszerűbbé kell tenni a vállalkozások és a polgárok számára. Ezért különösen fontos, hogy a tagállamok továbbra is ruházzanak be a technológiai alapú adóbeszedésbe, mégpedig azáltal, hogy automatikusan összekapcsolják a vállalati pénztárgépeket és értékesítési rendszereket a héabevallásokkal. Ezen túlmenően az adóhatóságoknak folytatniuk kell a szorosabb együttműködésre és a bevált gyakorlatok cseréjére irányuló erőfeszítéseiket, többek között az EU adóügyi csúcstalálkozóján (TADEUS) – a tagállami adóügyi hatóságok vezetőinek hálózatán – keresztül, amelynek célja az adóhatóságok közötti stratégiai szintű koordináció javítására. E tekintetben az adóhatóságoknak uniós szinten az adóügyi kérdésekkel kapcsolatos összes adatbázis közötti hatékony kommunikációra és interoperabilitásra kell törekedniük. A blokklánc-technológia a személyes adatok hatékonyabb védelmére és az adóhatóságok közötti online információcsere javítására is felhasználható.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Egy központi elektronikus információs rendszer (CESOP), amelybe a tagállamok továbbítják az általuk nemzeti szinten tárolt fizetési információkat, eredményesebben valósítaná meg az e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelem célkitűzését. A rendszernek az egyedi kedvezményezettek tekintetében összesítenie kell a tagállamok által a fizetési műveletekre vonatkozóan továbbított valamennyi héa-vonatkozású információt, emellett teljes mértékben áttekinthetővé kell tennie a hatóságok számára az egyes kedvezményezettekhez a tagállamokban található fizető felektől érkező fizetéseket. Az információs rendszernek ezenkívül érzékelnie kell, ha ugyanazt a fizetési műveletet többszörösen tartják nyilván, meg kell tisztítania a tagállamoktól kapott információkat (pl. a kettőzött adatok eltávolításával, a hibás adatok javításával stb.), és lehetővé kell tennie a tagállamok Eurofisc-kapcsolattartói számára a fizetési adatok egyeztetését a rendelkezésükre álló héainformációkkal, valamint a rendszer lekérdezését feltételezett héacsalások kivizsgálása és héacsalások felderítése céljából.

(8) Egy központi elektronikus információs rendszer (CESOP), amelybe a tagállamok továbbítják az általuk nemzeti szinten tárolt fizetési információkat, eredményesebben valósítaná meg az e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelem célkitűzését. A rendszernek az egyedi kedvezményezettek tekintetében összesítenie kell a tagállamok által a fizetési műveletekre vonatkozóan továbbított valamennyi héa-vonatkozású információt, emellett teljes mértékben áttekinthetővé kell tennie a hatóságok számára az egyes kedvezményezettekhez a tagállamokban található fizető felektől érkező fizetéseket. Az információs rendszernek ezenkívül érzékelnie kell, ha ugyanazt a fizetési műveletet többszörösen tartják nyilván, meg kell tisztítania a tagállamoktól kapott információkat (pl. a kettőzött adatok eltávolításával, a hibás adatok javításával stb.), és lehetővé kell tennie a tagállamok Eurofisc-kapcsolattartói számára a fizetési adatok egyeztetését a rendelkezésükre álló héainformációkkal, valamint a rendszer lekérdezését feltételezett héacsalások kivizsgálása és héacsalások felderítése céljából. Az összes tagállamnak részt kell vennie az Eurofisc összes munkacsoportjában, és ennek megfelelően kapcsolattartókat kell kineveznie.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A fizetési adatok adóhatóságok közötti cseréje elengedhetetlen a csalás elleni eredményes küzdelemhez. A fizetési információkat kizárólag Eurofisc-kapcsolattartók kezelhetik, és ők is csak a héacsalás elleni küzdelem céljából. Ezek az információk nem használhatók fel az e rendeletben meghatározottaktól eltérő, például kereskedelmi célokra.

(11) A fizetési adatok adóhatóságok közötti cseréje elengedhetetlen a csalás elleni eredményes küzdelemhez. A fizetési információkat kizárólag Eurofisc-kapcsolattartók kezelhetik, és ők is csak a héacsalás elleni küzdelem céljából. Ezek az információk nem használhatók fel az e rendeletben meghatározottaktól eltérő, például kereskedelmi célokra, és alkalmazandók az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv6a végrehajtására.

 

_________________

 

6aAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Tekintettel arra, hogy kevés tagállam tesz közzé becsléseket a Közösségen belüli csalások miatt keletkező héaveszteségekről, a Közösségen belüli héacsalásra vonatkozó összehasonlítható adatok rendelkezésre állása hozzájárulna a tagállamok közötti célirányosabb együttműködéshez. Ezért a Bizottságnak a tagállamokkal együtt közös statisztikai megközelítést kell kialakítania a héacsalás számszerűsítése és elemzése érdekében.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>13 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Szükséges és arányos, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési műveletekkel kapcsolatos információk két évig történő megőrzésével segítsék a tagállamokat az e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelemben és a csalók felderítésében. Ez az időszak minimálisan szükséges ahhoz, hogy a tagállamok eredményes ellenőrzést végezhessenek, továbbá kivizsgálhassák a feltételezett és felderíthessék a tényleges héacsalásokat, ugyanakkor arányos a fizetési információk jelentős mennyiségére, valamint a személyes adatok védelmével összefüggő érzékenységére tekintettel.

(13) Szükséges és arányos, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési műveletekkel kapcsolatos információk három évig történő megőrzésével segítsék a tagállamokat az e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelemben és a csalók felderítésében. Ez az időszak a szükséges minimum ahhoz, hogy a tagállamok eredményes ellenőrzést végezhessenek, továbbá kivizsgálhassák a feltételezett és felderíthessék a tényleges héacsalásokat, ugyanakkor arányos a fizetési információk jelentős mennyiségére, valamint a személyes adatok védelmével összefüggő érzékenységére tekintettel.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>14 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Lehetővé kell tenni az egyes tagállamok Eurofisc-kapcsolattartói számára, hogy a héacsalás elleni küzdelem céljából elérjék és elemezzék a fizetési műveletekkel kapcsolatos információkat. A Bizottság meghatalmazott képviselői kizárólag a központi elektronikus információs rendszer fejlesztése és fenntartása céljából férhetnek hozzá az információkhoz. Mindkét felhasználói csoport esetében kötelező jelleggel alkalmazni kell a bizalmas adatkezelés e rendeletben meghatározott szabályait.

(14) Lehetővé kell tenni az egyes tagállamok Eurofisc-kapcsolattartói számára, hogy a héacsalás elleni küzdelem céljából elérjék és elemezzék a fizetési műveletekkel kapcsolatos információkat. A Bizottság meghatalmazott képviselői kizárólag a központi elektronikus információs rendszer fejlesztése és fenntartása céljából férhetnek hozzá az információkhoz, valamint e rendelet megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében. Mindkét felhasználói csoport esetében kötelező jelleggel alkalmazni kell a bizalmas adatkezelés e rendeletben meghatározott szabályait. Ezen túlmenően a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a tagállamokban tett látogatás során értékelje a közigazgatási együttműködés gyakorlati megvalósulását.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>14 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A CESOP irányítása, valamint a kulcsfontosságú információk elemzése további feladatokat jelent az Eurofisc számára. Az Eurofisc éves jelentésének meg kell vizsgálnia, hogy az Eurofisc rendelkezésére álló források megfelelőek-e és elegendőek-e a tagállamok közötti együttműködés javításához és a héacsalás elleni hatékony küzdelemhez.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>18 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az európai adatvédelmi biztossal az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban konzultációt folytattak; a biztos […]-án/-én nyilvánított véleményt17.

(18) Az európai adatvédelmi biztossal (EDPS) az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban konzultációt folytattak; a biztos […]-án/-én nyilvánított véleményt17. Mivel a személyes adatok védelme az Unió egyik alapvető értéke, az e rendelettel módosított 904/2010/EU rendelet 24e. cikke alapján teendő intézkedésekről konzultálni kell az európai adatvédelmi biztossal.

__________________

__________________

17 HL C […]., […], […]. o.

17 HL C […]., […], […]. o.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)</Article>

<DocAmend2>904/2010/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>II fejezet – 2 szakasz – 12 a cikk (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A II. fejezet 2. szakasza a következő cikkel egészül ki:

 

„12a. cikk

 

Minden tagállamnak intézkedéseket kell hoznia a késedelmes válaszok százalékos arányának csökkentése, valamint a tájékoztatás iránti kérelmek minőségének növelése érdekében. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot ezekről az intézkedésekről.”

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont (új)</Article>

<DocAmend2>904/2010/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>24 c cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A CESOP az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett információkat legfeljebb annak az évnek a végétől számított két évig őrzi meg, amelyben az adott információt továbbították a rendszerbe.

(2) A CESOP az (1) bekezdés a)–c) pontjában említett információkat legfeljebb annak az évnek a végétől számított öt évig őrzi meg, amelyben az adott információt továbbították a rendszerbe.

</Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont</Article>

<DocAmend2>904/2010/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>24 d cikk – 2 albekezdés (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

Ezen túlmenően a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy látogatásokat tegyen a tagállamokban a határokon átnyúló héacsalásra vonatkozó együttműködési intézkedések gyakorlati megvalósulásának értékelése érdekében.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)</Article>

<DocAmend2>A Tanács 904/2010/EK rendelete</DocAmend2>

<Article2>X fejezet – 36 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész</Article2>

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a. a 36. cikk (2) bekezdésének bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az Eurofisc adott tevékenységi területén részt vevő tagállamok kapcsolattartó tisztviselői (a továbbiakban: részt vevő Eurofisc kapcsolattartó tisztviselők) koordinátort neveznek ki (a továbbiakban: Eurofisc tevékenységi területi koordinátor) a részt vevő Eurofisc kapcsolattartó tisztviselők közül, meghatározott időre. Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok:”

„(2) Az Eurofisc vonatkozó tevékenységi területén részt vevő tagállamok kapcsolattartó tisztviselői (a továbbiakban: részt vevő Eurofisc kapcsolattartó tisztviselők) koordinátort neveznek ki (a továbbiakban: Eurofisc tevékenységi területi koordinátor) a részt vevő Eurofisc kapcsolattartó tisztviselők közül, meghatározott időre. Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok:”

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj?locale=hu)

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>904/2010/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>37 cikk – 1 a albekezdés (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az éves jelentésben az egyes tagállamokra vonatkozóan részletesen meg kell jelölni legalább az elvégzett ellenőrzések számát, valamint a 24d. cikk alapján kezelt információ eredményeként megállapított és beszedett héatöbblet összegét;

„Az éves jelentésben az egyes tagállamokra vonatkozóan részletesen meg kell jelölni legalább:

 

 az elvégzett ellenőrzések számát;

 

 azon tisztviselők számát, akik jelen lehetnek egy másik tagállam közigazgatási hatóságainak hivatalaiban, valamint azok számát, akik jelen lehetnek a megkeresett tagállam területén elvégzett közigazgatási vizsgálatoknál;

 

 az egy vagy több tagállammal szervezett egyidejű ellenőrzések számát, valamint az egyidejű ellenőrzések céljából tartott előválogató üléseken részt vevő tisztviselők számát;

 

 azon közös ellenőrző csoportok számát, amelyekben az egyes tagállamok részt vettek;

 

 az ellenőröknek az e rendelet szerinti eszközökről való tájékoztatása érdekében tett lépéseket;

 

 a közigazgatási hivatalokban való jelenlétet, valamint a közigazgatási vizsgálatokban és az egyidejű ellenőrzésekben való részvételt biztosító, szakképzett, emberi erőforrásokkal foglalkozó személyzet létszámát (a 28–30. cikkben említettek szerint);

 

 a központi kapcsolattartó iroda és más kijelölt kapcsolattartó szervek személyzetének és azon illetékes tisztviselőknek a számát, akik e rendelet alapján (a 4. cikkben említettek szerint) közvetlenül cserélhetnek információt, valamint az e szervek közötti információgyűjtés és információcsere módját; valamint

 

 valamint a 24d. cikk alapján kezelt információ eredményeként megállapított és beszedett héatöbblet összegét.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)</Article>

<DocAmend2>904/2010/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>XIII fejezet – 49 a szakasz (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. a XIII. fejezet a következő cikkel egészül ki:

 

„49a. cikk

 

A tagállamok és a Bizottság közös rendszert hoznak létre a statisztikák gyűjtésére a Közösségen belüli héacsalás tekintetében, és a csalás miatti héaveszteségekre vonatkozó nemzeti becsléseket, valamint az Unió egészére vonatkozó becsléseket tesznek közzé. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a statisztikák gyűjtésére szolgáló fenti rendszerre vonatkozó gyakorlati és eljárási szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)</Article>

<DocAmend2>904/2010/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>XIV fejezet – 50 cikk – 1 a bekezdés (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. a XIV. fejezet 50. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) Amennyiben egy tagállam az e rendelet II. és III. fejezetében előírtnál szélesebb körű információt nyújt egy harmadik országnak, ez a tagállam nem tagadhatja meg ezt az információt egyetlen olyan tagállamtól sem, amely együttműködést kér, vagy amelynek érdeke ezen információ megszerzése.”

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

INDOKOLÁS

Az e-kereskedelem az elmúlt években gyorsan nőtt, megkönnyítve az online történő áru- és szolgáltatásvásárlást a fogyasztók számára. A fogyasztók különböző szállítók, termékek és márkák között válogathatnak. Fizetni is tudnak online, megbízható környezetben, anélkül, hogy a számítógép vagy az okostelefon mellől fel kellene állniuk. Az e-kereskedelem előnyeit szem előtt tartva az értékesítők új üzleti modellre váltottak, és termékeiket világszerte értékesítik a fogyasztók részére anélkül, hogy fizikailag kiskereskedelmi jelenlétet kellene fenntartaniuk. Ezt a lehetőséget ugyanakkor csalárd vállalkozások is kihasználják, amelyek héakötelezettségeik elmulasztásával tisztességtelen piaci előnyhöz akarnak jutni.

A Bizottság szerint a héabevétel-kiesés (a várt héabevétel és a ténylegesen beszedett héa közötti különbség) jelenleg 137 milliárd EUR-t tesz ki, ami fejenként 267 EUR kiesett bevételt jelent az Unióban. Az uniós tagállamok között azonban nagy különbségek vannak, az egyes tagállamokban a várt bevétel 0,7%-a alatti héabevétel-kieséstől kezdve a más tagállamokban tapasztalt 35,5%-ig terjedően. Ez azt bizonyítja, hogy nagyobb transznacionális együttműködésre van szükség különösen az e-kereskedelem terén létező héacsalás, de általában véve a héacsalás elleni hatékonyabb küzdelemhez (beleértve a körhintacsalást is).

 

Ez a javaslat a héavonatkozású fizetési információk adóhatóságok közötti kötelező továbbításához és cseréjéhez kapcsolódik. A javaslat együtt jár a pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes kötelezettségek bevezetéséről szóló javaslattal (COM(2018)0812). A javaslat szabályokat fogalmaz meg a tagállamok számára a pénzforgalmi szolgáltatók által elektronikus úton rendelkezésre bocsátott nyilvántartási adatok harmonizált gyűjtésére vonatkozóan. Ezenkívül a javaslat alapján új központi elektronikus rendszer jönne létre a fizetési információk tárolása céljából, amely lehetővé teszi a tagállamok csalás elleni tisztségviselői számára ezen információk további kezelését az Eurofisc keretein belül.

Az előadó teljes mértékben támogatja a Bizottság javaslatát, és néhány módosítást javasol, konkrétan a héacsalás elleni küzdelem hatékonyabbá tétele érdekében. Az előadó felhívja a figyelmet arra is, hogy fel kell mérni, hogy a javaslat hatályát ki kell-e terjeszteni a virtuális fizetőeszközök cseréjét szolgáló platformokra.

 

Ezenkívül az előadó úgy véli, hogy a héacsalás elleni küzdelem stratégiájának párhuzamosan kell fejlődnie gazdaságunk fokozódó modernizációjával és digitalizációjával, ugyanakkor a héarendszert a lehető legegyszerűbbé kell tenni a vállalkozások és a polgárok számára. Az előadó ezért felszólítja tagállamokat, hogy továbbra is ruházzanak be a technológiai alapú adóbeszedésbe. E tekintetben úgy véli, hogy a blokklánc-technológia használata a személyes adatok hatékonyabb védelmére és az adóhatóságok közötti online információcsere javítására is felhasználható.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések

Hivatkozások

COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

20.12.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

14.1.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

2

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Benyújtás dátuma

9.12.2019

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

50

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

2

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019. december 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat