Procedūra : 2018/0413(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0047/2019

Pateikti tekstai :

A9-0047/2019

Debatai :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Balsavimas :

PV 17/12/2019 - 4.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0091

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2019</NoDocSe>
PDF 223kWORD 91k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos dėl priemonių, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0813 – C8‑0016/2019 – 2018/0413(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Lídia Pereira</Depute>

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos dėl priemonių, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM

(COM(2018)0813 – C8‑0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0813),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0016/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0047/2019),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) remiantis tyrimu „Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States“3a (liet. „Tyrimas ir ataskaitos dėl PVM atotrūkio 28 ES valstybėse narėse“) paremtos Komisijai parengtos 2019 m. galutinės ataskaitos duomenimis, PVM atotrūkis, t. y. skirtumas tarp numatomų PVM įplaukų ir faktiškai surinktos sumos, 2017 m. Sąjungoje siekė 137,5 mlrd. EUR ir sudarė 267 EUR prarastų PVM įplaukų vienam asmeniui Sąjungoje. Tačiau padėtis valstybėse narėse labai skiriasi: PVM atotrūkio rodiklis svyruoja nuo 0,6 proc. iki 35,5 proc. Tai rodo, kad, norint geriau kovoti konkrečiai su sukčiavimu e. prekybos PVM ir apskritai su sukčiavimu PVM (įskaitant karuselinį sukčiavimą), reikia glaudesnio tarpvalstybinio bendradarbiavimo;

 

_________________

 

3a Galima rasti adresu https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b) sukčiavimas PVM dažnai yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu ir labai nedidelis tų organizuotų tinklų skaičius gali būti atsakingas už milijardus eurų siekiantį tarpvalstybinį sukčiavimą PVM, kuris ne tik turi įtakos pajamų surinkimui valstybėse narėse, bet ir daro neigiamą poveikį Sąjungos nuosaviems ištekliams. Todėl būtina suteikti platesnius įgaliojimus Europos prokuratūrai bendradarbiaujant su nacionalinėmis teisminėmis institucijomis, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą sukčiautojų baudžiamąjį persekiojimą nacionaliniuose teismuose. Organizuoto tarpvalstybinio sukčiavimo PVM atvejai turi būti tinkamai atskleisti ir jų vykdytojai turi būti nubausti;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 c konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2c) kovos su sukčiavimu PVM strategija turėtų būti plėtojama lygiagrečiai didinant ekonomikos modernizavimą ir skaitmeninimą, o PVM sistema įmonėms ir piliečiams turėtų būti kuo labiau supaprastinta. Todėl ypač svarbu, kad valstybės narės ir toliau investuotų į technologiškai pažangų mokesčių surinkimą, ypač į automatinį įmonių kasos aparatų ir pardavimo sistemų susiejimą su PVM deklaracijomis. Be to, mokesčių administratoriai turėtų toliau stengtis glaudžiau bendradarbiauti ir keistis geriausia patirtimi, be kita ko, per ES aukščiausiojo lygmens forumą mokesčių administravimo klausimais (TADEUS) – valstybių narių mokesčių administratorių vadovų tinklą, kurio tikslas – geriau koordinuoti mokesčių administratorių veiksmus strateginiu lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, mokesčių administratoriai turėtų siekti veiksmingos visų su fiskaliniais klausimais susijusių duomenų bazių komunikacijos ir sąveikumo Sąjungos lygmeniu. Blokų grandinės technologija taip pat galėtų būti naudojama siekiant geriau apsaugoti asmens duomenis ir gerinti mokesčių administratorių keitimąsi informacija internetu;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) veiksmingiau siekti tikslo kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM padėtų centrinė elektroninė informacijos sistema CESOP, per kurią valstybės narės perduotų nacionaliniu lygmeniu saugomą mokėjimo informaciją. Visa valstybių narių perduodama su PVM susijusi informacija apie mokėjimo operacijas šioje sistemoje turėtų būti agreguojama pagal atskirus gavėjus; ši sistema turėtų užtikrinti galimybę atlikti išsamią mokėjimų, gautų iš valstybėse narėse esančių mokėtojų, apžvalgą. Be to, ši informacijos sistema turėtų atpažinti pasikartojančius tų pačių mokėjimo operacijų įrašus, išvalyti valstybių narių perduotą informaciją (pvz., pašalinti dvigubus įrašus, ištaisyti duomenų klaidas ir kt.) ir užtikrinti galimybę „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams atlikti mokėjimo duomenų ir PVM informacijos, kuria jie disponuoja, kryžminę patikrą, taip pat teikti užklausas įtariamo sukčiavimo PVM tyrimo arba sukčiavimo PVM nustatymo tikslais; apmokestinimas yra vienas iš svarbių Sąjungos ir valstybių narių tikslų, susijusių su bendru viešuoju interesu;

(8) veiksmingiau siekti tikslo kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM padėtų centrinė elektroninė informacijos sistema CESOP, per kurią valstybės narės perduotų nacionaliniu lygmeniu saugomą mokėjimo informaciją. Visa valstybių narių perduodama su PVM susijusi informacija apie mokėjimo operacijas šioje sistemoje turėtų būti agreguojama pagal atskirus gavėjus; ši sistema turėtų užtikrinti galimybę atlikti išsamią mokėjimų, gautų iš valstybėse narėse esančių mokėtojų, apžvalgą. Be to, ši informacijos sistema turėtų atpažinti pasikartojančius tų pačių mokėjimo operacijų įrašus, išvalyti valstybių narių perduotą informaciją (pvz., pašalinti dvigubus įrašus, ištaisyti duomenų klaidas ir kt.) ir užtikrinti galimybę „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams atlikti mokėjimo duomenų ir PVM informacijos, kuria jie disponuoja, kryžminę patikrą, taip pat teikti užklausas įtariamo sukčiavimo PVM tyrimo arba sukčiavimo PVM nustatymo tikslais; apmokestinimas yra vienas iš svarbių Sąjungos ir valstybių narių tikslų, susijusių su bendru viešuoju interesu. Visos valstybės narės turėtų dalyvauti visose „Eurofisc“ darbo grupėse ir atitinkamai paskirti ryšių palaikymo pareigūnus;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) kad galėtų veiksmingai kovoti su sukčiavimu, mokesčių administratoriams būtina keistis mokėjimo duomenimis. Mokėjimo informaciją turėtų tvarkyti tik „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai ir tik siekdami tikslo kovoti su sukčiavimu PVM. Ta informacija neturėtų būti naudojama jokiais kitais tikslais, kurie nėra nustatyti šiame reglamente, pvz., komerciniais tikslais;

(11) kad galėtų veiksmingai kovoti su sukčiavimu, mokesčių administratoriams būtina keistis mokėjimo duomenimis. Mokėjimo informaciją turėtų tvarkyti tik „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai ir tik siekdami tikslo kovoti su sukčiavimu PVM. Ta informacija neturėtų būti naudojama jokiais kitais tikslais, kurie nėra nustatyti šiame reglamente, pvz., komerciniais tikslais, ji taip pat turėtų būti naudojama įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/8496a;

 

_________________

 

6a 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) atsižvelgiant į tai, kad nedaug valstybių narių skelbia PVM nuostolių dėl sukčiavimo Bendrijos viduje įverčius, turint palyginamus duomenis apie sukčiavimą PVM Bendrijos viduje būtų galima užtikrinti geresnį tikslinį valstybių narių bendradarbiavimą. Todėl Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų parengti bendrą statistinį metodą, kuriuo remiantis būtų apskaičiuojamas ir analizuojamas sukčiavimas PVM;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) būtina ir proporcinga nustatyti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai, siekdami padėti valstybėms narėms kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM ir nustatyti sukčiautojus, informacijos apie mokėjimo operacijas įrašus saugotų dvejus metus. Šis laikotarpis – tai trumpiausias būtinas laikotarpis, per kurį valstybės narės gali veiksmingai atlikti patikrinimus ir ištirti įtariamo sukčiavimo PVM atvejus arba nustatyti sukčiavimą PVM; šis laikotarpis yra proporcingas atsižvelgiant į didelę mokėjimo informacijos apimtį ir jos konfidencialumą remiantis asmens duomenų apsaugos reikalavimais;

(13) būtina ir proporcinga nustatyti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai, siekdami padėti valstybėms narėms kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM ir nustatyti sukčiautojus, informacijos apie mokėjimo operacijas įrašus saugotų trejus metus. Šis laikotarpis – tai trumpiausias būtinas laikotarpis, per kurį valstybės narės gali veiksmingai atlikti patikrinimus ir ištirti įtariamo sukčiavimo PVM atvejus arba nustatyti sukčiavimą PVM; šis laikotarpis yra proporcingas atsižvelgiant į didelę mokėjimo informacijos apimtį ir jos konfidencialumą remiantis asmens duomenų apsaugos reikalavimais;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>14 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) kiekvienos valstybės narės „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai turėtų turėti prieigą prie informacijos apie mokėjimo operacijas ir galimybę ją analizuoti kovos su sukčiavimu PVM tikslu. Komisijos tinkamai akredituoti asmenys prieigą prie šios informacijos turėtų turėti tik centrinės elektroninės informacijos sistemos kūrimo ir priežiūros tikslu. Abi naudotojų grupės privalėtų laikytis šiame reglamente nustatytų konfidencialumo taisyklių;

(14) kiekvienos valstybės narės „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai turėtų turėti prieigą prie informacijos apie mokėjimo operacijas ir galimybę ją analizuoti kovos su sukčiavimu PVM tikslu. Komisijos tinkamai akredituoti asmenys prieigą prie šios informacijos turėtų turėti centrinės elektroninės informacijos sistemos kūrimo ir priežiūros bei tinkamo šio reglamento įgyvendinimo užtikrinimo tikslu. Abi naudotojų grupės privalėtų laikytis šiame reglamente nustatytų konfidencialumo taisyklių. Be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė rengti vizitus į valstybes nares, kad galėtų įvertinti, kaip veikia administracinio bendradarbiavimo susitarimai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>14 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) CESOP valdymas ir svarbiausios informacijos analizė yra papildomos „Eurofisc“ užduotys. „Eurofisc“ metinėje ataskaitoje turėtų būti išnagrinėta, ar „Eurofisc“ skirti ištekliai yra tinkami ir pakankami, kad būtų galima pagerinti valstybių narių bendradarbiavimą ir veiksmingai kovoti su sukčiavimu PVM;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>18 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę [data]17;

(18) vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu (EDAPP), kuris pateikė nuomonę [data]17. Kadangi asmens duomenų apsauga yra pagrindinė Sąjungos vertybė, su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu turėtų būti konsultuojamasi dėl visų priemonių, kurių reikia imtis pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 24e straipsnį;

__________________

__________________

17 OL C […], […], p. […].

17 OL C […], […], p. […].

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>II skyriaus 2 skirsnio 12a straipsnis (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) į II SKYRIAUS 2 skirsnį įterpiamas šis straipsnis:

 

„12a straipsnis

 

Visos valstybės narės raginamos imtis priemonių siekiant mažinti vėluojančių atsakymų procentinę dalį ir gerinti prašymų pateikti informaciją kokybę. Apie tas priemones valstybės narės informuoja Komisiją.“

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>24c straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalies a ir b punktuose nurodyta informacija CESOP saugoma ne ilgiau kaip dvejus metus po metų, kuriais ta informacija buvo perduota sistemai, pabaigos.

2. 1 dalies a–c punktuose nurodyta informacija CESOP saugoma ne ilgiau kaip penkerius metus po metų, kuriais ta informacija buvo perduota sistemai, pabaigos.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>24d straipsnio 2 a pastraipa (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

Be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė rengti vizitus į valstybes nares, kad ji galėtų įvertinti, kaip veikia valstybių narių bendradarbiavimo susitarimai dėl tarpvalstybinio sukčiavimo PVM.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>X skyriaus 36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(2a) 36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„2. Valstybių narių, dalyvaujančių konkrečioje „Eurofisc“ veiklos srityje, ryšių palaikymo pareigūnai (toliau – dalyvaujantys „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai) tam tikram laikotarpiui iš dalyvaujančių „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų paskiria koordinatorių (toliau – „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatorius). „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatoriai:“

„2. Valstybių narių, dalyvaujančių atitinkamoje „Eurofisc“ veiklos srityje, ryšių palaikymo pareigūnai (toliau – dalyvaujantys „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai) tam tikram laikotarpiui iš dalyvaujančių „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų paskiria koordinatorių (toliau – „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatorius). „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatoriai:“

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj?locale=lt)

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>37 straipsnio 1a pastraipa (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Metinėje ataskaitoje pateikiama išsami informacija bent apie kiekvienoje valstybėje narėje atliktų patikrinimų skaičių ir nurodoma PVM, kuris buvo papildomai apskaičiuotas ir surinktas remiantis pagal 24d straipsnį tvarkoma informacija, suma.

Metinėje ataskaitoje pateikiama bent ši išsami informacija apie kiekvieną valstybę narę:

 

 atliktų patikrinimų skaičius;

 

 pareigūnų, įgaliotų būti kitos valstybės narės administracinių institucijų biuruose, skaičius ir pareigūnų, dalyvavusių atliekant administracinius tyrimus valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje, skaičius;

 

 vienalaikių patikrinimų, surengtų su viena ar keliomis valstybėmis narėmis, skaičius ir pareigūnų, dalyvavusių vienalaikių patikrinimų išankstinės atrankos susitikimuose, skaičius;

 

 jungtinių audito grupių, kurių veikloje dalyvavo kiekviena valstybė narė, skaičius;

 

 veiksmai, kurie buvo vykdomi siekiant informuoti auditorius apie priemones pagal šį reglamentą;

 

 kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių darbuotojų, įgaliotų būti administracinėse patalpose, dalyvauti administraciniuose tyrimuose ir vienalaikiuose patikrinimuose, skaičius (kaip nurodyta 28–30 straipsniuose);

 

 darbuotojų, esančių vienoje centrinėje ryšių palaikymo įstaigoje ir kituose paskirtuose ryšių skyriuose, taip pat kitų kompetentingų pareigūnų, kurie gali tiesiogiai keistis informacija pagal šį reglamentą (kaip nurodyta 4 straipsnyje), skaičius ir tai, kaip renkama ši informacija ir kaip šie organai ja keičiasi, ir

 

 nurodoma PVM, kuris buvo papildomai apskaičiuotas ir surinktas remiantis pagal 24d straipsnį tvarkoma informacija, suma.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>XIII skyriaus 49a straipsnis (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) XIII SKYRIUS papildomas šiuo straipsniu:

 

„49a straipsnis

 

Valstybės narės ir Komisija nustato bendrą sukčiavimo PVM Bendrijos viduje statistinių duomenų rinkimo sistemą ir skelbia nacionalinių ir visos Sąjungos PVM nuostolių dėl to sukčiavimo įverčius. Praktinę tokios statistikos sistemos tvarką nustato Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>XIV skyriaus 50 straipsnio 1 a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) XIV SKYRIAUS 50 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a. Jei valstybė narė trečiajai valstybei pateikia daugiau informacijos nei nustatyta šio reglamento II ir III skyriuose, ta valstybė narė negali atsisakyti tos informacijos pateikti kitai valstybei narei, prašančiai bendradarbiauti arba turinčiai interesų tą informaciją gauti.“

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

AIŠKINAMOJI DALIS

Pastaraisiais metais e. prekyba sparčiai plėtėsi, tad vartotojams prekes ir paslaugas vis lengviau pirkti internetu. Vartotojai gali rinktis iš įvairių tiekėjų, produktų ir prekių ženklų. Už prekes jie irgi gali sumokėti internetu saugioje aplinkoje, neatsitraukdami nuo kompiuterio ar išmaniojo telefono. Tiekėjai pakeitė savo verslo modelius taip, kad galėtų naudotis e. prekybos sprendimais ir parduoti savo produktus vartotojams visame pasaulyje be fizinių mažmeninės prekybos punktų. Tačiau tokia galimybe naudojasi ir sukčiaujančios įmonės – jos siekia įgyti pranašumą rinkoje nesąžiningais būdais, nevykdydamos PVM prievolių.

Pasak Komisijos, VAT atotrūkis (skirtumas tarp numatomų PVM įplaukų ir faktiškai surenkamos sumos) ES šiuo metu siekia 137 mlrd. EUR, tai sudaro 267 EUR prarastų įplaukų vienam asmeniui ES. Tačiau esama didelių skirtumų tarp valstybių narių: kai kuriose valstybėse narėse PVM atotrūkis sudaro mažiau kaip 0,7 proc. visų numatomų įplaukų, kitose jis siekia 35,5 proc. Tai rodo, kad norint geriau kovoti konkrečiai su sukčiavimu e. prekybos PVM ir apskritai su sukčiavimu PVM (įskaitant karuselinį sukčiavimą) reikia glaudesnio tarpvalstybinio bendradarbiavimo.

 

Šio pasiūlymo tema – privalomas su PVM susijusios mokėjimo informacijos perdavimas PVM administravimo institucijoms ir keitimasis šia informacija tarpusavyje. Pasiūlymas susijęs su pasiūlymu dėl tam tikrų reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo (COM(2018)0812). Šis pasiūlymas svarbus tuo, kad jame valstybėms narėms nustatomos įrašų, kuriuos mokėjimo paslaugų teikėjai teikia elektroniniu formatu, suderinto rinkimo taisyklės. Be to, juo sukuriama nauja centrinė elektroninė mokėjimo informacijos saugojimo ir tolesnio tvarkymo (jį atliks valstybių narių kovos su sukčiavimo pareigūnai, veikdami „Eurofisc“ tinkle) sistema.

Pranešėja visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui ir siūlo keletą pakeitimų, visų pirma siekiant užtikrinti, kad kova su sukčiavimu PVM būtų veiksmingesnė. Pranešėja taip pat atkreipia dėmesį į būtinybę įvertinti, ar virtualiųjų valiutų keitimo platformos turėtų būti įtrauktos į pasiūlymo taikymo sritį.

 

Be to, pranešėja mano, kad kovos su sukčiavimu PVM strategija turėtų būti plėtojama lygiagrečiai didinant ekonomikos modernizavimą ir skaitmeninimą, o PVM sistema įmonėms ir piliečiams turėtų būti kuo labiau supaprastinta. Taigi pranešėja ragina valstybes nares toliau investuoti į technologiškai pažangų mokesčių surinkimą. Šiuo klausimu ji mano, kad blokų grandinės technologija taip pat galėtų būti naudojama siekiant geriau apsaugoti asmens duomenis ir gerinti mokesčių administratorių keitimąsi informacija internetu.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Priemonės, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM

Nuorodos

COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)

Konsultacijos su EP data

20.12.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.1.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Priėmimo data

3.12.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

2

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Pateikimo data

9.12.2019

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

50

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

2

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

Sutartiniai ženklai:

+ : balsavo „už“

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika