Procedure : 2018/0413(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0047/2019

Ingediende teksten :

A9-0047/2019

Debatten :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Stemmingen :

PV 17/12/2019 - 4.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0091

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2019</NoDocSe>
PDF 214kWORD 81k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Commissie economische en monetaire zaken</Commission>

Rapporteur: <Depute>Lídia Pereira</Depute>

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden

(COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0813),

 gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0016/2019),

 gezien artikel 82 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0047/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, zoals geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendement  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 2 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) Volgens het aan de Commissie gepresenteerde eindverslag 2019 van het proces “Studie en verslagen over de btw-kloof in de EU-28”3 bis beliep de btw-kloof, dat wil zeggen het verschil tussen de verwachte btw-ontvangsten en het daadwerkelijk geïnde bedrag aan btw, in de Unie 137,5 miljard EUR in 2017, oftewel 11,2 % van de totale verwachte btw-ontvangsten en 267 EUR aan gederfde ontvangsten per persoon in de Unie. Overigens zijn er grote verschillen tussen de lidstaten, met een btw-kloof die uiteenloopt van 0,6 % tot 35,5 %. Dit geeft het belang aan van meer grensoverschrijdende samenwerking voor een krachtdadiger aanpak van in het bijzonder btw-fraude in e-commerce, maar ook van btw-fraude in het algemeen (met inbegrip van carrouselfraude).

 

_________________

 

3 bis Beschikbaar op https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 2 ter (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter) Btw-fraude is vaak gekoppeld aan georganiseerde misdaad en een zeer klein aantal van die georganiseerde netwerken kan verantwoordelijk zijn voor miljarden euro’s aan grensoverschrijdende btw-fraude, hetgeen niet alleen gevolgen heeft voor de inning van opbrengsten in de lidstaten maar ook een negatieve impact heeft op de eigen middelen van de Unie. Er dient derhalve een ambitieus mandaat voor het Europees Openbaar Ministerie (EOM) te worden vastgesteld, in samenwerking met de nationale justitiële autoriteiten, teneinde te bewerkstelligen dat fraudeurs daadwerkelijk voor de rechter worden gebracht in de lidstaten. Georganiseerde grensoverschrijdende btw-fraude moet worden aangepakt en de fraudeurs moeten worden bestraft.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 2 quater (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 quater) De strategie voor de aanpak van btw-fraude moet zich ontwikkelen parallel met de toenemende modernisering en digitalisering van de economie, én het btw-systeem zo eenvoudig mogelijk maken voor bedrijven en burgers. Het is in dit verband bijzonder belangrijk dat de lidstaten doorgaan met het investeren in door technologie gestuurde belastinginning, in concreto door het aanbrengen van een automatische koppeling tussen kasregisters en verkoopsystemen enerzijds en btw-aangiftes anderzijds. Daarnaast moeten de belastingautoriteiten zich blijven inzetten voor nauwere samenwerking en een betere uitwisseling van goede praktijken, waaronder middels Tax Administration EU Summit (TADEUS), een netwerk van hoofden van nationale belastingadministraties dat werkt aan een betere coördinatie op strategisch niveau tussen belastingadministraties. In dit kader moeten de belastingautoriteiten streven naar een doeltreffende communicatie tussen en interoperabiliteit van alle databanken inzake fiscale zaken op het niveau van de Unie. Ook zou blockchain-technologie kunnen worden gebruikt om persoonsgegevens beter te beschermen en de online-uitwisseling van gegevens tussen de belastingautoriteiten te verbeteren.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 8</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Met een centraal elektronisch inlichtingensysteem CESOP waarin lidstaten betalingsinlichtingen doorgeven die zij op nationaal niveau opslaan, zou de doelstelling van de bestrijding van btw-fraude in e-commerce doeltreffender worden verwezenlijkt. In dit systeem zouden de lidstaten, met betrekking tot individuele begunstigden, alle voor de btw relevante inlichtingen over betalingstransacties doorgeven en zou een volledig overzicht kunnen worden gegeven van betalingen die begunstigden hebben ontvangen van in de lidstaten gevestigde betalers. Voorts zouden door dit inlichtingensysteem meerdere registraties van dezelfde betalingstransacties kunnen worden herkend, zouden de van de lidstaten ontvangen inlichtingen worden opgeschoond (bijv. zouden dubbele items worden verwijderd, fouten in gegevens worden gecorrigeerd enz.) en zouden Eurofisc-verbindingsambtenaren van de lidstaten een kruiscontrole kunnen uitvoeren van betalingsgegevens en btw-inlichtingen waarover zij beschikken en zouden zij opzoekingen kunnen doen voor onderzoeken naar vermoedelijke btw-fraude of voor het opsporen van btw-fraude.

(8) Met een centraal elektronisch inlichtingensysteem CESOP waarin lidstaten betalingsinlichtingen doorgeven die zij op nationaal niveau opslaan, zou de doelstelling van de bestrijding van btw-fraude in e-commerce doeltreffender worden verwezenlijkt. In dit systeem zouden de lidstaten, met betrekking tot individuele begunstigden, alle voor de btw relevante inlichtingen over betalingstransacties doorgeven en zou een volledig overzicht kunnen worden gegeven van betalingen die begunstigden hebben ontvangen van in de lidstaten gevestigde betalers. Voorts zouden door dit inlichtingensysteem meerdere registraties van dezelfde betalingstransacties kunnen worden herkend, zouden de van de lidstaten ontvangen inlichtingen worden opgeschoond (bijv. zouden dubbele items worden verwijderd, fouten in gegevens worden gecorrigeerd enz.) en zouden Eurofisc-verbindingsambtenaren van de lidstaten een kruiscontrole kunnen uitvoeren van betalingsgegevens en btw-inlichtingen waarover zij beschikken en zouden zij opzoekingen kunnen doen voor onderzoeken naar vermoedelijke btw-fraude of voor het opsporen van btw-fraude. Alle lidstaten dienen in alle werkgroepen van Eurofisc vertegenwoordigd te zijn en dienovereenkomstig verbindingsambtenaren aan te wijzen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 11</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De uitwisseling van betalingsinlichtingen tussen belastingautoriteiten is van cruciaal belang om fraude doeltreffend te kunnen bestrijden. Alleen de Eurofisc-verbindingsambtenaren mogen de betalingsinlichtingen verwerken en uitsluitend ten behoeve van het bestrijden van btw-fraude. Die inlichtingen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke in deze verordening zijn vastgesteld, zoals commerciële doeleinden.

(11) De uitwisseling van betalingsinlichtingen tussen belastingautoriteiten is van cruciaal belang om fraude doeltreffend te kunnen bestrijden. Alleen de Eurofisc-verbindingsambtenaren mogen de betalingsinlichtingen verwerken en uitsluitend ten behoeve van het bestrijden van btw-fraude. Die inlichtingen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke in deze verordening zijn vastgesteld, zoals commerciële doeleinden, maar wel onder andere in het kader van de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad6 bis.

 

_________________

 

6 bis Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 11 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Zeer weinig lidstaten publiceren schattingen van btw-verliezen die het gevolg zijn van intracommunautaire fraude. Met vergelijkbare gegevens over intracommunautaire btw-fraude zou een beter gerichte samenwerking tussen lidstaten kunnen worden bewerkstelligd. Daarom moet de Commissie samen met de lidstaten een gezamenlijke statistische benadering ontwikkelen voor het kwantificeren en analyseren van btw-fraude.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 13</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Het is noodzakelijk en evenredig dat betalingsdienstaanbieders bescheiden met de inlichtingen over betalingstransacties gedurende twee jaar bewaren om de lidstaten te helpen bij de bestrijding van btw-fraude in e-commerce en het opsporen van fraudeurs. Deze periode is ook het noodzakelijke minimum voor lidstaten om doeltreffend controles uit te voeren en onderzoek te voeren naar vermoedelijke btw-fraude of btw-fraude op te sporen, en is evenredig met het oog op het omvangrijke volume betalingsinlichtingen en het gevoelige karakter ervan in termen van bescherming van persoonsgegevens.

(13) Het is noodzakelijk en evenredig dat betalingsdienstaanbieders bescheiden met de inlichtingen over betalingstransacties gedurende drie jaar bewaren om de lidstaten te helpen bij de bestrijding van btw-fraude in e-commerce en het opsporen van fraudeurs. Die periode is ook het noodzakelijke minimum voor lidstaten om doeltreffend controles uit te voeren en onderzoek te voeren naar vermoedelijke btw-fraude of btw-fraude op te sporen, en is evenredig met het oog op het omvangrijke volume betalingsinlichtingen en het gevoelige karakter ervan in termen van bescherming van persoonsgegevens.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 14</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) De Eurofisc-verbindingsambtenaren van elke lidstaat moeten toegang kunnen krijgen en analyses maken van de inlichtingen over de betalingstransacties ten behoeve van de strijd tegen btw-fraude. Naar behoren gemachtigde personen van de Commissie mogen slechts toegang hebben tot deze inlichtingen voor zover zulks noodzakelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van het centrale elektronische inlichtingensysteem. Beide groepen gebruikers moeten gebonden zijn door de in deze verordening vastgestelde vertrouwelijkheidsregels.

(14) De Eurofisc-verbindingsambtenaren van elke lidstaat moeten toegang kunnen krijgen en analyses maken van de inlichtingen over de betalingstransacties ten behoeve van de strijd tegen btw-fraude. Naar behoren gemachtigde personen van de Commissie mogen toegang hebben tot deze inlichtingen voor zover zulks noodzakelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van het centrale elektronische inlichtingensysteem, en om de goede implementatie van deze verordening te waarborgen. Beide groepen gebruikers moeten gebonden zijn door de in deze verordening vastgestelde vertrouwelijkheidsregels. Daarnaast moet de Commissie bezoeken aan de lidstaten kunnen brengen om te evalueren hoe de regelingen voor administratieve samenwerking functioneren.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 14 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis) Het beheer van CESOP en de analyse van cruciale informatie zijn bijkomende taken voor Eurofisc. Eurofisc moet in zijn jaarverslag aangeven of de hem ter beschikking staande hulpbronnen geschikt zijn en volstaan om de samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren en btw-fraude doeltreffend aan te pakken.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 18</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en heeft op … een advies uitgebracht17.

(18) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en heeft op […] een advies uitgebracht17. Omdat de bescherming van persoonsgegevens een fundamentele waarde van de Unie is, moet de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming worden geraadpleegd over elke maatregel als bedoeld in artikel 24 sexies van Verordening (EU) nr. 904/2010, als gewijzigd bij deze verordening.

__________________

__________________

17 PB C […] van […], blz. […].

17 PB C […] van […], blz. […].

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Hoofdstuk II – afdeling 2 – artikel 12 bis (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) In afdeling 2 van HOOFDSTUK II wordt het volgende artikel toegevoegd:

 

“Artikel 12 bis

 

Alle lidstaten worden verzocht maatregelen te nemen om het percentage late antwoorden te reduceren en de kwaliteit van de verzoeken om informatie te verbeteren. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van deze maatregelen.”

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 24 quater – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In CESOP worden de in lid 1, punten a) en b), bedoelde inlichtingen gedurende maximaal twee jaar na afloop van het jaar waarin de inlichtingen naar het systeem zijn doorgegeven, bijgehouden.

2. In CESOP worden de in lid 1, punten a) t/m c), bedoelde inlichtingen gedurende maximaal vijf jaar na afloop van het jaar waarin de inlichtingen naar het systeem zijn doorgegeven, bijgehouden.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 24 quinquies – alinea 2 (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

 

 

Daarnaast moet de Commissie bezoeken aan de lidstaten kunnen brengen om te evalueren hoe de regelingen voor samenwerking tussen de lidstaten met betrekking tot grensoverschrijdende btw-fraude functioneren.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Hoofdstuk X – artikel 36 – lid 2 – inleidende formule</Article2>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(2 bis) in artikel 36, lid 2, wordt het inleidend gedeelte vervangen door:

“2. De verbindingsambtenaren van de lidstaten die aan een bepaald Eurofisc-werkterrein deelnemen (hierna “deelnemende Eurofisc-verbindingsambtenaren”), wijzen onder de deelnemende Eurofisc-verbindingsambtenaren voor een beperkte termijn een coördinator aan (hierna “Eurofisc-werkterrreincoördinatoren”). De Eurofisc-werkterreincoördinatoren hebben tot taak:

“2. De verbindingsambtenaren van de lidstaten die aan het desbetreffende Eurofisc-werkterrein deelnemen (hierna “deelnemende Eurofisc-verbindingsambtenaren”), wijzen onder de deelnemende Eurofisc-verbindingsambtenaren voor een beperkte termijn een coördinator aan (hierna “Eurofisc-werkterreincoördinatoren”). De Eurofisc-werkterreincoördinatoren hebben tot taak:

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj)

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 37 – alinea 1 bis (new)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het jaarlijkse verslag vermeldt ten minste in detail voor iedere lidstaat het aantal controles dat is uitgevoerd en de naheffingsaanslagen en inningen voor de btw als gevolg van de in overeenstemming met artikel 24 quinquies verwerkte inlichtingen.

Het jaarlijkse verslag vermeldt in ieder geval in detail voor iedere lidstaat:

 

- het aantal controles dat is uitgevoerd;

 

- het aantal ambtenaren dat toestemming heeft om in de kantoren van de administratieve autoriteiten van een andere lidstaat aanwezig te zijn en het aantal ambtenaren dat aanwezig is tijdens de administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd op het grondgebied van de aangezochte lidstaat;

 

- het aantal gelijktijdige controles dat wordt uitgevoerd met één of meerdere lidstaten en het aantal ambtenaren dat deelneemt aan de pre-selectiebijeenkomsten voor gelijktijdige controles;

 

- het aantal gemeenschappelijke controleteams waar elke lidstaat in heeft geparticipeerd;

 

- de actie die ondernomen is om de controleurs te informeren over de in deze verordening bedoelde instrumenten;

 

- het aantal gekwalificeerde personeelsleden voor het waarborgen van aanwezigheid in administratieve kantoren, deelname aan administratieve onderzoeken en gemeenschappelijke controles (als bedoeld in de artikelen 28 t/m 30);

 

- het aantal personeelsleden dat in het unieke verbindingsbureau en in andere aangewezen verbindingsafdelingen aanwezig is, en alle andere bevoegde ambtenaren die rechtstreeks informatie kunnen uitwisselen op basis van deze verordening (als bedoeld in artikel 4) en hoe informatie wordt verzameld en tussen deze organen wordt uitgewisseld; alsmede

 

- de naheffingsaanslagen en inningen voor de btw als gevolg van de in overeenstemming met artikel 24 quinquies verwerkte inlichtingen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Hoofdstuk XIII – artikel 49 bis (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) aan HOOFDSTUK XIII wordt het volgende artikel toegevoegd:

 

“Artikel 49 bis

 

De lidstaten en de Commissie richten een gemeenschappelijk systeem op voor het verzamelen van statistieken over intracommunautaire btw-fraude en publiceren nationale schattingen van btw-verliezen die het gevolg zijn van deze fraude, evenals schattingen voor de Unie als geheel. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de praktische regelingen met betrekking tot een dergelijk statistisch systeem vast. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 58, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.”

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Hoofdstuk XIV – artikel 50 – lid 1 bis (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) In artikel 50 van HOOFDSTUK XIV wordt het volgende lid ingevoegd:

 

“1 bis. Indien een lidstaat bredere inlichtingen aan een derde land verstrekt dan de inlichtingen die worden genoemd in hoofdstukken II en III van deze verordening, mag die lidstaat niet weigeren die inlichtingen te verstrekken aan een andere lidstaat die om samenwerking verzoekt of belang heeft bij het ontvangen ervan.”

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 


TOELICHTING

De e-commerce is de afgelopen jaren snel gegroeid; steeds meer consumenten schaffen goederen en diensten online aan. Consumenten kunnen kiezen uit verschillende leveranciers, producten en merken. Ze kunnen online betalen in een betrouwbare omgeving zonder dat ze van hun computer of smartphone hoeven op te kijken. Leveranciers hebben hun bedrijfsmodellen aangepast om van de e-commerce te profiteren en verkopen hun producten aan consumenten over de hele wereld, zonder dat ze fysiek aanwezig hoeven te zijn. Frauduleuze bedrijven buiten deze mogelijkheden echter ook uit door hun btw-verplichtingen niet na te komen om zo een oneerlijk marktvoordeel te verkrijgen.

Volgens de Commissie beloopt de btw-kloof (het verschil tussen de verwachte btw-ontvangsten en het daadwerkelijk geïnde bedrag aan btw) in de EU op dit moment 137 miljard EUR, oftewel 267 EUR aan gederfde ontvangsten per persoon. Overigens zijn er grote verschillen tussen de EU-lidstaten, met een btw-kloof die uiteen loopt van minder dan 0,7% van de totale verwachte ontvangsten in sommige lidstaten tot 35,5% in andere. Dit geeft het belang aan van meer grensoverschrijdende samenwerking voor een krachtdadiger aanpak van in het bijzonder btw-fraude in e-commerce, maar ook van btw-fraude in het algemeen (met inbegrip van carrouselfraude).

Dit voorstel betreft de verplichte doorgifte en uitwisseling van voor de btw relevante betaalinformatie tussen btw-autoriteiten. Het voorstel sluit aan bij het voorstel houdende de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders (COM(2018) 812). Het voorstel stelt regels vast voor de lidstaten voor het op geharmoniseerde wijze verzamelen van de langs elektronische weg door de betalingsdienstaanbieders beschikbaar gestelde records. Daarnaast behelst het voorstel een nieuw centraal elektronisch systeem voor de opslag van de betaalinformatie en de verdere verwerking van deze informatie door fraudebestrijdingsambtenaren in de lidstaten binnen het kader van Eurofisc.

Rapporteur steunt het voorstel van de Commissie ten volle en presenteert een aantal amendementen, die er voornamelijk op gericht zijn de doeltreffendheid van de aanpak van btw-fraude te verbeteren. Rapporteur geeft verder aan dat moet worden bekeken of het zinvol is de zogenaamde "digital currency platforms" onder het toepassingsgebied van het voorstel te laten vallen.

Bovendien is rapporteur van mening dat de strategie voor de aanpak van btw-fraude zich moet ontwikkelen in parallel met de toenemende modernisering en digitalisering van de economie, én het btw-systeem zo eenvoudig mogelijk moet maken voor bedrijven en burgers. Rapporteur roept de lidstaten in dit verband op door te gaan met het investeren in door technologie gestuurde belastinginning. In dit kader is zij van oordeel dat ook gebruik zou kunnen worden gemaakt van blockchain-technologie om persoonsgegevens beter te beschermen en de online-uitwisseling van gegevens tussen de belastingautoriteiten te verbeteren.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden

Document- en procedurenummers

COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)

Datum raadpleging EP

20.12.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ECON

14.1.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Behandeling in de commissie

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Datum goedkeuring

3.12.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

50

2

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Datum indiening

9.12.2019

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

50

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

2

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

Laatst bijgewerkt op: 10 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid